ANW 236

W jaki sposób rozliczyć dofinansowanie do wypoczynku przekazane pracownikowi

Pytanie: Stan faktyczny: W lipcu 2019 roku wielu zatrudnionych w naszej spółce pracowników otrzyma dofinansowanie do wypoczynku wakacyjnego (własnego oraz współmałżonków i dzieci), zorganizowanego przez nich we własnym zakresie (tzw. wczasy pod gruszą) sfinansowane w całości ze środków ZFŚS. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przewiduje dofinansowanie wypoczynku pracowników, jak również członków ich rodzin, a przyznanie dofinansowania następuje na wniosek osoby uprawnionej i jest uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej uprawnionych, co powoduje, że jego wartość jest ustalana w różnej wysokości. Czy postąpimy właściwie, nie naliczając składek ZUS, składki zdrowotnej oraz nie pobierając zaliczki na podatek dochodowy od wartości dofinansowania do wypoczynku w kwocie 1.400 zł, jaką otrzyma w lipcu 2019 r. pracownik, i wypłacając mu kwotę 4.685,81 zł, zgodnie z załączoną listą płac za lipiec. Pracownik będzie składał oświadczenie, iż całą kwotę dofinansowania przeznaczy na pokrycie kosztów wypoczynku niepełnoletnich swoich dzieci. Przy czym będzie to pierwsze świadczenie z ZFŚS, jakie w bieżącym roku otrzyma.Lista płac pracownika za lipiec 2019 roku Lista płac 07/2019 1. Wynagrodzenie zasadnicze – stała płaca miesięczna 4.200,00 2. Premia miesięczna 420,00 3. Dofinansowanie do wypoczynku z ZFŚS 1.400,00 4. Brutto 6.020,00 5. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe 4.620,00 6. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe 4.620,00 7. Składka na ubezpieczenie emerytalne pracownik – 9,76% 450,91 8. Składka na ubezpieczenia rentowe pracownik – 1,5% 69,30 9. Składka na ubezpieczenie chorobowe pracownik – 2,45% 113,19 10. Razem ZUS pracownik (13,71%) 633,40 11. Podstawa wymiaru składki zdrowotnej 3.986,60 12. Składka zdrowotna 9% 358,79 13. Składka zdrowotna 7,75% – do odliczenia z podatku 308,96 14. Przychód 4.620,00 15. Koszty uzyskania przychodu (111,25 zł) 111,25 16. Ulga podatkowa (46,33 zł) – pracownik złożył oświadczenie PIT-2 46,33 17. Podstawa opodatkowania 3.875,00 18. Zaliczka na podatek dochodowy – 18% 651,17 19. Podatek do urzędu skarbowego 342,00 20. Do wypłaty 4.685,81

SNW 74

Jak obliczać wynagrodzenie za urlop przy skumulowaniu w jednym miesiącu wypłat za nadgodziny wypracowane w kilku miesiącach

Pytanie: U pracodawcy obowiązuje 3-miesięczny okres rozliczeniowy. Które składniki wynagrodzenia zmiennego należy uwzględnić w podstawie wynagrodzenia urlopowego? W okresie, z którego została ustalona podstawa (marzec – maj 2019 r.), pracodawca wypłacił składnik zmienny za miesiące: grudzień 2018 r., styczeń, luty, marzec, kwiecień 2019 r. 

ANW 235

Zerowy PIT dla osób do 26. roku życia: lista płac i praktyczne wskazówki dla płatników 

Od 1 sierpnia 2019 r. osoby w wieku do 26 lat, które są zatrudnione na podstawie stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej lub umów zlecenia, zostały objęte nowym przywilejem w postaci zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Poznaj zasady zastosowania nowego zwolnienia od podatku i dowiedz się, jak je stosować w praktyce.

Sprawdź odpowiedzialność biura rachunkowego oraz pracownika kadr wobec ZUS

Za realizację zobowiązań związanych z podleganiem przez osoby zatrudnione ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu co do zasady odpowiada płatnik składek (pracodawca lub zleceniodawca). Przepisy ustawy systemowej nakładają na płatników określone obowiązki, przewidując za ich niewykonanie sankcję w postaci grzywny do 5.000 zł. Odpowiedzialność karną może ponieść nie tylko płatnik składek. Sprawdźmy, w jakim zakresie za błędy mogą odpowiadać pracownicy działów kadrowo-płacowych lub biur rachunkowych bądź innych firm świadczących usługi w zakresie realizacji zadań pracodawcywobec ZUS.

Przejście pracowników na nowego pracodawcę a wysokość składek wypadkowych

Nowy pracodawca może wstąpić, na mocy art. 93 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej, w prawa i obowiązki przysługujące dotychczasowemu pracodawcy jako płatnikowi składek na ubezpieczenia społeczne. Oznacza to, że w trakcie tego samego roku składkowego zostaje zachowana, uprzednio ustalona przez ZUS na wniosek poprzedniego pracodawcy, stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe w odniesieniu tylko do tych ubezpieczonych pracowników, którzy w wyniku połączenia spółek przeszli do nowego pracodawcy.

ANW 234

Zmiany w przepisach o PPK uproszczą system

Obowiązująca od 25 czerwca 2019 r. zmiana ustawy o PPK oznacza ujednolicenie okresów zawierania umów o prowadzenie PPK w przypadku osób przebywających na urlopach związanych z rodzicielstwem z terminami, które obowiązują w przypadku innych zatrudnionych. Co jeszcze się zmienia?

Sprawdź, co zmieni się w Kodeksie pracy od 7 września 2019 r.

Z dniem 7 września 2019 r. zmieni się wiele kwestii związanych z równym traktowaniem i dyskryminowaniem pracowników, ochroną osób korzystających z uprawnień rodzicielskich, mobbingiem, wydawaniem świadectw pracy i terminem przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy. Sprawdź, co to oznacza dla pracodawcy.

ANW 233

W jaki sposób urlop wychowawczy wpływa na wymiar urlopu wypoczynkowego

Pytanie: Pracownica zatrudniona na cały etat od 25.01.2017 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim do 07.05.2017 r. Od 08.05.2017 r. do 24.09.2017 r. przebywała na urlopie macierzyńskim, od 25.09.2017 r. do 06.05.2018 r. wykorzystywała urlop rodzicielski, od 07.05.2018 do 31.12.2019 r. urlop wychowawczy, z 2016 roku pozostało jej 10 godz. urlopu wypoczynkowego, za 2017 r. urlop wypoczynkowy w pełnym wymiarze (26 dni/208 godz). Czy należy jej się urlop wypoczynkowy za 2018 rok w pełnym wymiarze?

Składki na PPK – od kiedy, za kogo i jak przygotować się do nowych obowiązków

Od 1 lipca 2019 r. część płatników musi wprowadzić Pracownicze Plany Kapitałowe. Płatnik musi wybrać instytucję finansową, z którą podpisane zostaną dwa rodzaje umów. Musi także naliczać, pobierać i odprowadzać zupełnie nowe składki – i to nie tylko za pracowników. Na wykonanie tych czynności przepisy przewidują konkretne terminy. Sprawdźmy jakie.

SNW 73

Potrącenia z wynagrodzenia za pracę na liście płac – przykłady liczbowe 

Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę. Jest przeznaczone na zaspokajanie bieżących potrzeb własnych pracownika i jego rodziny. W związku z tym chronione jest w sposób bezwzględny, nawet z ograniczeniem swobody dysponowania prawem do niego przez samego uprawnionego. Pracodawca może zatem, w ściśle określonych warunkach i granicach, zaspokajać z wynagrodzenia za pracę zobowiązania zarówno wobec siebie, jak i innych podmiotów. Mówimy wówczas o potrąceniu z wynagrodzenia za pracę obciążeń publicznoprawnych oraz administracyjno-sądowych. Sprawdź, jak liczyć kwoty wolne od potrąceń i kwoty do wypłaty.

ANW 232

Zmiana wymiaru etatu a sposób przeliczenia trzynastki uwzględnianej w podstawie zasiłkowej

Pytanie: U pracownika w trakcie roku nastąpiła zmiana wymiaru czasu pracy z 3/4 na 1 etat. Od 01.01.2017 r. do 31.07.2017 r. pracował na 3/4 etatu. Od 01.08.2017 r. na cały etat. Pracownik w luty 2018 r. otrzymał trzynastkę za 2017 r., w marcu 2018 r. zachorował. Podstawa zasiłkowa liczona jest z okresu 01.08.2017 r. (zmiana etatu) do 28.02.2018 r. Do podstawy zasiłkowej wliczamy 1/12 trzynastki. W jakiej wysokości? Faktycznie wypłaconej?

Zasiłek opiekuńczy po 90 dniach? Poznaj planowane zmiany zasiłkowe

Od 2020 r. okres wyczekiwania obejmie nie tylko prawo do zasiłku chorobowego, lecz również macierzyńskiego i opiekuńczego. Okres ten zostanie znacznie wydłużony. Zmienią się również zasady nabywania prawa do nowego okresu zasiłkowego. Sprawdź, co to oznacza dla pracodawcy.

ANW 230

Wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich na pracodawcę

część wynagrodzenia należna pracownikom z tytułu przeniesienia na pracodawcę prawa do rozporządzania utworem lub jego fragmentem stanowi zapłatę za korzystanie przez pracodawcę z praw autorskich przysługujących pracownikowi. do tego wynagrodzenia można zastosować koszty w wysokości 50% przychodu.

ANW 229

Wypłata członkom rodziny zapomogi przyznanej pracownikowi, ale niewypłaconej z powodu jego śmierci

Pytanie: Pracownik złożył wniosek o zapomogę z ZFŚS z tytułu długotrwałej choroby. Komisja socjalna przyznała zapomogę pracownikowi. Zapomoga nie została wypłacona, pracownik zmarł. Czy niewypłacona pracownikowi zapomoga z ZFŚS przechodzi do praw majątkowych i podlega wypłacie osobom uprawnionym do renty rodzinnej?

Wsteczna podwyżka wynagrodzenia (wyrównanie) a podstawa świadczeń chorobowych i wynagrodzenia za nadgodziny

Pytanie: Na początku kwietnia zostało wypłacone wyrównanie wynagrodzenia za miesiące od stycznia do marca. Pracownik choruje w kwietniu. Czy do podstawy wymiaru zasiłku za miesiące styczeń – marzec 2018 r. należy uwzględnić nowe wynagrodzenie po podwyżce czy przed podwyżką? Czy tak samo będzie w przypadku godzin nadliczbowych?

ANW 228

Wysokość odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do OFE

Od 1 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. wysokość odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego wynosi 1,50%.

W ocenie resortu finansów kwota wolna od potrąceń powinna uwzględniać faktycznie dokonywane w danym miesiącu wpłaty do PPK

Od 1 stycznia 2019 r. podstawą do ustalenia wysokości potrącenia (posiadającego charakter obowiązkowy lub dobrowolny) jest wynagrodzenie po odliczeniu finansowanych przez zatrudnionego składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, a także wpłat do PP K dokonywanych przez osoby zatrudnione. Wpłaty do PP K będą również uwzględniane przy wyznaczaniu  kwot wolnych od potrąceń.

Szkolenie wyjazdowe. Sprawdź co się należy pracownikowi

Obecnie bez systematycznego uzupełniania lub podnoszenia kwalifikacji zawodowych budowanie kariery staje się niemożliwe. Kursy i szkolenia na ogół odbywają się poza stałym miejscem pracy, a często nawet w innym mieście. Wówczas pojawiają się wątpliwości, jak rozliczyć taki wyjazd i jakie dokumenty należy w związku z tym przygotować.

ANW 227

Wykorzystanie urlopu po zmianie wymiaru etatu, pozapracownicze formy zatrudnienia oraz zapisy w umowie o odpowiedzialności materialnej

Pytanie: Proszę o wskazówki dotyczące rozwiązania umowy o pracę i ekwiwalentu za urlop: Pracownica złożyła wypowiedzenie umowy o pracę z 1-miesięcznym wypowiedzeniem (pracowała na pełny etat jako księgowa kasjer), ale kierownictwo zaproponowało 1/2 etatu na stanowisku księgowej. Jak w takim przypadku powinniśmy postąpić: rozwiązać umowę i wydać świadectwo, czy istnieje inna możliwość bez rozwiązywania umowy, ponieważ pracownik ma zaległy urlop za rok ubiegły i chciałby go wykorzystać w późniejszym terminie? Jak będzie można udzielić urlopu w późniejszym terminie pracownikowi który będzie pracował na 1/2 etatu a nie jak dotychczas na pełen etat (w przypadku pozostawienia urlopu do wykorzystania)? Drugie pytanie dotyczy osoby zatrudnianej w kasie na część etatu lub na określoną liczbę godzin: Czy możemy zatrudnić osobę do sprzedaży biletów w kasie gotówkowej na umowę zlecenie (czy są jakieś przeciwwskazania do zatrudnienia na zlecenie, jeżeli praca jest pod nadzorem kierownictwa i jest wykonywana w siedzibie)? Osoba prowadzi działalność gospodarczą i prosi o wystawianie faktur za czynności kasjera? Jak postąpić z umową o odpowiedzialności materialnej (gotówka), jakie powinny być zapisy w tej umowie?

Urodzenie dziecka w dniu wykonywania pracy – jakie świadczenia otrzyma pracownica za ten dzień

Pytanie: Pracownica w dniu 19 marca 2019 roku była w pracy od 8.00 do 16.00. Po powrocie do domu rozpoczął się poród i w tym samym dniu o 21.40 pracownica urodziła dziecko. Jakie świadczenia powinna otrzymać za ten dzień?

Świadczenia urlopowe a wyodrębniony rachunek ZFŚS

Pytanie: Nie jesteśmy zobligowani do tworzenia ZFŚS, dlatego też tworzymy odpis i przelewamy na wyodrębniony rachunek środki pieniężne na wypłatę świadczeń urlopowych. Świadczenie urlopowe wypłacane jest po wykorzystaniu przez pracownika 14 dni kalendarzowych urlopu wypoczynkowego w roku bieżącym. Czy podatek dochodowy od świadczenia urlopowego powinien obciążać rachunek bieżący pracodawcy, czy też rachunek wyodrębniony? Czy w przypadku gdy na rachunku wyodrębnionym pozostały środki pieniężne z poprzednich lat (w związku z rotacją pracowników i niewykorzystaniem wymaganego wymiaru urlopu do wypłaty świadczenia), mogą one posłużyć na zorganizowanie imprezy integracyjnej pracowników?

ANW 226

Wypłatę świadczeń pracowniczych pracodawca może udowodnić bez pokwitowań

Wypłaty należności pracowniczych można wykazać innymi dowodami, np. zeznaniami świadków, jeżeli brak jest dokumentów czy pokwitowań. W takim wypadku fakt wypłaty zostaje wykazany i nie trzeba dodatkowo udowadniać, że pracownik odebrał wypłaty. Wyrok Sądu Najwyższego z 28 lutego 2019 r. (sygn. akt I PK 23/18)

Wynagrodzenie roczne za niepełny rok a podstawa świadczenia chorobowego

Pytanie: Pracownik został zatrudniony w zakładzie pracy od dnia 1 września 2018 r. W lutym 2019 r. stał się niezdolny do pracy w wyniku choroby. W 2019 roku otrzymał on dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r. (za cztery miesiące zatrudnienia). W jaki sposób należy uwzględnić nagrodę roczną w podstawie świadczenia chorobowego?

Umowa zlecenia ani powołanie nowej spółki nie uchronią pracodawcy przed zapłatą wynagrodzenia za nadgodziny

Omijanie przepisów w celu zaoszczędzenia na płacach, szczególnie nadgodzinach, osób zatrudnionych wciąż jest popularne. Sposobów na ominięcie płacenia nadgodzin jest kilka, pojawiają się nowe, ale wszystkie ostatecznie mogą prowadzić do tego, że pracodawca i tak będzie musiał zapłacić pracownikowi za dodatkową pracę – przestrzega sędzia sądu okręgowego.

ANW 225

Zmniejszenie miesięcznego ryczałtu na podstawie oświadczenia o używaniu pojazdu prywatnego do celów służbowych

Pytanie: Czy w oświadczeniu o używaniu pojazdu do celów służbowych musimy wskazywać dni wolne w danym miesiącu i pomniejszać ryczałt? Czy też bez względu na liczbę przepracowanych dni (czy wystąpił w danym miesiącu urlop czy zwolnienie lekarskie bądź inna nieobecność) możemy wypłacić cały ustalony ryczałt?

Skutki pokrycia przez pracodawcę z własnych środków zaległych składek ZUS za zleceniobiorców

Pytanie: W wyniku przeprowadzonej kontroli dotyczącej lat 2014–2018 przez ZUS przekwalifikowane zostały umowy o dzieła na umowy zlecenia. Przekwalifikowanie wymusiło skorygowanie rozliczeń i opłacenie zaległych składek, które płatnik (pracodawca) uregulował w październiku 2018 r. z własnych środków całość (łącznie z częścią, która powinna być pokryta (potrącona) z przychodu zatrudnionej osoby). Zakwestionowane umowy dotyczą: byłych zleceniobiorców, z którymi pracodawcę nie łączą umowy cywilnoprawne, osób współpracujących obecnie na umowę zlecenia, osób zatrudnionych obecnie na umowę o pracę. Kwoty niepobranych w latach 2014–2018 składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne (w części, której powinny być pokryte ze środków zleceniobiorcy, a uregulowane zostały przez płatnika–pracodawcę) stanowią przychód dla zleceniobiorcy, byłego zleceniobiorcy i obecnego pracownika. Jaki to rodzaj przychodu dla wyżej wymienionych grup osób i czy uzyskany przychód należy oskładkować? Jakie rodzą się skutki podatkowe w związku z zapłatą przez płatnika (pracodawcę) zaległych składek ZUS za okres 2014 – czerwca 2018 r. (które powinny być pokryte ze środków zleceniobiorcy) wobec byłych i obecnych zleceniobiorców, jak też obecnego pracownika? Jakie ciążą na płatniku obowiązki względem ww. podatników i urzędu skarbowego? W wyniku zaleceń pokontrolnych powstała należność na rzecz płatnika. Czy instytucja kultury może dokonać jej umorzenia w części dotyczącej zleceniobiorców?

Samochód używany przez pracownika przez część dnia – sprawdź zapisy w umowie

Pytanie: Jak traktować dzień, kiedy pracownik przyjeżdża samochodem i ma go w pracy przez 4 godziny, a następnie, nie jest on już dostępny (samochód zabiera współmałżonek)? Czy ten dzień traktować jako dzień, w którym pracownik ma samochód?

ANW 224

Jak ustalać prawo do trzynastki – praktyczne przykłady

Pełne dodatkowe wynagrodzenie roczne otrzyma tylko pracownik, który przepracował u danego pracodawcy cały rok. Jeśli przepracował część roku, otrzyma trzynastkę proporcjonalną do okresu pracy – jeśli wynosi on co najmniej 6 miesięcy. Są też jednak wyjątki. Oto tekst, który pokazuje na przykładach, jak prawidłowo ustalić trzynastkę. Sprawdź i uniknij błędów.

ANW 223

ZUS RIA – sprawdź stanowisko ZUS

Czy raport informacyjny ZUS RIA należy składać za każdego rozwiązującego umowę pracownika/zleceniobiorcę po 1 stycznia 2019 roku bez względu na datę zawarcia umowy przy braku złożonego oświadczenia o zamiarze przekazania raportów informacyjnych?

Trzynastka przy umowie na zastępstwo

Pytanie: Nasza publiczna szkoła zatrudniła nauczyciela emeryta na zastępstwo. Data zawarcia umowy i rozpoczęcia pracy to 3 września 2018 r. na czas określony do powrotu nauczyciela nie dłużej niż do 31 sierpnia 2019 r. Czy powinniśmy wypłacić temu nauczycielowi dodatkowe roczne wynagrodzenie za te 4 miesiące? Czy możemy 3 września potraktować jako zatrudnienie w trakcie roku kalendarzowego nauczyciela zgodnie z organizacją roku szkolnego?

Trzynastka a opieka nad dzieckiem

Pytanie: Czy 2 dni opieki nad dzieckiem przysługujące z art. 188 kp odbierają prawo do wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia, gdy z nauczycielem zawarta została umowa od 1 września 2018? Nauczycielka zatrudniona od 1 września w grudniu wykorzystała 2 dni opieki nad dzieckiem z Kodeksu pracy. Czy wypłacamy jej trzynastkę za przepracowane 4 miesiące 2018 r. pomniejszoną o te 2 dni, czy świadczenie w ogóle się nie należy?

ANW 222

Zmiany w egzekucji świadczeń alimentacyjnych od 11 stycznia 2019 r.

Celem nowych przepisów jest wzrost ściągalności alimentów m.in. poprzez rozszerzenie egzekucji oraz wzmocnienie sankcji nakładanych na pracodawców za nielegalne zatrudnianie pracowników będących dłużnikami alimentacyjnymi.

Rozliczenie trzynastki wypłaconej po ustaniu zatrudnienia

Pytanie: Pracownik odszedł na emeryturę w styczniu w 2018 r. Za przepracowany czas przysługuje mu trzynaste wynagrodzenie, które wynosi 200 zł. Czy stosujemy koszty uzyskania przychodu? Czy stosujemy kwotę wolną? Czy liczymy składkę na Fundusz Pracy, gdy osoba ma 50 lat?

Przekroczenie progu podatkowego w takcie miesiąca a kwota wolna od podatku

Pytanie: Pracownik w trakcie miesiąca wpadł w 32% próg opodatkowania. Czy w takiej sytuacji ulgi podatkowej nie potrąca się w tym miesiącu, czy w dopiero od następnego miesiąca?

ANW 221

Własna firma – czy jest przeszkodą dla zatrudnienia w samorządzie

Pytanie: Czy pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku informatyka może prowadzić działalność gospodarczą? Działalność ta ma być prowadzona w zakresie usług informatycznych po godzinach pracy i nie będzie kolidowała z wykonywanymi obowiązkami u pracodawcy.

Skrócony okres przechowywania dokumentacji – dla kogo

Od 1 stycznia 2019 r. nowe przepisy umożliwią pracodawcy skrócenie okresu przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika z 50 do 10 lat. Jednak skrócenie to nie dotyczy wszystkich pracowników. W pewnych okolicznościach 10-letni okres przechowywania akt osobowych będzie mógł również ulec wydłużeniu.

Pracodawca może otrzymać zwrot części składek ZUS od pracownika

Pracownik może być zobowiązany do zwrotu części składek na ubezpieczenia społeczne, opłaconych przez pracodawcę w wyniku sądowego ustalenia istnienia stosunku pracy. Zwrot dotyczy tej części która powinna być potrącona z ustalonego wynagrodzenia pracownika, a następuje z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia zatrudnionego. Wyrok Sądu Najwyższego z 26 września 2018 r. (sygn. akt II PK 151/17)

ANW 220

Zbyt wysokie potrącenia komornicze z pensji – jak pracodawca powinien naprawić swój błąd

Pytanie: Przejęłam firmę po poprzedniczce i okazało się, że jeden z pracowników miał zbyt dużo potrącane dla komornika. Jego wynagrodzenie to 3.500 zł brutto, kwota netto to 2.505,34 zł. Kwota wolna od zajęć komorniczych wynosi 1.530 zł, potrącenie powinno wynosić 975 zł,  a potrącano 1.500 zł jak przy zajęciu alimentacyjnym. Jak powinnam postąpić w tej sytuacji?

W jakich sytuacjach kierownik może otrzymać wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Pracodawcy wykonując pracę w godzinach nadliczbowych – dokonują tego bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, z pewnym zastrzeżeniem.

Sprawozdania do GUS dotyczą także wypłaty wynagrodzeń

Pracodawcy poza rozliczeniami składkowo – podatkowymi dokonują również rozliczeń z Głównym Urzędem Statystycznym. Jest to obowiązek nałożony ustawą, a jego niedopełnienie, bądź przekroczenie wyznaczonego terminu zagrożone jest karą grzywny. W tym celu przygotowanych jest kilka sprawozdań. Należą do nich zarówno sprawozdania dotyczące zatrudnienia pracowników, wynagrodzeń, jak również sprawozdania dotyczące stricte prowadzonej działalności.