Złożenie wniosku o upadłość spółdzielni uwalnia zarząd od odpowiedzialności za długi składkowe

Przepisy prawa spółdzielczego są przepisami szczególnymi, dlatego też zarząd spółdzielni nie może bez zgody walnego zgromadzenia złożyć wniosku o upadłość spółdzielni. Można uznać złożenie takiego wniosku na walne zgromadzenie za wypełnienie obowiązku zgłoszenia upadłości we właściwym czasie, co uwalnia członków zarządu od odpowiedzialności za długi składkowe. Wyrok Sądu Najwyższego z 15 maja 2014 r. (sygn. akt III UK 156/13)

W jaki sposób wypłacać pracownikom dodatek za pracę w porze nocnej

Pytanie: W naszej firmie pora nocna obowiązuje w godzinach od 22.00 do 06.00. W harmonogramie pracy pracownicy wykonują pracę od godziny 5.30. Czy wobec tego należy im płacić połowę stawki obowiązującego dodatku za godzinę pracy w porze nocnej? Czy w ogóle nie powinnam płacić dodatku, gdyż z literalnego brzmienia art. 1518 wynika, że pracownikowi przysługuje dodatek za każdą godzinę pracy w porze nocnej?

Używanie samochodu służbowego do celów prywatnych ma być opodatkowane ryczałtem

Od 2015 roku pracodawca doliczy pracownikowi w każdym miesiącu zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości zależnej od pojemności silnika samochodu, bez względu na liczbę kilometrów rzeczywiście przejechanych w danym miesiącu.

Termin przedawnienia odszkodowań za dyskryminację może wynikać z Kodeksu pracy lub z Kodeksu cywilnego

W sprawach o odszkodowania w związku z dyskryminacją lub nierównym traktowaniem mogą wystąpić różne podstawy odpowiedzialności – kontraktowa lub deliktowa. O nich decyduje sąd. Okres przedawnienia w pierwszym przypadku może wynieść maksymalnie 10 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę, natomiast w przypadku deliktu pracowniczego okres przedawnienia wynosi do 3 lat. Postanowienie Sądu Najwyższego z 20 maja 2014 r. (sygn. I PZP 1/14)

Telepraca ma być wkrótce bardziej atrakcyjna

Mimo wielu zalet telepraca jest w Polsce wciąż mało popularna. Przyczyn takiego stanu przedstawiciele pracodawców i związkowcy upatrują w złych przepisach. W najbliższym czasie obie strony mają przedstawić propozycje nowych rozwiązań, które zwiększą popularność tej formy zatrudnienia.

Przy przekroczeniu normy średniotygodniowej płaci się dodatek 100%

Pytanie: Dzień 2 maja 2014 r. wyznaczyliśmy w naszej firmie jako wolny za święto 3 maja 2014 r. Niestety niektórzy pracownicy, pracujący od poniedziałku do piątku, musieli 2 maja stawić się w pracy w celu usuwania awarii w zakładzie. Ponieważ nie mamy możliwości udzielenia podwładnym innego dodatkowego dnia wolnego, za ponadnormatywną pracę wypłacimy wynagrodzenie z dodatkiem. W jakiej wysokości powinniśmy skalkulować ten dodatek: 50 czy 100%?

POPON chce zmian w zatrudnianiu niepełnosprawnych

Po ponad 16 latach obowiązywania i więcej niż 60 nowelizacjach ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wymaga radykalnych zmian. Swoje założenia do projektu nowelizacji ustawy przedstawiła Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Od 27 maja starosta może refundować pracodawcy część składek ZUS za młodego pracownika

Od 27 maja 2014 r. przepisy szczególnie promują zatrudnianie osób, które podejmują po raz pierwszy pracę zarobkową. Pracodawca może otrzymać refundację części kosztów składek ubezpieczeniowych.

Kwota odsetek od zwróconej refundacji jest kosztem podatkowym pracodawcy

Pytanie: Pracodawca zawarł z urzędem pracy umowę na dofinansowanie kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanych trzech bezrobotnych. Po zawarciu umowy wyposażył nowe stanowiska pracy w maszyny i urządzenia oraz zatrudnił skierowane osoby. W związku z kryzysem musiał zredukować zatrudnienie, co spowodowało konieczność zwrotu otrzymanego dofinansowania. Redukcja zatrudnienia była warunkiem dalszego funkcjonowania firmy. Pracodawca musiał też zapłacić umowne odsetki. Czy odsetki te stanowią koszty uzyskania przychodu?

Kiedy płaci się podatek zryczałtowany od zlecenia na małą kwotę

Po zmianie przepisów odnośnie do sposobu opodatkowania zleceń, zawartych na niewielkie kwoty wynagrodzenia, które weszły w życie od 1 stycznia 2011 r., wciąż spotyka się sporo wątpliwości dotyczących sposobu opodatkowania takich umów.