W jaki sposób pracodawca dokonuje potrąceń od 8 września 2016 r.

Od wielu lat pracodawcy mieli problem z postępowaniem przy zbiegu egzekucji prowadzonej wobec pracowników-dłużników. Szczególnie uciążliwe było wyjaśnianie właściwego postępowania przy zbiegu egzekucji komorniczej i administracyjnej. Dzięki zmianie przepisów pracodawca będzie mógł przekazywać zajęte wynagrodzenie pracownicze na rzecz sądowego albo administracyjnego organu egzekucyjnego, który pierwszy dokonał zajęcia.

Terminowe umowy o pracę – co z uzasadnianiem wypowiedzeń

SN kieruje wniosek o opinię w sprawie pytania prawnego do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu, z powodu potencjalnej niezgodności z dyrektywą unijną przepisów, które nie wymagają od pracodawcy podania przyczyny wypowiedzenia terminowej umowy o pracę.  Postanowienie Sądu Najwyższego z 13 września 2016 r. (sygn. akt I PK 241/15)

Szczepienia ochronne przeciwko grypie zwykle są przychodem dla pracownika

Pytanie: Jesteśmy firmą świadczącą usługi projektowe. Postanowiliśmy sfinansować pracownikom szczepienia ochronne przeciwko grypie, na które wszyscy się zgodzili. Pracownicy często muszą spędzać czas poza biurem, np. dokonując oględzin terenu, budynków itp. Czy wartość sfinansowanych pracownikom szczepień jest dla nich przychodem?

Samochód prywatny do celów służbowych a zakup paliwa

Pytanie: Na okres jesienno-zimowy umożliwiamy niektórym pracownikom wykorzystywanie samochodu służbowego także do celów prywatnych. Naliczamy z tego tytułu ryczałt stanowiący przychód ze stosunku pracy. W związku z pojawiającymi się rozbieżnościami mamy problem z rozliczeniem paliwa w czasie jazd prywatnych. Czy koszty paliwa zawierają się w naliczanym pracownikom ryczałcie?

Pomoc materialna na artykuły szkolne dla dzieci pracowników – o podatku decyduje źródło finansowania

Pytanie: W związku z rozpoczęciem roku szkolnego przyznaliśmy niektórym pracownikom i zleceniobiorcom niewielką pomoc materialną m.in. na zakup materiałów szkolnych. Przekazane im środki finansowe pochodziły w części z ZFŚS ale też ze środków obrotowych. W którym przypadku pomoc taka jest wolna od podatku? Jak obliczyć obowiązujący limit zwolnienia w przypadku uzyskiwania w ciągu roku świadczeń od kilku pracodawców? Czy możemy te wydatki zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Nowe wzory dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych

Od 8 września 2016 r. pracodawcy otrzymujący zawiadomienia o zajęciu wynagrodzenia za pracę oraz inne podmioty zobowiązane do potrącania egzekwowanych należności pieniężnych (m.in. organy rentowe, banki) otrzymują dokumenty o zajęciu według nowych wzorów. Zmienione zostały pouczenia dla dłużników zajętej wierzytelności w zakresie sposobu postępowania w przypadku zbiegu egzekucji sądowej z administracyjną.