SNW 51

Przygotuj się do rozliczenia podatkowego za 2016 rok swoich pracowników i współpracowników

Od 1 stycznia 2017 r. wysokość kwota wolnej od podatku zależy od wysokości dochodów. Co prawda nie wpływa ona na rozliczenia podatkowe za 2016 rok, ale już teraz powoduje wiele pytań i wątpliwości o rozliczenia z fiskusem w 2017 roku.

Obowiązki płatnika do końca stycznia 2017 r.

Złożenie przez podatnika oświadczenia PIT-12 przed 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym, spowoduje, że pracodawca będzie miał obowiązek rozliczenia podatku dochodowego pracownika w zeznaniu PIT-40. Oświadczenie PIT-12 trzeba składać w podanym terminie co roku, jeśli podatnik chce, aby jego podatek rozliczył płatnik. Nie tu znaczenia okoliczność, że sytuacja podatnika nie uległa zmianie.

166

„200 zł za stronę” – czy taki zapis zwolni ze stosowania minimalnej stawki

Czy tłumacz zatrudniony przez biuro tłumaczeń ze stawką np. 200 zł za stronę (pracujący w domu) musi mieć od nowego roku zapewnioną minimalną stawkę godzinową? Zasadniczo sam decyduje o swoim czasie pracy. Czy jednak 200 zł za stronę tłumaczenia można uznać za stawkę prowizyjną?

TK: w służbie zagranicznej bez dodatkowej rekompensaty za pracę nadliczbową

Pracownikowi zatrudnionemu w służbie zagranicznej i wykonującemu pracę w zagranicznej placówce nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie lub czas wolny w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 29 listopada 2016 r. (sygn. akt: SK 18/15)

165

Zasadą będzie wypłata wynagrodzenia na rachunek pracownika

Mimo że powszechną praktyką stało się wypłacanie wynagrodzeń na rachunek pracownika, przepisy nadal wymagają dla tego sposobu rozliczenia uprzedniej zgody zatrudnionego. Wkrótce ma się to jednak zmienić.

Zaniechano poboru podatku dochodowego od niektórych świadczeń dla bezrobotnych

Od 19 listopada 2016 r. obowiązują przepisy określające zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych. Dotyczy ono niektórych świadczeń przysługujących osobom bezrobotnym na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia.

Wydruki z PUE ZUS będą równoważne papierowym zaświadczeniom

Wydruki zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek, generowane za pomocą Platformy Elektronicznej ZUS, będą równoważne wystawianym przez ZUS papierowym zaświadczeniom. Przygotowywana przez ministerstwo pracy zmiana ma umożliwić wykonawcom posługiwanie się wydrukami takich zaświadczeń w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

164

Zawiadomienie o wszczęciu kontroli podatkowej otrzymamy na nowym wzorze

Od 29 października 2016 r. obowiązuje nowy wzór zawiadomienia o wszczęciu kontroli podatkowej. Formularz zawiadomienia obowiązuje w wersji ZAW-K(3).

W 2017 roku wzrośnie kwota wolna od potrąceń komorniczych

Kwota wolna od potrąceń sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne będzie wynosiła 75% najniższej emerytury lub renty. Dotyczyć to będzie także zbiegu egzekucji komorniczych – zdecydował Sejm.

Szkolenie wewnętrzne nie zawsze jest czasem pracy

Pytanie: W związku z podnoszeniem kompetencji pracowników część pracowników zostało wysłane na kurs (profesjonalny barista). Kurs został przeprowadzony w zakładzie pracy, jednak poza godzinami czasu pracy. Pracownicy normalnie pracują od poniedziałku do piątku po 7 h w godzinach 8:00–15:00 (ze względu na umiarkowany stopień niepełnosprawności), nie mają równoważnego czasu pracy). Szkolenie odbywało się w piątek (4 godz. od 15:00 do 19:00) oraz w sobotę i niedzielę po 7 godz. (od 8:00–15:00). Czy wystarczy, że za sobotę i niedzielę pracownicy dostaną 2 dni wolnego (1 dzień wolny za prace w sobotę i jedne dzień wolny za niedzielę), a w piątek będą tylko na szkoleniu, a nie będą wykonywać swoich podstawowych obowiązków? Oczywiście będzie zachowany 35-godzinny tydzień pracy. Czy należy traktować szkolenie w weekend jako pracę w godzinach nadliczbowych i należałoby wypłacić z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie?

Numer specjalny 50 - 8 listopada 2016 r.

Składki ZUS i świadczenia pracownicze w 2017 roku – sprawdź, co zmienia nowa płaca minimalna

Dnia 1 stycznia 2017 r. wchodzą w życie 2 zmiany w liczeniu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Podwyżka płacy minimalnej o 150 zł oznacza wyższe składki i świadczenia pracownicze. Zmieni się także rozliczanie zleceń. W tym tekście znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące płacy minimalnej w 2017 roku. Dowiesz się m.in.: które składniki pensji wliczamy w 2017 roku do kwoty minimalnego wynagrodzenia, ile w 2017 roku wynoszą kwoty wolne od potrąceń dla pełno- i niepełnoetatowców, jak w 2017 roku przeliczać podstawę urlopową i ekwiwalentową, w jaki sposób rozliczać wynagrodzenia wypłacane na przełomie roku,

163

ZFŚS na 2017 rok – kolejny raz bez zmiany odpisu

lead Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2017 r. będzie kształtował się na niezmienionym poziomie – wynika z przyjętego przez Radę Ministrów projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017.

W spółdzielni można także konwalidować nieważną umowę o pracę z członkiem zarządu

Nieważna umowa o pracę zawarta z członkiem zarządu spółdzielni także może zostać uznana za skutecznie zawartą jeżeli członek zarządu został dopuszczony do wykonywania umówionej pracy. Wyrok Sądu Najwyższego z 5 października 2016 r. (sygn. II PK 278/15)

Program Płatnik: niezbędna aktualizacja certyfikatu do przekazywania dokumentów

W dniu 22 października 2016 r. wygasł obecny certyfikat ZUS „PE-2-ZUS-EWD”. W związku z tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina o konieczności jego aktualizacji w programie Płatnik lub innych programach służących do przesyłania dokumentów do ZUS.

162

Wynagrodzenia sfinansowane z dotacji publicznych będą opodatkowane

Od 1 stycznia 2017 r. część dotacji publicznej otrzymanej przez osobę na prowadzenie działalności gospodarczej a przeznaczona na wynagrodzenie tej osoby nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku.

Umowy na czas określony – poznaj najnowsze stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i wyroki Sądu Najwyższego

Dnia 22 lutego 2016 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady zawierania umów na czas określony. Po niecałym roku od ich wprowadzenia PIP chce rozpocząć wzmożone kontrole prawidłowości zawierania i rozwiązywania tych umów. Warto się do tego odpowiednio przygotować i sprawdzić najnowsze stanowiska resortu pracy i wyroki Sądu Najwyższego na temat tych umów.

Sprawdź, czy poprawnie oskładkowujesz wypłaty dla członków rad nadzorczych

W 2015 roku obowiązkiem ubezpieczeń społecznych zostali objęci członkowie rad nadzorczych, bez względu na inne posiadane przez te osoby tytuły do ubezpieczeń społecznych. Oto schemat i tabele, dzięki którym upewnisz się, że ZUS nie zarzuci Ci żadnych nieprawidłowości.

161

W jaki sposób pracodawca dokonuje potrąceń od 8 września 2016 r.

Od wielu lat pracodawcy mieli problem z postępowaniem przy zbiegu egzekucji prowadzonej wobec pracowników-dłużników. Szczególnie uciążliwe było wyjaśnianie właściwego postępowania przy zbiegu egzekucji komorniczej i administracyjnej. Dzięki zmianie przepisów pracodawca będzie mógł przekazywać zajęte wynagrodzenie pracownicze na rzecz sądowego albo administracyjnego organu egzekucyjnego, który pierwszy dokonał zajęcia.

Terminowe umowy o pracę – co z uzasadnianiem wypowiedzeń

SN kieruje wniosek o opinię w sprawie pytania prawnego do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu, z powodu potencjalnej niezgodności z dyrektywą unijną przepisów, które nie wymagają od pracodawcy podania przyczyny wypowiedzenia terminowej umowy o pracę.  Postanowienie Sądu Najwyższego z 13 września 2016 r. (sygn. akt I PK 241/15)

160

Zmiany w oskładkowaniu wynagrodzenia osób oddelegowanych – korzystne dla pracodawców i pracowników

Od 1 października modyfikacji ulegają reguły ustalania podstawy składek osób wykonujących pracę poza granicami Polski w ramach oddelegowania. W konsekwencji br. w odniesieniu do oddelegowanych, osiągających przychód niższy od prognozowanej przeciętnej płacy miesięcznej w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, podstawą wymiaru składek będzie faktycznie uzyskiwany przychód. Oznacza to, że w ich przypadku nie będziemy mieli już do czynienia z podwyższaniem podstawy oskładkowania.

Urlop wypoczynkowy po długiej chorobie – jakie zasady

Pytanie: Czy w dalszym ciągu pracodawca może udzielać pracownikowi urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po chorobie dłuższej niż 30 dni? Zmieniło się może w tym temacie orzecznictwo Sądu Najwyższego?

Numer specjalny 49 - 27 września 2016 r.

W jaki sposób odróżnić umowę o dzieło od umowy zlecenia – uchroń się przed składkami ZUS

Większość zawieranych umów o dzieło jest w istocie umowami o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu. ZUS obecnie, przy każdej kontroli, bardzo skrupulatnie bada te umowy i często wydaje decyzję o ich oskładkowaniu. Sprawę komplikuje dodatkowo fakt, że od 1 stycznia 2017 r. zostaje wprowadzona minimalna stawka godzinowa przy umowach zlecenia i inne nowe rozwiązania. Jeśli będziemy potrafili właściwie podpisać umowę w zależności od tego, czy powinna być zleceniem, czy umową o dzieło, unikniemy korekt do ZUS.

159

Zapomogę na szkolną wyprawkę można sfinansować z ZFŚS – dla kogo faktura

Świadczenie na zakup artykułów szkolnych można potraktować jako zapomogę i sfinansować ją ze środków ZFŚS. Takie zapomogi zasadniczo są wolne od podatku. Nie wolno jednak zapomnieć o uzależnieniu zapomogi od sytuacji osoby uprawnionej.

W jaki sposób najwygodniej przekazać pracownikowi ZUS IMIR

Raport roczny osoby ubezpieczonej (ZUS IMIR) najwygodniej wygenerować z programu Płatnik, ale może on być także sporządzony ręcznie albo wydrukowany z programu kadrowo-płacowego.

Umowy na zastępstwo będą przedłużane do dnia porodu

PROJEKT: Umowa na zastępstwo będzie ulegała przedłużeniu do dnia porodu – wynika z projektu nowelizacji przepisów, nad którą pracuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zmiany mają objąć zarówno pracownice zatrudnione na podstawie przepisów Kodeksu pracy, jak i wykonujące pracę tymczasową.

158

SN: Mimo skomplikowania struktury organizacyjnej i form zatrudnienia pracodawca będzie musiał zapłacić za nadgodziny

Najbardziej popularny i wyrafinowany sposób, które stosują firmy, chcąc  się zwolnić z płacenia za nadgodziny, polega w ostatnich latach na rozbudowywaniu i gmatwaniu struktury organizacyjnej powiązanych ze sobą spółek, aby trudno było ustalić, dla kogo faktycznie wykonuje pracę dany pracownik. Tworzone w tym celu spółki zależne, powiązane kapitałowo z głównym pracodawcą, dodatkowo zatrudniają w takim układzie pracownika pracującego na pełnym etacie w firmie matce, co ma doprowadzić do tego, że mimo wykonywania czynności faktycznie na rzecz jednego podmiotu formalnie pracownika zatrudnia kilka podmiotów. Są te inne sposoby niepłacenia za nadgodziny– wszystkie są podważane przez sądy.

157

ZUS dwukrotnie szybciej zdecyduje o zwrocie nienależnych świadczeń

PROJEKT: Maksymalnie 5 lat będzie miał ZUS będzie na wydanie decyzji dotyczącej zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, np. zasiłku chorobowego, macierzyńskiego czy opiekuńczego. Jednak nie każdy płatnik będzie mógł skorzystać z nowego terminu. Sprawdź, czy chodzi o Twojego pracodawcę.

W następnych numerach przeczytasz

Dlaczego komplikowanie struktury organizacyjnej i prawnych form zatrudnienia nie zawsze pozwoli pracodawcy uniknąć płacenia za godziny nadliczbowe Czy można przyznawać świadczenia z funduszu socjalnego zleceniobiorcom Jakie konsekwencje finansowe poniesie pracodawca, gdy sąd uzna umowę zlecenia za umowę o pracę – przykłady liczbowe Jakie dane powinniśmy zamieścić w ZUS IMIR, jeśli nie jest on sporządzany w programie Płatnik Jak rozliczać wynagrodzenia cudzoziemców Jak płacić podatek dochodowy od posiłków wydawanych pracownikom

Ubezpieczenie na czas oddelegowania a przychód pracownika

Objęcie pracowników umową ubezpieczenia NNW obejmującą następstwa nieszczęśliwych wypadków w czasie oddelegowania do pracy za granicę nie generuje po stronie pracowników powstania przychodu ze stosunku pracy. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 lipca 2016 r. (sygn. IBPB-2-2/4511-471/16/JG)

Numer specjalny 48 - 16 sierpnia 2016 r.

Jak dokumentować wypłaty wynagrodzeń, aby uchronić się przed korektami ZUS

Wydawałoby się, że wobec postępu techniki, licznych, dostępnych na rynku programów komputerowych, praca związana z naliczeniem i wypłacaniem wynagrodzeń ogranicza się do wprowadzenia danych do komputera, wykonania odpowiednich operacji i wydrukowania kilku dokumentów. Z całą pewnością obliczanie płac przy użyciu programu komputerowego ułatwia realizację zadań związanych z wynagrodzeniami. Komputer nie zastąpi jednak znajomości często zmieniających się przepisów, stawek i zasad określających proces naliczania wynagrodzeń. Dlatego też warto zapoznać się z instrukcją, jak krok po kroku dokumentować wypłatę wynagrodzeń, aby ZUS i skarbówka nie nakazały robić korekt.

156

Nie za każdego pracownika opłacamy składki na Fundusz Pracy

Zwolnienie z opłacania składek na FP przysługuje pracodawcy tylko w odniesieniu do pracowników w rozumieniu Kodeksu pracy. I obejmuje wszystkie wypłaty dokonane w okresie, w którym zwolnienie przysługuje – bez względu na to za jaki okres są one należne. są jednak przypadki szczególne, gdy pojawiają się wątpliwości, czy za daną osobę musimy płacić te składki. Kilkanaście takich przypadkach znajdziesz w tym tekście.

155

Zakaz zatrudniania kobiet będzie wkrótce złagodzony

PROJEKT: Zakaz zatrudnienia kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia będzie odnosił się wyłącznie do kobiet w ciąży i karmiących piersią – wynika z przyjętej przez parlament nowelizacji Kodeksu pracy.

W jaki sposób rozliczać chorobę z poprzedniego miesiąca

Pytanie: Dnia 13 czerwca do działu kadr wpłynęło zaświadczenie ZUS ZLA, stwierdzające niezdolność do pracy pracownika w okresie od 23 maja do 13 czerwca 2016 r. Niestety za maj zdążono już wypłacić pełną kwotę wynagrodzenia w wysokości 1.850 zł brutto (czyli bez uwzględnienia druku zwolnienia lekarskiego). Jak w tej sytuacji należy skorygować rozliczenia za 9 dni majowej niedyspozycji zdrowotnej pracownika?

Praca na rzecz holdingu nie jest pracą na rzecz pracodawcy

Inna niż pracodawca spółka z tej samej grupy kapitałowej (holdingu) może zatrudnić osobę na podstawie umowy cywilnoprawnej. Nie oznacza to automatycznie, że praca wykonywana dla spółki zleceniodawcy czy nawet holdingu jako całości jest pracą wykonywaną na rzecz pracodawcy, która uzasadniałaby objęcie składkami wynagrodzenia z tytułu zlecenia wykonywanego na rzecz innego podmiotu niż pracodawca. Uchwała Sądu Najwyższego z 16 czerwca 2016 r. (sygn. akt III UZP 6/16)

numer specjalny 47 - 5 lipca 2016 r.

Premie w podstawie świadczeń chorobowych

Naczelną regułą jest, że przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń chorobowych (czyli zasiłku i wynagrodzenia chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, opiekuńczego, wypadkowego czy świadczenia rehabilitacyjnego) należy uwzględniać stałe i zmienne składniki (np. premie) wynagrodzenia stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe, które nie przysługują za okresy pobierania tych świadczeń (i nie są za te okresy wypłacane).

Najczęściej spotykane błędy przy premiowaniu pracowników

Pracodawcom, pomimo najszczerszych chęci zbudowania jak najlepszego systemu premiowania, niejednokrotnie przytrafiają się błędy w gratyfikowaniu pracy pracowników. Do najczęściej pojawiających się w tym obszarze błędów zaliczamy:

154

Terminy w prawie podatkowym – 5 najważniejszych zasad pozwoli Ci uniknąć konfliktu ze skarbówką

Wypełniając zobowiązania podatkowe, musimy znać obowiązujące terminy, a także zasady ich obliczania. Jeśli nie będziemy ich zachowywać, zapłacimy odsetki za zwłokę, co jest narażeniem firmy na dodatkowe, niepotrzebne koszty. Przeczytaj ten artykuł, a dowiesz się, jakie są terminy i jakie są skutki ich uchybienia, a także w jaki sposób liczymy terminy. Znajdziesz tu również odpowiedzi na pytania, na czym polega instytucja przywracania terminu do dokonania czynności i do którego momentu nalicza się odsetki. A przede wszystkim sprawdzisz, jak reagują urzędy, gdy podatnik lub płatnik nie płaci dłuższy czas podatku.

Pracownik nie przyczynił się do utraty zarobków, zwalniając się z pracy z powodu niekonstytucyjnego przepisu

Osoba rezygnująca z pracy dla zachowania uprawnień emerytalnych nie może być potraktowana jako ta, która przyczyniła się do utraty zarobków, w sytuacji, gdy zwolnienie się z pracy było koniecznością, wymuszoną przepisami prawa, uznanymi później za niezgodne z konstytucją. Wyrok Sądu Najwyższego z 2 czerwca 2016 r. (sygn. akt I CSK 513/15)

153

Zleceniobiorca zatrudniony w urzędzie może okazać się pracownikiem

Zatrudnienie w urzędzie administracji publicznej na podstawie umowy zlecenia także może być uznane za umowę o pracę, gdy ma ono cechy stosunku pracy określone w Kodeksie pracy. Bez znaczenia jest fakt, iż zatrudniony w ten sposób pracownik nie przeszedł obowiązkowej procedury naboru konkursowego. Jest on bowiem zatrudniony poza korpusem urzędniczym danej jednostki, wyłącznie na podstawie Kodeksu pracy. Wyrok Sądu Najwyższego z 25 maja 2016 r. (sygn. akt II PK 185/15)

Zaległe składki, nienależne zasiłki – już wkrótce nowe oddziały ZUS poprowadzą egzekucję

Na początku września zaczną obowiązywać nowe przepisy określające właściwość miejscową oddziałów ZUS wyznaczonych do działania jako organy egzekucyjne. Nową listę tych oddziałów znajdziemy w nowym rozporządzeniu ministra finansów, które obecnie znajduje się na etapie konsultacji.

152

W jakich przypadkach trzeba uzupełnić podstawę trzynastki przy wliczaniu jej do świadczeń chorobowych

Pytanie: Pracuję w dziale kadr w jednostce budżetowej. W lutym każdego roku wypłacamy dodatkowe wynagrodzenie roczne. W jaki sposób wliczać je w podstawie świadczeń chorobowych w razie, gdy pracownik w roku, za który trzynastka przysługuje, chorował np. przez 2 miesiące? A co w przypadku, gdy pracownikowi w nowym roku zmniejsza się wymiar etatu? W jakiej wysokości w takich okolicznościach uwzględnić wynagrodzenie roczne w postawie zasiłkowej?

numer specjalny 46 - 20 maja 2016 r.

W jaki sposób dokonywać potrąceń alimentacyjnych z ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

Pytanie: Razem z wynagrodzeniem za pracę (w kwocie 3.221,12 zł netto) pracownikowi wypłacony zostanie ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w wysokości 1.244,44 zł (netto). Osoba ta ma zajęcie komornicze z tytułu świadczeń alimentacyjnych w kwocie 9.876,44 zł. Czy zajęcie to obejmuje także wspomniany ekwiwalent?

W jaki sposób chroniona jest odprawa emerytalno-rentowa

Pytanie: W marcu 2016 roku pracownikowi przechodzącemu na emeryturę została wypłacona odprawa emerytalno-rentowa w kwocie 4.398,66 zł (netto). Oprócz tego świadczenia pracownik otrzymał też wynagrodzenie w wysokości 2.124,64 zł (netto). Osoba ta ma zajęcie komornicze z tytułu niespłaconego kredytu mieszkaniowego na kwotę 56.789 zł. Czy dokonując potrąceń, powinniśmy uwzględnić również odprawę emerytalną, a jeśli tak, to na jakich zasadach?

151

Uzupełniając umowę terminową, trzeba porozumieć się z pracownikiem

Zmian polegających na wprowadzeniu do terminowej umowy o pracę celu lub przyczyn zawarcia umowy niepodlegającej limitowaniu pracodawca nie może dokonywać jednostronnie, w trybie wypowiedzenia zmieniającego – wskazało ministerstwo pracy w odpowiedzi na interpelację poselską.

Uwaga! Pracownikowi z zagranicy może przysługiwać wyższy limit kosztów delegacji

Cudzoziemiec podróżujący służbowo po terenie Polski może mieć określony wyższy limit diety z tytułu podróży służbowej objętej zwolnieniem podatkowym niż polski pracownik. O jego wysokości decydują zagraniczne przepisy. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 kwietnia 2016 r. (sygn. IPPB4/4511-53/16-4/MP)

Świadczenie 500+ a prawo do pomocy z ZFŚS

Świadczenie 500+ nie jest wliczane do dochodu jako kryterium przy ustalaniu prawa do świadczeń np. z pomocy społecznej czy rodzinnych. Dlatego też i tu nie powinno mieć wpływu. Jednak ostatecznie zależy to od zapisów regulaminu ZFŚS obowiązującego u pracodawcy.

150

Za jakie uchybienia w 2016 roku PIP będzie karać podczas kontroli

Od marca Państwowa Inspekcja Pracy realizuje cykl tzw. pierwszych kontroli. W planach inspekcji pracy na 2016 rok jest audyt w co najmniej 2.600 zakładach pracy, które poprzednio nie były kontrolowane. PIP bada je kompleksowo – pod kątem prawnym i technicznym.

Urlop bezpłatny może doprowadzić do utraty pracy

Długotrwały urlop bezpłatny może być powodem wytypowania pracownika do wypowiedzenia stosunku pracy w ramach zwolnień grupowych. Wyrok Sądu Najwyższego z 6 kwietnia 2016 r. (sygn. akt II PK 174/15)

Umowa o pracę obok umowy zlecenia a składka na FP

Pytanie: Z pracownicą w wieku 35 lat, otrzymująca z tytułu umowy o pracę co miesiąc wynagrodzenie wyższe od płacy minimalnej, zawarliśmy właśnie dodatkowo umowę zlecenia na kwotę 600 zł brutto. Czy od umowy zlecenia powinniśmy odprowadzać składkę na Fundusz Pracy?

149

Zleceniobiorcy też będą mogli zrzeszać się w związkach zawodowych

PROJEKT: Nie tylko umowa o pracę będzie dawała prawo korzystania z uprawnień związkowych. Prawo do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych mają zyskać również samozatrudnieni niebędący pracodawcami oraz świadczący pracę na podstawie umów zlecenia i o dzieło. Będzie to jednak możliwe nie wcześniej niż po 6 miesiącach zatrudnienia na podstawie takiej umowy.

Wynagrodzenie urlopowe po zmianie regulaminu premiowania

Pytanie: Z dniem 1 lutego 2016 r. wszedł w życie regulamin premiowania, w myśl którego pracownicy działu obsługi klienta otrzymują premie miesięczne za wyniki od pozyskanych zamówień. Premia ta jest płatna do 10. dnia następnego miesiąca, czyli za luty została wypłacona w marcu. W związku ze świętami część pracowników udała się na urlopy wypoczynkowe w końcu marca. Czy w tej sytuacji do wynagrodzenia urlopowego powinno się wliczać im premie, skoro obowiązują dopiero od 1 lutego?

numer specjalny 45 - 6 kwietnia 2016 r.

Zasiłki przy zleceniach w 2016 roku. Umowy zawarte na urlopie macierzyńskim i wychowawczym

Przepisy nie ograniczają ani nie wskazują, na jak długo można zawrzeć umowę zlecenia – jest to całkowicie zależne od woli stron tej umowy, czas jej trwania nie jest limitowany, ale warto mieć na uwadze, że w praktyce przyjmuje się, że umowy zlecenia nie powinny być zawierane na czas nieokreślony. W tym numerze skupimy się na kilku aspektach tych umów: kosztach osobowych, rozliczaniu zasiłków oraz ich porównaniu do świadczeń przysługujących pracowników, a także poprawnym zawieraniu umów zlecenia z własnym pracownikiem, który przebywa na urlopie macierzyńskim i wychowawczym.

Zasiłek zleceniobiorcy oblicza się inaczej niż zasiłek pracownika

Pracownik nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni, natomiast zleceniobiorca po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Okres wyczekiwania (oczekiwania) na prawo do zasiłku w przypadku zleceniobiorcy jest zatem dłuższy. To tylko jedna z wielu różnic w rozliczaniu choroby między zleceniobiorcami a pracownikami.

Umowa zlecenia z własnym pracownikiem przebywającym na urlopach rodzicielskich

Umowa zlecenia wyróżnia się stosunkowo niskimi kosztami osobowymi przedsiębiorstwa. Tak jest jednak tylko w niektórych przypadkach, gdyż rozlicza się ją w zależności od m.in. wieku zleceniobiorcy, tego, czy posiada inny tytuł obowiązkowych ubezpieczeń społecznych lub też czy nie zawarliśmy umowy zlecenia z osobą, z którą wcześniej zawarto umowę o pracę w tym samym zakładzie pracy. Umowa zlecenia zawsze będzie opodatkowana, ale to w jaki sposób zleceniodawca będzie naliczał od niej składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zależy od tzw. statusu zleceniobiorcy. 

148

Ułamkowy etat nie zwalnia ze składek z umowy zlecenia

Zleceniobiorca będący emerytem, zatrudniony jednocześnie na umowę o pracę z wynagrodzeniem niższym niż minimalne, podlega ubezpieczeniom ze zlecenia. Należy obowiązkowo zgłosić go do ubezpieczeń emerytalno-rentowych oraz zdrowotnego, a nie tylko zdrowotnego, jak to było przed 1 stycznia 2016 r. Interpretacja oddziału ZUS w Gdańsku z 12 lutego 2016 r. (nr DI/100000/43/151/2016)

Powrót pracownika po urlopie rodzicielskim a reorganizacja zatrudnienia

Jeżeli pracownik powraca do pracy po dłuższej nieobecności spowodowanej korzystaniem z urlopów dla rodziców, a pracodawca przeprowadził pod nieobecność pracownika reorganizację, to powracający do pracy pracownik musi być poinformowany o zwolnieniach oraz o kryteriach doboru pracowników do zwolnień – jeżeli sam ma być także zwolniony z pracy. Wyrok Sądu Najwyższego z 9 grudnia 2015 r. (sygn. akt I PK 8/15)

Pokrycie przez pracodawcę kosztów edukacji dzieci oddelegowanego pracownika a PIT

Świadczenie w postaci pokrycia kosztów edukacji dzieci pracownika w okresie oddelegowania nie jest przychodem ze stosunku pracy. Leżą one w interesie pracodawcy. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 22 lutego 2016 r. (sygn. IPPB4/4511-1513/15-2/IM)

147

Zleceniobiorca powinien okazać dokument o innym zatrudnieniu

Nowe przepisy dotyczące umów zlecenia, które obowiązują od 1 stycznia, spowodowały wiele problemów praktycznych. Na przykład jak sprawdzić, jakie przychody osiąga zleceniobiorca z innych umów zlecenia.

W jaki sposób uwzględniać umowy terminowe zawarte w poprzednim stanie prawnym w nowych limitach

Pytanie: Pracownik był zatrudniony w naszym urzędzie w następujących okresach: od 4 marca 2013r. do 3 lipca 2013 r. (umowa na czas określony), od 15 lipca 2013 r. do 14 sierpnia 2013 r.(umowa na czas określony), od 1 października 2013 r. do 31 marca 2014 r.(umowa na czas określony), od 2 kwietnia 2014 r. do 9 września 2014 r. (umowa na zastępstwo), od 10 września 2014 r. do 30 listopada 2014 r.(umowa na czas określony), od 1 marca 2015r. do 29 lutego 2016r.(umowa na czas określony). Z dniem 1 marca 2016 r. zamierzamy ponownie zawrzeć z nim umowę o pracę.Czy powinna ona już być zawarta na czas nieokreślony, czy może skoro przerwa między bieżącą a wcześniejszą umową trwała 3 miesiące to ,,zerujemy” niejako poprzednie umowy terminowe i liczymy limity pod rządami nowych przepisów od nowa?

Skrócenie długoterminowej umowy o pracę nie zawsze jest możliwe

Pytanie: W czerwcu 2015 roku podpisaliśmy umowę terminową z jednym z naszych pracowników. Umowa ta zawarta została na okres od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2020 r. i nie przewidziano w niej możliwości rozwiązania z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia. W związku z wejściem w życie od 22 lutego 2016 r. nowych przepisów, chcielibyśmy skrócić okres trwania omawianej umowy do 33 miesięcy. Niestety pracownik na to się nie zgadza i odmawia podpisania w tej sprawie porozumienia zmieniającego. Co możemy zrobić w takim przypadku?

146

ZUS: podstawy wymiaru ze zlecenia nie ogranicza się do wynagrodzenia minimalnego

Kwota odpowiadająca wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę nie jest kwotą graniczną podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z umów zlecenia – przypomina ZUS. Od 1 stycznia 2016 r. ustalenia łącznej podstawy wymiaru z wykonywanych umów dokonuje się jedynie dla rozstrzygnięcia obowiązku ubezpieczeń.

Wyższe stanowiska w służbie cywilnej z dodatkiem funkcyjnym

Zmiana przepisów o służbie cywilnej wprowadziła nowy składnik wynagrodzenia, tzw. dodatek funkcyjny, powiązany z wykonywaniem pracy na wyższym stanowisku w służbie cywilnej. Zasady ustalania jego wysokości określone zostały w nowym rozporządzeniu Rady Ministrów.

145

Umowy terminowe – zmiany w dokumentacji

Od 22 lutego 2016 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące umów zawieranych na czas określony. Zmiany wymuszają na pracodawcy nie tylko formalne zapoznanie się z nowymi regulacjami, ale również podjęcie działań mających na celu dostosowanie prowadzonej dokumentacji w zakresie umów do zmian w przepisach.

Udział pracowników w sympozjum a przychód

Pytanie: W związku z jubileuszem pracodawcy zamierza on zorganizować uroczyste sympozjum połączone z wręczaniem drobnych upominków, nagród rzeczowych swoim pracownikom oraz zaproszonym gościom o wartości około 150 zł. Następnie jest planowany bal dla pracowników wraz z osobami towarzyszącymi oraz zaproszonych gości także z osobami towarzyszącymi. Czy po stronie uczestników sympozjum powstanie przychód?

Także pracownik fizyczny może mieć zakaz konkurencji

Wiadomości o sytuacji na zagranicznym rynku pracy, warunkach zatrudnienia i zarobkach u zagranicznych kontrahentów pracodawcy mogą być wiadomościami szczególnymi, które uzasadniają zawarcie z pracownikami umów o zakazie konkurencji po zakończeniu stosunku pracy. Chodzi tu także o pracowników, którzy nie są zatrudnieni na kierowniczych stanowiskach. Wyrok Sądu Najwyższego z 20 stycznia 2016 r. (sygn. II PK 108/15)

144

Za niewykonywanie pracy na wypowiedzeniu należy się wynagrodzenie jak za urlop

Dnia 22 lutego 2016 r. zacznie obowiązywać przepis przewidujący dla pracodawcy możliwość zwolnienia pracownika jednostronną decyzją z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Z tą samą datą w życie wejdzie regulacja stanowiąca, że za czas odsunięcia od pracy, o którym mowa powyżej, podwładnemu będzie przysługiwać wynagrodzenie obliczane jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

Umowa zlecenia a inne tytuły do ubezpieczeń – zbiegi w 2016 roku

Od 1 stycznia 2016 r. należy pamiętać o zmianie zasad ubezpieczenia osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, które jednocześnie wykonują umowę zlecenia. Warto również sprawdzić, jak rozstrzygać zbieg tytułów do ubezpieczeń, gdy zleceniobiorca m.in. przebywa na urlopie wychowawczym, pobiera zasiłek macierzyński lub prowadzi działalność rolniczą.

Pracownica ciężarna, karmiąca i nadgodziny – pensja urlopowa

Pensja wypłacana pracownicy karmiącej lub zwolnionej z obowiązku pracy w związku z ciążą będzie obliczane jak wynagrodzenie urlopowe. Na zbliżonych zasadach będzie również wypłacane wynagrodzenie za niedopracowane godziny w związku z oddaniem czasu wolnego za nadgodziny.

143

Złożenie nieaktualnego formularza PIT

Pytanie: W styczniu 2016 roku pracodawca złożył deklarację PIT-4R na nieaktualnym formularzu. Jakie skutki wywoła taka pomyłka? Czy płatnik ma obowiązek składania aktualnych formularzy nawet wówczas, gdy nowa wersja nie różni od starej w części dotyczącej danych liczbowych?

Zmiany w administracji podatkowej zostały przesunięte na 1 lipca 2016 r.

Od 1 stycznia 2016 r. nie będzie wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, a przedsiębiorca będzie musiał jeszcze poczekać na asystenta, który miał go wspierać w sprawach podatkowych. Zmiany te wejdą w życie kilka miesięcy później.

Zawieszenie w czynnościach a prawo do zwolnienia pracownika

W razie zawieszenia w czynnościach, stosunek pracy pracownika zawieszonego pozostaje w mocy. Z pracownikiem natomiast nie można rozwiązać stosunku pracy już po miesiącu zawieszenia. Uchwała Sądu Najwyższego z 10 grudnia 2015 r. (sygn. III PZP 7/15)

numer specjalny 43 - 8 stycznia 2016 r.

Zwrot nadpłaconych składek ZUS

Pytanie: W 2015 roku ZUS przeprowadził kontrolę u pracodawcy. Z ustaleń ZUS wynika, że jedna z pracownic, w związku przebywaniem na zwolnieniu lekarskim w 2014 r., nie podlegała obowiązkowi ubezpieczeniowemu. Pracodawca potrącał jednak składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Jaki skutek wywoła wypłata pracownicy w 2015 r. kwoty składek na ubezpieczenia społeczne w części dotyczącej ubezpieczonego oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne. Pracodawca uważa, że pracownica powinna odliczyć te składki w swoim zeznaniu.

Skutki przekwalifikowania umowy zlecenia w umowę o pracę

Pytanie: W 2015 roku ZUS przeprowadził kontrolę w spółce, która dotyczyła lat 2011-2013. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych zawarte wówczas umowy cywilnoprawne należało uznać za umowy o pracę. W związku z tym, rozliczenia podatkowe za tamten okres były błędne. Spółka uznała, że powinna skorygować wystawione za kontrolowane lata informacje PIT-11 oraz deklaracje PIT-4R. Czy jest to prawidłowe?

Skutki nieprawidłowego zastosowania zwolnienia przedmiotowego

Pytanie: Instytut wypłacał wynagrodzenia finansowane ze środków unijnych. Uznała, że korzystają one ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT. W wyniku kontroli podatkowej organ kontrolny zakwestionował prawidłowość zastosowania tego zwolnienia uznając, że podlega ono opodatkowaniu. Instytut zastosował się do wydanej decyzji i w 2015 roku uregulował zaległy podatek wraz z odsetkami za zwłokę ze środków własnych rezygnując z dochodzenia ich od osób, którym wypłacono wynagrodzenie. Instytut uznał, że kwotę zapłaconego podatku za daną osobę należy doliczyć do jej przychodu za 2015 r. Czy słusznie?

142

Wolne na opiekę nad dzieckiem w 2016 roku

Od 2016 roku pracownicy mogą decydować o tym, czy ze zwolnienia od pracy na dziecko w wieku do 14 lat zamierzają korzystać w wymiarze 2 dni czy też 16 godzin. Dzięki temu zatrudnieni zyskują wiele większą swobodę w korzystaniu ze wspomnianego uprawnienia niż miało to miejsce do tej pory. Po zmianach wolne na dziecko może obejmować tylko część dnia, co w wielu przypadkach jest wystarczające.

Składki ZUS zapłacone za pracownika a PIT -11 za 2015 rok

Pytanie: W 2015 roku ZUS przeprowadził kontrolę u pracodawcy. W jej wyniku zakwestionowano wypłaty świadczeń z ZFŚS w latach 2012–2014. Wykonując zalecenia pokontrolne, pracodawca skorygował listy płac i oskładkował te świadczenia. Poza tym pracodawca, wpłacając zaległe składki z własnych środków, zrezygnował z dochodzenia ich zwrotu od pracowników i byłych pracowników. Czy wpłacone przez pracodawcę w 2015 roku zaległe składki można ująć w informacjach PIT-11 za 2015 rok?