117

Jak skorygować odpis na ZFŚS pod koniec roku?

Pytanie: Pracodawca, u którego funkcjonuje ZFŚS ustalił pod koniec roku, że w poszczególnych miesiącach tego roku kalendarzowego faktyczne przeciętne miesięczne zatrudnienie przedstawiało się w następujący sposób: w okresie od stycznia do maja – po 25 osób, w tym po 4 osoby wykonujące prace w szczególnych warunkach, w okresie od czerwca do września – po 40 osób, w tym po 6 osób wykonujących prace w szczególnych warunkach, w okresie od października do grudnia – po 31 osób, w tym po 4 osoby wykonujące prace w szczególnych warunkach. Jak skorygować odpisy?

Zleceniobiorcy będą mogli tworzyć związki zawodowe

Nie tylko pracownicy, ale także inne osoby wykonujące pracę za wynagrodzeniem – bez względu na podstawę prawną zatrudnienia, będą mogły tworzyć i wstępować do związków zawodowych. Nad zmianą przepisów w tym kierunku pracuje resort pracy. Odpowiedź sekretarza stanu w MPiPS na interpelację poselską nr 28762.

Wyższe diety wypłacone pracownikom tymczasowym trzeba opodatkować

Należności wypłacane pracownikom tymczasowym w związku z podróżami służbowymi, do określonego limitu, korzystają ze zwolnienia z PIT. A to oznacza, że nie ma obowiązku obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek. Jak jednak traktować diety ponadlimitowe? Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 5 września 2014 r. (nr ITPB2/415-566/14/RS)

116

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy będzie płatne

Pracodawca będzie mógł jednostronnie zwolnić pracownika, będącego na wypowiedzeniu, z obowiązku świadczenia pracy. Ale będzie musiał mu za ten okres zapłacić – tak, jakby pracownik normalnie pracował. Tak zakłada przygotowany przez resort pracy projekt nowelizacji Kodeksu pracy.

Upusty dla pracowników bez podatku dochodowego

Akcja promocyjna, dzięki której osoby zatrudnione mają prawo do zakupów po preferencyjnych cenach, nie generuje dla nich przychodu ze stosunku pracy. Wyrok NSA z 30 października 2014 r. (sygn. akt II FSK 2451/12)

Pracodawca nie musi uzasadniać wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji.

Pracodawca może wypowiedzieć umowę o zakazie konkurencji, a nawet od niej odstąpić, nie podając przyczyn takiej decyzji. Pracownik jest zwolniony wtedy z przewidzianego umową zakazu, a pracodawca uwalania się od obowiązku zapłaty odszkodowania. Wyrok Sądu Najwyższego z 12 listopada 2014 r. (sygn. I PK 86/14)

numer specjalny 34

Zagadnienia ustalane w regulaminie pracy

Regulamin pracy tworzy się w głównej mierze na potrzeby danego pracodawcy. Musi on więc być dostosowany nie tylko do wymogów kodeksowych, ale przede wszystkim do potrzeb konkretnej firmy. Tworząc regulamin trzeba mieć zatem na uwadze najistotniejsze cechy firmy, dla której tworzony jest regulamin, a są to m.in.: miejsca prowadzenia działalności i struktura organizacyjna, branża, szczególne uprawnienia (koncesje, licencje) wymagane do wykonywania działalności lub do wykonywania pracy, Zupełnie inaczej bowiem ustalone będą zasady organizacji pracy i wyposażenia pracowników w firmie zajmującej się produkcją, a inaczej w przedsiębiorstwie handlowym czy u pracodawcy, którego przedmiotem działalności są usługi biurowe.

Jakich zapisów nie wolno zamieszczać w regulaminie pracy

Każdy pracodawca, zatrudniając pracownika, powinien zapoznać go z obowiązującymi u pracodawcy regulaminami. Tam bowiem zawarte są najistotniejsze postanowienia dotyczące procesu pracy i jej wynagradzania. Znajomość regulaminów i prawidłowa interpretacja zawartych w nich przepisów to jeden z podstawowych obowiązków osób zatrudnionych w dziale zajmującym się sprawami osobowymi i obliczaniem wynagrodzeń. Dopiero w tym zakresie, w jakim akty prawa wewnętrznego nie będą regulowały zagadnień związanych z pracą, pracodawca będzie korzystać z przepisów prawa pracy.

115

Zlecenia będą oskładkowane dopiero od 2016 roku

Już od 1 stycznia 2015 r. obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym zostaną objęci członkowie rad nadzorczych. Pozostałe umowy zlecenia zostaną oskładkowane dopiero za rok – od 1 stycznia 2016 r.

Trzeba zaktualizować certyfikat

Płatnicy przekazujący do ZUS dokumenty ubezpieczeniową drogą elektroniczną powinni odnowić w Płatniku lub innych programach służących do przesyłania dokumentów do ZUS certyfikat służący do elektronicznej wymiany danych. Ważność obecnego właśnie się kończy - informuje ZUS.

Szykują się korzystne zmiany w dofinansowaniu pracy osób niepełnosprawnych

Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w przepisach o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wiceminister pracy i polityki społecznej, Jarosław Duda, podkreśla, że projekt dostosowuje polskie prawo do unijnego rozporządzenia (z 1 lipca br.), które uznaje niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem wewnętrznym. Nie zagraża jednak systemowi, dzięki któremu udało się zwiększyć poziom zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.

114

Wynagrodzenia dla zagranicznego pracownika naukowego nie rozlicza się z fiskusem

Od wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi naukowemu mającemu miejsce zamieszkania za granicą czasowo przebywającemu w Polsce polski płatnik nie musi potrącać zaliczki na podatek. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 5 września 2014 r. (sygn. ITPB2/415-636/14/MU)

W jaki sposób ustalać dodatki wyrównawcze do wynagrodzenia

Działania, takie jak zmiana stanowiska pracy na niżej wynagradzane, ograniczenie czasu pracy na danym stanowisku lub zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy, nie zawsze będą oznaczały dla pracowników obniżenie otrzymywanej pensji. W niektórych przypadkach ustawodawca zagwarantował im otrzymywanie poborów na dotychczasowym poziomie poprzez przyznanie im prawa do otrzymywania dodatku wyrównawczego.

Stypendium przysługuje stażyście wyłącznie w okresie faktycznego odbywania stażu

NSA wskazał przede wszystkim, że organizator stażu nie jest pracodawcą, nie mamy tutaj również do czynienia z zatrudnieniem, a z formą aktywizacji osób bezrobotnych. Oznacza to, że pomiędzy organizatorem stażu a osobą bezrobotną nie ma żadnej umowy, tę bowiem zawierają dyrektor PUP z organizatorem stażu. Wyrok NSA z 17 stycznia 2014 r. (sygn. akt I OSK 135/13)

113

Wyegzekwowane sądownie wynagrodzenie może podlegać zwrotowi

Pracownik musi zwrócić wynagrodzenie lub inne świadczenia pieniężne uzyskane od pracodawcy, jeżeli otrzymał je w na podstawie prawomocnego wyroku sądowego, który został później uchylony przez Sąd Najwyższy. Wyrok Sądu Najwyższego z 25 września 2014 r. (sygn. II CSK 779/13)

Wydatki na badania krwi można zaliczyć do kosztów podatkowych

Przedsiębiorca, który sfinansuje pracownikom nieobowiązkowe badania analityczne krwi, wydane sumy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów – wyjaśnił dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 11 września 2014 r. (nr ITPB3/423-258/14/PS)

112

Urlop wychowawczy pomniejsza wymiar wypoczynkowego – także dodatkowego z tytułu niepełnosprawności

Pracownikowi powracającemu z urlopu wychowawczego urlop wypoczynkowy udzielany jest w wymiarze proporcjonalnym. Zasadę tę należy stosować również do dodatkowego urlopu wypoczynkowego udzielanego osobom niepełnosprawnym. Odpowiedź Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 8 września 2014 r. na pytanie Redakcji Portalu Kadrowo-Płacowego

Programu artystycznego na szkoleniu nie wlicza się do kosztów podatkowych

Wydatki ponoszone w ramach organizowanych szkoleń produktowych na usługę hotelową dla artystów, koszty programu artystycznego to reprezentacja. Nie mogą więc zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 13 sierpnia 2014 r. (nr ILPB3/423-309/13/14-S/JG)

111

ZUS każe oskładkowywać pozorne umowy o dzieło

Większość zawieranych umów o dzieło jest w istocie umowami o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu. ZUS obecnie, przy każdej kontroli, bardzo skrupulatnie bada te umowy i nader często wydaje decyzję o ich oskładkowaniu. Umowy o świadczenie usług stanowią bowiem tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.

Wynagrodzenie otrzymane w wyniku ugody jest opodatkowane

Uzyskane na podstawie ugody sądowej wynagrodzenie od byłego pracodawcy jest przychodem ze stosunku pracy. Dlatego też były pracownik, który w wyniku takiej ugody otrzymał zaległe wynagrodzenie, powinien wykazać je w zeznaniu rocznym i opodatkować z innymi dochodami. Interpretacja indywidualna wydana przez dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 1 sierpnia 2014 r. (sygn. IBPBII /1/415-386/14/BJ)

110

Zróżnicowanie wynagrodzeń nie musi oznaczać dyskryminacji

Pracodawca ma prawo wyznaczenia kryteriów doboru pracowników do zwolnienia z pracy w ramach zwolnień grupowych, które umożliwiają wyselekcjonowanie pracowników posiadających cechy (kompetencje, predyspozycje, umiejętności) pożądane przez pracodawcę. Możliwe jest odmienne potraktowanie pracowników w zakresie zatrudnienia, w tym wynagradzania. Musi jednak ono wynikać z uzasadnionej potrzeby, dla której dopuszcza się taką dyferencjację. Wyrok Sądu Najwyższego z 3 czerwca 2014 r. (sygn. akt III PK 126/13)

Zostanie określony maksymalny czas trwania umów terminowych

Do końca tego roku rząd chce przyjąć projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie zatrudniania pracowników na podstawie umów na czas określony. Nowe regulacje będą obowiązywać prawdopodobnie za kilka miesięcy.

numer specjalny 32

W jaki sposób skorygować rozliczenie umowy o dzieło jako zlecenia?

Pytanie: W czasie kontroli ZUS w naszej firmie okazało się, że w 2013 roku podpisaliśmy umowę cywilnoprawną z osobą niebędącą naszym pracownikiem jako umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich, a na liście wypłat wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych dla tego wykonawcy dzieła błędnie została naliczona składka na ubezpieczenie zdrowotne. Jedna z naszych koleżanek pomyliła osoby i zgłosiła do ubezpieczenie zdrowotnego wykonawcę dzieła zamiast zleceniobiorcy, któremu poprawnie naliczono składkę zdrowotną. Z wynagrodzenia tego wykonawcy działa naliczono zaliczkę na podatek z zastosowaniem 20% kosztów uzyskania przychodów oraz odliczono składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Po wykonaniu działa nie mamy już żadnych innych umów z tym wykonawcą i obecnie nie wypłacamy mu już żadnych wynagrodzeń. Po kontroli dokonaliśmy korekty deklaracji ZUS za miesiąc, w którym wypłacono wynagrodzenie z tej umowy o dzieło rozliczonej jako zlecenie. W wyniku tej korekty powstała nadpłata składki zdrowotnej, którą potrącimy sobie z ZUS w bieżącej deklaracji, ale oddamy ją temu wykonawcy. Zwrot składki zdrowotnej oznacza także błędnie naliczony podatek w tamtym okresie. Czy w związku z tym powinniśmy skorygować podatek za rok 2013 i wystawić nowy PIT-11?

Jak wypłacić wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie, gdy student traci swój uprzywilejowany status?

Pytanie: W naszym zakładzie pracy w okresie wakacyjnym zatrudniamy wiele młodych osób na podstawie umów cywilno-prawnych do różnych prac sezonowych związanych z obsługą klientów w branży hotelowo-gastronomicznej. Wśród wielu osób zatrudniliśmy zleceniobiorcę-studenta studiów magisterskich, który złożył nam oświadczenie, że jego 26-te urodziny przypadają na dzień 17 sierpnia 2014 r. W jaki sposób mamy rozliczyć jego wynagrodzenie za sierpień, gdy on będzie wykonywał pracę codziennie, gdyż jest to dla nas szczyt sezonu wakacyjnego?

109

Zleceniobiorca zapłaci podatek za dofinansowanie kosztów kształcenia

Pytanie: Część pracowników i współpracowników podejmuje kształcenie, które będą mogli wykorzystać do wykonywania swoich obowiązków zawodowych. Wszystkie te osoby otrzymują dofinansowanie kosztów kształcenia. Wyższe dofinansowanie otrzymują osoby, które dokształcają się z inicjatywy pracodawcy. Osoby kształcące się otrzymują też wynagrodzenie z tytułu urlopu szkoleniowego. W jakich sytuacjach skorzystamy ze zwolnienia od podatku?

Wydatki szkolne można sfinansować z ZFŚS

Pytanie: Mamy zamiar przekazać pracownikom środki finansowe związane z ponoszonymi przez nich wydatkami szkolnymi dla dzieci, np. zakup podręczników, zeszytów i innych artykułów szkolnych. Czy możemy sfinansować te świadczenia z ZFŚS? Jakie konsekwencje podatkowe się z tym wiążą?

108

Zwiększą się uprawnienia zasiłkowe dla ojca dziecka

ZUS przyzna zasiłek macierzyński ubezpieczonemu ojcu dziecka w sytuacji, gdy matka, która je urodziła, nie miała ubezpieczenia chorobowego i zmarła przy porodzie. Tak samo stanie się, gdy matka porzuciła dziecko lub stała się niezdolna do samodzielnej egzystencji. Ojciec otrzyma zasiłek pod warunkiem, że przerwie pracę lub inną działalność zarobkową w celu sprawowania opieki nad dzieckiem.

Zaniżoną wartość zasiłku wypłaca się niezwłocznie wraz z odsetkami

Zasiłek opiekuńczy jest finansowany z ubezpieczenia chorobowego i podlega zaliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne. Dlatego też powinien zostać zaliczony w ciężar składek należnych za miesiąc, w którym pracodawca wypłaci pracownikowi wyrównanie zasiłku. Oznacza to, iż o kwotę wypłaconego wyrównania pracodawca pomniejszy wartość wpłaconych do ZUS składek.

numer specjalny 31

Wypłacany zasiłek chorobowy wykazuje się w ZUS RSA

Pytanie: Nasz pracownik zmarł przed podjęciem należnego mu zasiłku. Zasiłek wypłaciliśmy rodzinie. Czy kwota tego zasiłku podlega rozliczeniu w ciężar składek i jak tę wypłatę należy ująć w dokumentach ZUS?

107

 Jak pracodawca rozlicza się z ZUS, gdy pracownik na urlopie rodzicielskim podejmuje pracę

Przepisy Kodeksu pracy wprost zezwalają na wykonywanie pracy w czasie dodatkowego urlopu macierzyńskiego (lub dodatkowego urlopu na prawach macierzyńskiego) i urlopu rodzicielskiego. Nie odnoszą się natomiast do zatrudnienia w trakcie podstawowego urlopu macierzyńskiego. Uznaje się, że nie można łączyć tego typu urlopu z pracą na etacie u pracodawcy, który go udzielił. Takie działania byłyby niezgodne z przeznaczeniem urlopu macierzyńskiego, którym jest sprawowanie pieczy nad dzieckiem oraz stworzenie dogodnych warunków do odzyskania przez pracownicę pełni sił po przebytym porodzie.

Związkowcy i pracodawcy popierają oskładkowanie umów cywilnoprawnych

Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność”, OPZZ, Związek Rzemiosła Polskiego i Konfederacja Lewiatan popierają planowane przez rząd zmiany, które mają doprowadzić do objęcia obowiązkową składką na ubezpieczenia społeczne umów cywilnoprawnych. Jednocześnie oczekują, że planowane rozwiązania uwzględnią interesy zarówno przedsiębiorców, jak i pracowników.

numer specjalny 30

Podróże służbowe – zapisy w regulaminie wynagradzania, odpowiedzi na pytania

Powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące rozliczania podróży służbowych nie wiążą bezpośrednio wszystkich pracodawców. Jeśli reprezentują oni sferę pozabudżetową, mogą (z pewnymi ograniczeniami) wprowadzić w tym zakresie własne regulacje, np. w regulaminie wynagradzania. Dzięki temu można nie tylko ograniczyć koszty delegacji, ale też doprecyzować niektóre kwestie związane z ich rozliczaniem. Natomiast pracodawcy ze sfery budżetowej mogą w przepisach wewnętrznych pewne kwestie wyjaśnić, co ułatwi im znacznie współpracę z pracownikami.

106

Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą nie wpływa na wymiar urlopu wypoczynkowego

Pracownik, który łączy dodatkowy urlop macierzyński lub urlop rodzicielski z pracą na część etatu u swojego pracodawcy, zachowuje prawo do pełnego wymiaru urlopu wypoczynkowego. Oznacza to, że taki pracownik może przebywać na urlopie wypoczynkowym przez więcej niż 20 lub 26 dni w roku kalendarzowym. Wyjaśnienia resortu pracy z 28 kwietnia 2014 r. na zapytanie poselskie nr 6509

W jaki sposób wcześniejszy staż ubezpieczeniowy wpływa na świadczenia chorobowe

Pytanie: Pracownik został zatrudniony  2 czerwca 2014 r. Był na zwolnieniu lekarskim od 24 do 26 czerwca. Jest wynagradzany stałą stawką miesięczną 2.700 zł. Jak obliczyć jego wynagrodzenie za przepracowaną część czerwca, jeżeli nie ma prawa do wynagrodzenia chorobowego ani zasiłku, ponieważ od jego ostatniego zatrudnienia minęło ponad 2 miesiące (ma prawo do zwykłych kosztów uzyskania przychodów i kwoty wolnej)?

105

Zwaloryzowano kwoty z bonu stażowego

Na wniosek bezrobotnego do 30. roku życia starosta może przyznać bon stażowy. Stanowi on gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres kolejnych 6 miesięcy.

Wynagrodzenie urlopowe i dofinansowanie wypoczynku dziecka – listy płac, zasady rozliczeń

Urlop wypoczynkowy jest corocznym uprawnieniem pracowniczym. Pomimo nieobecności pracownika z powodu korzystania z wypoczynku od pracy, nie powinien on otrzymać niższego wynagrodzenia z tego powodu. Za czas urlopu przysługuje pracownikowi takie wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował, a więc urlop jest traktowany jak okres przepracowany. Z kolei dopłaty do wypoczynku, które spełniają odpowiednie warunki i są finansowane z funduszu socjalnego, podlegają w całości zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym. To 2 najważniejsze zasady obowiązujące w rozliczaniu tych świadczeń.

104

Złożenie wniosku o upadłość spółdzielni uwalnia zarząd od odpowiedzialności za długi składkowe

Przepisy prawa spółdzielczego są przepisami szczególnymi, dlatego też zarząd spółdzielni nie może bez zgody walnego zgromadzenia złożyć wniosku o upadłość spółdzielni. Można uznać złożenie takiego wniosku na walne zgromadzenie za wypełnienie obowiązku zgłoszenia upadłości we właściwym czasie, co uwalnia członków zarządu od odpowiedzialności za długi składkowe. Wyrok Sądu Najwyższego z 15 maja 2014 r. (sygn. akt III UK 156/13)

W jaki sposób wypłacać pracownikom dodatek za pracę w porze nocnej

Pytanie: W naszej firmie pora nocna obowiązuje w godzinach od 22.00 do 06.00. W harmonogramie pracy pracownicy wykonują pracę od godziny 5.30. Czy wobec tego należy im płacić połowę stawki obowiązującego dodatku za godzinę pracy w porze nocnej? Czy w ogóle nie powinnam płacić dodatku, gdyż z literalnego brzmienia art. 1518 wynika, że pracownikowi przysługuje dodatek za każdą godzinę pracy w porze nocnej?

Używanie samochodu służbowego do celów prywatnych ma być opodatkowane ryczałtem

Od 2015 roku pracodawca doliczy pracownikowi w każdym miesiącu zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości zależnej od pojemności silnika samochodu, bez względu na liczbę kilometrów rzeczywiście przejechanych w danym miesiącu.

103

Zwolnienie ze składek nie przejdzie na pracodawcę drugiego rodzica

Fakt skorzystania przez pracowników (matkę i ojca lub opiekunów dziecka) z przewidzianych w Kodeksie pracy urlopów przysługujących w związku z urodzeniem dziecka lub przyjęciem dziecka na wychowanie nie oznacza automatycznego nabycia przez pracodawców tych pracowników uprawnienia do 36-miesięcznego zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP. Odpowiedź resortu pracy z 24 kwietnia 2014 r. na interpelację poselską nr 25087

Za pracę w sobotę będzie można zapłacić – resort pracy rozważa taką możliwość

Grupa posłów złożyła interpelację poselską w sprawie wprowadzenia rekompensaty finansowej za pracę w godzinach nadliczbowych w sobotę.

Za chorobę w miesiącu rozwiązania umowy o pracę również trzeba zapłacić

Pytanie: Pracownik został zwolniony za 2-tygodniowym wypowiedzeniem. Umowa rozwiązała się 3 maja 2014 r. (sobota). W dniach 1–4 maja zakład był zamknięty, te dni były wolne, zatem za ten okres pracownik nie będzie miał prawa do wynagrodzenia. Dnia 19 maja wpłynęło do nas zwolnienie lekarskie tego pracownika, wystawione 5 maja, na okres od 3 do 23 maja 2014 r. Jest to pierwsza choroba tego pracownika w 2014 roku. Czy powinnam wypłacić wynagrodzenie chorobowe za 3 maja, mimo że było to dzień wolny od pracy? Czy w związku z chorobą należy obliczyć także wynagrodzenie za dni 1 i 2 maja w wysokości 1/30 wynagrodzenia za każdy z tych dni?

102

Zwrot kosztów paliwa może być wolny od PIT

Jeśli pilot będący pracownikiem używa samolotu pracodawcy dla celów służbowych i nie jest w podróży służbowej, zwrot kosztów paliwa i opłat lotniskowych nie jest dla niego przychodem. Natomiast zwrócone przez pracodawcę koszty noclegu są wolne od podatku do wysokości 500 zł miesięcznie. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 14 marca 2014 r. (sygn. IPTPB1/415-771/13-4/AP)

ZUS nie musi wskazywać solidarnej odpowiedzialności członka zarządu za długi składkowe

Brak wzmianki o solidarnej odpowiedzialności członków zarządu spółki prawa handlowego za długi składkowe wobec ZUS w decyzji wydanej wobec jednego z członków zarządu nie powoduje nieważności tej decyzji. Uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z 16 kwietnia 2014 r. (sygn. I UZP 2/13)

ZUS nie może zaliczać wpłat na dowolne zaległości składkowe

Składki ZUS opłacone przez płatnika za konkretny okres rozliczeniowy, wskazany w prawidłowo wypełnionej dokumentacji płatniczej, powinny być zaewidencjonowane przez ZUS jako wpłaty za ten okres, niezależnie od innych zadłużeń. ZUS nie może więc dowolnie zaliczać wpłat na wybrane przez siebie zaległości. Jeżeli inne zaległości się pojawiają, ZUS powinien wydać odrębną decyzję określającą ich kwotę i termin spłaty. Wyrok Sądu Najwyższego z 3 lutego 2014 r. (sygn. akt I UK 264/13)

101

Za czas urlopu szkoleniowego pracownik ma prawo do wynagrodzenia

Pytanie: Jednemu z naszych pracowników udzielimy urlopu szkoleniowego w maju 2014 roku na podstawie umowy o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych za zgodą pracodawcy. Będzie się przygotowywał do obrony pracy dyplomowej w terminie 19–30 maja. W maju otrzyma premię regulaminową uzależnioną od wyników pracy w kwocie 400 zł brutto, która wypłacana jest wraz z wynagrodzeniem zasadniczym na koniec miesiąca. Otrzymuje on stałe wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2.200 zł brutto za pełne miesiące pracy, a w maju 2014 roku powinien przepracować 160 godzin, ale z powodu urlopu szkoleniowego, który będzie trwać 10 dni, czyli 80 godzin, przepracuje 80 godzin. Czy fakt, że pracownik otrzymuje co miesiąc premie w różnej wysokości, wpływa na jego wynagrodzenie w miesiącu, gdy ma urlop szkoleniowy? W jaki sposób obliczyć wynagrodzenie przysługujące za ten czas? Czy mamy obliczyć je tak, jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, które naliczamy z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc urlopu, czy może powinniśmy wypłacić tylko stałą stawkę miesięczną?

Wydatki za przesunięcie pracownikowi urlopu można wpisać w koszty uzyskania przychodów

Pracodawca może przesunąć zatrudnionemu termin zaplanowanego wypoczynku, gdy okoliczności nieprzewidziane w chwili planowania urlopu wymagają jego obecności w firmie. Jeśli zwróci pracownikowi koszty biletów, poniesione wydatki może zaliczyć do kosztów podatkowych. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 3 lutego 2014 r. (nr ITPB1/415-1148/13/MR)

100

 Za niektóre rodzaje nieobecności pracownik może otrzymać rekompensatę finansową

W przepisach prawa pracy sformułowano kilkadziesiąt okoliczności usprawiedliwiających nieobecność pracownika w pracy. Niektóre z nich występują stosunkowo często, jak np. wezwanie sądowe czy też zwolnienie związane z koniecznością odbycia badań profilaktycznych. Z częścią jednak pracodawcy spotykają się rzadziej, co powoduje, że nie wiedzą, gdzie szukać potrzebnych przepisów.

Zasiłek macierzyński może zostać pomniejszony

Pytanie: Pracownica zatrudniona na pełny etat, korzystająca z dodatkowego urlopu macierzyńskiego od 24 marca do 4 maja 2014 r., w czasie tego urlopu pracuje na pół etatu. W okresie od 3 do 8 kwietnia 2014 r. chorowała. Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego wynosi 3.255 zł brutto, a wynagrodzenie za pracę w połowie wymiaru czasu pracy 1.627,50 zł brutto. Za okres urlopu podstawowego i dodatkowego pracownica ma prawo do zasiłku macierzyńskiego w wysokości 80%. Jak obliczyć zasiłek macierzyński za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego i wynagrodzenie za czas choroby w okresie dodatkowego urlopu macierzyńskiego?

Zapisy w polisie OC mogą być korzystne podatkowo dla osób nią objętych

Przychód z nieodpłatnych świadczeń nie powstaje, jeśli krąg osób objętych OC na dzień zapłaty składki ubezpieczeniowej jest nieograniczony. W takim przypadku nie można ustalić przychodu po stronie ubezpieczonego z tytułu opłaconej za niego składki ubezpieczeniowej. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 18 lutego 2014 r. (IPTPB 1/415-730/13-2/DS .)

99

ZUS ZLA na starym druku jest nadal ważne

Pytanie: W marcu dwóch pracowników dostarczyło ZUS ZLA wystawione na starych drukach. Pracodawca odmówił ich przyjęcia. Czy słusznie?

98

Zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca wymaga przeliczenia pensji na nowo

Pytanie: Pytanie: Jeden z naszych pracowników został w lutym awansowany ze stanowiska młodszego specjalisty ds. obsługi klienta na stanowisko starszego specjalisty ds. obsługi klienta biznesowego. Z przeniesieniem na inne stanowisko związana była również podwyżka wynagrodzenia – dotychczas pracownik otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 3.500 zł brutto, a od 19 lutego pracownik otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 4.550 zł brutto oraz dodatek funkcyjny w wysokości 430 zł brutto. Pracownik jest zatrudniony na pełny etat w podstawowym systemie czasu pracy i świadczy pracę od poniedziałku do piątku. W jaki sposób powinniśmy obliczyć wynagrodzenie tego pracownika za luty 2014 roku?

Zaliczka na poczet wynagrodzenia jest oskładkowana

 Od wypłacanej pracownikowi w okresie jego przebywania na urlopie bezpłatnym zaliczki na poczet przyszłego wynagrodzenia należy opłacać składki na ubezpieczenia społeczne. Zaliczka jest także podstawą do obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne.Interpretacja indywidualna ZUS z 4 lutego 2014 r. (decyzja nr 28)

97

Zmiana kwoty dofinansowania do wynagrodzenie pełnosprawnych

Od 1 kwietnia 2014 r. wchodzą w życie zmiany do ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie wysokości dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych dla pracodawców.

Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych ustala się w miesiącu uzyskania dofinansowania

Pytanie: Pracodawca ma ponad 30 podwładnych. Chce zatrudnić niepełnosprawnych pracowników i pobierać na nich dofinansowanie z PFRON. Przy stanie osobowym załogi, wynoszącym co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, warunkiem uzyskania dofinansowania jest osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%. Czy wskaźnik ten ustala się na podstawie przeciętnych z danego miesiąca, czy wystarczy, że będzie on osiągnięty w dowolnym dniu?

96

Zasiłki i ekwiwalent za urlop nie stanowią kosztów płacy

Pytanie: Pracodawca z otwartego rynku pracy chce starać się o dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zastanawia się jednak, do jakich składników wynagrodzenia może uzyskać dofinansowanie – czy tylko do wynagrodzenia zasadniczego, czy także do innych, dodatkowych. Czy takie świadczenia, jak zasiłek chorobowy lub ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, mogą być zaliczone do kosztów płacy?

Wzrosła minimalna podstawa wymiaru składek za pracowników delegowanych za granicę

Pytanie: Prowadzimy działalność usługową na terenie Czech. Nasi pracownicy bardzo częstą są delegowani do wykonywania pracy na terenie tego kraju. Otrzymują wynagrodzenie w wysokości 3.000 zł oraz diety z tytułu delegowania do pracy za granicą w wysokości określonej przepisami rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. Czy składki na ubezpieczenia społeczne powinniśmy opłacać od wysokości wypłaconego wynagrodzenia wraz z dietami?

95

Zgoda na dokonanie potrąceń z wynagrodzenia musi dotyczyć istniejącej wierzytelności

Pytanie: Po otrzymaniu od pracodawcy telefonu służbowego pracownik podpisał oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącanie z jego wynagrodzenia należności za prywatne rozmowy. Czy pracodawca może dokonywać takich potrąceń w terminie wypłaty pensji, czyli 10. dnia każdego miesiąca?

Ulga nie dotyczy osoby bezrobotnej na zleceniu

Pytanie: Od 2 listopada 2013 r. spółka, za pośrednictwem powiatowego urzędu pracy, zatrudniła 53-letniego bezrobotnego na podstawie umowy o pracę. W tej sytuacji przez 12 miesięcy nie musi płacić za niego składki na FP. Podwładnemu należy się wynagrodzenie w kwocie 2.900 zł. Dodatkowo najprawdopodobniej zostanie z nim zawarta umowa zlecenia, na podstawie której będzie otrzymywał co miesiąc 1.100 zł. Czy w takim przypadku trzeba będzie odprowadzać od niej składkę na FP?

94

Wysoko wykwalifikowany cudzoziemiec musi zarobić co najmniej 63.390 zł rocznie

Zezwolenia na zamieszkanie w Polsce na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji udziela się cudzoziemcowi na okres dłuższy o 3 miesiące od okresu wykonywania pracy, maksymalnie na 2 lata. Cudzoziemiec otrzyma je, jeżeli jego dochód brutto będzie wynosił ponad 63.000 zł rocznie.

Wypłacone stypendia trzeba rozliczyć do końca lutego

Płatnik wystawia PIT-8C po dokonaniu wypłaty stypendiów albo należności lub świadczeń z innych źródeł, od których nie jest obowiązany pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego. Informację składa się do końca lutego następnego roku podatkowego i przekazuje podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika.

numer specjalny 29

Tylko prawidłowo prowadzone kartoteki zarobkowe pozwolą uniknąć korygowania list płac

Lista płac nie jest pojedynczym dokumentem za dany miesiąc czy z danego tytułu, ale cyklem wyliczeń wykonywanych w określonej kolejności,