Wynagrodzenia dla zagranicznego pracownika naukowego nie rozlicza się z fiskusem

Od wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi naukowemu mającemu miejsce zamieszkania za granicą czasowo przebywającemu w Polsce polski płatnik nie musi potrącać zaliczki na podatek. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 5 września 2014 r. (sygn. ITPB2/415-636/14/MU)

W jaki sposób ustalać dodatki wyrównawcze do wynagrodzenia

Działania, takie jak zmiana stanowiska pracy na niżej wynagradzane, ograniczenie czasu pracy na danym stanowisku lub zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy, nie zawsze będą oznaczały dla pracowników obniżenie otrzymywanej pensji. W niektórych przypadkach ustawodawca zagwarantował im otrzymywanie poborów na dotychczasowym poziomie poprzez przyznanie im prawa do otrzymywania dodatku wyrównawczego.

Stypendium przysługuje stażyście wyłącznie w okresie faktycznego odbywania stażu

NSA wskazał przede wszystkim, że organizator stażu nie jest pracodawcą, nie mamy tutaj również do czynienia z zatrudnieniem, a z formą aktywizacji osób bezrobotnych. Oznacza to, że pomiędzy organizatorem stażu a osobą bezrobotną nie ma żadnej umowy, tę bowiem zawierają dyrektor PUP z organizatorem stażu. Wyrok NSA z 17 stycznia 2014 r. (sygn. akt I OSK 135/13)

Sfinansowanie pracownikowi noclegu nie generuje dla niego przychodu

Osoby oddelegowane do pracy w innej miejscowości, którym szef zapłaci za lokum, nie uzyskują z tego tytułu przychodu. Wyrok NSA z 19 września 2014 r. (sygn. akt II FSK 2280/12 i II FSK 2281/12)

Ryczałty za noclegi dla kierowców należą się także za podróże przed 2013 rokiem

Ryczałt za noclegi przysługuje kierowcom zatrudnionym w transporcie zagranicznym, którzy dysponują nawet odpowiednio wyposażonym miejscem do spania w pojazdach którymi kierują – także gdy żądania dotyczące wypłat ryczałtów dotyczą okresu, gdy obowiązywało stare rozporządzenie o podróżach służbowych z 2002 r. Uchwała 3 sędziów Sądu Najwyższego z 7 października 2014 r. (sygn. akt I PZP 3/14)

Przekroczenie 30-krotności

Generalnie, to na płatniku składek spoczywa obowiązek pilnowania, czy kwota graniczna (w 2014 roku jest to 112.380 zł) nie została przekroczona. Jeżeli jednak dana osoba ma kilku płatników składek, obowiązek ten przechodzi na ubezpieczonego. W takiej sytuacji to on jest zobowiązany do pilnowania, czy jego dochody nie przekraczają rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych. Jeżeli tak się zdarzy, musi powiadomić o tym wszystkich swoich płatników.

Pracodawca będzie mógł otrzymać zapis z akt sprawy w sądzie pracy

W przyszłym roku pracodawca będzie mógł otrzymać z akt sprawy zapis dźwięku albo obrazu i dźwięku, chyba że protokół został sporządzony wyłącznie pisemnie. Taki zapis pozwoli dokładnie zapoznać się z przebiegiem posiedzenia i może okazać się niezwykle pomocny przy sporządzaniu środka odwoławczego.

Nie będzie kolejnej uchwały w sprawie imprez integracyjnych

Udział w spotkaniu firmowym, czy też szkoleniu nie generuje dla pracowników przychodu podlegającego PIT. Takie wnioski wynikają z lipcowego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, dlatego nie ma już potrzeby podejmowania uchwały w tej sprawie – postanowił siedmioosobowy skład NSA. Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 października 2014 r. (sygn. akt FPS 6-7/14)

Motywacja zarządu ma związek z przychodem

Wydatki związane z realizacją oraz obsługą programu zachęcającego członków i pełnomocników zarządu do uzyskiwania lepszych wyników firmy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 6 czerwca 2014 r. (nr ILPB3/423-132/14-2/JG)