Jak wypełniać za 2016 rok PIT-R, PIT-8C oraz IFT-1/IFT-1R

Jeśli płatnik nie złoży w terminie deklaracji podatkowych, może zostać ukarany grzywną za wykroczenie skarbowe. Wynika z tego, że za deklaracje podatkowe należałoby uważać także informacje sporządzane przez płatników, tj. np. PIT-11 czy PIT-8C. Jednak, zgodnie z art. 80 § 2 kks, płatnik, podmiot, o którym mowa w art. 41 ustawy o PIT, niepełniący funkcji płatnika lub pośredni odbiorca, który wbrew obowiązkowi nie składa w terminie podatnikowi lub właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej lub informacji, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy o PIT, czyli IFT-1/IFT-1R, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych. A to oznacza, że wymienione informacje podlegałyby sankcjom określonym właśnie w art. 80 § 2 kks.

Co z funduszem socjalnym w firmie po zmianie przepisów

Pytanie: Czy pracodawca (zwłaszcza z przedziału 20–49 pracowników), który obecnie rezygnuje z ZFŚS może (albo wręcz musi?) całość środków zgromadzonych na rachunku zlikwidowanego ZFŚS nadal przeznaczać na świadczenia socjalne. A jeśli dalej będzie wypłacał ze zlikwidowanego ZFŚS świadczenia socjalne, to czy korzystają one ze zwolnień składkowych?

Wynagrodzenie za umowę zlecenia musimy obecnie przeliczać na godziny

Pytanie: Z naszym pracownikiem otrzymującym wynagrodzenie wyższe od płacy minimalnej chcemy zawrzeć umowę zlecenia na okres od stycznia do grudnia 2017 r. Zlecenie ma dotyczyć roznoszenia faktur do klientów, za co zatrudniony miałby otrzymywać 2,10 zł brutto za każdą dostarczoną fakturę. Czy w tej sytuacji w ramach umowy zlecenia musimy zapewnić podwładnemu stawkę nie niższą niż 13 zł za godzinę pracy, czy musimy mu ewidencjonować godziny pracy? A jak sprawa godzinowej stawki minimalnej wygląda przy zatrudnianiu studentów i zleceniobiorców pracujących w innym zakładzie na podstawie umowy o pracę za wynagrodzeniem wyższym niż minimalne wynagrodzenie?

Rejestracja czasu pracy zleceniobiorców – nowe obowiązki od 1 stycznia 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. musimy ewidencjonować godziny pracy zleceniobiorców oraz tzw. osób samozatrudnionych (tj. osób prowadzących jednoosobowo działalność gospodarczą, niezatrudniających pracowników lub zleceniobiorców), jeżeli świadczą one usługi na rzecz przedsiębiorców lub innych jednostek organizacyjnych. Ma to na celu zagwarantowanie tym osobom wynagrodzenia w wysokości co najmniej 13 zł za każdą godzinę wykonywania zlecenia lub usług (art. 8a ustawy o minimalnym wynagrodzeniu).

Pracownik składa oświadczenie PIT-2 na nowym formularzu

Do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2017 r. pracodawca przyjmuje od pracownika 3 nowe wzory oświadczeń podatkowych. Są to PIT-2(5), PIT-2A(5) i PIT-3(5). Nie dotyczy to sytuacji, gdy przed 12 stycznia 2017 r. płatnik otrzymał od pracownika oświadczenia na formularzach dotychczasowych. Oznacza to, że pracodawca powinien przyjąć oświadczenie na starym formularzu, jeśli pracownik złożył je przed 12 stycznia.

Potrącenie komornicze z nagrody jubileuszowej – instrukcja krok po kroku

Pytanie: W jakiej wysokości potrąca się zajęcia komornicze od nagrody jubileuszowej? Czy można potrącić nagrodę w całej wysokości, pozostawiając kwotę wolną od potrąceń z wynagrodzenia za pracę?

Nowy wzór świadectwa pracy z opisem – co się zmieniło 1 stycznia 2017 r.

W niektórych punktach zmiany są niewielkie, jednak w kilku – dość zasadnicze. Przede wszystkim rozbito na kilka punktów informacje „rodzicielskie”, a także szczegółowo wskazano, kiedy i jak wykazywać urlopy związane z rodzicielstwem. Sprecyzowano co trzeba, a co można wpisać w świadectwie (na wniosek pracownika). To istotne, bo innych danych niż wskazane w rozporządzeniu nie można wykazywać.

Jak w 2017 roku potrącić niedobory w kasie fiskalnej od wynagrodzenia zleceniobiorcy

Pytanie: Prowadzę sklep, w którym zatrudniam zleceniobiorców wynagradzanych minimalną stawką godzinową wynoszącą 13 zł brutto. Czy nowe przepisy wprowadzające wspomnianą stawkę wiążą się ze zmianami w dokonywaniu z wypłacanych na podstawie umów zlecenia należności za pracę potrąceń tytułem niedoborów stwierdzonych w kasie? Czy w takich okolicznościach obowiązują zasady dotyczące ochrony wynagrodzenia analogiczne jak w przypadku umów o pracę?

Czy po 1 stycznia 2017 r. warto uchylać regulamin pracy, regulamin wynagradzania i regulamin ZFŚS

Od 1 stycznia 2017 r. pracodawcy, którzy zatrudnią 20 pracowników nie mają już obowiązku ustalania regulaminu pracy oraz wynagradzania. Ponadto nie muszą już tworzyć ZFŚS. Jednak warto rozważyć opcję nieuchylania regulaminów wewnątrzzakładowych, ponieważ obowiązki pracodawców, u których te regulaminy nie funkcjonują, mogą się okazać bardzo uciążliwe.