ANW 192

Sprawdź, jak zastosować w praktyce nowe limity zwolnień w podatku PIT od 1 stycznia 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. zmienia się zakres limitów kilku zwolnień podatkowych dotyczących m.in. świadczeń finansowanych z ZFŚS, funduszy związkowych, dofinansowań do wypoczynku dzieci czy zapomóg losowych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci. Oto aktualne kwoty.

podpisywanie dokumentu

Płatnik nie wypełnia już PIT-40 za 2017 rok

W rozliczeniu za 2017 r. płatnik nie będzie już sporządzał rocznego obliczenia podatku pracownika na formularzu PIT-40. Urząd skarbowy niejako zastąpi pracodawcę i zleceniodawcę w sporządzeniu rozliczenia podatku dochodowego za dany rok podatkowy.

Płatnik może przesyłać informacje elektroniczne do urzędu skarbowego na trzy sposoby

Pytanie: Od stycznia 2018 r. spółka z o.o. jako płatnik będzie musiała rozliczać się z urzędem skarbowym elektronicznie. Do tej pory dokumenty były przesyłane w formie papierowej. Co dokładnie, krok po kroku, trzeba zrobić, by móc rozliczać się z urzędem skarbowym elektronicznie?

AWN 191

Za sobotnie święto nie zawsze przysługuje dodatkowy dzień wolny

Rozliczanie czasu pracy w okresach, w których przypadają święta może przysparzać sporo problemów. W praktyce często spotyka się błędny pogląd, iż wszystkim pracownikom przysługuje dzień wolny za święto przypadające w sobotę. Tymczasem dzieje się tak wyłącznie w przypadkach, gdy rozkład czasu pracy przewiduje pracę przez wszystkie dni od poniedziałku do piątku, w stałej liczbie godzin na dobę (np. po 8 godzin dla pełnego etatu lub 4 godziny dziennie dla 1/2 etatu). W każdym innym rozkładzie czasu pracy rozliczenie świąt wymaga dokładniejszej analizy. Dzięki temu ustalimy, czy zaplanowany czas pracy odpowiada ustalonej dla danego okresu rozliczeniowego normie.

kobieta w ciązy

Sprawdź, jakie obowiązki ma zleceniodawca wobec zleceniobiorczyń w ciąży

Od maja obowiązują przepisy nakazujące zapewniać każdej pracownicy w ciąży pracującej przy komputerze 10 minut przerwy w ciągu każdej godziny pracy. W jakim zakresie ten i inne przepisy bhp dotyczą zleceniobiorców?Jak zleceniobiorczyni ma dokumentować stan ciąży? Wiele wyjaśniło niedawne stanowisko ministerstwa pracy.

Jak zmiana wynagrodzenia minimalnego wpływa na ryczałt za godziny nadliczbowe

W praktyce zdarza się, że firmy mają ograniczoną kontrolę rzeczywistej liczby godzin przepracowanych przez poszczególnych podwładnych. Zwykle dzieje się tak, gdy pracownicy realizują zadania służbowe stale poza zakładem pracy. Wynikające z tego problemy z ustalaniem ewentualnych przekroczeń norm czasu pracy oraz trudności z prawidłowym ich rekompensowaniem, uprawniają pracodawców do zastąpieniu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych odpowiednim ryczałtem.

SNW 59

Zatrudnienie krótkoterminowe – zmiany w przepisach

Nowe przepisy dotyczące pracy sezonowej skorelowane są także ze zmianami dotyczącymi pracy krótkoterminowej. Dotychczas podejmowanie takiej pracy przez obywateli 6 państw nienależących do wspólnot europejskich tj. Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy było dozwolone bez zezwolenia na podstawie § 1 pkt 20 rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U. z 2015 r. poz. 588).

Od 1 stycznia 2018 r. będziesz mógł zatrudnić cudzoziemca sezonowo lub krótkoterminowo

Sprawdź, jakie warunki musi spełnić pracodawca aby skorzystać z możliwości zatrudnienia pracowników sezonowych lub krótkoterminowych. W tekście znajdziesz praktyczne wskazówki, jak uzyskiwać zezwolenia na pracę dla takich pracowników. Ale uwaga! Upewnij się także, czy w Twojej branży będziesz mógł ich zatrudniać.

ANW 189

„Body-leasing” nie zawsze uchroni od zapłaty składek ZUS

Powiązanie kapitałowe grupy spółek wskazuje na obowiązek objęcia ubezpieczeniami społecznymi także pracowników spółek zależnych, którzy wykonując usługi na rzecz spółki dominującej na podstawie umów cywilnoprawnych. Wyrok Sądu Najwyższego z 3 października 2017 r. (sygn. akt II UK 488/16)

Ustanie stosunku pracy w czasie pobytu na zwolnieniu lekarskim – jak obliczyć ekwiwalent za urlop

Pytanie: Musimy wypłacić ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy pracownikowi, który przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Jak ustalić podstawę jego wymiaru w takiej sytuacji?

Świadczenia chorobowe dla pracownika - 6 przykładów liczbowych

Pracownik często – oprócz wynagrodzenia zasadniczego – otrzymuje także inne składniki wynagrodzenia, które nie zawsze będą brane po uwagę przy naliczaniu podstawy wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłku chorobowego. Sprawdź, jak je rozliczać na konkretnych przykładach liczbowych.

ANW 188

ręce na powitanie / pożegnanie

Zleceniobiorca lub wykonawca dzieła pracujący u swojego pracodawcy jest zawsze pracownikiem dla ZUS

Korzystanie przez pracodawcę z pracy swoich pracowników poza normalnymi godzinami pracy zawsze powoduje konieczność objęcia ich ubezpieczeniami społecznymi, jako pracowników, niezależnie od tego, na podstawie jakiej umowy są zatrudnieni i czy formalnie umowy dotyczące zatrudnienia podpisał z tymi pracownikami inny podmiot. Wyrok Sądu Najwyższego z 21 września 2017 r. (sygn. akt I UK 370/16 i I UK 383/16)

monety w garści

Wyższa kwota wolna, limit kosztów dla twórców i zwolnień w PIT

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o PIT, w którym przewidziano podwyższenie od 1 stycznia 2018 r. kwoty wolnej od podatku, zwiększenie limitu kosztów autorskich z tytułu prac twórczych oraz podniesienie limitów zwolnień podatkowych m.in. dla zapomóg wypłacanych z ZFŚS.

SNW 58

Jak ustalić wartość zasiłku chorobowego dla menadżera, który u poprzedniego płatnika przekroczył roczną podstawę wymiaru składek ZUS

Od 1 września 2017 r. zatrudniliśmy osobę na podstawie umowy cywilnoprawnej o charakterze kontraktu menedżerskiego, dla której umowa ta stanowi jedyny tytuł do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego. Za każdy miesiąc pracy w ramach kontraktu menedżerowi przysługuje wynagrodzenie określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości wynoszącej 24.000 zł. Przed rozpoczęciem pracy u nas menedżer był zatrudniony od stycznia do 31 sierpnia bieżącego roku na podstawie umowy o pracę w innej firmie i przekroczył tam roczną podstawę wymiaru składek ZUS obowiązującą w 2017 r. (127.890 zł), na potwierdzenie czego złożył oświadczenie. W efekcie w naszej spółce od początku trwania kontraktu nie naliczamy składek na ubezpieczenia emerytalne oraz rentowe. Na początku października menedżer stał się niezdolny do pracy wskutek choroby. Od 1 września przystąpił on do ubezpieczenia chorobowego, dlatego też nabył prawo do zasiłku chorobowego za okres od 2 do 20 października (19 dni) w wysokości 80% podstawy wymiaru. Czy prawidłowo ustaliliśmy podstawę wymiaru zasiłku w kwocie 10.396,39 zł i wartość zasiłku chorobowego za 19 dni w kwocie 5.267,56 zł, na podstawie wynagrodzenia wypłaconego menedżerowi za wrzesień, które obrazuje załączona kartoteka płacowa.

Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego przy zmiennych składnikach płacowych

Stan faktyczny: Jesteśmy pracodawcą jednostki samorządowej. Zatrudnieni w naszej jednostce samorządowej pracownicy, oprócz wynagrodzenia określonego w stałej miesięcznej wysokości, mają prawo do dodatku za wieloletnią pracę, który przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i który następnie wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Przy czym dodatek ten przysługuje za dni, za które pracownik samorządowy otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego. Zasady wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

ANW 187

złotówki, banknoty

Znamy już wysokość wynagrodzenia minimalnego w 2018 roku

2.100 złotych – tyle wyniesie minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 roku. To o 5% i jednocześnie o 100 złotych więcej niż obecnie. Proporcjonalnie do jego wzrostu, od stycznia zwiększy się też wysokość minimalnej stawki godzinowej dla osób zatrudnianych na umowach cywilnoprawnych.

ANW 186

ZUS ZLA dostarczone na 31. dzień miesiąca, po ustaniu zatrudnienia i po terminie wypłaty

Pytanie: Pracownik był zatrudniony do 31.08.2017 r. W tym dniu otrzymał świadectwo pracy. Wypłata wynagrodzenia nastąpiła przelewem 01.09.2017 r., po czym pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie na okres 31.08. do 05.09.2017 r. Pracownik wykonywał pracę w terenie, dlatego też nie podpisywał list obecności i pracodawca nie miał wiedzy o jego nieobecności w dniu 31.08.2017 r. Wobec tego za sierpień pracownik otrzymał pełne wynagrodzenie za pracę. Jak prawidłowo postąpić w tej sytuacji?

Zapewnienie pracownikowi noclegu podczas odbywanej podróży nie jest dla niego przychodem

Pracownik odbywający podróż zmuszony do nocowania poza miejscem swego zamieszkania w celu prawidłowego wykonania czynności służbowych nie uzyska przychodu ze stosunku pracy, jeżeli pracodawca poniesie koszt tego noclegu. Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 sierpnia 2017 r. (sygn. S-ILPB1/415-76/14/17-S/AG)

ANW 185

Zadośćuczynienie za mobbing to także kara dla pracodawcy

Zadośćuczynienie za utratę zdrowia w wyniku mobbingu ma zrekompensować faktyczną krzywdę uczynioną pracownikowi i nie musi odnosić się do wysokości jego zarobków. Poza kompensatą szkód ma mieć bowiem także funkcję prewencyjną i wychowawczą w stosunku do pracodawcy który chociażby tolerował bezprawne zachowania wobec poszkodowanego. Wyrok Sądu Najwyższego z 8 sierpnia 2017 r. (sygn. akt I PK 206/16)

Wynagrodzenie za czas dyżuru – przykłady liczbowe

Przy zlecaniu pracownikowi dyżuru, a więc pozostania w gotowości do świadczenia pracy poza normalnymi godzinami pracy, pracodawca musi przestrzegać kilku ważnych zasad. Przede wszystkim rodzaj tej pracy powinien być tożsamy z tym, który wynika z umowy o pracę, a więc w ramach pełnienia dyżuru przez pracownika nie można powierzyć mu wykonywania innej pracy niż ta, która wynika z umowy o pracę. Sprawdźmy inne zasady dyżurowania pracownika na przykładach liczbowych.

Sprawdź minimalne wynagrodzenie i stawkę godzinową na 2018 r.

Pracodawcy i organizacje związkowe zrzeszone w Radzie Dialogu Społecznego nie doszły do porozumienia w sprawie wysokości płacy minimalnej na 2018 r. Teraz więc planowaną wysokość wynagrodzenia minimalnego i stawki godzinowej przy umowach cywilnoprawnych wskazał rząd w projekcie rozporządzenia. Sprawdź ich wysokość.

SNW 57

Nie pozwól, aby kontroler PIP ukarał Cię finansowo za nieprawidłowości w wypłacie wynagrodzeń

Działania kontrole PIP mogą wynikać albo ze skargi pracownika, albo z planu kontroli, który corocznie ustala Główny Inspektor Pracy. Na plan kontroli pracodawca nie ma wpływu, ale może uniknąć skargi pracownika. Sprawdź zatem, jak unikać wysokich kar finansowych, które może nałożyć na pracodawcę kontroler, jeśli stwierdzi nieprawidłowości w wypłacie wynagrodzeń.

Kontrola przepisów dotyczących urlopów wypoczynkowych

W przeciwieństwie do przepisów dotyczących czasu pracy i wynagrodzeń kwestie związane z udzielaniem pracownikom urlopów wypoczynkowych nie stanowią co roku przedmiotu kontroli tematycznych PIP. Są natomiast częstym przedmiotem kontroli skargowych. Pamiętać bowiem należy, że nieudzielenie przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawne obniżenie jego wymiaru stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika.

ANW 184

Za jednakową pracę pracownicy mają prawo do premii w tej samej wysokości

Pracodawca, który odmówił wypłaty premii za terminowe wykonane zadania jednemu z 3 pracowników, dopuścił się naruszenia zasady prawa do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę. Wyrok Sądu Najwyższego z 28 marca 2017 r. (sygn. akt II PK 19/16)

Urlop rodzicielski po urlopie wypoczynkowym – jakich błędów unikać

Pytanie: Czy pracownik bezpośrednio po urlopie macierzyńskim (140 dni) może wykorzystać urlop wypoczynkowy, a następnie udać się na urlop rodzicielski? Na ile części może zostać podzielony urlop rodzicielski?

ANW 183

Wyrównanie do płacy minimalnej a podstawa ekwiwalentu za urlop

Pytanie: Czy wyrównanie wypłacane pracownikom którzy nie osiągnęli w danym miesiącu ustawowego wynagrodzenia minimalnego, winno być wliczane do podstawy wymiaru ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

Wniosek o refundację z PFRON: najwcześniej dzień po opłaceniu składek

Zbyt szybkie złożenie przez niepełnosprawnego przedsiębiorcę lub rolnika wniosku o pokrycie składek ubezpieczeniowych, może wiązać się z utratą przez niego prawa do refundacji – przestrzega PFRON w komunikacie z 21 lipca 2017 r.

ANW 182

„Dyscyplinarka” nie odbiera prawa do odprawy emerytalnej

Zwolnienie dyscyplinarne nie wyklucza nabycia prawa do odprawy emerytalnej przez pracownika pozbawionego w taki sposób zatrudnienia. Uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z 28 czerwca 2017 r. (sygn. III PZP 1/17)

Zwolnienie składkowe za uczniów i studentów – sprawdź, co zmieni się od 1 września 2017 r.

Po wakacjach kolejna część przepisów reformujących system oświaty wejdzie w życie. Dowiedz się, jak to wpłynie na przepisy ubezpieczeniowe i na jakich zasadach od 1 września 2017 r. będzie można korzystać ze zwolnienia od składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za zleceniobiorców będących uczniami i studentami.

Poznaj 5 zmian, które usprawnią wypłatę świadczeń z FGŚP

Już wkrótce zwiększona ma być ochrona pracowników, którzy w sytuacji niewypłacalności pracodawcy zostali pozbawieni zatrudnienia oraz przysługujących im z tego tytułu świadczeń. Udzielanie pomocy finansowej pracownikom w związku z faktycznym zaprzestaniem działalności przez pracodawcę ma być szybsze.

SNW 56

Dokumenty stanowiące podstawę do wpisów

Wystawiając zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, pracodawcy powinni bazować przede wszystkim na danych zawartych w prowadzonej w firmie dokumentacji płacowej, do której zaliczamy np. listy płac oraz karty wynagrodzeń. Dopiero jeżeli takiej dokumentacji nie ma, np. z powodu jej zniszczenia lub zagubienia – co jest możliwe zwłaszcza przy sięganiu po dane z odległych lat – pracodawca może skorzystać z informacji zawartych w dokumentach znajdujących się w aktach osobowych pracownika. Chodzi tu np. o umowy o pracę oraz aneksy do nich, pisma o przeszeregowaniu czy też przyznaniu nagrody albo premii. W takim przypadku w zaświadczeniu mogą być wykazane jednak tylko te składniki, które przysługiwały pracownikowi bezwarunkowo w czasie trwania stosunku pracy jako stałe i w określonej kwocie.

Jakie zaświadczenia do ZUS musi sporządzać pracodawca

Oprócz dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych oraz wyrejestrowujących pracodawcy muszą przekazywać do ZUS wiele innych formularzy – głównie zaświadczeń. Część z nich wystawiana jest na gotowych wzorach druków, natomiast część druków pracodawcy muszą opracować we własnym zakresie. Niezłożenie wymaganego dokumentu, nieprawidłowe jego wypełnienie albo podanie w nim niepełnych informacji będzie skutkować określonymi sankcjami karnymi, koniecznością skorygowania błędnego lub złożenia brakującego zaświadczenia i ewentualnie obowiązkiem wypłaty świadczeń odszkodowawczych dla pracownika, który poniósł stratę w wyniku błędu pracodawcy.

ANW 181

Zaświadczenia o braku zaległości – płatnik posłuży się wydrukiem

Zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek oraz decyzje o odmowie wydania takiego zaświadczenia wydane przez ZUS w postaci dokumentu elektronicznego mogą być wykorzystywane w formie wydruku przez płatnika składek, który je uzyskał – potwierdza najnowsza nowelizacja przepisów.

Wypadek przy pracy – pracodawca może być zmuszony do zapłaty odszkodowania dla pracownika

Pracodawca odpowiada za naruszenie dóbr osobistych dziecka pracownika, który zmarł w wyniku wypadku przy pracy, polegające na zerwaniu więzi rodzinnych w wyniku śmierci pracownika, co powoduje koniecznością zapłaty stosownego zadośćuczynienia. Wyrok Sądu Najwyższego z 18 maja 2017 r. (sygn. akt I PK 162/16)

W jaki sposób prawidłowo obliczyć wynagrodzenie za urlop przypadający na przełomie miesięcy

Pytanie: Na okres od 19 czerwca do 14 lipca br. udzieliliśmy urlopu wypoczynkowego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, który oprócz wynagrodzenia zasadniczego określonego w stałej miesięcznej wysokości 4500 zł, otrzymuje dodatek stażowy w miesięcznej kwocie 300 zł i któremu pracodawca wypłaca co miesiąc premię uznaniową, w różnej, uzależnionej od uznania pracodawcy wysokości. Wynagrodzenie za dany miesiąc wypłacamy ostatniego dnia tego miesiąca. Wzmożona liczba zamówień w ostatnich miesiącach spowodowała, że pracownik ten, w każdym miesiącu świadczył pracę ponad normy. Ustalając część wynagrodzenia urlopowego (obliczaną ze zmiennych składników), za urlop wykorzystany w czerwcu, uwzględniliśmy w nim zmienne składniki wynagrodzenia w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie marzec, kwiecień, maj, natomiast za urlop wykorzystany w lipcu w łącznej wysokości wypłaconej mu w okresie kwiecień, maj i czerwiec. W podstawie tej nie uwzględniliśmy premii uznaniowej. Czy prawidłowo ustaliliśmy wysokość części wynagrodzenia urlopowego (wyliczanej ze zmiennych składników) za 10 dni (80 godz.) urlopu wykorzystanego w czerwcu w kwocie 557,60 zł, oraz za 10 dni (80 godz.) urlopu wykorzystanego w lipcu w wysokości 515,20 zł na podstawie załączonej kartoteki płacowej pracownika.

ANW 180

Ryczałt czy kosztorys – jak ukształtować wynagrodzenie wykonawcy budowlanego

Wynagrodzenie wykonawcy budowlanego może być ukształtowane zarówno w formie kosztorysu, jak i ryczałtu. Właściwe ustalenie wynagrodzenia wykonawcy budowlanego oraz skutków dokonanego wyboru może jednak stanowić problem ze względu na niedostosowanie przepisów Kodeksu cywilnego do umów o wykonawstwo budowlane. W związku z tym konieczne jest bardzo staranne skonstruowanie takiej umowy. Warto wiedzieć, jak zrobić to prawidłowo.

Potrącenia z wynagrodzenia – jakie znaczenie ma zgoda pracownika

Pytanie: Pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim i otrzymujący zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS (zwolnienie z kodem B) z naszej instytucji otrzymuje tylko dodatek stażowy płacony za okres usprawiedliwionej nieobecności (w kwocie niższej niż minimalna krajowa) posiada do spłaty raty pożyczki z zfśs i ratę na ubezpieczenie grupowe. Czy w tej sytuacji mogę pracownikowi potrącać raty pożyczki i ubezpieczenia, czy powinnam wypłacać w całości należny dodatek stażowy na liście płac a od pracownika żądać wpłaty poszczególnych rat do kasy?

ANW 179

Wynagrodzenie za pracę nadliczbową krok po kroku

Wykonywanie zadań służbowych w godzinach nadliczbowych stanowi praca ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy. Sposób rozliczania nadgodzin zależy od okoliczności, w których doszło do ich wystąpienia.

Ustalanie podstawy zasiłkowej oddelegowanego do pracy za granicą

Pytanie: Moje pytanie dotyczy kwestii uzupełniania wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych pracownika oddelegowanego do pracy w Niemczech. Chodzi o pracownika pełnoetatowego (zatrudnionego w podstawowym systemie czasu pracy), który: w umowie o pracę ma zapisaną wynagrodzenie określone stawką godzinową w wysokości: 25 zł brutto za godzinę pracy w Polsce i 50 zł brutto za godzinę pracy w Niemczech, w grudniu 2016 r. miał nominalnie do przepracowania 21 dni , przez część grudnia 2016 r. – przez okres obejmujący 11 dni roboczych – przebywał w Polsce i w tym czasie przez 4 dni na swój wniosek nie świadczył pracy i nie miał wypłaconego za ten czas wynagrodzenia, natomiast przez 7 dni przebywał na urlopie wypoczynkowym, za co naliczono mu wynagrodzenie urlopowe w kwocie 2959,04 zł brutto, przez okres obejmujący 10 roboczych dni grudnia przebywał w Niemczech i w tym czasie przez 9 dni grudnia wykonywał pracę w Niemczech, a podstawa wymiaru jego składek ZUS za ten okres wyniosła 2461,04 zł tytułem wynagrodzenia + 1007,95 zł z tytułu świadczenia w postaci zapewnionego mu przez pracodawcę zakwaterowania, a przez 1 grudniowy dzień roboczy w czasie pobytu w Niemczech na swój wniosek nie świadczył pracy i nie miał wypłaconego za ten czas wynagrodzenia, za grudzień otrzymał premię uznaniową w wysokości 249,14 zł brutto, w styczniu 2017 r. miał nominalnie do przepracowania 21 dni, przez część stycznia – przez okres obejmujący 15 dni roboczych – przebywał w Polsce i w tym czasie przez 1 dzień pracował, przez 3 dni korzystał z odbioru nadgodzin, przez 6 dni roboczych chorował w związku z czym miał wystawione zwolnienie lekarskie, zaś przez 5 dni przebywał na urlopie wypoczynkowym, za co naliczono mu wynagrodzenie urlopowe w kwocie 2244,80 zł brutto, przez 6 dni stycznia wykonywał pracę w Niemczech, a podstawa wymiaru jego składek za ten okres wyniosła 1564,19 zł tytułem wynagrodzenia + 681,83 zł z tytułu świadczenia w postaci zapewnionego mu przez pracodawcę zakwaterowania. W jaki sposób w przedstawionych okolicznościach przychód z grudnia i stycznia powinien zostać uzupełniony przed wliczeniem go do bazy obliczeniowej świadczeń należnych w razie choroby? Jak potraktować dni, w których na własny wniosek podwładny nie świadczył pracy?

Praca w święto – czy wypłacamy dodatek do pensji

Pytanie: Czy dodatek za pracę w święta wlicza się do płacy minimalnej? Wiem, że dodatek za pracę w porze nocnej od stycznia 2017r. jest wyłączony z płacy minimalnej, a co z pracą w święta?

ANW 178

Wynagrodzenie prowizyjne – 4 przykłady liczbowe

System prowizyjny gwarantuje zatrudnionemu określony poziom wynagrodzenia wtedy, gdy spełni on konkretne, mierzalne warunki przewidziane przez pracodawcę. Jak w takim razie liczyć przy tym systemie wynagrodzenie urlopowe i świadczenia chorobowe?

Wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych – musimy ustalić 3-znakowy kod

Beneficjenci składający wnioski o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Wn-D) lub refundację składek na ubezpieczenia społeczne (Wn-U-G) zobowiązani są do ustalenia i stosowania właściwego, 3-znakowego kodu szczególnej formy prawnej – informuje PFRON.

W jaki sposób rozliczyć kwotę wyrównania, gdy pracodawca błędnie ustalił podstawę wypłaty zasiłku chorobowego

Pytanie: W lutym 2017 r. wypłacono zaniżoną kwotę, w marcu zleceniobiorca ma również zasiłek. Kwota wyrównania została doliczona do bieżącego zasiłku, jednakże w jaki sposób wykazać wyrównanie w raportach ZUS. Co oznacza: Od wyrównania wynagrodzenia chorobowego powinna być opłacona składka zdrowotna, dlatego kwotę wyrównania świadczenia chorobowego pracodawca powinien doliczyć do podstawy wymiaru składki ubezpieczenia zdrowotnego w raporcie ZUS RCA?

ANW 177

Zatrudniasz pracowników tymczasowych? Już od 1 czerwca 2017 r. musisz stosować 3 ważne zmiany

Nowe przepisy mają przede wszystkim zwiększyć uprawnienia osób wykonujących tego rodzaju pracę. Powoduje to także wzrost obowiązków spoczywających na agencjach pracy tymczasowej i pracodawcach użytkownikach.

Twórcy i artyści nie mają prawa do preferencyjnych składek ZUS

Opłacanie przez przedsiębiorców składek zusowskich na preferencyjnych zasadach przynosi spore oszczędności w skali roku. Przywilejem tym nie są jednak objęci m.in. twórcy i artyści.

Sprawdź stanowisko resortu pracy na temat składek ZUS przy zatrudnieniu na etat byłego stażysty

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydało interpretację, zgodnie z którą zatrudnienie osoby bezrobotnej do 30. roku życia po zakończonym stażu wiąże się ze zwolnieniem ze składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Decyzja ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 21 stycznia 2017 r. (DF.I.4025.8.2016.AP)

ANW 176

Wypowiedzenie zmieniające niedopuszczalne przy ustawowej zmianie zasad zatrudniania

Zmiany warunków zatrudnienia w drodze ustawy nie wymaga wypowiedzenia zmieniającego, a dokonanie takiego wypowiedzenia przez pracodawcę może spowodować konieczność zapłaty odszkodowania za niezgodne z przepisami wypowiedzenie warunków pracy i płacy.  Wyrok Sądu Najwyższego z 4 kwietnia 2017 r. (sygn. akt II PK 81/16)

Pracownica tymczasowa w ciąży z umową do dnia porodu

PROJEKT: Zmienione przepisy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych wprowadzą m.in. możliwości przedłużenia do dnia porodu umowy zawartej z pracownicą w ciąży.

SNW 54

Wynagrodzenia i ekwiwalent urlopowy 2017 – przydatne zestawienia i schematy

W tym numerze proponujemy Państwu kilkanaście wartościowych tabel, dzięki którym szybko i właściwie można rozliczyć dany składnik wynagrodzenia na liście płac oraz z urzędem skarbowym i ZUS.

ANW 175

Za błędy w ustaleniu wysokości składki wypadkowej płatnik nie zostanie ukarany

Z 1 kwietnia 2017 r. znacznie ograniczono możliwość stosowania przez ZUS „sankcyjnej” wysokości składki wypadkowej wobec płatników, którzy nie przekazali informacji ZUS IWA lub zawarli w niej dane, skutkujące ustaleniem tej składki w nieprawidłowej wysokości.

Wynagrodzenie sfinansowane z dotacji wolnej od podatku może być opodatkowane – sprawdź, w jakiej sytuacji

W przypadku, gdy właściciel firmy zatrudni żonę, a wypłacone jej wynagrodzenie ze stosunku pracy sfinansuje z dotacji wolnej od podatku, musi potrącić zaliczki na podatek od tego wynagrodzenia. Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 marca 2017 r. (sygn. 3063-ILPB1-1.4511.410.2016.2.AMN)

ANW 174

W jaki sposób różne formy zatrudnienia obywateli Ukrainy wpływają na rozliczenia składek ZUS w Polsce

Pytanie: W lutym zatrudnialiśmy pracowników z Ukrainy na podstawie umowy zlecenia i umowy o pracę. Dostarczyli nam tylko zezwolenie na półroczną pracę w Polsce. Niektórzy z nich po kilku dniach z pracy na umowę zlecenia zrezygnowali. Jak mamy naliczyć wynagrodzenie z umowy zlecenia i umowy o pracę (zaliczka na podatek dochodowy i składki ZUS). Wynagrodzenie brutto za pracę uzyskali powyżej kwoty 200 zł. Czy z umowy zlecenia naliczamy składki ZUS na ogólnych zasadach?

Ryczałty za noclegi dla kierowców nadal obowiązują

Brak wypłaty ryczałtów za noclegi dla kierowców w transporcie międzynarodowym, którzy mają możliwość przenocowania w kabinie swoich pojazdów nie jest zgodny z przepisami, kwestię ryczałtów powinien w pierwszej kolejności uregulować sam przewoźnik-pracodawca w przepisach zakładowych. Wyrok Sądu Najwyższego z 9 lutego 2017 r. (sygn. akt I PK 309/15)

Przychód pracowników z tytułu udostępnienia przez pracodawcę lokalu mieszkalnego – rozwiąż z nami 3 problemy płacowe

Pytanie: Problem 1. Firma zawarła umowę na wynajem pokoi dla 10 pracowników. Powierzchnia pokoi + 3 łazienki + 1 kuchni = 150 m2. Wysokość czynszu dla mieszkań komunalnych dla tego terenu (gminy) wynosi 1,50 zł za 1 m2. Należność za wynajem zgodnie z umową najmu wynosi 30 zł za dobę na jednego pracownika. W jakiej wysokości policzyć przychód pracownika gdy każdy przepracował w miesiącu 20 dni? Który z poniższych wariantów jest prawidłowy? 20 dni x 30 zł/dobę = 600 zł (jest to przychód stanowiący podstawę do oskładkowania); 600 zł – 500 zł (wolne od podatku) = 100 zł to podstawa do opodatkowania. 150 m2 x 1,50 zł = 225 zł czynszu za miesiąc; 225 zł : 10 pracowników = 22,50 zł czynszu za miesiąc na pracownika – podstawa do oskładkowania. Problem 2. Firma zawarła umowę na wynajem części domu prywatnego dla 2 pracowników za kwotę 1200 zł + media w kwocie 200,00 zł. Powierzchnia wynajętego domu wynosi 50 m2. Wysokość czynszu komunalnego wynosi 1,50 zł. W jakiej wysokości wyliczyć przychód pracowników, jeżeli przepracowali cały miesiąc? Który wariant jest prawidłowy? (1200 + 200) : 2 pracowników = 700 zł – jest to przychód stanowiący podstawę do oskładkowania; 700 – 500 wolne od podatku = 200 zł – podstawa do opodatkowania. 50 m2 x 1,50 = 75 zł : 2 pracowników = 37,50 zł; 200 : 2 = 100 zł Razem = 137,50 zł – jest to przychód stanowiący podstawę do oskładkowania;700 – 500 wolne od podatku = 200 zł – podstawa do opodatkowania.Problem 3. Firma wynajmuje dom dla dwóch pracowników. Wysokość umówionego czynszu to 3000 zł za miesiąc dla dwóch pracowników. W jakiej wysokości wyliczyć przychód pracowników, gdy jeden z nich przepracował pół miesiąca? Czy jego część przechodzi na pracownika który przepracował cały miesiąc?

ANW 173

Wypowiedzenie umowy o pracę po wyczerpaniu okresu zasiłkowego

Pytanie: Pracownik na zwolnieniu lekarskim z tytułu jednej choroby w 2016 r. przebywał 182 dni, następnie bezpośrednio po tym okresie wykorzystał 3 miesięczne świadczenie rehabilitacyjne, które zakończył 11.02.2017r. Bezpośrednio po tym terminie dostarczył do zakładu kolejne zwolnienie lekarskie od 12.02.2017 r. do 20.02.2017 r. Czy w przedstawionej sytuacji możemy z pracownikiem rozwiązać umowę o pracę, i czy dostarczenie do zakładu przez pracownika nowego zwolnienia lekarskiego po wyczerpaniu wspomnianego okresu zasiłkowego i świadczenia rehabilitacyjnego było zasadne.?

Wynagrodzenie za umowy zlecenia zawarte z własnym pracodawcą w podstawie wymiaru zasiłków

Pytanie: Pracodawca w okresie od 1 sierpnia do 31 października 2016 r. zawierał z własnym pracownikiem umowy zlecenia na okresy miesięczne. Następnie po przerwie zawarł umowy zlecenia na cały grudzień 2016 r. i styczeń 2017 r. Pracownik stał się niezdolny do pracy wskutek choroby od 23 stycznia do 3 lutego 2017 r. (12 dni). Czy w podstawie należnego z tego tytułu pracownikowi świadczenia chorobowego powinno się uwzględnić wynagrodzenie za zlecenie?

Szczepienia przeciwko grypie a przychód pracownika

Pokrywanie przez pracodawcę kosztów szczepień przeciw grypie, do których nie jest zobligowany przepisami prawa (przede wszystkim BHP) stanowi dla pracowników przychód ze stosunku pracy. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 lutego 2017 r. (sygn. 1462-IPPB2.4511.768.2016.1.MG)

SNW 53

Minimalna stawka godzinowa w 2017 roku – dokumentacja, wskazówki, odpowiedzi na pytania czytelników

Obecnie mamy obowiązek uzyskiwać od zleceniobiorców znacznie więcej informacji, niż było to jeszcze do końca 2016 roku. Oznacza to, że musimy zwracać się do osób wykonujących umowy zlecenia o składanie różnych oświadczeń, ankiet i innych dokumentów służących do zebrania informacji koniecznych do zgodnego z prawem rozliczenia przysługujących im należności. Sprawdźmy, jakie dane muszą się na nich znaleźć.

ANW 172

Umowy zlecenia z cudzoziemcami – wynagrodzenie i ewidencja godzin pracy

Nowe przepisy dotyczą zasadniczo także zleceń wykonywanych przez obcokrajowców, jednak z pewnym zastrzeżeniem. Sprawdźmy zatem, jak rozliczać takich zleceniobiorców.

Przy nieaktualnych lub nieprawdziwych danych adresata doręczenie zastępcze jest wykluczone

Nie można uznać przesyłki za doręczoną po dwukrotnym awizowaniu nieodebranej przesyłki, w sytuacji, gdy przesyłkę wysłano pod nieaktualny adres lub gdy zawierała błędne dane osobowe adresata. Uchwała Sądu Najwyższego z16 lutego 2017 r. (sygn. akt III CZP 105/16)

Podwyżkę mogą wymóc niejasne reguły wynagradzania

Jeżeli pracodawca ustala skomplikowane i nieprzejrzyste reguły wynagradzania i powiązanie nimi równie  nieprecyzyjne zasady oceniania pracowników, to w takim wypadku należy stosować reguły wykładni oświadczeń woli z Kodeksu cywilnego, a jeżeli z tej wykładni wynika, że pracownik otrzymujący pozytywną ocenę kwalifikacyjną, powinien dostać podwyżkę wynagrodzenia, to wynagrodzenie powinno być podwyższone. Wyrok Sądu Najwyższego z 16 lutego 2017 r. (sygn. akt II PK 11/16)

ANW 171

Zatrudnienie w trakcie miesiąca – jak obliczyć przysługujące wynagrodzenie

Pytanie: Pracownik zatrudniony został w trakcie miesiąca. Jak ustalić kwotę do wypłaty w miesiącu podjęcia pracy, jeżeli pensja tej osoby składa się z wynagrodzenia stałego oraz dodatku stażowego w wysokości 25% tego wynagrodzenia?

Termin wypłaty wynagrodzenia przy zleceniach – możliwe dwa rozwiązania

Pytanie: Zawarliśmy umowę zlecenia od 09.01.2017 r. do 15.12.2017 r. ze stawką godzinową. Ustalono, że wypłata wynagrodzenia za styczeń nastąpi do 09.02.2017 r. Czy w takim przypadku zostanie spełniony ustawowy obowiązek wypłaty wynagrodzenia raz w miesiącu?

Sprzedaż zakładu pracy – czy można wręczyć pracownikowi wypowiedzenie zmieniające

Gdy reorganizacja jest ściśle związana ze sprzedażą części zakładu pracy, pracodawca nie powinien jej wskazywać jako przyczyny wypowiedzenia zmieniającego. Wyrok Sądu Najwyższego z 17 stycznia 2017 r. (sygn. akt I PK 326/15)

ANW 170

Zaległe wpłaty na ZFŚS jako koszt uzyskania przychodów

Pytanie: Spółka zatrudnia ponad 20 pracowników. Ze względu na problemy finansowe w latach 2014-2016 spółka nie przelewała odpisanych na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwot na rachunek funduszu. Obecnie spółka chce wpłacić zaległe kwoty na ten rachunek. Czy będzie mogła te kwoty zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodów?

Wynagrodzenie za nadgodziny i urlop bezpłatny a trzynastka

Pytanie: Zwracamy się z dwoma pytaniami odnośnie dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Pierwsze dotyczy tego, czy wynagrodzenie za nadgodziny powinny być uwzględniane w wyliczaniu podstawy trzynastki? Drugie pytanie sprowadza się do prośby o wyjaśnienie, czy urlop bezpłatny wymusza dodatkowe pomniejszenia podstawy wynagrodzenia rocznego?

Trzynastka dla nauczyciela zatrudnionego we wrześniu 2016 roku

Pytanie: Czy nauczyciel, który jest zatrudniony od 1 września 2016 r. i w okresie od 17 do 21 października 2016 przebywał na zwolnieniu lekarskim, zachowuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok?

ANW 169

Jak wypełniać za 2016 rok PIT-R, PIT-8C oraz IFT-1/IFT-1R

Jeśli płatnik nie złoży w terminie deklaracji podatkowych, może zostać ukarany grzywną za wykroczenie skarbowe. Wynika z tego, że za deklaracje podatkowe należałoby uważać także informacje sporządzane przez płatników, tj. np. PIT-11 czy PIT-8C. Jednak, zgodnie z art. 80 § 2 kks, płatnik, podmiot, o którym mowa w art. 41 ustawy o PIT, niepełniący funkcji płatnika lub pośredni odbiorca, który wbrew obowiązkowi nie składa w terminie podatnikowi lub właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej lub informacji, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy o PIT, czyli IFT-1/IFT-1R, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych. A to oznacza, że wymienione informacje podlegałyby sankcjom określonym właśnie w art. 80 § 2 kks.

Co z funduszem socjalnym w firmie po zmianie przepisów

Pytanie: Czy pracodawca (zwłaszcza z przedziału 20–49 pracowników), który obecnie rezygnuje z ZFŚS może (albo wręcz musi?) całość środków zgromadzonych na rachunku zlikwidowanego ZFŚS nadal przeznaczać na świadczenia socjalne. A jeśli dalej będzie wypłacał ze zlikwidowanego ZFŚS świadczenia socjalne, to czy korzystają one ze zwolnień składkowych?

Wynagrodzenie za umowę zlecenia musimy obecnie przeliczać na godziny

Pytanie: Z naszym pracownikiem otrzymującym wynagrodzenie wyższe od płacy minimalnej chcemy zawrzeć umowę zlecenia na okres od stycznia do grudnia 2017 r. Zlecenie ma dotyczyć roznoszenia faktur do klientów, za co zatrudniony miałby otrzymywać 2,10 zł brutto za każdą dostarczoną fakturę. Czy w tej sytuacji w ramach umowy zlecenia musimy zapewnić podwładnemu stawkę nie niższą niż 13 zł za godzinę pracy, czy musimy mu ewidencjonować godziny pracy? A jak sprawa godzinowej stawki minimalnej wygląda przy zatrudnianiu studentów i zleceniobiorców pracujących w innym zakładzie na podstawie umowy o pracę za wynagrodzeniem wyższym niż minimalne wynagrodzenie?

ANW 168

Zasiłki na przełomie roku – 5 kwestii, które powinien ustalić płatnik

Koniec starego i początek nowego roku wiąże się dla płatników zasiłków z dodatkowymi obowiązkami. Dotyczą one w szczególności prawidłowego ustalenia limitów wypłaty zasiłku chorobowego lub opiekuńczego oraz przeliczeniem minimalnych podstaw świadczeń chorobowych pracownikom pobierającym takie świadczenia na przełomie roku.

Wypadek samochodem służbowym w czasie urlopu – kto powinien ponieść koszty naprawy

Pytanie: W czasie urlopu pracownik korzysta z samochodu służbowego na co wyraziliśmy zgodę. Obecnie uzyskaliśmy informację, że uległ wypadkowi drogowemu. Kto powinien pokryć koszty naprawy auta w tej sytuacji?

Współczynnik urlopowy na 2017 rok – sprawdź jego wysokość

Za pomocą współczynnika urlopowego ustala się wysokość ekwiwalentu za 1 dzień urlopu. Używa się go również przy obliczaniu wynagrodzeń, odszkodowań i innych należności przysługujących w wysokości wynagrodzenia za jeden dzień lub wielokrotności wynagrodzenia za jeden dzień. Sprawdź jego wysokość i zasady ustalania w 2017 roku.

ANW 167

Zmiana stopnia niepełnosprawności a dodatkowe uprawnienia pracownicze

Pytanie: Do końca października pracownik miał przyznany umiarkowany stopień niepełnosprawności. W listopadzie przedłożył nam kolejne orzeczenie – tym razem przyznające lekki stopień na okres dwóch lat. Czy zmiana stopnia niepełnosprawności będzie miała wpływ na dodatkowe uprawnienia pracownicze przysługujące tej osobie w roku bieżącym?

Wypowiedzenie umowy terminowej nadal nie musi być uzasadniane

Brak obowiązku uzasadnienia dla wypowiedzenia umów o prace na czas określony nie jest problemem prawnym, uzasadniającym zmiany w prawie. Wyrok Sądu Najwyższego z 1 grudnia 2016 r. (sygn. akt I PK 241/15)

Wynagrodzenie urlopowe – 3 przykłady liczbowe na 2017 rok

Właściwe rozliczenie urlopu wypoczynkowego komplikują różnego rodzaju sytuacje, jak chociażby zwolnienie ze świadczenia pracy, nieobecności, choroba czy urlop bezpłatny. Oto praktyczne przykłady, które krok po kroku pokazują, jak mogą państwo sobie radzić w takich przypadkach w swojej codziennej pracy.