Wysoko wykwalifikowany cudzoziemiec musi zarobić co najmniej 63.390 zł rocznie

Zezwolenia na zamieszkanie w Polsce na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji udziela się cudzoziemcowi na okres dłuższy o 3 miesiące od okresu wykonywania pracy, maksymalnie na 2 lata. Cudzoziemiec otrzyma je, jeżeli jego dochód brutto będzie wynosił ponad 63.000 zł rocznie.

Wypłacone stypendia trzeba rozliczyć do końca lutego

Płatnik wystawia PIT-8C po dokonaniu wypłaty stypendiów albo należności lub świadczeń z innych źródeł, od których nie jest obowiązany pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego. Informację składa się do końca lutego następnego roku podatkowego i przekazuje podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika.

Wojskowy może skorzystać tylko z jednej emerytury

Nabycie prawa do emerytury cywilnej z ZUS dla emerytowanego wojskowego, który już pobiera emerytalne świadczenie „mundurowe”, nie oznacza, że traci on prawa emerytalne do którejś z emerytur. Były wojskowy ma bowiem uprawnienie do każdego z nich, ale tylko z jednego może skutecznie i w pełni skorzystać. Ma bowiem prawo wyboru jednego rodzaju świadczenia, a gdy nie zdecyduje się na któreś z nich – zostanie mu wypłacone świadczenie wyższe. Wyrok Sądu Najwyższego z 4 grudnia 2013 r. (sygn. II UK 223/13)

Warto starać się o dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów szkoleń pracowników

Dofinansowanie do szkoleń może od 21 listopada 2013 r. otrzymać pracownik, którego dotknął przestój ekonomiczny albo który ma obniżony wymiar czasu pracy, a jego pracodawca podpisał umowę z FGŚP na pozyskanie wsparcia finansowego w zakresie wyrównania utraconych dochodów pracownika i obciążeń składkowych.

Pracy za granicą przedsiębiorca nie rozlicza z ZUS

Przedsiębiorca może prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, a dodatkowo zostać zatrudniony poza terytorium Polski na podstawie umowy o pracę w brytyjskiej firmie. W takiej sytuacji z tytułu działalności gospodarczej nie ma w Polsce obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne. Interpretacja indywidualna ZUS z 4 listopada 2013 r. (decyzja nr 426)

Pracodawca może zażądać od pracownika zwrotu części opłaconych za niego składek ZUS

Termin przedawnienia roszczenia płatnika składek z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, będącego następstwem zapłaty przez niego składek na ubezpieczenie społeczne pracowników w części, która powinna być przez nich finansowana, rozpoczyna bieg od dnia zapłaty tych składek przez pracodawcę. Uchwała składu 3 sędziów Sądu Najwyższego z 5 grudnia 2013 r. (sygn. III PZP 6/13)

Powtórnie powołany prezes spółki odpowiada za długi składkowe powstałe w czasie pierwszej i kolejnej kadencji

Odpowiedzialność za długi spółki wobec ZUS obciąża ponownie powołanego prezesa zarządu. Jest ona jednak ograniczona czasowo i trwa do dnia złożenia do sądu wniosku o upadłość zadłużonej spółki. Wyrok Sądu Najwyższego z 3 grudnia 2013 r. (sygn. I UK 213/13)

Pełnomocnik świadczący pomoc prawną z urzędu może uzyskiwać przychody z działalności gospodarczej

W przypadku gdy pełnomocnik strony, tj. adwokat, radca prawny, doradca podatkowy lub rzecznik patentowy, prowadzi działalność gospodarczą, zazwyczaj w związku z tą działalnością uzyskuje przychody z tytułu pomocy prawnej z urzędu. Kwalifikacja takiego przychodu zależy od formy prawnej, w jakiej pełnomocnik wykonuje swój zawód. Interpretacja ogólna ministra finansów z 21 listopada 2013 r. (sygn. DD 3/033/181/ CRS /13/RD -90955/13)