Zawiadomienie o wszczęciu kontroli podatkowej otrzymamy na nowym wzorze

Od 29 października 2016 r. obowiązuje nowy wzór zawiadomienia o wszczęciu kontroli podatkowej. Formularz zawiadomienia obowiązuje w wersji ZAW-K(3).

W 2017 roku wzrośnie kwota wolna od potrąceń komorniczych

Kwota wolna od potrąceń sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne będzie wynosiła 75% najniższej emerytury lub renty. Dotyczyć to będzie także zbiegu egzekucji komorniczych – zdecydował Sejm.

Szkolenie wewnętrzne nie zawsze jest czasem pracy

Pytanie: W związku z podnoszeniem kompetencji pracowników część pracowników zostało wysłane na kurs (profesjonalny barista). Kurs został przeprowadzony w zakładzie pracy, jednak poza godzinami czasu pracy. Pracownicy normalnie pracują od poniedziałku do piątku po 7 h w godzinach 8:00–15:00 (ze względu na umiarkowany stopień niepełnosprawności), nie mają równoważnego czasu pracy). Szkolenie odbywało się w piątek (4 godz. od 15:00 do 19:00) oraz w sobotę i niedzielę po 7 godz. (od 8:00–15:00). Czy wystarczy, że za sobotę i niedzielę pracownicy dostaną 2 dni wolnego (1 dzień wolny za prace w sobotę i jedne dzień wolny za niedzielę), a w piątek będą tylko na szkoleniu, a nie będą wykonywać swoich podstawowych obowiązków? Oczywiście będzie zachowany 35-godzinny tydzień pracy. Czy należy traktować szkolenie w weekend jako pracę w godzinach nadliczbowych i należałoby wypłacić z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie?

Sprawdź, od czego zależy odszkodowanie za dyskryminację

Pracownik może dochodzić niezależnie od siebie roszczeń z tytułu naruszenia prawa przy wypowiedzeniu umowy o pracę oraz z tytułu złamania zakazu nierównego traktowania pracowników. Uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z 28 września 2016 r. (sygn. akt III PZP 3/16)

Spółka odprowadza podatek od wynagrodzenia dla jej cichego wspólnika

Finansowe korzyści związane z uczestnictwem w tzw. spółce cichej są przychodem z kapitałów pieniężnych. Spółka, jako płatnik, ma obowiązek odprowadzić podatek od tego przychodu. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 października 2016 r. (sygn. 1462-IPPB1.4511.964.2016.2.AM)

Składki ZUS zapłacone za byłych zleceniobiorców są dla nich przychodem wykazywanym w PIT-8C

Jeżeli zleceniodawca zapłaci składki ZUS za byłych zleceniobiorców, uzyskują oni dochód z innych źródeł, który były zleceniodawca wykaże w informacji PIT-8C. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 30 września 2016 r. (sygn. IBPB-2-2/4511-662/16-2/MZA)

Płatnicy otrzymają indywidualne rachunki składkowe w ZUS

PROJEKT: Ministerstwo pracy chce uproszczenia sposobu opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Ma temu służyć wprowadzenie dla płatników indywidualnych rachunków, na które dokonywana będzie jedna wpłata na wszystkie należności składkowe.

MRPiPS o tym, jak chroniona będzie minimalna stawka godzinowa

Osoby wykonujące umowy cywilnoprawne mogą liczyć na analogiczną do pracowników ochronę wynagrodzenia przed potrąceniami, jeżeli w konkretnym przypadku będzie ono świadczeniem powtarzającym się, którego celem jest zapewnienie zleceniobiorcy utrzymania. Odpowiedź Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27 września 2016 r. na interpelację poselską (nr 5695) w sprawie ochrony minimalnego wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych

Jak rozliczać zlecenia, których ostatni dzień trwania to dzień wolny

Pytanie: Jako spółdzielnia mieszkaniowa zatrudniamy gospodarzy osiedli na podstawie umów zleceń, które zawierane są na jeden miesiąc i obejmują zawsze okres od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca – nawet jeśli dzień ten przypada na sobotę lub niedzielę. Charakter pracy takiego gospodarza wymusza jego dyspozycyjność, np. w niedzielę, gdy spadnie śnieg i trzeba odśnieżyć lub gdy jest jakaś awaria. Dotychczas wszystkie umowy zlecenia miały ustalone wynagrodzenie w jednej kwocie brutto, której wypłata następowała w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca. I tu mamy pytanie: jak rozliczać zlecenia, których ostatni dzień trwania to sobota, niedziela lub święto i nie mamy pewności czy zatrudniona osoba będzie w tym dniu świadczyła pracę czy też nie (bo nie będzie takiej potrzeby)? Czy mamy przyjąć jakąś odrębną formę umowną co do godzin pracy w dni, o których mowa powyżej? Do tej pory, bez wykazywania godzin bazowaliśmy na uczciwości zleceniobiorcy, który sam oceniał potrzebę pracy na osiedlu w dniach przypadających we wspomnianych dniach. Czy powinniśmy np. przyjmować oświadczenie od zatrudnionego i umówić się z nim na określoną liczbę godzin, którą doliczać będziemy do rachunku w danym miesiącu. Czy możemy przenosić omawiane godziny na następny miesiąc?

Jak rozliczać przejazdy lokalne przy umowach zlecenia

Pytanie: Zawarliśmy umowę zlecenia z osobą na wykonanie określonych czynności. W umowie jest zapis, że pracodawca zobowiązuję się do wypłaty co miesiąc należności z tytułu przejazdów lokalnych związanych z realizacją umowy na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu i stawkę za 1 km w wysokości 0,8358 zł. Czy należność z tytułu przejazdów lokalnych podlega opodatkowaniem podatkiem od dochodów osobistych?