Wynagrodzenia sfinansowane z dotacji publicznych będą opodatkowane

Od 1 stycznia 2017 r. część dotacji publicznej otrzymanej przez osobę na prowadzenie działalności gospodarczej a przeznaczona na wynagrodzenie tej osoby nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku.

Umowy na czas określony – poznaj najnowsze stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i wyroki Sądu Najwyższego

Dnia 22 lutego 2016 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady zawierania umów na czas określony. Po niecałym roku od ich wprowadzenia PIP chce rozpocząć wzmożone kontrole prawidłowości zawierania i rozwiązywania tych umów. Warto się do tego odpowiednio przygotować i sprawdzić najnowsze stanowiska resortu pracy i wyroki Sądu Najwyższego na temat tych umów.

Sprawdź, czy poprawnie oskładkowujesz wypłaty dla członków rad nadzorczych

W 2015 roku obowiązkiem ubezpieczeń społecznych zostali objęci członkowie rad nadzorczych, bez względu na inne posiadane przez te osoby tytuły do ubezpieczeń społecznych. Oto schemat i tabele, dzięki którym upewnisz się, że ZUS nie zarzuci Ci żadnych nieprawidłowości.

Regularne nauczanie języka obcego – dzieło czy zlecenie

Tylko jednorazowy wykład lub szkolenie, mający charakter wypowiedzi autorskiej specjalisty w danej dziedzinie może być zakwalifikowany jako przedmiot umowy o dzieło. W innych przypadkach cykl wykładów lub zajęć szkolnych w danym okresie będzie uznawany za wykonywanie umowy zlecenia. Wyrok Sądu Najwyższego z 14 września 2016 r. (sygn. akt I UK 342/15)

Podwyżki od 1 stycznia 2017 r. dla pracowników w pierwszym roku pracy i pracujących w nocy – sprawdź zmiany

Wzrost płacy minimalnej oznacza na przełomie roku dodatkową pracę dla działów kadrowo-płacowych. Poziom minimalnego wynagrodzenia wpływa bowiem na wysokość wielu świadczeń wypłacanych w ramach stosunku pracy oraz na podstawy wymiaru składek niektórych grup ubezpieczonych. Jednak w tym roku wraz z podwyżką wynagrodzenia minimalnego wprowadzono również dodatkowe 2 zmiany. Sprawdź ich konsekwencje.

Kiedy wynagrodzenie wypłacone w terminie można wcześniej zaliczyć w koszty uzyskania przychodów

Pytanie: Wypłacamy pracownikom (ale też zleceniobiorcom) wynagrodzenia do 7. dnia następnego miesiąca, co wynika z regulaminu. Za wrzesień wynagrodzenia pracownikom i zleceniobiorcom wypłaciliśmy 10 października. Kiedy można zaliczyć w koszty kwoty wypłaconego wynagrodzenia?

Jak w praktyce stosować minimalną stawkę godzinową przy zleceniach

Pytanie: Mam małą firmę sprzątającą, która zatrudnia 5 osób na podstawie umowy zlecenia. Umowy są zawarte na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Od 1 stycznia 2017 r. zostaną zawarte kolejne umowy na okresy roczne. Zleceniobiorcy sprzątają wewnątrz bloków i teren wokół nich. Każdy z nich ma inny metraż do sprzątania. Spółdzielnia mieszkaniowa, do której należą te bloki wymaga, aby osoby tam sprzątające były obecne od godz.7 do godz.12 tj. 5 godzin dziennie. Wobec powyższego zleceniobiorcy otrzymują wynagrodzenie określone stawką miesięczną, która zależy od ilości metrów kwadratowych przypadających do posprzątania. Czy w związku z tym, że od 1 stycznia 2017 r. zostaje wprowadzona stawka 13 zł/godz. dla umów zleceń, mogę nadal wypłacać wynagrodzenie ustalone w kwocie miesięcznej? Czy po przeliczeniu musi ono wynieść nie mniej niż 13 zł na godzinę? Jak ewentualnie różnicować wynagrodzenie dla poszczególnych osób, skoro każda z nich musi pracować 5 godzin dziennie, a powierzchnie terenów, które sprzątają są różne?

Czy wynagrodzenie w umowie zlecenia musi być wyrażone stawką godzinową

Od 1 stycznia 2017 r. wynagrodzenie w umowie zlecenia nadal może być wyrażone stawką kwotową, miesięczną, godzinową, akordową lub prowizyjną. Musi być jednak tak ustalone, aby kwota otrzymana po podzieleniu przysługującego wynagrodzenia przez liczbę godzin, jaką przepracował zleceniobiorca, wyniosła co najmniej 13 zł brutto.

Czy obniżenie pensji może nastąpić w drodze dorozumianego porozumienia stron

Zmiany w przepisach płacowych na niekorzyść pracowników, takie jak przekształcenie premii regulaminowej o charakterze roszczeniowym, w premię czysto uznaniową o charakterze nagrody pieniężnej, muszą być wprowadzone poprzez wypowiedzenie zmieniające umowy o pracę, a jeżeli wprowadza się je porozumieniem stron, to zawartym z każdym z pracowników z osobna i na podstawie wyraźnych oświadczeń woli stron umów o pracę. Wyroki Sądu Najwyższego z 13 września 2016 r. w połączonych sprawach (sygn. akt I PK 190/15, I PK 191/15, I PK 206/15, I PK 207/15)