Zwiększą się uprawnienia zasiłkowe dla ojca dziecka

ZUS przyzna zasiłek macierzyński ubezpieczonemu ojcu dziecka w sytuacji, gdy matka, która je urodziła, nie miała ubezpieczenia chorobowego i zmarła przy porodzie. Tak samo stanie się, gdy matka porzuciła dziecko lub stała się niezdolna do samodzielnej egzystencji. Ojciec otrzyma zasiłek pod warunkiem, że przerwie pracę lub inną działalność zarobkową w celu sprawowania opieki nad dzieckiem.

Zaniżoną wartość zasiłku wypłaca się niezwłocznie wraz z odsetkami

Zasiłek opiekuńczy jest finansowany z ubezpieczenia chorobowego i podlega zaliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne. Dlatego też powinien zostać zaliczony w ciężar składek należnych za miesiąc, w którym pracodawca wypłaci pracownikowi wyrównanie zasiłku. Oznacza to, iż o kwotę wypłaconego wyrównania pracodawca pomniejszy wartość wpłaconych do ZUS składek.

Zakaz orzekania na niekorzyść skarżącego nie dotyczy interpretacji podatkowych

Interpretacje indywidualne można zaskarżyć do sądu. Może się jednak okazać, że sąd uchyli interpretację w całości, także w części, która była korzystna dla podatnika. Uchwała 7 sędziów NSA z 7 lipca 2014 r. (sygn. akt II FPS 1/14)

Wczasy pod gruszą nie zależą od wymiaru etatu

Pytanie: Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wysokość świadczenia urlopowego ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika. Czy zasada ta obejmuje również dopłatę do wypoczynku, tzw. wczasy pod gruszą?

Stosunek służbowy sędziego nie ma nic wspólnego ze stosunkiem pracy

Czynny sędzia zatrudniony na zlecenie jest objęty ubezpieczeniami społecznymi z tytułu tego zlecenia, gdy nie ma innych podstaw do objęcia ubezpieczeniami społecznymi, a stosunek służbowy sędziego nie jest odrębną podstawą do ubezpieczeń. Uchwała 3 sędziów Sądu Najwyższego z 9 lipca 2014 r. (sygn. I UZP 1/14)

Podwyżki mogą być dokonywane z datą wsteczną

„Wsteczne” aneksowanie umów o pracę tj. „uprawomocnienie” dokonanych faktycznie wcześniej – przez zawarciem porozumień zmieniających umowę o pracę – podwyżek płac pracowniczych jest skuteczne prawnie, o ile podwyżka dotyczyła zawartej i faktycznie wykonywanej umowy o pracę. Wyrok Sądu Najwyższego z 9 lipca 2014 r. (sygn. I PK 21/14)

Opodatkowanie bezpłatnych świadczeń od pracodawcy nie narusza konstytucji

Zasady opodatkowania świadczeń przekazywanych nieodpłatnie od pracodawcy takich jak pakiety medyczne, dodatkowe ubezpieczenia itp. pozostają bez zmian. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. K 7/13; Dz.U. z 2014 r. poz. 947)

Odszkodowanie dla byłych pracowników nie jest kosztem podatkowym

Wypłaconego odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę, nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Celem takiego wydatku nie jest bowiem uzyskanie przychodu, ani zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 13 czerwca 2014 r. (nr ITPB1/415-302/14/MP)

Od 18 lipca pismo z sądu doręczą pracodawcy nowe osoby

Osobą uprawnioną do odbioru przesyłki złożonej w placówce pocztowej operatora jest osoba upoważniona na podstawie pełnomocnictwa pocztowego