Umowy terminowe – zmiany w dokumentacji

Od 22 lutego 2016 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące umów zawieranych na czas określony. Zmiany wymuszają na pracodawcy nie tylko formalne zapoznanie się z nowymi regulacjami, ale również podjęcie działań mających na celu dostosowanie prowadzonej dokumentacji w zakresie umów do zmian w przepisach.

Udział pracowników w sympozjum a przychód

Pytanie: W związku z jubileuszem pracodawcy zamierza on zorganizować uroczyste sympozjum połączone z wręczaniem drobnych upominków, nagród rzeczowych swoim pracownikom oraz zaproszonym gościom o wartości około 150 zł. Następnie jest planowany bal dla pracowników wraz z osobami towarzyszącymi oraz zaproszonych gości także z osobami towarzyszącymi. Czy po stronie uczestników sympozjum powstanie przychód?

Także pracownik fizyczny może mieć zakaz konkurencji

Wiadomości o sytuacji na zagranicznym rynku pracy, warunkach zatrudnienia i zarobkach u zagranicznych kontrahentów pracodawcy mogą być wiadomościami szczególnymi, które uzasadniają zawarcie z pracownikami umów o zakazie konkurencji po zakończeniu stosunku pracy. Chodzi tu także o pracowników, którzy nie są zatrudnieni na kierowniczych stanowiskach. Wyrok Sądu Najwyższego z 20 stycznia 2016 r. (sygn. II PK 108/15)

Restrukturyzacja nie wstrzyma egzekucji długów składkowych spółki od wspólników

Wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego na podstawie przepisów ustawy z 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców nie zwalnia wspólników zbankrutowanej spółki z o.o. od odpowiedzialności za długi wobec ZUS. Wyrok Sądu Najwyższego z 20 stycznia 2016 r. (sygn. II UK 199/15)

Przy umowach o dzieło lepiej unikać comiesięcznych wypłat

Umowa o dzieło jest zawsze odpłatna, w przeciwieństwie do umowy zlecenia, która może być realizowana nieodpłatnie, jeśli tak zapisano w treści tej umowy. Postanowienia o całkowitym braku wynagrodzenia za dzieło, byłoby niezgodne z regulacjami kodeksowymi.

Od 1 stycznia 2016 r. funkcjonuje kilka rodzajów ustawowych i podatkowych odsetek za zwłokę

Wystąpienie zaległości w zapłacie zobowiązania powoduje obowiązek zapłaty odsetek za zwłokę. Od 1 stycznia br. możemy płacić kilka rodzajów odsetek ustawowych i podatkowych.

Jak wyliczać ekwiwalent urlopowy w 2016 roku

Z dniem rozwiązania stosunku pracy prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego w naturze przekształca się w prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. W tym też dniu rozpoczyna się bieg terminu przedawnienia roszczenia o ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane w naturze, a nieprzedawnione urlopy wypoczynkowe. Przy jego obliczaniu w 2016 roku należy stosować współczynnik ekwiwalentowy wynoszący 21.

Jak uniknąć kontroli ZUS przy umowach o dzieło

Większość zawieranych umów o dzieło jest w istocie umowami o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu. ZUS obecnie, przy każdej kontroli, bardzo skrupulatnie bada te umowy i nader często wydaje decyzję o ich oskładkowaniu, ponieważ umowy o świadczenie usług stanowią tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Nader często umowy o dzieło są zawierane dla pozoru, w celu uniknięcia obowiązku opłacania składek. Czasem jednak obie strony zawierając umowę o dzieło nie są świadome, iż umówiona praca nie spełnia cech, jakim powinno odpowiadać dzieło.