Ułamkowy etat nie zwalnia ze składek z umowy zlecenia

Zleceniobiorca będący emerytem, zatrudniony jednocześnie na umowę o pracę z wynagrodzeniem niższym niż minimalne, podlega ubezpieczeniom ze zlecenia. Należy obowiązkowo zgłosić go do ubezpieczeń emerytalno-rentowych oraz zdrowotnego, a nie tylko zdrowotnego, jak to było przed 1 stycznia 2016 r. Interpretacja oddziału ZUS w Gdańsku z 12 lutego 2016 r. (nr DI/100000/43/151/2016)

Powrót pracownika po urlopie rodzicielskim a reorganizacja zatrudnienia

Jeżeli pracownik powraca do pracy po dłuższej nieobecności spowodowanej korzystaniem z urlopów dla rodziców, a pracodawca przeprowadził pod nieobecność pracownika reorganizację, to powracający do pracy pracownik musi być poinformowany o zwolnieniach oraz o kryteriach doboru pracowników do zwolnień – jeżeli sam ma być także zwolniony z pracy. Wyrok Sądu Najwyższego z 9 grudnia 2015 r. (sygn. akt I PK 8/15)

Pokrycie przez pracodawcę kosztów edukacji dzieci oddelegowanego pracownika a PIT

Świadczenie w postaci pokrycia kosztów edukacji dzieci pracownika w okresie oddelegowania nie jest przychodem ze stosunku pracy. Leżą one w interesie pracodawcy. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 22 lutego 2016 r. (sygn. IPPB4/4511-1513/15-2/IM)

Podstawa zasiłkowa przy zmianie wysokości pensji

Pytanie: W marcu 2016 roku dokonaliśmy zmiany wysokości płacy zasadniczej jednemu pracownikowi (wymiar etatu pozostał u niego bez zmian). Jak w takiej sytuacji wyliczyć podstawę zasiłkową, jeśli podwładny zachoruje w marcu lub w kwietniu? Chcielibyśmy zapytać także o dobrowolne potrącenia, z których część dokonywanych jest na rzecz pracodawcy (spłata pożyczki mieszkaniowej, opłaty za korzystanie z telefonu służbowego do celów prywatnych), zaś część realizowanych jest dla innych podmiotów (składka na grupowe ubezpieczenie na życie PZU, składka na Izbę Pielęgniarską). Jaka w ich przypadku obowiązuje kwota wolna od potrąceń?

Niedopłata składki chorobowej w przypadku byłego zleceniobiorcy

Pytanie: W okresie od 25 sierpnia do 31 października 2015 r. zatrudnialiśmy zleceniobiorcę, który zawnioskował o przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego od 13 października. Niestety wskutek przeoczenia na październikowej liście płac nie potrąciliśmy mu ww. składki. Błąd ten zauważyliśmy dopiero w 2016 roku. Jakie w opisanym stanie faktycznym powinniśmy podjąć działania i czy popełniona pomyłka wpłynie na PIT-11 za 2015 rok przygotowany dla byłego zleceniobiorcy?

Jak powinien wyglądać aneks skracający długość trwania umowy

Pytanie: 1. W czerwcu 2015 r. podpisaliśmy umowę terminową z jednym z naszych pracowników. Umowa ta zawarta została na okres od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2020 r. i nie przewidziano w niej możliwości rozwiązania z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia. W związku z wejściem w życie od 22 lutego 2016 r. nowych przepisów, chcielibyśmy skrócić okres trwania omawianej umowy do 33 miesięcy. Niestety pracownik na to się nie zgadza i odmawia podpisania w tej sprawie porozumienia zmieniającego. Co możemy zrobić w takim przypadku? 2. W moim przypadku cytuję „należałoby zmodyfikować za porozumieniem stron okres trwania umowy terminowej, tak by nie wykraczał on poza dzień 21 listopada 2018 r.”. Jak taki aneks powinien wyglądać?

Jak odwołać się od niekorzystnej interpretacji podatkowej

W poprzednim numerze zachęcaliśmy Państwa dozwracania się o indywidualną interpretację regulacji podatkowych. Nie wszystkie interpretacje podatkowe są jednak korzystne dla podatnika. Niekorzystną interpretacje można zaskarżyć do sądu administracyjnego. Proces zaskarżenia możemy podzielić na kilka etapów.

Jak liczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy przy różnych składnikach wynagrodzeń

W razie jakichkolwiek wątpliwości przy interpretacji przepisów rozporządzenia urlopowego należy zawsze przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia urlopowego pracownika kierować się zasadą wskazaną w art. 172 kp, aby wynagrodzenie za czas urlopu – tzw. wynagrodzenie urlopowe było jak najbardziej zbliżone wysokością do wynagrodzenia, jakie pracownik otrzymałby, gdyby w tym czasie pracował. W praktyce często sprowadza się to do obliczenia potocznie określanej średnią urlopową kwoty wynagrodzenia urlopowego ze zmiennych składników wynagrodzenia, które wypłacone za okresy miesięczne poprzedzające okres urlopu są dla pracodawcy swego rodzaju podpowiedzią, ile tego wynagrodzenia faktycznie pracownik otrzymałby, gdyby pracował w tym czasie.

Dokumenty ubezpieczeniowe tylko w Płatniku 10.01.001

Z dniem 1 kwietnia 2016 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprzestał przyjmowania dokumentów ubezpieczeniowych przygotowanych w starszych wersjach (9.01.001, 9.01.001A, 9.01.001B, 9.01.001C, 9.01.001D, 9.01.001E, 9.01.001F) programu Płatnik – poinformował ZUS.