W 2015 roku budżetówka nadal z obowiązkowymi wpłatami na PFRON

Po 1 stycznia 2015 r. pracodawcy ze sfery budżetowej, którzy nie osiągają co najmniej 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nadal będą musieli dokonywać wpłat na PFRON. Zmiana, która miała znieść ten obowiązek, została uchylona.

Stan prawny ocenia się według daty złożenia pierwotnych dokumentów rozliczeniowych ZUS

Korekty dokumentów rozliczeniowych w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne ZUS obowiązany jest oceniać według stanu prawnego obowiązującego w dacie złożenia pierwotnych dokumentów, podlegających korekcie, a nie w dacie złożenia korekt. Wyrok Sądu Najwyższego z 16 grudnia 2014 r. (sygn. akt I UK 141/14)

Pracodawcy mogą otrzymać zwrot kosztów związanych z praktyczną nauką zawodu

Pracodawcom, którzy przyjmują uczniów na praktyczną naukę zawodu na podstawie umowy zawartej ze szkołą, przysługuje refundacja ponoszonych kosztów – wskazuje MEN w opublikowanym komunikacie.

Nowe kwoty wolne przy potrąceniach z zasiłków

W przypadku egzekucji z zasiłków kwotą wolną od potrąceń jest kwota zasiłku w części odpowiadającej 50% lub 60% kwoty najniższej emerytury. Ich wysokość zmienia się co roku od 1 marca i obowiązuje do końca lutego następnego roku kalendarzowego.

Kalendarium

Odsetki ustawowe  Od 23 grudnia 2014 r. odsetki ustawowe wynoszą 8% w stosunku rocznym.Podstawa prawnaRozporządzenie Rady Ministrów z 16 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych (Dz.U. poz. 1858).Kwoty wolne przy potrąceniach z zasiłkówOd 1 marca 2015 roku kwoty wolne od potrąceń, które obowiązują przy egzekucji z zasiłków wynosić będą odpowiednio: 440,23 zł, tj. 50% × 880,45 zł – przy potrącaniu sum ustalonych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych, należności alimentacyjnych potrącanych na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego oraz potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności innych niż świadczenia alimentacyjne (wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi); wskazana kwota wolna od potrąceń obowiązuje zawsze, gdy podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, 176,09 zł, tj. 20% × 880,45 zł – z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, 528,27 zł, tj. 60% × 880,45 zł – przy potrącaniu innych należności. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może być wyższa niż 9.897,50 zł (250% x 3.959 zł). Przypomnijmy, że w 2014 r. kwota ograniczenia wynosiła 9.365 zł.Podstawa prawnaKomunikat Prezesa GUS z 5 grudnia 2014 r. (M.P. z 2014 r. poz. 1155).

Jak wygląda postępowanie sądowe w sądzie pracy

W przypadku zawarcia przez strony umowy cywilnoprawnej w sytuacji, gdy powstały na jej podstawie stosunek prawny zawiera w sobie cechy charakterystyczne dla stosunku pracy, można dochodzić ustalenia istnienia stosunku pracy. Podstawę prawną takiego roszczenia stanowią przepisy art. 189 i art. 476 § 1 pkt 11 k.p.c. Z roszczeniem o ustalenie istnienia stosunku pracy może wystąpić nie tylko strona takiej umowy, ale każdy, kto ma w tym interes prawny.

Jak rozliczyć zaległe wynagrodzenie członka rady nadzorczej

Pytanie: Wskutek problemów finansowych spółki członkowie rad nadzorczych otrzymali grudniowe wynagrodzenia dopiero 5 stycznia 2015 r.. W jaki sposób rozliczyć z ZUS wynagrodzenie członka rady nadzorczej za grudzień wypłacone w tym roku?