ANW 225

Zmniejszenie miesięcznego ryczałtu na podstawie oświadczenia o używaniu pojazdu prywatnego do celów służbowych

Pytanie: Czy w oświadczeniu o używaniu pojazdu do celów służbowych musimy wskazywać dni wolne w danym miesiącu i pomniejszać ryczałt? Czy też bez względu na liczbę przepracowanych dni (czy wystąpił w danym miesiącu urlop czy zwolnienie lekarskie bądź inna nieobecność) możemy wypłacić cały ustalony ryczałt?

Skutki pokrycia przez pracodawcę z własnych środków zaległych składek ZUS za zleceniobiorców

Pytanie: W wyniku przeprowadzonej kontroli dotyczącej lat 2014–2018 przez ZUS przekwalifikowane zostały umowy o dzieła na umowy zlecenia. Przekwalifikowanie wymusiło skorygowanie rozliczeń i opłacenie zaległych składek, które płatnik (pracodawca) uregulował w październiku 2018 r. z własnych środków całość (łącznie z częścią, która powinna być pokryta (potrącona) z przychodu zatrudnionej osoby). Zakwestionowane umowy dotyczą: byłych zleceniobiorców, z którymi pracodawcę nie łączą umowy cywilnoprawne, osób współpracujących obecnie na umowę zlecenia, osób zatrudnionych obecnie na umowę o pracę. Kwoty niepobranych w latach 2014–2018 składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne (w części, której powinny być pokryte ze środków zleceniobiorcy, a uregulowane zostały przez płatnika–pracodawcę) stanowią przychód dla zleceniobiorcy, byłego zleceniobiorcy i obecnego pracownika. Jaki to rodzaj przychodu dla wyżej wymienionych grup osób i czy uzyskany przychód należy oskładkować? Jakie rodzą się skutki podatkowe w związku z zapłatą przez płatnika (pracodawcę) zaległych składek ZUS za okres 2014 – czerwca 2018 r. (które powinny być pokryte ze środków zleceniobiorcy) wobec byłych i obecnych zleceniobiorców, jak też obecnego pracownika? Jakie ciążą na płatniku obowiązki względem ww. podatników i urzędu skarbowego? W wyniku zaleceń pokontrolnych powstała należność na rzecz płatnika. Czy instytucja kultury może dokonać jej umorzenia w części dotyczącej zleceniobiorców?

Samochód używany przez pracownika przez część dnia – sprawdź zapisy w umowie

Pytanie: Jak traktować dzień, kiedy pracownik przyjeżdża samochodem i ma go w pracy przez 4 godziny, a następnie, nie jest on już dostępny (samochód zabiera współmałżonek)? Czy ten dzień traktować jako dzień, w którym pracownik ma samochód?

ANW 224

Jak ustalać prawo do trzynastki – praktyczne przykłady

Pełne dodatkowe wynagrodzenie roczne otrzyma tylko pracownik, który przepracował u danego pracodawcy cały rok. Jeśli przepracował część roku, otrzyma trzynastkę proporcjonalną do okresu pracy – jeśli wynosi on co najmniej 6 miesięcy. Są też jednak wyjątki. Oto tekst, który pokazuje na przykładach, jak prawidłowo ustalić trzynastkę. Sprawdź i uniknij błędów.

ANW 223

ZUS RIA – sprawdź stanowisko ZUS

Czy raport informacyjny ZUS RIA należy składać za każdego rozwiązującego umowę pracownika/zleceniobiorcę po 1 stycznia 2019 roku bez względu na datę zawarcia umowy przy braku złożonego oświadczenia o zamiarze przekazania raportów informacyjnych?

Trzynastka przy umowie na zastępstwo

Pytanie: Nasza publiczna szkoła zatrudniła nauczyciela emeryta na zastępstwo. Data zawarcia umowy i rozpoczęcia pracy to 3 września 2018 r. na czas określony do powrotu nauczyciela nie dłużej niż do 31 sierpnia 2019 r. Czy powinniśmy wypłacić temu nauczycielowi dodatkowe roczne wynagrodzenie za te 4 miesiące? Czy możemy 3 września potraktować jako zatrudnienie w trakcie roku kalendarzowego nauczyciela zgodnie z organizacją roku szkolnego?

Trzynastka a opieka nad dzieckiem

Pytanie: Czy 2 dni opieki nad dzieckiem przysługujące z art. 188 kp odbierają prawo do wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia, gdy z nauczycielem zawarta została umowa od 1 września 2018? Nauczycielka zatrudniona od 1 września w grudniu wykorzystała 2 dni opieki nad dzieckiem z Kodeksu pracy. Czy wypłacamy jej trzynastkę za przepracowane 4 miesiące 2018 r. pomniejszoną o te 2 dni, czy świadczenie w ogóle się nie należy?

ANW 222

Zmiany w egzekucji świadczeń alimentacyjnych od 11 stycznia 2019 r.

Celem nowych przepisów jest wzrost ściągalności alimentów m.in. poprzez rozszerzenie egzekucji oraz wzmocnienie sankcji nakładanych na pracodawców za nielegalne zatrudnianie pracowników będących dłużnikami alimentacyjnymi.

Rozliczenie trzynastki wypłaconej po ustaniu zatrudnienia

Pytanie: Pracownik odszedł na emeryturę w styczniu w 2018 r. Za przepracowany czas przysługuje mu trzynaste wynagrodzenie, które wynosi 200 zł. Czy stosujemy koszty uzyskania przychodu? Czy stosujemy kwotę wolną? Czy liczymy składkę na Fundusz Pracy, gdy osoba ma 50 lat?

Przekroczenie progu podatkowego w takcie miesiąca a kwota wolna od podatku

Pytanie: Pracownik w trakcie miesiąca wpadł w 32% próg opodatkowania. Czy w takiej sytuacji ulgi podatkowej nie potrąca się w tym miesiącu, czy w dopiero od następnego miesiąca?

ANW 221

Własna firma – czy jest przeszkodą dla zatrudnienia w samorządzie

Pytanie: Czy pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku informatyka może prowadzić działalność gospodarczą? Działalność ta ma być prowadzona w zakresie usług informatycznych po godzinach pracy i nie będzie kolidowała z wykonywanymi obowiązkami u pracodawcy.

Skrócony okres przechowywania dokumentacji – dla kogo

Od 1 stycznia 2019 r. nowe przepisy umożliwią pracodawcy skrócenie okresu przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika z 50 do 10 lat. Jednak skrócenie to nie dotyczy wszystkich pracowników. W pewnych okolicznościach 10-letni okres przechowywania akt osobowych będzie mógł również ulec wydłużeniu.

Pracodawca może otrzymać zwrot części składek ZUS od pracownika

Pracownik może być zobowiązany do zwrotu części składek na ubezpieczenia społeczne, opłaconych przez pracodawcę w wyniku sądowego ustalenia istnienia stosunku pracy. Zwrot dotyczy tej części która powinna być potrącona z ustalonego wynagrodzenia pracownika, a następuje z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia zatrudnionego. Wyrok Sądu Najwyższego z 26 września 2018 r. (sygn. akt II PK 151/17)

ANW 220

Zbyt wysokie potrącenia komornicze z pensji – jak pracodawca powinien naprawić swój błąd

Pytanie: Przejęłam firmę po poprzedniczce i okazało się, że jeden z pracowników miał zbyt dużo potrącane dla komornika. Jego wynagrodzenie to 3.500 zł brutto, kwota netto to 2.505,34 zł. Kwota wolna od zajęć komorniczych wynosi 1.530 zł, potrącenie powinno wynosić 975 zł,  a potrącano 1.500 zł jak przy zajęciu alimentacyjnym. Jak powinnam postąpić w tej sytuacji?

W jakich sytuacjach kierownik może otrzymać wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Pracodawcy wykonując pracę w godzinach nadliczbowych – dokonują tego bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, z pewnym zastrzeżeniem.

Sprawozdania do GUS dotyczą także wypłaty wynagrodzeń

Pracodawcy poza rozliczeniami składkowo – podatkowymi dokonują również rozliczeń z Głównym Urzędem Statystycznym. Jest to obowiązek nałożony ustawą, a jego niedopełnienie, bądź przekroczenie wyznaczonego terminu zagrożone jest karą grzywny. W tym celu przygotowanych jest kilka sprawozdań. Należą do nich zarówno sprawozdania dotyczące zatrudnienia pracowników, wynagrodzeń, jak również sprawozdania dotyczące stricte prowadzonej działalności.