Sam obrót nie może decydować o kraju ubezpieczenia pracownika

Kryterium obrotu nie jest jedynym, jaki właściwa instytucja ubezpieczeniowa musi wziąć pod uwagę ustalając, zgodnie z prawem którego państwa pracownik będzie ubezpieczony. Zaś samo osiągnięcie lub nieosiągnięcie obrotu ponad 25% w kraju nie przesądza o objęciu ubezpieczeniami społecznymi w danym państwie. Wyrok Sądu Najwyższego z 18 listopada 2015 r. (sygn. II UK 100/14)

Zwrot kosztów służbowych przejazdów nie jest przychodem pracownika

Świadczenia, które służą organizacji pracy i umożliwiają prawidłowe jej wykonywanie, nie są przychodem pracownika. Spełnienie takich świadczeń leży w interesie pracodawcy, a pracownik nie uzyskuje przysporzenia majątkowego w swoim majątku. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 29 października 2015 r. (sygn. IBPB-2-1/4511-325/15/DP)

Zmienia się wysokość niektórych opłat za dane z rejestrów ZUS

Od 1 stycznia 2016 r. wysokość opłaty pobieranej przez ZUS od komorników sądowych za udostępnienie danych o ubezpieczonym i płatniku składek jest uzależniona od formy złożenia wniosku.

Składki na menedżerów – od kogo dochodzić zwrotu

Pytanie: Spółka została skontrolowana przez ZUS, który stwierdził błędy w rozliczeniach składek społecznych od kontraktów menedżerskich. Spółka zapłaciła z własnych środków składki za menadżerów (nie są oni pracownikami spółki). Czy nadpłacone pieniądze spółka może dochodzić przed sądem od menadżerów?

Oskładkowanie umów zleceń od 2016 r. – problemy praktyczne

Do 31 grudnia 2015 r. osoby pracujące na podstawie umów zlecenia, w przypadku wykonywania więcej niż jednej takiej umowy, były objęte obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi tylko z tytułu, który powstał najwcześniej. Mogły one – na swój wniosek – zmienić tytuł ubezpieczenia, co oznacza, że mogły zdecydować, aby obowiązkowemu oskładkowaniu podlegała umowa zawarta później.

Ordynacja podatkowa 2016 – fiskus chce wydawać mniej interpretacji indywidualnych

Już od 1 stycznia 2016 r. wprowadza się wiele udogodnień związanych w szczególności z możliwością złożenia wniosku wspólnego przez strony tej samej transakcji, czy możliwość uzyskania przez zmawiającego interpretacji indywidualnej chroniącej podmiot realizujący zamówienie publiczne. Wprowadzono jednak zmiany, których celem jest zmniejszenie liczby funkcjonujących w obrocie interpretacji indywidualnych poprzez ich uchylanie lub stwierdzenie wygaśnięcia.

Obniżone odsetki podatkowe - zmiany od 2016 roku

Rok 2016 nie przyniesie zmian w zakresie ustalania podstawowej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Modyfikacji ulegnie natomiast wysokość i zasady zastosowania odsetek obniżonych.

Nowe formularze PIT za 2015 rok

Opublikowano nowe wzory formularzy podatkowych, tj.: PIT-2(4), PIT-2A(4), PIT-12(6), PIT-4R(6), PIT-8AR(6), PIT-8C(8), PIT-11(23), PIT-R(18), IFT-1/IFT-1R(13), PIT-40(22). Formularze w tych wersjach obowiązują w odniesieniu do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2015 r.