Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy będzie płatne

Pracodawca będzie mógł jednostronnie zwolnić pracownika, będącego na wypowiedzeniu, z obowiązku świadczenia pracy. Ale będzie musiał mu za ten okres zapłacić – tak, jakby pracownik normalnie pracował. Tak zakłada przygotowany przez resort pracy projekt nowelizacji Kodeksu pracy.

Upusty dla pracowników bez podatku dochodowego

Akcja promocyjna, dzięki której osoby zatrudnione mają prawo do zakupów po preferencyjnych cenach, nie generuje dla nich przychodu ze stosunku pracy. Wyrok NSA z 30 października 2014 r. (sygn. akt II FSK 2451/12)

Pracodawca nie musi uzasadniać wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji.

Pracodawca może wypowiedzieć umowę o zakazie konkurencji, a nawet od niej odstąpić, nie podając przyczyn takiej decyzji. Pracownik jest zwolniony wtedy z przewidzianego umową zakazu, a pracodawca uwalania się od obowiązku zapłaty odszkodowania. Wyrok Sądu Najwyższego z 12 listopada 2014 r. (sygn. I PK 86/14)

Od 1 stycznia 2015 r. zmiany w kodach tytułu ubezpieczenia

Członkowie rad nadzorczych odpłatnie sprawujący swoją funkcję zostaną objęci ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi. W celu zgłaszania do ubezpieczeń członków rady resort pracy przewiduje wprowadzenie 3 odrębnych kodów tytułu ubezpieczenia.

Nie każdy dłuższy urlop na przełomie roku uprawnia do świadczenia urlopowego

Pracodawca wypłaca świadczenie urlopowe, raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Dla uzyskania świadczenia nie wystarczy zatem sam fakt, że urlop pracownika trwa nieprzerwanie przez 14 dni kalendarzowych.

Koszty spotkań biznesowych nie są reprezentacją

Wydatki ponoszone przez lekarza na usługi gastronomiczne podczas spotkań, na których omawiane są sprawy związane z monitorowaniem badań klinicznych, będą stanowiły koszty uzyskania przychodu. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 17 października 2014 r. (nr ITPB1/415-825/14/AK)

Konto płatnika składek jest już zakładane automatycznie

Od 1 grudnia 2014 r. płatnicy składek, którzy rozpoczynają działalność i podlegają obowiązkowi wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) mają automatycznie zakładane konto płatnika składek.

Jak rozliczyć z fiskusem grudniowe wynagrodzenia wypłacane w styczniu

Zaliczkę na podatek dochodowy pracownika zmniejsza się o kwotę zmniejszają podatek, wyłącznie wówczas jeżeli pracownikprzed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży zakładowi pracy oświadczenie według ustalonego wzoru (PIT-2).

Jak rozliczać chorobę pracownika na przełomie roku

W przypadku gdy choroba pracownika obejmuje 31 grudnia – 1 stycznia, dla ustalenia należności, jakie będą pracownikowi przysługiwały 1 stycznia zawsze należy zbadać, do którego świadczenia z tytułu choroby pracownik był uprawniony 31 grudnia, tj. do wynagrodzenia chorobowego, czy zasiłku.