141

Sam obrót nie może decydować o kraju ubezpieczenia pracownika

Kryterium obrotu nie jest jedynym, jaki właściwa instytucja ubezpieczeniowa musi wziąć pod uwagę ustalając, zgodnie z prawem którego państwa pracownik będzie ubezpieczony. Zaś samo osiągnięcie lub nieosiągnięcie obrotu ponad 25% w kraju nie przesądza o objęciu ubezpieczeniami społecznymi w danym państwie. Wyrok Sądu Najwyższego z 18 listopada 2015 r. (sygn. II UK 100/14)

140

Zasady oskładkowania pracowników pracujących za granicą są niezgodne z konstytucją

Trybunał Konstytucyjny ocenił zasady obciążania pracownika zatrudnionego za granicą u polskiego pracodawcy uzyskującego przychody w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych niższe niż przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 20 października 2015 r. (sygn. akt SK 9/14)

W grudniu pracodawcy muszą skorygować wysokość odpisu na ZFŚS

Pod koniec każdego roku kalendarzowego pracodawcy tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych muszą ustalić faktyczne zatrudnienie w tym roku i skorygować wysokość dokonanych w jego trakcie odpisów na fundusz. Jeśli pracodawca nie dokona takiej korekty, może to spowodować zawyżenie lub zaniżenie kwoty przelanych środków.

Umowa zlecenia w 2015 i 2016 roku – porównanie kwoty do wypłaty

Pytanie: Zatrudniliśmy osobę na zlecenie w okresie od 1 listopada 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. Zleceniobiorca oświadczył, że jest zatrudniony w innym zakładzie pracy na podstawie umowy zlecenia z wynagrodzeniem niższym niż minimalne (zlecenie to jest oskładkowane). W naszej firmie wynagrodzenie w umowie określono w wysokości 1.800 zł brutto. Czy też mamy ją oskładkować? Na czym będą polegać różnice w rozliczeniu zleceń w 2015 i 2016 roku u tej osoby?

139

Zmiany w ZUS DRA i nowy kod świadczenia/przerwy

Od 1 stycznia 2016 r. płatnicy dokonujący wyrównania wysokości zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego kwotę podwyższenia wykażą w zmodyfikowanym formularzu ZUS DRA. Dodatkowo z tym dniem wprowadzony zostanie nowy kod świadczenia/przerwy.

Za niewykonywanie pracy na wypowiedzeniu wynagrodzenie jak za urlop

Projekt: Od 22 lutego 2016 r. pracodawca będzie mógł jednostronnie zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Znikną zatem dotychczasowe wątpliwości pracodawców. Resort pracy proponuje, aby wynagrodzenie za okres niewykonywania pracy liczyć jak wynagrodzenie za urlop.

Wydatki na pogrzeb pracownika firma zaliczy do kosztów uzyskania

Przedsiębiorca, który wypłaci rodzinie zmarłego pracownika zasądzone przez sąd odszkodowanie, zwróci koszty pogrzebu, koszty sądowe i zastępstwa procesowego, może poniesione wydatki uznać za koszt podatkowy w prowadzonej działalności. Wyrok NSA z 8 sierpnia 2015 r. (sygn. akt II FSK 1465/13)

numer specjalny 42 - 17 listopada 2015 r.

Zasiłki macierzyńskie od 2 stycznia 2016 r. – nowe obowiązki pracodawców

Od 2 stycznia 2016 r. zarówno pracownik – rodzic, jak i ubezpieczony – rodzic będzie miał prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu ojcowskiego. Zmiany w wypłacaniu zasiłków mają związek z nowymi uprawnieniami rodzicielskimi, które zaczynają wtedy obowiązywać.

138

W jakich przypadkach pracodawca lub zleceniodawca wystawiają PIT-8C

Pracodawcy lub zleceniodawcy zasadniczo muszą wystawiać pracownikom lub zleceniobiorcom informację imienną PIT-11. Jednak w przypadku niektórych świadczeń powinni wystawić informację PIT-8C.

Urlop ojcowski w częściach i nawet do drugich urodzin dziecka

Dłuższy termin wykorzystania urlopu ojcowskiego, możliwość podzielenia go na części oraz większa ochrona stosunku pracy ojców po zakończeniu urlopu – to zmiany, jakie już 2 stycznia 2016 r. zaczną obowiązywać w zakresie urlopu ojcowskiego.

137

Tylko czynny nauczyciel ma prawo do świadczenia kompensacyjnego

Osoba starająca się o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne musi mieć status nauczyciela w chwili składania wniosku. Nie może zatem przed złożeniem tego wniosku rozwiązać nauczycielskiego stosunku pracy. Wyrok Sądu Najwyższego z 8 września 2015 r. (sygn. I UK 468/14)

Przedsiębiorca nie zawsze zapłaci składkę zdrowotną

Nowe przepisy dotyczące ustalania podstawy wymiary zasiłków miały obowiązywać od 1 listopada 2015 r. Termin ten został przesunięty na 1 stycznia 2016 r. Dodatkowo wprowadzono zwolnienie z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą jeżeli wypłacany im zasiłek macierzyński nie przekracza miesięcznie kwoty świadczenia rodzicielskiego, czyli 1.000 zł.

Przechowywanie dokumentacji kadrowo-płacowej ma być tańsze

Projekt: Po wejściu w życie zmian, które proponuje Ministerstwo Gospodarki, pracodawców mają obowiązywać 3 nowe okresy przechowywania dokumentacji kadrowo-płacowej. Akta osobowe nie byłyby już podzielone ze względu na nawiązanie, trwanie i zakończenie zatrudnienia. Nowym kryterium decydującym o podziale akt będzie długość okresu przechowywania danego dokumentu. Zmiany mają obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.

numer specjalny 41 - 2 października 2015 r.

Wynagrodzenie członka zarządu oraz członka rady nadzorczej spółki kapitałowej – zmiany w 2015 i 2016 roku

Od 1 stycznia 2016 r. zarządca wykonujący zadania na podstawie umowy zlecenia, z racji której podstawa wymiaru składek emerytalnej i rentowych będzie niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia, będzie obowiązkowo podlegał tym ubezpieczeniom też z racji innego zlecenia realizowanego dla obcego podmiotu. To tylko jedna z nowych zasad obowiązujących przy rozliczaniu wynagrodzenia członka zarządu spółki kapitałowej.

136

Zasady rekompensaty pracy nadliczbowej czasem wolnym

Za pracę wykraczającą poza ustalony dobowy czas pracy można udzielić czasu wolnego. Wówczas pracodawca nie jest zobowiązany do wypłacenia dodatków z tego tytułu.

Wynagrodzenie z kosztami autorskimi – podatek, dokumentacja

W sytuacji gdy pracodawca zatrudnia osoby, które w ramach stosunku pracy otrzymują przychody objęte przepisami o prawie autorskim, potrąca im koszty uzyskania przychodów w wysokości 50%. Jednak aby zastosować takie koszty, trzeba spełnić określone warunki.

Wynagrodzenie minimalne rośnie o 100 zł

Od 1 stycznia 2016 r. pracownik w pierwszym roku pracy zarobi co najmniej 1.850 zł. Natomiast pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w kolejnym roku pracy otrzyma 1.480 zł.

134

Wynagrodzenie podwykonawcy projektu a zaliczka na PIT

Wynagrodzenie pracownika za wykonywanie czynności na polecenie pracodawcy – beneficjenta środków pochodzących z określonych zagranicznych źródeł pomocowych nie korzysta ze zwolnienia od podatku. Interpretacja indywidualna ministra finansów z 24 lipca 2015 r. (sygn. DD 3.8222.2.157.2015.CRS)

Wojsko zalicza się do prac szczególnych pod pewnymi warunkami

Możliwe jest zaliczenie okresu zasadniczej służby wojskowej do okresów pracy w szczególnym charakterze, warunkującej uzyskanie wcześniejszej emerytury, o ile zostaną spełnione warunki wskazane w przepisach szczególnych – np. rozpoczęcie zatrudnienia nie później niż określona liczba dni wskazana w rozporządzeniu z 1968 roku. Uchwała Sądu Najwyższego z 2 lipca 2015 r. (sygn. akt III UZP 4/15)

W jaki sposób wprowadzić premię regulaminowo-uznaniową

W regulaminie wynagradzania lub premiowania nie trzeba określać jednoznacznie wysokości premii, lecz jedynie wskazywać jej widełki. Można więc wskazać, że „premia przysługuje w wysokości od 10 do 40% wynagrodzenia zasadniczego brutto”. Wówczas, po spełnieniu określonych w regulaminie kryteriów, premia będzie pracownikowi przysługiwała i będzie on mógł domagać się jej przed sądem. Jednak decyzja co do jej wysokości (w ramach obowiązujących widełek) będzie należała do pracodawcy.

numer specjalny 40 - 19 sierpnia 2015 r.

Oskładkowanie i opodatkowanie wartości biletów miesięcznych przekazywanych pracownikom

Od 1 sierpnia br przekazujemy zainteresowanym pracownikom dojeżdżającym do pracy środkami komunikacji miejskiej bilety miesięczne, zakupione ze środków pracodawcy. Działania te podjęliśmy na podstawie decyzji zarządu spółki, jednakże zarówno prawo jak i zasady przyznawania pracownikom wskazanego świadczenia, zgodnie z decyzją zarządu nie zostały uregulowane w obowiązującym u nas regulaminie wynagradzania, jak również w żadnym innym dokumencie. Pierwsze bilety zakupiliśmy i przekazaliśmy zatrudnionym w ostatnim tygodniu lipca (bilety na sierpień). Czy postąpiliśmy prawidłowo dokonując rozliczenia biletów dotyczących sierpnia na lipcowej liście płac i pobierając od wartości biletów zaliczkę na podatek dochodowy a nie pobierając składek ZUS? Wynagrodzenie za dany miesiąc wypłacamy ostatniego dnia tego miesiąca. Czy prawidłowo rozliczyliśmy pracownika, który otrzymał bilet w ostatnim tygodniu lipca, wypłacając mu za lipiec 3.184,54 zł, zgodnie z załączoną listą płac.

Odrębne zasady potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków

Od marca br realizujemy zajęcie wynagrodzenia za pracę i wierzytelności zasiłku chorobowego jednego z naszych pracowników na podstawie egzekucji sądowej na zaspokojenie innych należności niż świadczenia alimentacyjne. Z uwagi na wartość długu, potrącamy wynagrodzenie do 50% kwoty netto (zgodnie z treścią zajęcia) zachowując jednocześnie kwotę wolną od potrąceń. W maju br nasz pracownik przez 18 dni (od 14 do 31 maja) był niezdolny do pracy z powodu wypadku przy pracy i za ten okres wypłaciliśmy mu zasiłek chorobowy. Czy postąpiliśmy prawidłowo dokonując potrącenia kwoty 1.697,68 zł z wypłaconego pracownikowi za maj wynagrodzenia i zasiłku i wypłacając mu 1.286,16 zł zgodnie z załączonym fragmentem listy płac za maj? (pracownik jest uprawniony do podstawowych kosztów uzyskania przychodu i złożył pracodawcy oświadczenie PIT-2).

Odprawa z tytułu rozwiązania umowy o pracę w wyższej niż ustawowa wysokości

Stan faktyczny W związku z trwającym w spółce projektem optymalizacji zatrudnienia 30 kwietnia br nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę z pierwszym z pracowników objętych procesem redukcji. Kolejni pracownicy będą zwalniani sukcesywnie w kolejnych miesiącach. Do rozwiązania umowy o pracę doszło w wyniku zawartego z pracownikiem w styczniu br porozumienia stron rozwiązującego umowę o pracę. Zawarte porozumienie stron powołuje się na art. 30 § 1 pkt 1 kp w związku z art. 10 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. W efekcie, z uwagi na to, że jesteśmy objęci przepisami wskazanej ustawy (zatrudniamy ok. 630 pracowników) oraz na staż pracy pracownika w naszej spółce wynoszący 12 lat, pracownik nabył prawo do odprawy w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia. Niezależnie od ustawowej odprawy w porozumieniu stron zostało zawarte postanowienie o następującej treści; „w związku z rozwiązaniem umowy o pracę na mocy niniejszego porozumienia stron, pracownikowi zostanie wypłacona dodatkowa rekompensata w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia liczonego jak ekwiwalent za urlop”. Zwolniony pracownik miał prawo do stałych składników pensji; płacy zasadniczej, dodatku funkcyjnego i stażowego – składników których wysokość wzrosła od marca br. Będąc zatrudnionym na stanowisku menedżera produktu, pracownik ten dodatkowo otrzymywał dodatek za wdrożenie produktów spółki w nowym sklepie (80 zł za wdrożenie), a ponadto otrzymywał miesięczną premię regulaminową, uzależnioną od indywidualnych wyników jego pracy. Czy postąpiliśmy prawidłowo, wypłacając pracownikowi wraz z wynagrodzeniem za kwiecień w dniu 5 maja br (wynagrodzenie za dany miesiąc wypłacamy 5. dnia następnego miesiąca) ustawową odprawę w wysokości 13.970,16 zł (3 × 4.656,72 zł), oraz rekompensatę w kwocie 9.313,44 zł (2 × 4.656,72 zł), ustalając ich wysokość na podstawie załączonej kartoteki płacowej (pracownikowi nie przysługiwały składniki za dłuższe okresy niż jeden miesiąc)?

133

Zapłata za wzór użytkowy – tylko gdy pracodawca ma ze wzoru korzyści

Aby pracodawca miał obowiązek zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z opracowanego przez pracownika wzoru użytkowego, wzór ten musi być przejęty przez pracodawcę. Pracodawca musi uzyskać dla niego ochronę prawną oraz musi odnieść korzyści z tego wzoru. Wyrok Sądu Najwyższego z 8 lipca 2015 r. (sygn. II PK 168/15)

Zapewnienie oddelegowanym pracownikom noclegu nie jest przychodem ze stosunku pracy

Pracodawca, który jest zmuszony zapewnić pracownikom oddelegowanym nocleg, wypełnia swój obowiązek właściwej organizacji pracy. Po stronie pracowników nie powstaje z tego tytułu przychód ze stosunku pracy. Wydatki ponoszone są bowiem w interesie pracodawcy. Interpretacja indywidualna ministra finansów z 25 czerwca 2015 r. (nr DD 3.8222.2.247.2015.OBQ)

Wcześniejsze badanie lekarskie uzasadnia refundację zakupu okularów pracownikowi

Pogorszenie wzroku pracownika to zmiana jego stanu zdrowia uzasadniająca konieczność wcześniejszego badania lekarskiego. Jeśli z badania okulistycznego wynika konieczność noszenia lub wymiany okularów, pracodawca musi zapewnić pracownikowi okulary korygujące wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 16 lipca 2015 r. (sygn. IPTP B1/4511-292/15-4/MH)

132

Zbieg potrąceń obowiązkowych i dobrowolnych – zasady

Pytanie: Wynagrodzenie pracownika na podstawie zajęcia podlega egzekucji z dwóch tytułów, tak że co miesiąc zatrudnionemu zostaje tylko kwota wolna (1.286,16 zł). Oprócz tego pracownik zgodził się na potrącanie z jego wynagrodzenia składki związkowej w wysokości 80 zł miesięcznie, składki na pkzp (80 zł miesięcznie) i rachunków za media (200 zł miesięcznie). Czy w tej sytuacji w ogóle można dokonać dobrowolnych potrąceń, skoro dłużnik otrzymuje tylko kwotę wolną?

Zapłacenie maksymalnej składki chorobowej a wysokość zasiłku macierzyńskiego przedsiębiorcy

Zapłata składki na ubezpieczenie chorobowe, liczonej od maksymalnej podstawy wymiaru dla osób prowadzących działalność pozarolniczą, nie daje prawa do zasiłków macierzyńskich i rodzicielskich w kwocie równej najwyższej podstawie wymiaru, gdy składka była opłacona w miesiącu, w którym urodziło się dziecko. Z kolei sama zapłata składki ZUS nie oznacza zgłoszenia do ubezpieczenia, które powinno nastąpić przed zapłatą składki i na piśmie. Wyrok Sądu Najwyższego z 9 lipca 2015 r. (sygn. akt I UK 376/14)

Wysokość zasiłku chorobowego za pobyt w szpitalu dla pracownicy w wieku powyżej 50 lat

Pytanie: Pracownica, która ukończyła 50 lat, przebywała na zwolnieniu lekarskim 25 dni, będąc w szpitalu. Za 14 dni firma zapłaciła jej wynagrodzenie chorobowe. Reszta to pobyt w szpitalu, za który płaci ZUS (zakład pracy w jego imieniu). Czy za te 11 dni powinna mieć zapłacone 70 czy 80% zasiłku?

numer specjalny 39 - 3 lipca 2015 r.

Druki rozliczeniowe - 18 pytań i odpowiedzi

Przedstawiamy Państwu wyjaśnienie najczęstszych problemów płatników składek przy wypełnianiu druków rozliczeniowych do ZUS.

Druki rozliczeniowe – obowiązki pracodawcy wobec pracowników i ZUS

Korektę raportów rozliczeniowych przeprowadza się zawsze za pomocą tego samego rodzaju raportu, w którym wykazano błędne dane. Do raportu korygującego musi być dołączona deklaracja korygująca. Dokumenty te należy oznaczyć tym samym numerem identyfikatora. To tylko jedna z zasad obowiązująca przy składaniu raportów składkowych (ZUS RCA , ZUS RZA) oraz raportów świadczeniowych (ZUS RSA ).

131

ZUS dofinansowuje działania związane z utrzymaniem zdolności do pracy

Płatnicy składek mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów dotyczących utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Wystarczy złożyć wniosek.

Zapłata za egzamin młodocianego pracownika

Pytanie: Pracodawca zawarł z uczniem umowę o przygotowanie zawodowe. Uczeń dostarczył dowód zapłaty za swój egzamin. Koszt tego egzaminu ponosi pracodawca. Jak potraktować to świadczenie po stronie ucznia? Czy jest to dodatek do wynagrodzenia podlegający opodatkowaniu?

Zaliczka na PIT od ekwiwalentu za używanie komórki

Refundacja pieniężna wypłacana przez spółkę z tytułu używania przez pracowników prywatnych telefonów przy wykonywaniu obowiązków służbowych korzysta ze zwolnienia z PIT. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 8 maja 2015 r. (nr IPTPB 1/4511-153/15-4/MD)

130

Zmiany w umowach na czas określony mają szanse wejść w życie w lutym 2016 roku

Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przyjęła rządowy projekt nowelizacji Kodeksu pracy dotyczący terminowych umów o pracę. Pracowała nad nim Podkomisja Stała ds. Rynku Pracy.

Tylko świadczenia urlopowe zgodne z ustawą o ZFŚS wlicza się w koszty

Jeśli do wypoczynku pracowników dopłaca duży pracodawca, który zrezygnował z tworzenia ZFŚS, nie może wliczyć tych wydatków w koszty jako świadczeń urlopowych. Odpowiedź Ministerstwa Finansów z 5 czerwca 2015 r. na interpelację poselską nr 32617 (znak DD 6.054.3.2015.SOH)

129

Wynagrodzenie minimalne w 2016 roku – są już pierwsze propozycje

Związki zawodowe przekazały swoją propozycję w sprawie wzrostu w 2016 roku minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przedłożony projekt zakłada wzrost minimalnej płacy o 130 zł. Według projektu przyjętego przez rząd minimalna płaca wyniesie 1.850 zł.

numer specjalny 38

Jak zgłosić ubezpieczonego oraz jego rodzinę

Osoba podlegająca obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym, tylko niektórym z nich albo samemu ubez­pieczeniu zdrowotnemu musi być zgłoszona do ZUS. Z reguły obowiązek ten spoczywa na płatniku składek.

Formularze zgłoszeniowe w pytaniach i odpowiedziach

Przedstawiamy Państwu najczęstsze pytania naszych Czytelników wraz z wyjaśnieniem eksperta na praktycznych przykładach.

128

ZUS skontrolował zwolnienia lekarskie

Niemal 6,5 tys. osób pobierało niesłusznie zasiłek chorobowy w pierwszym kwartale 2015 roku ZUS opublikował dane z kontroli zwolnień lekarskich.

Zmieniono wzór wniosku o wydanie interpretacji podatkowej

Od 1 lipca 2015 r. opłatę od wniosku, w wysokości 40 zł, uiszcza się na rachunek bankowy organu właściwego do wydania interpretacji indywi­dualnej. Poprzednio dopuszczano wnoszenie tej opłaty także w gotówce.

Zakaz konkurencji kończy się z chwilą przejścia zakładu na nowego pracodawcę

Artykuł 231 § 1 Kodeksu pracy nie ma zastosowania do umowy o zaka­zie konkurencji po ustaniu stosunku pracy (art. 1012 § 1 kp), zawartej z poprzednim pracodawcą. Uchwała Sądu Najwyższego z 6 maja 2015 r. (sygn. akt III PZP 2/15)

127

ZUS Rp-7 a składnik wypłacany w czasie choroby

Pytanie: Zgodnie z układem zbiorowym pracy pracownicy zachowują prawo do niektórych składników wynagrodzeń za czas pobierania zasiłku chorobowego. W grudniu 2014 roku pracownik przebywał cały miesiąc na zwolnieniu lekarskim, otrzymując z tego tytułu zasiłek chorobowy oraz taki właśnie składnik. Na podstawie rozporządzenia składkowego był on wyłączony z oskładkowania. Czy powinniśmy go uwzględnić w zaświadczeniu ZUS Rp-7?

Wydatki na pracownicze programy motywacyjne są dla firmy kosztem podatkowym

Programy pracownicze, które służą do motywowania osób zatrudnionych do jak najlepszej pracy, a w konsekwencji do lepszych wyników osiąganych przez spółkę, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Trzeba przy tym pamiętać o właściwej dokumentacji. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 10 kwietnia 2015 r. (nr IBPBI/2/4510-39/15/AK)

Ułatwienia dla pracodawcy, który chce zatrudnić cudzoziemca

Od 21 maja bez zezwolenia na pracę mogą pracować uczestnicy studiów stacjonarnych oraz doktoranckich – przez cały rok kalendarzowy. Wpro­wadzono także zmiany w zakresie wydawania zezwoleń na pracę przez powiatowe urzędy pracy.

126

ZUS: Mali przedsiębiorcy nie opłacą składek na Fundusz Pracy

ZUS przed 15 kwietnia 2015 r., czyli terminem opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez płatników składek za osoby zatrudnione, wycofał się ze swojego stanowiska z 13 marca 2015 r. Oznacza to, że jednoosobowe firmy nie będą miały obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy za osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.

ZUS odroczy płatność składek za ubezpieczonego

Projekt: Płatnicy składek będą mogli występować do ZUS o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne także w części należnej za ubezpieczonego – przewiduje projekt zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, nad którym trwają obecnie prace w Sejmie.

Tylko faktycznie przekazane środki na rachunek ZFŚS można wpisać w koszty uzyskania przychodów

Pracodawca jest zobowiązany do przekazania odpisu na wyodrębniony rachunek bankowy funduszu do 30 września danego roku. Do 31 maja danego roku musi jednak przekazać kwotę stanowiącą równowartość 75% odpisu podstawowego (bez zwiększeń). Jeśli tego nie zrobi, PIP skieruje wniosek do sądu o ukaranie go grzywną. A może ona wynieść nawet 5.000 zł.

125

Zasiłek chorobowy dla zleceniobiorcy a PIT

Pytanie: Zleceniodawca obliczył i wypłacił zasiłek chorobowy dla jednego ze zleceniobiorców. Czy od tego świadczenia potrąca się zaliczki na podatek? Jeśli nie, to gdzie wykazać potrącone omyłkowo zaliczki?

Wynagrodzenie u obecnego pracodawcy – podstawą wymiaru zasiłku chorobowego

Podstawą wymiaru zasiłku chorobowego może być tylko wynagrodzenie u aktualnego pracodawcy. Nie bierze się pod uwagę wynagrodzenia uzyskanego u poprzedniego pracodawcy, nawet jeżeli pomiędzy zatrudnieniem u poprzedniego i aktualnego pracodawcy nie było praktycznie przerw. Wyrok Sądu Najwyższego z 18 marca 2015 r. (sygn. I UK 223/14)

Wniosek do ZUS musi być złożony przed dniem skorzystania z zasiłku

Wskazanie konieczności złożenia wniosku o wypłatę zasiłku macierzyńskiego do ZUS przed terminem rozpoczęcia korzystania z tego zasiłku nie narusza konstytucji. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 marca 2015 r. (sygn. P 42/13)

123

Zakaz konkurencji nie obowiązuje nowego pracodawcy

Umowa o zakazie konkurencji nie przechodzi na nowego pracodawcę w trybie art. 231 Kodeksu pracy, gdyż nie jest ona przedmiotowo istotnym elementem stosunku pracy. Wyrok Sądu Najwyższego z 11 lutego 2015 r. (sygn. akt I PK 123/14)

WSKAŹNIKI I STAWKI

Odsetki podatkowe bez zmian Rada Polityki Pieniężnej postanowi­ła obniżyć stopy procentowe. Zmia­na wprowadzona od 5 marca 2015 r. nie wpływa jednak na obniżkę od­setek od zaległości podatkowych, które po zeszłorocznej decyzji Rady osiągnęły już ustawowe minimum. Oznacza to, że w dalszym ciągu: odsetki od zaległości podatko­wych wynoszą 8%, a obniżone odsetki od zaległości podatkowych 6%. Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, przyjętej do obliczenia świadcze­nia rehabilitacyjnego w II kwartale 2015 roku wynosi 105,4%.PODSTAWA PRAWNA Obwieszczenie ZUS z 16 lutego 2015 r. w spra­wie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2015 r. (M.P. z 2015 r. poz. 228).Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn nieleżących po stronie pracownika Krócej niż 2 lata u danego pra­codawcy – 1-miesięczne wyna­grodzenie. Jeżeli pracownik przepracował u danego pracodawcy 2 lata i wię­cej lat, jednak nie więcej niż 8 lat – 2-miesięczne wynagrodzenie. Ponad 8 lat u danego pracodawcy – 3-miesięczne wynagrodzenie. Maksymalna wysokość odprawy wynosi w 2015 roku 26.250,00 zł (1.750,00 zł × 15).PODSTAWA PRAWNA Art. 8 ust. 1 i 4 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 192.).

Umowa o pracę z dominującym wspólnikiem spółki z o.o. jest nieważna

Nie można „uzdrowić”, poprzez podjęcie zatrudnienia, wadliwie zawartej i przez to nieważnej umowy o pracę z prezesem spółki z o.o., który jest jednocześnie dominującym udziałowcem w tej spółce. Taka umowa, jako nieważna, nie może dawać jakichkolwiek uprawnień z ubezpieczenia społecznego.Wyrok Sądu Najwyższego z 11 lutego 2015 r. (sygn. akt I UK 211/14)

numer specjalny 37

Zasądzona pracownikowi pensja może podlegać zwrotowi

Pracownik musi zwrócić wynagrodzenie lub inne świadczenia pieniężne uzyskane od praco-dawcy, jeżeli otrzymał je na podstawie prawomocnego wyroku sądowego, który został później uchylony przez Sąd Najwyższy. Wyrok Sądu Najwyższego z 25 września 2014 r. (sygn. akt II CSK 779/13)

Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze w orzecznictwie Sądu Najwyższego w 2014 roku

Oddajemy do rąk Czytelników szczególnego rodzaju opracowanie – zbiór najciekawszych orzeczeń Sądu Najwyż­szego dotyczących wynagrodzeń pracowniczych. Zdecydowana większość opisywanych wyroków – to relacje ze spraw, jakie toczyły się na salach sądowych. Uzasadnienia są bardzo czę­sto dosłownymi cytatami z wypowiedzi sędziów, jakie wygłaszali po wydaniu orzeczenia. Na tym polega również szczególna wartość tego opracowania. Wskazówki, jak stosować przepisy, jak wykonywać czynności pracodawcy czy pracownika, są bowiem najbliższe praktyce, nie „obudowane” jeszcze trudnymi i skomplikowanymi pojęciami i sformułowaniami prawniczymi, jakie pojawiają się w pisemnych uzasadnieniach orzeczeń, publikowanych w ofi­cjalnych wydawnictwach SN.

124

ZUS traktuje agencje pracy tymczasowej tak samo jak innych pracodawców

Agencja pracy tymczasowej musi wykazywać minimum 25% obrotów w Polsce, aby pracownicy przez nią zatrudniani i delegowani do krajów UE, mogli być ubezpieczeni w polskim ZUS. Kryterium to dotyczy wszystkich przedsiębiorców, zgodnie z zasadą równości, a więc również i taką specyficzną grupę podmiotów, jakimi są agencje pracy tymczasowej. Wyrok Sądu Najwyższego z 21 stycznia 2015 r. (sygn. akt II UK 99/14)

Zleceniodawcy niezatrudniający pracowników mają płacić składki na Fundusz Pracy

Dnia 13 marca 2015 r. ZUS wydał komunikat w sprawie nowych zasad płacenia przez zleceniodawców składek na Fundusz Pracy za osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia. Komunikat dotyczy zleceniodawców będących osobami fizycznymi niezatrudniającymi pracowników. Dla powstania obowiązku płacenia na Fundusz Pracy składek wystarczy podpisanie umowy z jednym zleceniobiorcą. 

122

Zmiany w badaniach lekarskich – ułatwienie czy problem

Od 1 kwietnia 2015 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące przeprowadzania wstępnych badań lekarskich pracowników. Jednak już teraz pojawiają się wątpliwości, czy zmiana na pewno wyjdzie na korzyść pracodawcom i pracownikom.

Wniosek związków zawodowych nie może być jedyną podstawą do potrącania składek

Pytanie: W firmie utworzono związki zawodowe, które zwróciły się do nas z wnioskiem o potrącanie składek związkowych. W piśmie tym podana jest lista pracowników, którzy są członkami związku, wraz z wysokością składki, która została ustalona dla każdego jako procent od należnego mu wynagrodzenia zasadniczego. Czy na podstawie takiego wniosku możemy dokonać wspomnianych potrąceń?

numer specjalny 36

Umowy zlecenia i umowy o dzieło nie można stosować zamiennie

Przedsiębiorcy coraz chętniej zamiast umów o pracę podpisują umowy cywilnoprawne. Są one tańsze i często wygodniejsze dla przedsiębiorcy. Jednak umowy zlecenia i umowy o dzieło nie można stosować zamiennie. Różny jest bowiem m.in. charakter tych umów i sposób wykonywania pracy. Wielokrotnie podkreślał to Sąd Najwyższy.

Umowa zlecenia a umowa o dzieło – podobieństwa i różnice

Popularność umów cywilnoprawnych prowadzi do tego, że coraz trudniej namówić pracodawców od zawarcia umowy o pracę, gdy nie ma wszystkich przesłanek stosunku pracy w danym przypadku i strony zawiera umowę zlecenia jako bardziej elastyczną pod względem warunków współpracy. Firmy sięgają bardzo chętnie także po umowy o dzieło nawet wtedy, gdy przedmiot umowy powinien skłaniać je do zawarcia umowy zlecenia.

121

Statystyczna karta wypadku ma być zmieniona

Zapowiedzi zmian: Specjalny zespół sprawdzi, czy nie trzeba poprawić druków wykorzystywanych przez służby bhp w razie wypadku przy pracy.

Pobrane przez skazanego radnego diety powinny być zwrócone miastu

Zatajenie przez radnego wyroku skazującego stanowi czyn niedozwolony. Uzasadnia ono roszczenia jednostki samorządowej o zwrot nienależnie pobranych diet lub innych świadczeń. Wyrok Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2015 r. (sygn. V CSK 189/14)

120

Pracodawca może organizować szkolenia niepełnosprawnych

Na wniosek pracodawcy poniesione przez niego koszty szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych mogą być zrefundowane ze środków Funduszu do wysokości 80% tych kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę. Zwrotu tych kosztów, dokonuje starosta na warunkach i w wysokości określonych w umowie zawartej z pracodawcą. Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez pracodawcę przed datą podpisania umowy.

PFRON zrefunduje pracodawcy środki na etat dla pracownika niepełnosprawnego

Od 1 stycznia pracodawca, który przez co najmniej 36 miesięcy zatrudni osoby niepełnosprawne spełniające określone warunki, może otrzymać, na wniosek, ze środków PFRON, zwrot kosztów związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Odszkodowanie z tytułu nierównego traktowania a PIT

Jeśli w wyniku pozwu wniesionego przez pracownicę sąd zobowiązał pracodawcę do wypłaty powódce kwoty odszkodowania za nierówne traktowanie w zatrudnieniu, otrzymane pieniądze są wolne od podatku. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 30 grudnia 2014 r. (sygn. IBPBII/1/415-799/14/BJ)

119

W 2015 roku budżetówka nadal z obowiązkowymi wpłatami na PFRON

Po 1 stycznia 2015 r. pracodawcy ze sfery budżetowej, którzy nie osiągają co najmniej 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nadal będą musieli dokonywać wpłat na PFRON. Zmiana, która miała znieść ten obowiązek, została uchylona.

Stan prawny ocenia się według daty złożenia pierwotnych dokumentów rozliczeniowych ZUS

Korekty dokumentów rozliczeniowych w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne ZUS obowiązany jest oceniać według stanu prawnego obowiązującego w dacie złożenia pierwotnych dokumentów, podlegających korekcie, a nie w dacie złożenia korekt. Wyrok Sądu Najwyższego z 16 grudnia 2014 r. (sygn. akt I UK 141/14)

118

Zaległości w wypłacie zasiłku chorobowego nie powodują obowiązku naliczania PIT

Odsetki z tytułu niewypłaconego w terminie przez ZUS zasiłku chorobowego są zwolnione z PIT. Prawo do świadczenia nastąpiło bowiem w trakcie trwania stosunku pracy. Wyrok WSA w Gliwicach z 15 października 2014 r. (sygn. akt I SA/Gl 1629/13)

Wniosek o abolicję składkową – tylko do 15 stycznia 2015 r.

Osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą, które zalegają z opłacaniem składek za okres od stycznia 1999 r. do lutego 2009 r., pozostało już niewiele czasu na złożenie wniosku o ich umorzenie.Termin na skorzystanie z abolicji jest ostateczny i nie będzie możliwości jego późniejszego przywrócenia.

Większe wsparcie dla zatrudniania osób niepełnosprawnych

Od 2015 roku skierowanie do pracy przez powiatowy urząd pracy nie będzie warunkiem uzyskania zwrotu kosztów poniesionych na zatrudnienie bezrobotnej osoby niepełnosprawnej. A ubiegając się o dofinansowanie do wynagrodzenia nowego pracownika niepełnosprawnego wystarczy, że pracodawca wykaże wzrost zatrudnienia netto ogółem.

numer specjalny 35

Za 2014 rok płatnicy rozliczają pracowników na nowych formularzach PIT

Za 2014 rok rozliczeń z urzędem skarbowym dokonuje się na następujących wzorach formularzy podatkowych: PIT-2(4), PIT-2A(4), PIT-12(6), PIT-4R(5), PIT-8AR(4), PIT-8C(7), PIT-11(21), PIT-R(17), IFT-1/IFT-1R(11), PIT-40(20). Formularze w tych wersjach obowiązują w odniesieniu do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r. Natomiast formularze podatkowe w wersjach: PIT-8AR(5), PIT-11(22), IFT-1/IFT-1R(12), PIT-40(21) obowiązują w odniesieniu do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2015 r.

Jak wypełniać poszczególne formularze podatkowe za 2014 rok

Jeśli płatnik nie dokonuje rocznego rozliczenie podatku podatnikowi, który spełnia warunki do takiego rozliczenia, wówczas obowiązkiem płatnika jest wystawienie imiennej informacji PIT-11.