Zakaz konkurencji nie obowiązuje nowego pracodawcy

Umowa o zakazie konkurencji nie przechodzi na nowego pracodawcę w trybie art. 231 Kodeksu pracy, gdyż nie jest ona przedmiotowo istotnym elementem stosunku pracy. Wyrok Sądu Najwyższego z 11 lutego 2015 r. (sygn. akt I PK 123/14)

WSKAŹNIKI I STAWKI

Odsetki podatkowe bez zmian Rada Polityki Pieniężnej postanowi­ła obniżyć stopy procentowe. Zmia­na wprowadzona od 5 marca 2015 r. nie wpływa jednak na obniżkę od­setek od zaległości podatkowych, które po zeszłorocznej decyzji Rady osiągnęły już ustawowe minimum. Oznacza to, że w dalszym ciągu: odsetki od zaległości podatko­wych wynoszą 8%, a obniżone odsetki od zaległości podatkowych 6%. Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, przyjętej do obliczenia świadcze­nia rehabilitacyjnego w II kwartale 2015 roku wynosi 105,4%.PODSTAWA PRAWNA Obwieszczenie ZUS z 16 lutego 2015 r. w spra­wie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2015 r. (M.P. z 2015 r. poz. 228).Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn nieleżących po stronie pracownika Krócej niż 2 lata u danego pra­codawcy – 1-miesięczne wyna­grodzenie. Jeżeli pracownik przepracował u danego pracodawcy 2 lata i wię­cej lat, jednak nie więcej niż 8 lat – 2-miesięczne wynagrodzenie. Ponad 8 lat u danego pracodawcy – 3-miesięczne wynagrodzenie. Maksymalna wysokość odprawy wynosi w 2015 roku 26.250,00 zł (1.750,00 zł × 15).PODSTAWA PRAWNA Art. 8 ust. 1 i 4 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 192.).

Umowa o pracę z dominującym wspólnikiem spółki z o.o. jest nieważna

Nie można „uzdrowić”, poprzez podjęcie zatrudnienia, wadliwie zawartej i przez to nieważnej umowy o pracę z prezesem spółki z o.o., który jest jednocześnie dominującym udziałowcem w tej spółce. Taka umowa, jako nieważna, nie może dawać jakichkolwiek uprawnień z ubezpieczenia społecznego.Wyrok Sądu Najwyższego z 11 lutego 2015 r. (sygn. akt I UK 211/14)

Składka zdrowotna a podatek – jaka kwota do wypłaty

Pytanie: Nasz pracownik zatrudniony na 1/4 etatu, któremu wypłacamy stałe wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 500 zł brutto miesięcznie, otrzyma w marcu dodatkowo premię roczną, zwaną u nas trzynastką. Premia ta będzie naliczona na dodatkowej liście płac. W poprzednich miesiącach naliczając listę płac dla tego pracownika, obniżaliśmy składkę zdrowotną do wysokości naliczonego podatku. Pracownik złożył PIT-2 i przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodu. Czy wypłata dodatkowej wartości, jaką pracownik ma otrzymać w postaci premii rocznej w kwocie 450 zł brutto, oznacza, że nie możemy dokonać obniżenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za marzec do wysokości naliczonej zaliczki na podatek, tak jak to robiliśmy w poprzednich miesiącach?

Przegląd ostatnich interpretacji ZUS

Pobieranie zasiłku macierzyńskiego oraz przebywanie na urlopie wychowawczym stanowią odrębne od umowy o pracę tytuły do ubezpieczeń zusowskich. To tylko jedna z kilkunastu interpretacji ZUS z ostatnich miesięcy.

Pracownik, który odrzucił nowe warunki pracy, może mieć prawo do odprawy

Najistotniejszą kwestią przy wypłacie odprawy ekonomicznej jest przyczyna rozwiązania umowy o pracę – by odprawa przysługiwała pracownikowi, przyczyna zwolnienia nie może go dotyczyć. Pracownik będzie miał też prawo do odprawy, w przypadku gdy nie przyjął oferowanych mu nowych warunków pracy, gdyż znacznie pogarszały jego sytuację. Odprawa nie należy się jednak pracownikowi, który w drodze wypowiedzenia zmieniającego otrzymał adekwatną do jego kwalifikacji propozycję zatrudnienia, lecz jej nie przyjął.

Naruszenia praw autorskich nadal będą karalne

Bliżej niesprecyzowane, inne niż plagiat czy zniekształcanie utworu czyny naruszające prawa autorskie twórców nadal będą karane grzywną lub nawet więzieniem. Trybunał Konstytucyjny uznał przepis ustawy o prawie autorskim, przewidujący kary za takie czyny, za zgodny z konstytucją.  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 17 lutego 2015 r. (sygn. K 15/13)

Najważniejsze orzecznictwo z 2014 roku – podsumowanie

Rok 2014 przyniósł wiele ciekawych i pomocnych dla pracodawców rozstrzygnięć Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. Kompleksowa definicja przychodu ze stosunku pracy i zdefiniowanie momentu jego powstawania, przyznanie w końcu ryczałtów noclegowych kierowcom śpiącym w tirach, uszczelnienie ochrony wynagrodzenia za pracę, doprecyzowanie zasad ustalania odszkodowania z lojalki – to tylko niektóre z jego tematów przewodnich.

Nagroda jubileuszowa – jakie składniki uwzględnić

Pytanie: W marcu 2015 roku pracownik administracyjny instytucji kultury nabył prawo do nagrody jubileuszowej z tytułu 30-lecia pracy zawodowej w wysokości 100% wynagrodzenia miesięcznego. Osoba ta otrzymuje stałe miesięczne wynagrodze­nie w kwocie 2.500 zł, dodatek stażowy w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego oraz regulaminową premię miesięczną w wysokości od 10 do 40% wynagrodzenia zasadniczego. W jakiej wysokości wypłacić świadczenie?