ANW 219

Wypłata honorarium na podstawie czasu pracy nie daje prawa do kosztów autorskich

Pracodawca popełni błąd, jeśli za główny dokument do rozliczenia 50% kosztów twórczych uzna ewidencjonowanie przez pracodawcę czasu pracy poświęconego na prace twórcze. Fiskus uważa, że rejestracja czasu pracy poświęconego przez pracownika na wykonanie poszczególnych utworów i określenie wysokości honorarium autorskiego na podstawie ilości godzin pracy twórczej nie daje podstaw do zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu. Ma to wynikać z tego, że czas poświęcony na wykonanie utworu nie wyznacza wartości w prawie autorskim. Na tej podstawie nie można określić wysokości wynagrodzenia należnego pracownikowi za korzystanie przez pracodawcę z praw autorskich. Interpretacja dyrektora KIS z 5 października 2018 r. (nr 0112-KDIL3-1.4011.332.2018.3.AN)

Trzydziestokrotność w 2018 i 2019 roku

Limit zusowski ograniczający podstawę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (oraz składek na FEP) miał zostać zniesiony od 2019 r. na mocy ustawy z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawę tę uznał jednak za niekonstytucyjną TK w wyroku z 14 listopada 2018 r. (sygn. akt Kp 1/18), w którym zakwestionowano sposób jej uchwalenia. W efekcie, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i FEP odprowadzane będą w dalszym ciągu tylko do określonego, górnego limitu.

Od 1 stycznia 2019 r. dodatkowe informacje wraz ze świadectwem pracy

W związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych od 1 stycznia 2019 roku pracodawca wraz ze świadectwem pracy będzie musiał przekazać pracownikowi trzy dodatkowe informacje. Sprawdź szczegóły.

ANW 218

Ustalanie podstawy zasiłku opiekuńczego po zmianie wymiaru etatu

Pytanie: Pracownik zatrudniony od 21.10.2013 na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (1/1 etatu) z wynagrodzeniem stałym zasadniczym w wysokości 4.600 zł i dodatkiem funkcyjnym w wysokości 1000 zł pomniejszanym za każdy dzień nieobecności chorobowej, + 12% dodatku stażowego nie pomniejszanego za czas nieobecności chorobowej. Pracownica przebywała od 27.07.2017 r. – 25.07.2018 r. na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim, a zaraz po wykorzystała urlop wypoczynkowy od 26.07.2018 do 27.08.2018. Pracownica wróciła do pracy z dniem 28.08.2018 r., następnie od 11.09.2018 r. zmieniono jej wymiar czasu pracy na 7/8 etatu z wynagrodzeniem zasadniczym 4.025 zł i dodatkiem funkcyjnym 962,50 zł + 12% dodatku stażowego. Ubezpieczona w okresie 4–5.10.2018 r. sprawowała opiekę nad chorym dzieckiem w związku z tym należałoby obliczyć podstawę do zasiłku chorobowego. Jak prawidłowo obliczyć podstawę zasiłku po zmianie wymiaru czasu pracy?

Rozliczanie urlopu wypoczynkowego

Pytanie: Co z pustymi miesiącami przy ustalaniu urlopu i ekwiwalentu. Na przykład do podstawy wchodzą miesiące: IV/2018 – przepracowane 120 godz., V/2018- przepracowane 0 godz., VI/2018 – przepracowane 136 godz., czy wchodzą do ekwiwalentu i urlopu IV, V i VI czy miesiąc V omijamy i bierzemy do podstawy miesiąc III jeżeli w nim był czas przepracowany, a jeżeli nie to cofamy się do II.

SNW 68

Jak sporządzić korektę raportów w programie Płatnik

W programie Płatnik jest wiele funkcji i weryfikacji dokumentów, które mają ułatwić pracę użytkownikom programu oraz zapewnić poprawność sporządzanych przez nich dokumentów. Dotyczy to także sporządzania dokumentów rozliczeniowych korygujących.

ANW 217

Zwolnienie lekarskie po terminie – wyrównanie wynagrodzenia

Pytanie: Wynagrodzenie za pracę w naszej Spółce wypłacane jest ostatniego dnia miesiąca. W związku z tym naliczenia wykonywane są wcześniej. Dnia 31.10.2018 r. wypłaciliśmy pracownikowi wynagrodzenie za pracę za cały miesiąc. Po przekazaniu wynagrodzenia na konto dowiedzieliśmy się, że od 27.10.2018 r. pracownik przebywa w szpitalu. Dnia 2.11.2018 r. zmarł. Jak dokonać korekty za październik? Zamiast wynagrodzenia chorobowego wypłaciliśmy wynagrodzenie za pracę. Po śmierci pracownika nie powinniśmy naliczać składek społecznych, zdrowotnej, kosztów uzyskania oraz ulgi podatkowej. Jak postąpić w takiej sytuacji? Czy z wypłatą powinniśmy się wstrzymać do czasu otrzymania zwolnienia lekarskiego i aktu zgonu?

Umowa o dzieło czy umowa zlecenia

Pytanie: W naszym ośrodku kultury realizujemy projekt grantowy na zadanie „Zabawa taneczna integrująca mieszkańców z grup defaworyzowanych i zagrożonych w gminie wraz z otwarciem wystawy przyrodniczej”. W ramach tego zadania muszę zawrzeć umowy z członkami zespołu, który będzie prowadzić zabawę taneczną. Jaki rodzaj umowy będzie prawidłowy: zlecenie czy o dzieło?

Stanowisko GIP : czy trzeba przeliczyć ekwiwalenty urlopowe

Czy w związku ze zmianą wysokości współczynnika urlopowego po ustanowieniu święta w dniu 12 listopada 2018 r. pracodawcy powinni dokonać korekty wypłaconych w 2018 r. ekwiwalentów urlopowych? Poznaj odpowiedź, jakiej udzielił w tym zakresie Departament Prawny.

ANW 216

Wykazywanie w ZUS RCA wypłaty po wyrejestrowaniu z ubezpieczeń

Pytanie: Firma w październiku dostarczyła umowę zlecenia zawartą 1 kwietnia 2018 r. na okres 3–4 kwietnia 2018 r. Rachunek został wystawiony i zapłacony 5 października 2018 r. Dokonano zgłoszenia/wyrejestrowania zleceniobiorcy z datami 3/5 kwietnia 2018 r. Ponadto w związku z dokonaniem zgłoszenia zleceniobiorcy i koniecznością terminowego przesłania deklaracji rozliczeniowej za wrzesień deklaracja ta zawiera zerowy raport ZUS RZA, system widział zgłoszenie zleceniobiorcy i nie pozwalał wysłać rozliczenia. Deklaracja za październik musi zawierać rozliczenie rachunku, ale obecnie zleceniobiorca w systemie jest wyrejestrowany od 5 kwietnia. Jak właściwie rozliczyć tę umowę w ZUS?

Wsteczne potrącenie zajęcia komorniczego

Pytanie: Czy mogę dokonać potrącenia zajęcia komorniczego za kilka miesięcy wstecz, gdy przyszło pismo od komornika z opóźnieniem?

Ustalanie podstawy zasiłku opiekuńczego po zmianie wymiaru etatu

Pytanie: Pracownica jest zatrudniona od 21 października 2013 r. na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (1/1 etatu) z wynagrodzeniem stałym zasadniczym w wysokości 4.600 zł i dodatkiem funkcyjnym w wysokości 1.000 zł pomniejszanym za każdy dzień nieobecności chorobowej oraz 12% dodatku stażowego nie pomniejszanego za czas nieobecności chorobowej. Pracownica od 27 lipca 2017 r. do 25 lipca 2018 r. przebywała na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim, następnie wykorzystała urlop wypoczynkowy od 26 lipca do 27 sierpnia 2018 r. Pracownica wróciła do pracy 28 sierpnia 2018 r., następnie od 11 września 2018 r. zmieniono jej wymiar czasu pracy na 7/8 etatu z wynagrodzeniem zasadniczym 4.025 zł i dodatkiem funkcyjnym 962,50 zł + 12% dodatku stażowego. Ubezpieczona w okresie 4–5 października 2018 r. sprawowała opiekę nad chorym dzieckiem, w związku z tym należałoby obliczyć podstawę do zasiłku chorobowego. Jak prawidłowo obliczyć podstawę zasiłku po zmianie wymiaru czasu pracy?

ANW 215

Zwolnienie z obowiązku opłacania składki na FP i FGŚP przy zmianie pracodawców

Pytanie: W jaki sposób należy ustalić okres zawieszenia Funduszu Pracy dla pracownicy, która powróciła z urlopu wychowawczego, z tym wyjątkiem, iż z urlopu macierzyńskiego korzystała w poprzednim zakładzie?

Zgłoszenie dodatkowych osób do ubezpieczenia przez obywatela Ukrainy

Pytanie: Nasz pracownik obywatel Polski jest opiekunem prawnym 15-letniego obywatela z Ukrainy. Czy obywatel Polski może zgłosić w zakładzie, w którym pracuje do ubezpieczenie zdrowotnego swojego podopiecznego z Ukrainy?

Wypłata zasiłków chorobowych i macierzyńskich zleceniobiorcom musi być udokumentowana w informacji PIT -8C

Zleceniodawca wypłacający zasiłki chorobowe i macierzyńskie zleceniobiorcom nie musi potrącać zaliczek na podatek. Powinien jednak wystawić każdemu ze zleceniobiorców imienną informację PIT -8C. Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 września 2018 r. (sygn. 0113-KDIPT 2-3.4011.408.2018.1.SJ)

SNW 67

W jaki sposób właściwie dokumentować wypłaty wynagrodzeń

Wydawałoby się, że wobec postępu techniki, licznych, dostępnych na rynku programów komputerowych, praca związana z naliczeniem i wypłacaniem wynagrodzeń ogranicza się do wprowadzenia danych do komputera, wykonania odpowiednich operacji i wydrukowania kilku dokumentów. Komputer nie zastąpi jednak znajomości często zmieniających się przepisów, stawek i zasad określających proces naliczania wynagrodzeń. Sprawdź zatem, jakie dokumenty pracodawca musi wypełniać oraz jakich dokumentów może żądać od pracownika.

Karta wynagrodzeń (karta zarobkowa)

Po zakończeniu obliczeń list płac za dany miesiąc należy zsumować wszystkie uzyskane przez pracownika przychody, składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy. Następnie sumy te wpisuje się do karty wynagrodzeń. Obowiązek ten wynika z § 8 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

ANW 214

Telefon lub e-mail wystarczą, aby zawiadomić pracownika o kontroli ZUS

Pracodawca będzie mógł zawiadomić pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim o kontroli lekarza orzecznika ZUS, korzystając z udostępnionego mu przez pracownika numeru prywatnego telefonu lub poczty elektronicznej. Nie oznacza to jednak, że będzie zobowiązany do udostępnienia tych danych ZUS.

Rejestr czynności przetwarzania i rejestr kategorii czynności przetwarzania – dokumenty wymagane w związku z RODO

Reforma systemu ochrony danych osobowych w Polsce zakładała m.in. nowe wymogi w stosunku do podmiotów przetwarzających dane osobowe. Większość z nich dotyczy wszystkich podmiotów – zarówno instytucji publicznych, jak również firm. Sprawdź, co powinno się znaleźć w dwóch podstawowych dokumentach.

ANW 213

Zmiany od 1 stycznia 2019 r. przy wydawaniu świadectw pracy

W związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych od 1 stycznia 2019 roku pracodawca wraz ze świadectwem pracy będzie musiał przekazać pracownikowi trzy dodatkowe informacje. Sprawdź, jak powinny one wyglądać.

W listopadzie 2018 r. pierwszym umowom terminowym mijają 33 miesiące limitu

Z dniem 22 listopada 2018 r. pierwszym umowom o pracę miną 33 miesiące limitu łącznego trwania umów terminowych i od tego dnia przekształcą się one w zatrudnienie bezterminowe. Jeżeli pracodawca chciałby uniknąć tego skutku, umowę powinien wypowiedzieć jeszcze we wrześniu. Jednak w praktyce nie zawsze będzie to już możliwe. Sprawdź dlaczego.

ANW 212

Zarządzasz funduszem socjalnym? Sprawdź jak wypełnić obowiązek informacyjny względem beneficjentów

Obowiązujące przepisy nie odnoszą się jednak do kwestii związanych z przetwarzaniem danych osobowych pracowników i innych beneficjentów na potrzeby gospodarowania Funduszem. Ustawa o ZFŚS określa jedynie zasady tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zasady gospodarowania jego środkami, przeznaczonymi na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu. Żaden przepis nie wskazuje jednak, jak w związku z tym przetwarzać dane osobowe beneficjentów.

W jakich przypadkach pracodawca będzie musiał wypełnić ZUS OSW oraz raport informacyjny ZUS RIA

W odniesieniu do pracowników (zleceniobiorców), których pracodawca (zleceniodawca) zatrudnił po raz pierwszy w okresie od stycznia 1999 roku do grudnia 2018 roku można skrócić okres przechowywania akt z 50 do 10 lat, w przypadku, gdy  pracodawca (zleceniobiorca) spełnia jeszcze dodatkowe warunki, tj. przekaże do ZUS oświadczenie ZUS OSW oraz raport informacyjny ZUS RIA. Sprawdź, jak je właściwie przekazać do ZUS.

ANW 211

Zbyt wiele wypłaciliśmy pracownikowi. Kiedy odzyskamy nadwyżkę

Pracownik, będący w dobrej wierze, który „skonsumował” środki pieniężne uprzednio pobrane tytułem niesłusznie zawyżonego wynagrodzenia, nie musi ich zwracać. Wyrok Sądu Najwyższego z 20 lutego 2018 r. (sygn. akt II PK 351/16)

Zapomoga i dofinansowanie do wypoczynku z zfśs a limit zwolnienia podatkowego

Pytanie: Pracownicy przyznano zapomogę w wysokości 1.000 zł w związku z trudną sytuacją finansową. Od tej kwoty nie odprowadziliśmy podatku. Następnie pracownicy wypłaciliśmy przysługujący jej ryczałt urlopowy (wcześniej złożyła stosowne oświadczenie) w wysokości 820 zł. Czy od tej kwoty powinniśmy odprowadzić podatek?

ANW 210

Sprawdź, jakie zmiany czekają firmy zatrudniające cudzoziemców

Konieczność elektronicznego złożenia wniosku o zezwolenie na pracę i oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, wydłużenie do 12 miesięcy okresu pracy na podstawie oświadczenia. To zmiany, jakie w zakresie zatrudniania cudzoziemców, wprowadzi nowa ustawa o rynku pracy.

Sprawdź, czy za zwolnienie w okresie ochronnym sąd zawsze przyzna pełne wynagrodzenie

Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy. W tym okresie objęty jest ochroną. Jeżeli więc pracodawca go zwolni, musi liczyć się przywróceniem go do pracy. Czy jednak będzie zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia za cały okres pozostawania pracownika bez pracy? Wyrok Sądu Najwyższego z 11 lipca 2018 r. (sygn. akt II PK 175/17)

Podstawę składki zdrowotnej na urlopie wychowawczym ustalimy od nowej kwoty

Pod koniec 2018 roku płatnicy rozliczający składki za osoby przebywające na urlopach wychowawczych muszą zwrócić uwagę na zmienioną wysokość podstawy składki do ubezpieczenia zdrowotnego. Wynika ona ze zwiększenia kwot wypłacanych świadczeń rodzinnych.

SNW 65

Zmiana regulaminu wynagradzania a wynagrodzenie za urlop

W wyniku przejęcia pracowników (w trybie art. 231 kp), od 1 maja 2018 r. objęliśmy ich postanowieniami obowiązującego u nas regulaminu wynagradzania, zmieniając dotychczasowy system wynagradzania, jakim przejęci pracownicy byli objęci. Dotychczasowy system przewidywał wynagrodzenie zasadnicze określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości, dodatek stażowy oraz premię miesięczną uzależnioną od wyników pracy całego zespołu, pomniejszaną w przypadku poszczególnych pracowników o ich okresy niewykonywania pracy. Oprócz wymienionych składników płacowych, pracownicy otrzymywali dodatek nocny, wyliczany z minimalnego wynagrodzenia, a w niektórych miesiącach wynagrodzenie za pracę nadliczbową. Przy czym normalne wynagrodzenie za godziny nadliczbowe było wyliczane z sumy płacy zasadniczej i dodatku stażowego, natomiast dodatek za pracę nadliczbową wyłącznie z płacy zasadniczej. W celu ujednolicenia zasad wynagradzania i zrównania sytuacji przejętych pracowników z pozostałymi zatrudnionymi w tej samej grupie zawodowej w spółce, począwszy od maja br. pracownicy ci są wynagradzani stawką godzinową, która została ustalona w wyniku podzielenia sumy płacy zasadniczej i dodatku stażowego przez 168 godzin. Od maja zmienił się również sposób obliczania dodatku nocnego, który obecnie stanowi 20% stawki godzinowej wynikającej z osobistego zaszeregowania pracownika. Bez zmian pozostała natomiast premia regulaminowa, która zarówno poprzednio jak i obecnie jest obliczana poprzez podzielenie wypracowanej, wyjściowej kwoty przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania przez danego pracownika w miesiącu, a następnie mnożona przez liczbę godzin faktycznie przepracowanych w tym miesiącu (zgodnie z harmonogramem oraz w godzinach nadliczbowych). Jak w opisanej sytuacji powinniśmy obliczyć wynagrodzenie za urlop wykorzystywany w maju dla pracownika, który w okresie trzech miesięcy poprzedzających uzyskał wynagrodzenie, zgodnie z poniższą kartoteką? Czy postąpiliśmy prawidłowo ustalając je wyłączenie ze stawki godzinowej, jaka obowiązuje pracownika w maju, tj. mnożąc stawkę godzinową wynoszącą 25 zł przez 80 godzin urlopu i wypłacając 2.000 zł brutto za ten urlop?

Rozliczenie z ZUS umowy zlecenia, którą w czasie kontroli ZUS uznał za umowę o pracę

Od grudnia 2017 r. zatrudniamy w dziale obsługi klienta zleceniobiorcę, który w ramach zawartej umowy zlecenia świadczył pracę polegającą na telefonicznych kontaktach z klientami firmy pracując codziennie (podobnie jak zatrudnieni w dziale pracownicy) w godzinach 8.00–16.00. Zleceniobiorca złożył nam oświadczenie, wskazując, że prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą z tytułu której opłaca składki ZUS od podstawy stanowiącej 60% przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (przedmiot umowy zlecenia nie pokrywa się z przedmiotem prowadzonej działalności). Dlatego też z tytułu umowy zlecenia zgłosiliśmy go wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego. Podczas kontroli, która odbyła się u nas w styczniu i w lutym 2018 r., ZUS zakwestionował formę zawartej umowy, uznając umowę zlecenia za umowę o pracę. W efekcie dokonując rozliczenia wynagrodzenia zatrudnionego za marzec 2018 r. rozliczyliśmy je już według zasad jakie obowiązują pracownika. Przy czym wyrejestrowaliśmy ubezpieczonego z ubezpieczenia zdrowotnego od 1 grudnia 2017 r. z kodem tytułu ubezpieczenia 0411XX, a następnie zarejestrowaliśmy go do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego również od 1 grudnia 2017 r. z kodem tytułu ubezpieczenia 0110XX. W kwietniu natomiast skorygowaliśmy dokumenty rozliczeniowe do ZUS i zapłaciliśmy zaległe składki, pokrywając z własnych środków również te finansowane ze środków ubezpieczonego. Nie zamierzamy dochodzić zwrotu tych składek.

ANW 209

Zasiłek po zakończeniu umowy o pracę powinien być liczony jak dla pracownika

Były pracownik, mający zarejestrowaną jeszcze w okresie zatrudnienia działalność gospodarczą, od której nie odprowadzał składek ZUS, który po ustaniu zatrudnienia jest nadal niezdolny do pracy i pobiera zasiłek chorobowy, powinien mieć ustaloną wysokość zasiłku z uwzględnieniem wynagrodzenia za pracę uzyskanego od pracodawcy przed zachorowaniem. Pod warunkiem że nie będzie prowadził po ustaniu zatrudnienia działalności gospodarczej. Jeżeli mimo niezdolności do pracy, będzie ją kontynuował po zakończeniu umowy o pracę, utraci prawo do zasiłku. Postanowienie Sądu Najwyższego z 18 lipca 2018 r. (sygn. akt III UZP 2/18)

W jakich sytuacjach ZUS może zakwestionować wysokość pensji

Warunki umowy o pracę w tym wysokość pensji pracodawca i pracownik kształtują samodzielnie. Wydawać by się mogło, że nikt nie może wtrącać się do tych wzajemnych uzgodnień. Jest jednak inaczej. Podmiotem, który może to zrobić, jest przede wszystkim ZUS. Sprawdź, co radzi sędzia, aby pracodawca uniknął decyzji ZUS o cofnięciu prawa do zasiłku dla pracownika.

ANW 208

Wyrównanie do płacy minimalnej a podstawa innych świadczeń

Pytanie: Pracownicy są zatrudnieni na umowę o pracę, mają płacę zasadniczą, dodatek stażowy i premię miesięczną, jednak nie wszyscy, nawet po dodaniu wszystkich tych składników otrzymują kwotę minimalnego wynagrodzenia – 2.100 zł. Dlatego też wprowadziliśmy dodatkowy składnik – wyrównanie do wynagrodzenia minimalnego. Czy obliczając podstawę do nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wliczamy ten składnik wynagrodzenia do podstawy? Jeśli tak to w jaki sposób, bo kwota tego wyrównania jest zmienna w każdym miesiącu, w zależności od wysokości przyznanej premii miesięcznej

Tylko pracownik mobilny może pracować w kilku krajach jednocześnie

Zatrudnienie pracownika w kilku krajach Unii Europejskiej jednocześnie umożliwia objęcie takiego pracownika polskimi ubezpieczeniami społecznymi. Jednak takie zatrudnienie jest możliwe tylko w odniesieniu do pracowników mobilnych, takich którzy mogą lub mają obowiązek przemieszczać się pomiędzy państwami. Praca przez pewien czas w innym kraju UE wyklucza ubezpieczenie społeczne w Polsce. Wyrok Sądu Najwyższego z 9 maja 2018 r. (sygn. akt II UK 150/17)

Służbę wojskową można wliczyć do prac w szczególnym charakterze

Dany rodzaj pracy można włączyć do prac w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze z zaliczeniem do okresu pracy szczególnej wcześniejszego stażu pracy na tym stanowisku. W takiej sytuacji zaliczeniu do okresu uprawniającego do wcześniejszej emerytury podlegają nie tylko okresy pracy w szczególnych warunkach lub charakterze, ale także okres zasadniczej służby wojskowej, która rozpoczęła się i zakończyła jeszcze przez zmianą przepisów oraz przerwała okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub charakterze. Wyrok Sądu Najwyższego z 20 czerwca 2018 r. (sygn. akt I UK 102/17)

ANW 207

Zajęcia językowe mogą być prowadzone co do zasady tylko na zlecenie

Prowadzenie nauki języka obcego powinno być kwalifikowane jako umowa o świadczenie usług, do której stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu, niezależnie od sposobu prowadzenia nauki języka, także wówczas, gdy końcowym efektem tych zajęć ma być np. inscenizacja teatralna. Wyrok Sądu Najwyższego z 7 czerwca 2018 r. (sygn. akt II UK 293/17)

Regulamin wynagradzania – wzór z komentarzem

Regulaminu wynagradzania nie musi wprowadzać jedynie ten pracodawca, u którego warunki wynagradzania oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą (w zakresie i w sposób umożliwiający określanie na jego podstawie indywidualnych warunków umów o pracę) ustalono w układzie zbiorowym pracy albo który zatrudnia mniej niż 20 pracowników.

Od 1 lipca 2018 r. zmieniły się kwoty wolne przy potrąceniach z zasiłków

Dotychczas wysokość kwoty wolnej była ustalana poprzez odniesienie do kwot najniższych emerytur i rent.Od 1 lipca 2018 r. zasada ta ulega jednak zmianie.

ANW 206

Zapomoga w związku z długotrwałą chorobą a podatek

Pytanie: Pracownik złożył podanie o udzielenie zapomogi z ZFŚS, ponieważ znalazł się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej długotrwałą choroba syna, który zachorował na nowotwór. Przyznano pracownikowi zapomogę z ZFŚS jako zapomogę na syna. I nie zastosowano zwolnienia z podatku w wyniku braku zaświadczenia lekarskiego, które określałoby stan zdrowia pacjenta i stwierdzałoby długotrwałą chorobę, co do której można zastosować zwolnienie.  Czy jeżeli pracownik dostarczy zaświadczenie lekarskie, z którego wynikać będzie stan zdrowia pacjenta i stwierdzenie długotrwałej choroby nowotworowej, będzie możliwość zastosowania zwolnienia od podatku z art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o PIT?

W jaki sposób RODO wpływa na współpracę pracodawcy z komornikiem

Sprawdź, kto jest administratorem danych osobowych pracownika, którego egzekucja dotyczy i czy pracodawca może przekazać dane osobowe pracownika kancelarii komorniczej.

ANW 205

Zwrot kosztów paliwa za dojazdy do miejsca pracy a przychód

Kwoty z tytułu częściowego zwrotu kosztu paliwa w formie stawki dziennej za dojazdy z domu do miejsca wykonywania pracy prowadzi do powstania u tego pracownika przychodu ze stosunku pracy. Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 kwietnia 2018 r. (sygn. 0112-KDIL3-1.4011.155.2018.1.AMN)

ZUS zmieni wkrótce zasady wypłaty zasiłków

W ostatnich latach wielu ubezpieczonych wykorzystuje przepisy, aby pobrać świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przez dłuższe okresy zasiłkowe po krótkim okresie ubezpieczenia. W sposób nieuzasadniony ubezpieczeni korzystają ze zwolnień lekarskich.  Dlatego też ZUS planuje wprowadzić zmiany do ustawy zasiłkowej, które będą zapobiegały nieuzasadnionym wypłatom zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych.

Zasady udzielania zaległego urlopu wypoczynkowego

Pytanie: Pytanie: Pracownik złożył wniosek o udzielenie urlopu zaległego w wymiarze 2 dni z wyprzedzeniem 2-dniowym. Pracodawca nie zgodził się na udzielenie urlopu zaległego argumentując, że wniosek powinien być złożony przynajmniej z 2-tygodniowym wyprzedzeniem, proponując pracownikowi w tej sytuacji wyłącznie urlop na żądanie. Jak formalnie rozwiązać tę kwestię. Urlop na żądanie przysługuje w wymiarze 4 dni tylko z urlopu bieżącego. Czyli w tej sytuacji pracownik nadal ma urlop zaległy i wykorzystane 2 dni urlopu bieżącego na żądanie?

ANW 204

ZUS sprawdzi legalność pobytu cudzoziemca w Polsce

Od 2 maja 2018 r. cudzoziemiec wnioskujący o wydanie zaświadczenia A1 powinien dołączyć do wniosku informację wskazującą na legalność jego zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego.

Zmiana rezydencji podatkowej w trakcie roku a zeznanie podatkowe

Pytanie: Proszę o podpowiedź w sprawie rozliczenia przychodu 2017 r. za pracę w Polsce. Polka mieszkała z dzieckiem na stałe w Polsce do 28.02.2017 r. Od 1.03.2017 r. wyprowadziła się do Niemiec z dzieckiem, została tam zameldowana i tam podjęła pracę. W Polsce była zatrudniona w polskim zakładzie pracy do grudnia 2016 r. Z tego zakładu otrzymała PIT-11 za 2017 r. (a jest to wynagrodzenie za grudzień 2016 r. wypłacone w styczniu 2017 r.). Jak powinno wyglądać jej rozliczenie:1)             Czy zeznanie podatkowe za 2017 r. składa na PIT-37 wykazując tylko przychód osiągnięty w Polsce?2)             Jaki adres zamieszkania wpisuje na PIT-37, czy taki pod którym mieszkała w Polsce do 28.02.2017 r.?3)             Do jakiego urzędu skarbowego wysyła zeznanie za 2017 r., czy według miejsca zamieszkania w Polsce do 28.02.2017 r.?4)             Czy powinna w Polsce dopełnić jakichś formalności w związku ze zmianą rezydencji podatkowej w 2017 r.?

W jaki sposób właściwie skorygować nadpłacone wynagrodzenie

Rozliczając wynagrodzenia pracowników zdarzają się sytuacje, w których wynagrodzenie zostało błędnie naliczone. Różne są tego przyczyny, jednak zawsze konieczne są korekty. Poniżej kilka przykładów i instrukcje krok po korku, jak je sporządzić korekty.

ANW 203

Zmiana zasad wynagradzania – co z regulaminem wynagradzania

Pytanie: Do tej pory w naszym zakładzie obowiązywał regulamin wynagradzania, w którym wyróżniało się następujące składniki: płaca zasadnicza, premia stała, dodatek z tytułu wyższego wykształcenia, dodatek funkcyjny oraz premia uznaniowa. Obecnie chcielibyśmy ujednolicić zasady wynagradzania i pozostawić płacę zasadniczą, dodatki oraz premię uznaniową. Natomiast kwota dotychczasowej premii stałej zostałaby włączona do płacy zasadniczej. Na wzorze aneksu do umowy mamy adnotację, że obie strony wyrażają zgodę na zaproponowane nowe warunki. Ale czy jesteśmy także zobowiązani do zmiany regulaminu wynagradzania? Zaznaczam, że wysokość wynagrodzenia pracownika nie zmienia się na jego niekorzyść.

SN: odwołanie to nie to samo co rozwiązanie stosunku pracy

Pracownik zatrudniony na podstawie powołania, w przypadku odwołania w trakcie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, nie ma roszczenia o przywrócenie do pracy. Może mieć jednak prawo do odszkodowania, jeżeli odwołanie nastąpiło bez przewidzianej ustawą obligatoryjnej zgody właściwego organu. Wyrok Sądu Najwyższego z 11 kwietnia 2018 r. (sygn. akt III PK 38/17)

SNW 63

Zgody blankietowe

Zgoda pracownika na dokonywanie innych potrąceń nie może być wyrażona in blanco „blankietowo”, czyli „z góry” przed powstaniem należności. Zdaniem Sądu Najwyższego taka zgoda, podobnie jak zgoda wyrażona ustnie, jest nieważna (uchwała SN z 4 października 1994 r., sygn. akt I PZP 41/94; wyrok z 1 października 1998 r., sygn. akt I PKN 366/98). Pisemna zgoda powinna być zatem wyrażona na potrącenie należności konkretnych, już istniejących. W celu uniknięcia ewentualnych sporów w takiej zgodzie ściśle powinny być także określone wysokość potrąceń oraz terminy ich dokonywania.

ANW 202

Zwrot kosztów używania samochodu prywatnego pracownika

Pytanie: Pracownicy urzędu miejskiego wykorzystują własne samochody do wykonywania zadań służbowych w ramach jazd lokalnych. Pracownicy nie odbywają podróży służbowych. Urząd Miejski zawiera z nimi umowę używania do celów służbowych samochodu osobowego pracownika, nie są to podróże służbowe. W zamian pracownicy dostają, ryczałt, czyli zwrot kosztów obliczany kilometrówką. Liczbę przejechanych kilometrów w ciągu miesiąca mnoży się przez stawkę wynikającą z rozporządzenia ministra infrastruktury z 25 marca 2002 r. Czy taki ryczałt jest przychodem dla pracowników i trzeba go opodatkować?

ANW 201

Złodzieje danych mogą ukraść również dane w działach kadrowo-płacowych

Dane osobowe są niezwykle chodliwym towarem na przestępczym rynku. Dlatego ich zabezpieczenie podlega coraz ściślejszym rygorom, których nieprzestrzeganie  jest obwarowane coraz większymi sankcjami. 

Wspólne dziecko nie daje możliwości domagania się od pracodawcy odszkodowań i rent cywilnych

Czynne uczestnictwo pracownika-byłego męża w wychowaniu dzieci po rozwodzie nie wystarcza by była żona-matka tych dzieci, mogła uznana za osobę bliską w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nie wystarcza to, żeby skutecznie domagać się od pracodawcy świadczeń odszkodowawczych i rentowych z tytułu śmierci byłego małżonka w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. Wyrok Sądu Najwyższego z 22 lutego 2018 r. (sygn. akt I CSK 377/17)

Pracownik odrzuca wypowiedzenie zmieniające – czy otrzyma odprawę

Jeśli zakład zatrudniający co najmniej 20 osób zwalnia pracownika z przyczyn niedotyczących go, powinien zapłacić odprawę. Ale co w przypadku, gdy z takich przyczyn wręcza pracownikowi wypowiedzenie zmieniające – a ten go nie przyjmuje i umowa się rozwiązuje? Zasadniczo odprawa nie powinna wówczas przysługiwać. Jednak Sąd Najwyższy wskazał wiele wyjątków od tej. Kiedy więc należy wypłacić odprawę?

ANW 200

Za zwolnienie od pracy za okres przed rozwiązaniem umowy należy się pełne wynagrodzenie

Jeżeli w porozumieniu stron o rozwiązaniu umowy o pracę, pracodawca i pracownik uzgodnią, że pracownik zostanie zwolniony z obowiązku pracy w okresie od zawarcia porozumienia do zakończenia umowy o pracę, pracownikowi należy się co do zasady wynagrodzenie w pełnej kwocie, obejmujące nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale i pozostałe, także ruchome lub czasowe składniki płacowe. Wyrok Sądu Najwyższego z 6 marca 2018 r. (sygn. akt II PK 86/17)

SNW 62

Jak zmiany w ochronie danych osobowych wpłyną na działy kadrowo-płacowe

Poziom wiedzy na temat ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i zrozumienie wynikających z niego obowiązków wśród przedsiębiorców jest niski – wynika z raportu przygotowanego dla GIODO. Świadczą o tym również pytania, które przychodzą do naszej redakcji. Skorzystaj z poniższych wskazówek, a uchronisz się przed błędami w ochronie danych osobowych od 25 maja 2018 r.

ANW 199

Zapomogi i wczasy pod gruszą z zfśs – jaki limit zwolnienia podatkowego należy stosować

Pytanie: Mam pytanie odnośnie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Chodzi mi o zapomogi finansowe wypłacane (nielosowe) dla pracowników w całości z ZFŚS i dofinansowanie do wczasów pod gruszą (w własnym zakresie). Czy oba świadczenia otrzymane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych możemy zaliczyć do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1.000,00 zł, czyli bez podatku?

Świadczenia z ZUS pomniejszają odszkodowania lub renty cywilne

Kwoty należności wypłacanych poszkodowanemu na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego powinny podlegać zmniejszeniu o kwoty wypłaconych z ZUS odpowiednich świadczeń z ubezpieczeń społecznych, których źródłem jest to samo zdarzenie lub czyn. Wyrok Sądu Najwyższego z 15 lutego 2018 r. (sygn. akt I CSK 341/17)

Sprawdź, kiedy wyjazd pracownika nie jest podróżą służbową

Najważniejszym kryterium przy dokonywaniu oceny, czy konkretny wyjazd podwładnego należy kwalifikować jako podróż służbową czy też jako oddelegowanie jest to, czy zostało zmienione (odpowiednimi zapisami umownymi) stałe miejsce wykonywania pracy. Jeżeli tak, wówczas nie powinno być wątpliwości, iż pracownik na wyjeździe świadczy pracę w ramach delegowania.

ANW 197

W jaki sposób uwzględniać wynagrodzenie akordowe w podstawie świadczeń chorobowych

Pytanie: Nasz pracownik ma wynagrodzenie godzinowo-akordowe. W styczniu otrzymał wynagrodzenie akordowe w wysokości 4.960 zł. Według jakiej metody ten składnik wynagrodzenia powinien być wliczany do podstawy wynagrodzenia chorobowego. Czy powinnam go: wliczać, dopełniać według godzin, dopełniać według dni, wliczać w pełnej wysokości, wliczać jak wynagrodzenie zasadnicze.

ANW 196

Zasadą stanie się wypłata wynagrodzenia na rachunek pracownika

Od 1 stycznia 2019 r.wynagrodzenie ze stosunku pracy pracodawca będzie wypłacał na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy. Wypłata do rąk własnych pracownika będzie możliwa tylko wtedy, gdy ten złoży pracodawcy w tej sprawie wniosek w formie pisemnej lub elektronicznej.

Sprawdź, w jaki sposób skorzystać z grantu z Funduszu Pracy na zatrudnienie opiekuna osoby niepełnosprawnej

Od 1 stycznia 2018 r. pracodawca lub przedsiębiorca może otrzymać grant na telepracę na zatrudnienie skierowanego bezrobotnego opiekuna osoby niepełnosprawnej. Ma to ułatwić takiemu opiekunowi godzenie obowiązków opiekuńczych z pracą.

Sprawdź, kiedy pracodawca musi uzyskać zgodę pracownika na wykorzystanie jego wizerunku

Pracodawcy często wydają katalogi reklamowe, w których produkty czy usługi są prezentowane przez pracowników. Sporządzają też swoim podwładnym legitymacje służbowe czy też publikują zdjęcia z imprez firmowych. Sprawdźmy, kiedy pracodawca musi uzyskać zgodę na wykorzystanie wizerunku pracownika i jak rozliczyć się wtedy z ZUS i fiskusem.

SNW 61

Umowy zlecenia, umowy o dzieło – 8 wzorów, oświadczeń i rachunków

Mamy za sobą rok 2017, w którym przedsiębiorcy pokonywali kolejne trudności z nawiązywaniem i rozliczaniem umów cywilnoprawnych. Nie spowodowało to jednak zmiany formy współpracy z wieloma osobami, jedynie strona formalna tej współpracy została bardziej rozbudowana. Sprawdźmy zatem, czy formularze, które stosujemy we własnych firmach, są właściwe.

ANW 195

Za 6 stycznia 2018 r. niektórzy pracownicy otrzymają dodatkowy dzień wolny

W 2018 r. święto Trzech Króli przypada w sobotę. Pracodawca, u którego wolne z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy są soboty, powinien udzielić z tego tytułu pracownikom dodatkowego dnia wolnego od pracy.

Sprawdź, ile od 1 stycznia 2018 r. wynoszą opłaty przy zezwoleniu na pracę cudzoziemca

Od 1 stycznia 2018 r. zmieniła się wysokość opłat od wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz w związku ze złożeniem przez pracodawcę oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń.

ANW 194

Ubezpieczenie NNW zamiast odprawy pośmiertnej

Wystarczy ubezpieczenie NNW pracowników, obejmujący także prawo do odszkodowania na wypadek śmierci, aby pracodawca zwolnił się skutecznie z – przynajmniej części – obowiązku zapłaty odprawy pośmiertnej członkom rodziny zmarłego pracownika. Wyrok Sądu Najwyższego z 20 grudnia 2017 r. (sygn. akt III PK 10/17)

Sprawdź, czy delegowanie przywróconego sądownie pracownika do innej pracy jest dopuszczalne

Pracodawca co do zasady ma prawo, po przyjęciu do pracy przywróconego wyrokiem sądowym pracownika a następnie oddelegować go do innej pracy na 3 miesiące zgodnie z art. 42 § 4 kp. Wyrok Sądu Najwyższego z 7 grudnia 2017 r. (sygn. akt II PK 323/16)

SNW 60

Jak w 2018 roku rozliczać składki emerytalno-rentowe od wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych

W tym numerze znajdziesz odpowiedzi na pytania, które przychody są wyłączone z podstawy wymiaru składek oraz jakie są konsekwencje nieprawidłowości związanych z ustaleniem podstawy wymiaru składek. Warto także wiedzieć, którzy płatnicy nie muszą opłacać tzw. opłaty dodatkowej, a także jak wystąpić o nadpłacone składki przy przekroczeniu rocznej kwoty granicznej i jakie problemy mają najczęściej płatnicy ze składkami emerytalno-rentowymi.

ANW 193

Sprawdź, czy Twoja firma właściwie przygotowuje się do RODO

Już niecałe pół roku pozostało, by dostosować przetwarzanie danych osobowych do przepisów RODO. Od 25 maja 2018 r. wszyscy administratorzy danych muszą spełniać wymogi określone w unijnym ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych – przypomina Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

kobieta daje dokumenty mężczyźnie

Składki ZUS – jakie zmiany przyniósł 2017 rok i co nowego w 2018 roku

Rok 2018 przynosi istotne modyfikacje w zakresie szeroko pojętych ubezpieczeń zusowskich. Zmienia się przede wszystkim sposób wnoszenia opłat tytułem składek ZUS oraz poziom wielu istotnych wskaźników (związanych m.in. z podniesieniem płacy minimalnej). Do sporych zmian doszło także w trakcie 2017 r. Dotknęły one np. zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek, wydawania interpretacji zusowskich czy nowych uprawnień ZUS do wskazywania faktycznego płatnika składek.

O umowie cywilnoprawnej oprócz woli stron może zdecydować ubezpieczenie OC

Gdy nie można ustalić z pewnością czy doszło do zawarcia umowy o pracę, o rodzaju stosunku prawnego decyduje wola stron kontraktu. Przy czym zawarcie przez ewentualnego pracownika umowy OC związanej z wykonywaniem usług na rzecz potencjalnego pracodawcy wskazuje raczej na zawarcie umowy cywilnoprawnej. Wyrok Sądu Najwyższego z 29 listopada 2017 r. (sygn. akt I PK 358/16)

SNW 69

Zasady określone ustawowo

Są przypadki, w których lekarz lub asystent medyczny wystawiający zaświadczenie lekarskie ma obowiązek wydania ubezpieczonemu wydruk wystawionego zaświadczenia lekarskiego z systemu teleinformatycznego.

Postępowanie płatnika składek z elektronicznym zaświadczeniem lekarskim

Zwolnienia lekarskie od pracy z powodu choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, wystawiane w formie elektronicznej, są przekazywane do płatników składek online, bezpośrednio po ich wystawieniu przez lekarza. Płatnik składek, który ma założony swój profil na PUE ZUS, w celu odebrania takiego zaświadczenia powinien zalogować się do swojego profilu.

Od 1 grudnia 2018 r. lekarze mogą wystawiać wyłącznie zwolnienia elektroniczne

Lekarz przekazuje zaświadczenie lekarskie e-ZLA (po jego podpisaniu z wykorzystaniem certyfikatu z ZUS, kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego (PZ ePUAP)) elektronicznie do ZUS. ZUS udostępnia e-ZLA płatnikowi składek (np. pracodawcy) na jego profilu na PUE ZUS nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania e-ZLA (bez podawania numeru statystycznego choroby). Informacja ta jest przekazywana także ubezpieczonemu (m.in. pracownikowi) posiadającemu profil ubezpieczonego/świadczeniobiorcy na PUE ZUS. Elektroniczne zwolnienia mogą wystawiać lekarze posiadający profil na PUE ZUS lub zintegrowaną z PUE aplikację gabinetową. Ponadto od 23 października 2018 r. lekarze mogą upoważnić tzw. asystentów medycznych do wystawania e-zwolnień w swoim imieniu.