ANW 266

Wpłaty na PPK w kosztach uzyskania przychodów pracodawcy

Wpłaty na PPK można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów memoriałowo, jeżeli pracodawca wpłaci je w terminie przewidzianym w ustawie o PPK. Potwierdza to interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 lutego 2020 r. (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.500.2019.1.SK).

Wpłaty na PPK jako koszt kwalifikowany działalności badawczo-rozwojowej

Wpłaty na PPK jako koszt kwalifikowany działalności badawczo-rozwojowej

Wpłaty na PPK stanowią koszt kwalifikowany działalności badawczo-rozwojowej podlegający odliczeniu przez pracodawcę od podstawy opodatkowania. Potwierdza to interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 sierpnia 2020 r. (0111-KDIB1-3.4010.319.2020.2.APO).

Praca zdalna w Kodeksie pracy - zapowiedź ministerstwa pracy

Wkrótce praca zdalna zastąpi telepracę

Z Kodeksu pracy zniknie telepraca, a zastąpią je regulacje dotyczące pracy zdalnej. Ministerstwo pracy chce, aby praca zdalna była stosowana w oparciu o rozwiązania określone w porozumieniu zawieranym przez pracodawcę z zatrudnionymi. W porozumieniu z pracownikiem możliwe byłoby uzgodnienie zasad rekompensaty kosztów pracy świadczonej poza firmą.

SNW 84

Zmiana rodzaju świadczeń z ZFŚS z powodu pandemii

Pytanie: W związku z sytuacja epidemiologiczną nasza firma zrezygnowała z zakupu karnetów na basen i do kina dla pracowników ze względów bezpieczeństwa. Czy pieniądze, które nie zostały wydane na te aktywności, możemy przeznaczyć na wypłatę dodatkowego świadczenia z ZFSS dla pracowników zgodnie z kryteriami dochodowymi. Nie mamy w naszym Regulaminie wpisanej takiej formy wypłaty pieniędzy – mamy wczasy pod gruszą i zapomogi. Nie ma innej formy wypłaty pieniędzy. Czy w tej sytuacji należy wpisać do Regulaminu aneksem możliwość wypłaty dodatkowego świadczenia?

Świadczenia pracownicze – jak skorzystać ze zwolnień składkowych i podatkowych

Świadczenia na rzecz pracowników w większości korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego. Niektóre z nich stanowią przychód objęty przedmiotowym zwolnieniem od podatku, a w niektórych przypadkach pracownicy w ogóle nie uzyskują przychodu ze stosunku pracy. Sprawdź, jak rozliczać poszczególne świadczenia z urzędem skarbowym i ZUS.

ANW 265

Dzień zatrudnienia a podstawa wynagrodzenia chorobowego

Zatrudnienie z pierwszym dniem roboczym, ale nie kalendarzowym a podstawa wynagrodzenia chorobowego

Pytanie: W związku z tym, że pracownik zatrudniony został z dniem 3 lutego 2020 r. pominęliśmy ten miesiąc przy obliczaniu podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego przysługującego za okres od 15 do 26 czerwca. Na szkoleniu z zakresu świadczeń chorobowych dowiedzieliśmy się jednak, że prawdopodobnie do obliczeń powinien być przyjęty także dochód za luty. Czy to prawda, a jeśli tak, to jak skorygować ten błąd?

Warto utworzyć w firmie stanowisko specjalisty ds. COVID-19

Istotnym wsparciem dla pracodawców na czas prognozowanej kolejnej fali epidemii może być stworzenie stanowiska dedykowanego sprawom związanym z epidemią, w tym również – zapewnieniu pracownikom optymalnego psychofizycznego komfortu pracy.

Składki ZUS przy umowie zlecenia studenta

Pytanie: Od 1 sierpnia zatrudniliśmy na umowę zlecenia absolwenta szkoły średniej, którą ukończył w czerwcu. Od października podejmuje naukę w szkole wyższej. Czy absolwent będzie płacił składki ZUS , czy obowiązuje go jeszcze okres karencji?

ANW 264

Wynagrodzenie netto i obniżenie składki zdrowotnej

Wynagrodzenie netto i obniżenie składki zdrowotnej

Pytanie: Proszę o pomoc w sprawie listy płac pracownika niepełnoetatowca. Wynagrodzenie brutto na umowę o pracę wynosi 212,06. Brak PIT-2, koszty podstawowe. Wyliczyłam wynagrodzenie netto: 182,98 zł. Czy wynagrodzenie netto jest poprawnie wyliczone? Czy składka zdrowotna w wysokości 16,47 zł jest obniżona do wysokości zaliczki 0,00 zł? Czy koszty muszę uwzględnić w całości 250,00 zł do PIT-11, czy może do podstawy wymiaru składki zdrowotnej, czyli 182,98 zł lub w ogóle nie naliczać w tej sytuacji?

W jaki sposób rozwiązania antykryzysowe wpłynęły na prawo do zasiłków i ich podstawę wymiaru

Pracodawcy na mocy tarczy antykryzysowych mogli skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne przez 3 miesiące, zawieszenia działalności, preferencyjnych kredytów itp. Ci, którzy utracili przychód w związku z pandemią i koniecznością likwidacji lub zawieszenia działalności gospodarczej, mogli wystąpić o świadczenie postojowe, a pracownicy, którzy utracili pracę, o dodatek solidarnościowy. Te i inne rozwiązania wpływają na prawo do wynagrodzenia za czas choroby, zasiłków w razie choroby i macierzyństwa, ich wysokość i podstawę wymiaru.

ANW 263

Zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne

Zwrócone, nienależne składki na ubezpieczenie zdrowotne nie stanowią przychodu pracownika ze stosunku pracy i nie są wykazywane przez płatnika w informacji PIT-11. Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 lipca 2020 r. (sygn. 0112-KDIL2-1.4011.476.2020.1.MKA).

Zatrudnienie absolwenta szkoły średniej a składki ZUS

Zatrudnienie absolwenta szkoły średniej a składki ZUS

Pytanie: Zatrudniam na umowę zlecenia absolwenta szkoły średniej, który złożył dokumenty do szkoły wyższej. Z uczelni otrzymałam zaświadczenie, że proces rekrutacyjny się nie zakończył i zakończy się w połowie września. Zaznaczono też, że nauka w szkole wyższej rozpocznie się w październiku. Czy to znaczy że jeśli absolwent w październiku otrzyma swoją pierwszą wypłatę, nie będę musiała odprowadzać składek, bo już będzie studentem? Czy powinien być zgłoszony do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego od dnia zawarcia umowy?

ANW 262

Zwrot dotacji na wynagrodzenia – odpowiedź resortu pracy z 30 lipca 2020 r.

Czy w przypadku pobierania dofinansowania do wynagrodzeń na podstawie art. 15gg tzw. ustawy COVID (wprowadzonego tarczą 4.0) i zwolnienia w czasie pobierania dopłat jednego z pracowników, na którego również pracodawca pobierał dopłaty – pracodawca musi zwrócić dofinansowanie pobrane tylko na tego jednego pracownika, czy na wszystkich pracowników, na których pobrał dofinansowanie w ramach wspomnianego art. 15gg? A jeśli w tym przypadku grozi utrata dofinansowania na wszystkie osoby, to czy wyjściem jest wcześniejsza rezygnacja z dopłat na osobę, którą pracodawca zamierza zwolnić – i dopiero po tej rezygnacji – rozwiązanie umowy z pracownikiem?

Zasiłek opiekuńczy w związku z zamknięciem żłobka i przedszkola po 26 lipca

Zasiłek opiekuńczy w związku z zamknięciem żłobka i przedszkola po 26 lipca

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej wyjaśnił w komunikacie, na jakich zasadach rodzice mogą ubiegać się po 26 lipca br. o zasiłek opiekuńczy w związku z nieoczekiwanym zamknięciem  żłobka, klubu dziecięcego, czy przedszkola.

SNW 83

Wysokość nagrody jubileuszowej dla nauczyciela

Pytanie: Pierwszy nauczyciel ma jubileusz 31 sierpnia, drugi 1 września. Oboje mieli przez cały rok szkolny nadgodziny. Rozumiem, że do nagrody jubileuszowej pierwszego nauczyciela wliczamy średnią z nadgodzin wypracowanych przez cały rok szkolny 2019/2020, a co z drugim nauczycielem, którego średnia z nadgodzin wypracowanych w roku 2019/2020 nie jest mała a istnieje prawdopodobieństwo, że w roku szkolnym 2020/2021 nie będzie wcale miał nadgodzin?

Wypowiedzenie umowy o pracę a urlop wypoczynkowy

Pytanie: Pracownik otrzymał umowę o pracę na okres próbny od 23 marca do 30 kwietnia 2020 r. Następnie dostał kolejną umowę o pracę na czas określony od 1 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Pracownik wypowiedział umowę, która zakończy się 8 sierpnia 2020 r. (okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie, licząc od 25 lipca 2020 r.). Roczny wymiar urlopu to 20 dni. Ile urlopu będzie przysługiwało pracownikowi za przepracowany okres od 23 marca do 8 sierpnia 2020?

ANW 261

Urlop wychowawczy nauczyciela a umowa na zastępstwo w innej szkole

Urlop wychowawczy nauczyciela a umowa na zastępstwo w innej szkole

Pytanie: Nauczyciel kontraktowy przebywa na urlopie wychowawczym do 30 czerwca 2021 r. Od września otrzymał propozycję pracy w innej placówce (umowa na zastępstwo) na 4 miesiące w wymiarze pełnego etatu (18/18). Czy istnieje taka możliwość? Czy nie będzie to kolidować ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem?

Umowa zlecenia z osobą niepełnoletnią

Umowa zlecenia z osobą niepełnoletnią

Pytanie: Uczeń I klasy zatrudniony u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego od 1 do 31 sierpnia 2020 r. będzie przebywał na urlopie bezpłatnym wyznaczonym przez pracodawcę, u którego wykonuje praktyczną naukę zawodu. Czy możemy takiego ucznia w wieku 17 lat zatrudnić na podstawie umowy zlecenia bez zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego jako osoba ucząca się do 26. roku życia? Czy jest podstawa prawna uniemożliwiająca zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie chętnego ucznia do pracy podczas przebywania na urlopie bezpłatnym?

ANW 260

Upoważnienie pracownika do poświadczania za niezgodność

Pytanie: Czy pracownik, który poświadcza kopie dokumentów za zgodność z oryginałem (wydawane np. na potrzeby kontroli przeprowadzanej w urzędzie) powinien mieć do tego upoważnienie? Dokumenty te wytwarzane są w komórce, w której jest zatrudniony pracownik, natomiast podpisane przez dyrektora generalnego. Jeżeli tak to na jakiej podstawie powinno być wydane to upoważnienie? Należy dodać, że pracownik zatrudniony jest w komórce kadrowej w Urzędzie Wojewódzkim, a więc czy będzie miał zastosowanie w tej sytuacji art. 268a Kpa?

SNW 82

W jaki sposób właściwie dokonywać potrąceń alimentacyjnych i potrąceń z zasiłków

Od 16 maja kwoty wolne od potrąceń uległy zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ma na utrzymaniu w sytuacji, gdy z powodu podjętych działań służących zapobieganiu zarażeniem koronawirusem pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu. Zmiany nie dotyczą jednak potrąceń świadczeń alimentacyjnych oraz potrąceń z zasiłków. Poznaj odpowiedzi na najczęstsze pytania i sprawdź, jakie problemy praktyczne wynikają z nowych i starych przepisów.

W jaki sposób dokonywać potrąceń alimentacyjnych z ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

Pytanie: Razem z wynagrodzeniem za pracę (w kwocie 3.221,12 zł netto) pracow­nikowi wypłacony zostanie ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypo­czynkowy w wysokości 1.244,44 zł (netto). Osoba ta ma zajęcie komornicze z tytu­łu świadczeń alimentacyjnych w kwocie 9.876,44 zł. Czy zajęcie to obejmuje także wspomniany ekwiwalent?

ANW 259

Wynagrodzenie za dyżur medyczny dla lekarza rezydenta

Pytanie: Jak należy płacić za dyżur medyczny dla lekarza rezydenta? Czy dzień odpoczynku po dyżurze medycznym jest płatny, biorąc pod uwagę porozumienie lekarzy rezydentów i pismo Ministra Zdrowia do Prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej?

Pracodawca będzie mógł zawiesić działalność socjalną

Tarcza antykryzysowa 4.0 – pracodawca może zawiesić działalność socjalną

Trudności ekonomiczne, których przyczyną jest trwająca epidemia koronawirusa, mogą spowodować konieczność ograniczenia tak działalności profesjonalnej pracodawców, jak i działalności socjalnej, na którą może zwyczajnie zabraknąć środków. Sposobem na uniknięcie problemów ma stać się zawieszenie działalności socjalnej, które musi być uzgodnione z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi

ANW 258

Zadośćuczynienie za dyskryminację w związku z płcią ma działać odstraszająco

Kwota zadośćuczynienia za krzywdy spowodowane dyskryminacją i nierównym traktowaniem pracownika lub pracownicy z powodów związanych z płcią ma nie tylko zrekompensować szkody, ale też mieć charakter odstraszający. To powoduje, że podstawa wymiaru zadośćuczynienia może być ustalana niezależnie od wysokości wynagrodzenia dyskryminowanej pracownicy lub pracownika. Wyrok Sądu Najwyższego z 9 maja 2019 r. (sygn. akt III PK 50/18)

Wręczenie kontrolowanej łapówki a zwolnienie dyscyplinarne

Pytanie: Prezes spółki powziął liczne informacje o działaniach jednego z kierowników na szkodę firmy. Aby to zweryfikować zaproponował znajomemu wręczenie powodowi tzw. kontrolowanej łapówki w zamian za wygraną w przetargu. Zaoferowaną kwotę pracownik przyjął (rozmowa była nagrywana) i w konsekwencji został zwolniony dyscyplinarnie. Wówczas złożył pozew o przywrócenie do pracy. Twierdzi, że prowokacja naruszała zasady współżycia społecznego, cześć i godność powoda a nagranie – także jego prawo do prywatności. Czy wykazanie, że pracownik faktycznie przyjął łapówkę, daje pewność wygrania procesu?

ANW 257

Od 16 maja 2020 r. podwyższono kwoty wolne od potrąceń

Od 16 maja 2020 r. podwyższono kwoty wolne od potrąceń z powodu COVID-19 – pobierz wzór wniosku

Kwoty wolne od potrąceń ulegają zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ma na utrzymaniu w sytuacji, gdy z powodu podjętych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działań służących zapobieganiu zarażeniem koronawirusem pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu. Wspomniana nowość obowiązuje od 16 maja 2020 r. na mocy art. 52 ustawy z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875).

SNW 81

Właściwie udokumentuj wypłaty wynagrodzeń i uchroń przed korektami oraz kontrolą ZUS oraz PIP

Mimo postępu techniki, licznych, dostępnych na rynku programów komputerowych praca związana z naliczeniem i wypłacaniem wynagrodzeń ogranicza się do wprowadzenia danych do komputera, wykonania odpowiednich operacji i wydrukowania kilku dokumentów. Z całą pewnością obliczanie płac przy użyciu programu komputerowego ułatwia realizację zadań związanych z wynagrodzeniami. Komputer nie zastąpi jednak znajomości często zmieniających się przepisów, stawek i zasad określających proces naliczania wynagrodzeń. Dlatego też warto zapoznać się z instrukcją, jak krok po kroku dokumentować wypłatę wynagrodzeń, aby ZUS i skarbówka nie nakazały robić korekt.

ANW 256

Zmiana wymiaru etatu a sposób przeliczenia i uzupełniania trzynastki uwzględnianej w podstawie zasiłkowej

Pytanie: Pracownik w lutym 2020 r. otrzymał dodatkowe wynagrodzenie roczne  za 2019r. w kwocie: 3.083,73 brutto. W miesiącu kwietniu 2020 r. zachorował. Do podstawy zasiłku chorobowego musimy włączyć 1/12 dodatkowego wynagrodzenia rocznego  3.083,73 - 422,78 ( 13,71%) = 2.660,95. Jednak pracownik w 2019r. miał zmianę etatu - od 01.01.2019r. do 30.04.2019r. pracował na 3/4 etatu, a od 01.05.2019r. do nadal na 1/2 etatu. Dodatkowo "13" była pomniejszona o dni choroby: 25.09.2019r. - 30.09.2019r. (6 dni) i od 01.10.2019r. - 10.10.2019r.(10dni). Jaką kwotę trzynastki przyjąć do podstawy chorobowej w związku ze zmianą etatu? Jak ją przeliczyć? Jak dokonać uzupełnienia trzynastki o dni choroby? W momencie choroby pracownik pracował już na 1/2 etatu.

Tarcza antykryzysowa nie odracza terminu wpłaty pierwszej tury odpisów na ZFŚS

Do 31 maja pracodawcy posiadający zakładowy fundusz świadczeń socjalnych muszą przekazać na osobny rachunek pierwsze środki z tytułu naliczonych odpisów. Żadna z tarcz antykryzysowych nie przewiduje przesunięcia tego terminu, na wypadek gdyby przez COVID-19 firmy miały trudności z uzbieraniem pieniędzy.

ANW 255

ZUS ułatwia składanie wniosków o zasiłek macierzyński i zasiłek pogrzebowy

Odpis aktu stanu cywilnego jest dokumentem niezbędnym m.in. do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku macierzyńskiego (odpis skrócony aktu urodzenia dziecka) i zasiłku pogrzebowego (odpis skrócony aktu zgonu). ZUS wystąpi do USC o odpis właściwego aktu stanu cywilnego, jeśli odpis ten nie zostanie dołączony do wniosku o wypłatę przez ZUS zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku pogrzebowego. Aby ZUS mógł uzyskać potrzebny odpis aktu stanu cywilnego, musi otrzymać od osoby wnioskującej o zasiłek dane, które umożliwią urzędowi stanu cywilnego identyfikację osoby, której odpis dotyczy.

Zasiłek opiekuńczy a wynagrodzenie przestojowe

Pytanie: Pracownik otrzymał zasiłek opiekuńczy na nowo urodzone dziecko i rozpoczął jego pobieranie. Jednak potem firma rozpoczęła przestój w związku z epidemią. Zdaniem ZUS w czasie przestoju nie przysługuje zasiłek. Czy to prawda? A jeśli tak, to co z innymi zasiłkami np. gdy ktoś jest na chorobowym lub macierzyńskim. Czy też za czas przestoju nie przysługuje zasiłek tylko płaci się wynagrodzenie przestojowe. I nawet jeśli byłoby to tylko kilka dni przestoju w miesiącu, czy one też przerywają zasiłek np. chorobowy czy macierzyński?

ANW 254

Według jakich stóp procentowych liczyć składki wypadkowe od 1 kwietnia 2020 r.

Składki na ubezpieczenie wypadkowe od wypłat zrealizowanych po 31 marca 2020 r. muszą być liczone z zastosowaniem stopy procentowej obowiązującej danego płatnika w roku składkowym zaczynającym się 1 kwietnia 2020 r. Część płatników informację o dotyczącej ich stopie składek wypadkowych otrzyma z ZUS, pozostali będą musieli ustalić ją we własnym zakresie. Przy czym niektórzy będą mogli przyjąć stawkę z ubiegłego roku składkowego.

W jaki sposób zgodnie z prawem obniżyć wynagrodzenia pracowników

Pytanie: Nasza firma chce skorzystać z dofinansowania wynagrodzeń z FGŚP. Czy można obniżyć porozumieniem ze związkami zawodowymi o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia wymiar czasu, np do 1/8 i minimalnego wynagrodzenia?

ANW 253

Łączenie urlopu rodzicielskiego a wykonywanie pracy – co z prawem do dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Pytanie: Pracownica złożyła wniosek do pracodawcy o łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy. Pracodawca przychylił się do wniosku pracownika, który od początku marca tego roku pracuje na 1/2 etatu łącząc ją z urlopem rodzicielskim. Czy w takim przypadku ma prawo do zasiłku opiekuńczego związanego z COVID-19. Pracownik ma ustalony indywidualny rozkład czasu pracy.

Sprawdź, pod jakim warunkiem może być zawarta umowa o zakazie konkurencji

Umowa o zakazie konkurencji może być zawarta pod pewnym warunkiem. Polega on na tym, że pracodawca, składając stosowne oświadczenie, decyduje o tym, że zakaz konkurencji w ogóle będzie obowiązywał. Wyrok Sądu Najwyższego z 20 lutego 2020 r. (sygn. akt I PK 241/18)

SNW 80

Zwalnianie pracowników z powodu pandemii w pytaniach i odpowiedziach

Czas pandemii zmusza wiele firm do cięcia kosztów pracowniczych. Sprawdź, Czy można wręczyć wypowiedzenia z powodu skutków koronawirusa, Czy w obecnej sytuacji można zwolnić pracownika z przyczyn, które go dotyczą, a także Czy w obecnym czasie można wypowiedzieć umowę, gdy zmiany były już wcześniej planowane.

Wynagrodzenie przestojowe w czasie pandemii – 3 przykłady liczbowe

W czasie pandemii nie wszędzie możliwe jest wprowadzenie pracy zdalnej. Wiele firm boryka się też z problemem znacznie obniżonego popytu na ich produkty i usługi. W tych okolicznościach zakłady pracy mogą być zmuszone do wstrzymania, względnie znacznego ograniczenia swojej aktywności. Czy w takich przypadkach pracownicy, pomimo nieświadczenia pracy, zachowują prawo wynagrodzenia? Sprawdź, jak liczyć wynagrodzenie przestojowe.

ANW 252

W jakim jednym przypadku od umowy o dzieło należy zapłacić składki na ubezpieczenia społeczne

Pytanie: Proszę o konsultację w sprawie składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalno-rentowe) od umów o dzieło z obcymi wykonawcami. Czy podlegają oni dobrowolnie składkom na ubezpieczenie umowy o dzieło zgodnie z art. 7 ustawy systemowej. W różnych publikacjach do tej pory nie znalazłam interpretacji innej niż „Umowa nie dzieło z nie pracownikiem nie podlega składkom na ubezpieczenie społeczne nawet dobrowolnie”.

Trzynastka za miniony rok w podstawie zasiłkowej

Pytanie: Pracownik został zatrudniony 1 marca 2018 r. W marcu 2020 r. zostało mu wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok oraz wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok (w 2019 roku pracownik omyłkowo został pominięty do wypłaty trzynastki za 2018 rok). Pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie od 24 do 26 lutego 2020 r. Które dodatkowe wynagrodzenie roczne należy przyjąć do podstawy chorobowego za 2018 czy za 2019 rok (oba wypłacone w marcu 2020 roku).

ANW 251

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

Pytanie: W naszej firmie wynagrodzenie pracownika składa się z wynagrodzenie zasadniczego (4.000 zł) oraz dodatku funkcyjnego (350 zł). Obowiązuje nas 3-miesięczny okres rozliczeniowy, 5-dniowy tydzień pracy od poniedziałku do soboty. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00. Niektórzy pracownicy w razie konieczności przychodzą dodatkowo do pracy w sobotę (pracują wtedy 6 x 8 godz.). Czy właściwa jest wypłata wynagrodzenia za sobotę jako wynagrodzenie za nadgodziny wraz z wynagrodzeniem za miesiąc w którym ta sobota wystąpiła, a wypłata dodatku 100% jako przekroczenia średniotygodniowe po zakończeniu okresu rozliczeniowego czyli wraz z wynagrodzeniem za 3. miesiąc okresu rozliczeniowego?

Sprawdź wysokość odpisów na ZFŚS w 2020 roku

Od 1 stycznia 2020 r., znacznie wzrosły odpisy i zwiększenia na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2020 r. Do obliczenia odpisów przyjęto bowiem przeciętne wynagrodzenie z II półrocza 2018 r., które wynosiło 4.134,02 zł.

SNW 79

Sprostowanie świadectwa pracy – co się zmieniło w 2019 roku

Pracownik ma 14 dni na żądanie sprostowania świadectwa pracy przez pracodawcę i na wystąpienie z powództwem do sądu o jego sprostowanie (gdyby pracodawca odmówił). Prostując świadectwo pracy w wyniku wniosku pracownika lub na podstawie wyroku sądu pracy – musimy zniszczyć starą wersję świadectwa i umieścić nową. A co robić w przypadku, gdy błędy wyjdą później?

ANW 250

Urlop wypoczynkowy bezpośrednio po urlopie macierzyńskim – przykład liczbowy

Pracownikowi powracającemu z urlopu macierzyńskiego w trakcie roku kalendarzowego, nie możemy obniżyć wymiaru urlopu wypoczynkowego. Nie stosujemy tu bowiem proporcjonalnego obniżenia urlopu wypoczynkowego pracownikowi powracającemu do pracy w trakcie roku kalendarzowego po nieobecności trwającej co najmniej 1 miesiąc. Sprawdź zatem, jak obliczać wynagrodzenie urlopowe na praktycznym przykładzie.

Średni koszt sfinansowanych przez pracodawcę posiłków przypadający na pracownika nie jest przychodem

Jeżeli pracodawca nie ma możliwości ustalenia wartości świadczenia w postaci finansowania posiłków (obiadów) przypadającego na konkretnego pracownika nie można o przysporzeniu po stronie pracownika. W konsekwencji, koszt finansowanych przez pracodawcę posiłków, obliczony jako średni koszt przypadający na jednego pracownika nie jest przychodem ze stosunku pracy. Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 stycznia 2020 r. (sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.711.2019.1.SJ)

ANW 248

Zaliczki zleceniobiorców na poczet zwiększonych kosztów pobytu i wykonania zlecenia

Zaliczki, pieniężne i rzeczowe, przekazane zleceniobiorcy na poczet zwiększonych kosztów pobytu i wykonania umowy, nie są przysporzeniem w jego majątku. W konsekwencji nie są przychodem z działalności wykonywanej osobiście. Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 stycznia 2020 r. (sygn. 0112-KDIL 2-1.4011.25.2019.1.TR )

Zaliczanie okresu pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy – odpowiedzi na 2 pytania

To pracodawca musi dokonać oceny złożonych przez pracownika dokumentów udowadniających konkretne okresy zaliczane do stażu pracy. Jeśli podmiot zatrudniający uzna je za niewystarczające lub np. niewiarygodne, wówczas może odmówić uwzględnienia wnioskowanego okresu w stażu pracy. W takiej sytuacji pracownik ma prawo dochodzić ich uwzględnienia przed sądem pracy. Sprawdź odpowiedzi

SNW 78

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy i urlopy okolicznościowe

Płatne urlopy stanowiące przywilej dla pracownika gwarantowany regulacjami kp to przede wszystkim urlop wypoczynkowy i okolicznościowy (udzielany np. w związku ze ślubem czy śmiercią bliskiego członka rodziny). Wyliczanie wynagrodzenia należnego za te urlopy musi odbywać się zgodnie z zasadami zapisanymi przede wszystkim w rozporządzeniu urlopowym.

Wynagrodzenie urlopowe, za dyżur, premie i nagrody – przykłady liczbowe i listy płac

W razie gdy do podstawy wynagrodzenia za urlop wchodzą składniki kalkulowane z płacy minimalnej obowiązującej w poprzednim roku (np. dodatki nocne lub za pracę ponadnormatywną), wówczas po podniesieniu minimum płacowego trzeba przeliczyć podstawę urlopową. Nawet jeśli różnice z przeliczeń będą nieznaczące, nie wolno ich zaniechiwać, gdyż byłoby to działaniem na niekorzyść pracowników. Sprawdź, jak liczyć inne świadczenia po zmianie wynagrodzenia minimalnego w 2020 r.

ANW 247

Zwrot kosztów używania prywatnego samochodu

Jeżeli pracownik nie jest listonoszem, leśnikiem lub pracownikiem socjalnym, zwrot używania przez niego prywatnego samochodu do jazd lokalnych jest przychodem ze stosunku pracy. Fiskus potwierdził to po raz kolejny. Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 listopada 2019 r. (sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.493.2019.1.MS)

ZUS radzi, jak przy małej działalności gospodarczej (MDG) obliczyć najniższą podstawę wymiaru składek na styczeń 2020 roku

ZUS zachęca przedsiębiorców spełniających warunki do opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne (mała działalność gospodarcza – MDG) do skorzystania z kalkulatora eSkladka.pl.

ANW 246

Sprawdź swój indywidualny mikrorachunek podatkowy od 1 stycznia 2020 r.

Indywidualny rachunek podatkowy, zwany mikrorachunkiem, dotyczy PIT, CIT, VAT oraz niepodatkowych należności budżetowych. Od 1 stycznia 2020 r. nie będzie można już wpłacać podatku na dotychczasowe rachunki.

Od 2020 roku zmiany w drukach ZUS DRA i ZUS RCA

W związku z wprowadzeniem małego ZUS plus zmodyfikowane zostaną druki ZUS DRA cz. II i RCA cz. II. Sprawdź szczegóły.