W jaki sposób różne formy zatrudnienia obywateli Ukrainy wpływają na rozliczenia składek ZUS w Polsce

Pytanie: W lutym zatrudnialiśmy pracowników z Ukrainy na podstawie umowy zlecenia i umowy o pracę. Dostarczyli nam tylko zezwolenie na półroczną pracę w Polsce. Niektórzy z nich po kilku dniach z pracy na umowę zlecenia zrezygnowali. Jak mamy naliczyć wynagrodzenie z umowy zlecenia i umowy o pracę (zaliczka na podatek dochodowy i składki ZUS). Wynagrodzenie brutto za pracę uzyskali powyżej kwoty 200 zł. Czy z umowy zlecenia naliczamy składki ZUS na ogólnych zasadach?

Ryczałty za noclegi dla kierowców nadal obowiązują

Brak wypłaty ryczałtów za noclegi dla kierowców w transporcie międzynarodowym, którzy mają możliwość przenocowania w kabinie swoich pojazdów nie jest zgodny z przepisami, kwestię ryczałtów powinien w pierwszej kolejności uregulować sam przewoźnik-pracodawca w przepisach zakładowych. Wyrok Sądu Najwyższego z 9 lutego 2017 r. (sygn. akt I PK 309/15)

Przychód pracowników z tytułu udostępnienia przez pracodawcę lokalu mieszkalnego – rozwiąż z nami 3 problemy płacowe

Pytanie: Problem 1. Firma zawarła umowę na wynajem pokoi dla 10 pracowników. Powierzchnia pokoi + 3 łazienki + 1 kuchni = 150 m2. Wysokość czynszu dla mieszkań komunalnych dla tego terenu (gminy) wynosi 1,50 zł za 1 m2. Należność za wynajem zgodnie z umową najmu wynosi 30 zł za dobę na jednego pracownika. W jakiej wysokości policzyć przychód pracownika gdy każdy przepracował w miesiącu 20 dni? Który z poniższych wariantów jest prawidłowy? 20 dni x 30 zł/dobę = 600 zł (jest to przychód stanowiący podstawę do oskładkowania); 600 zł – 500 zł (wolne od podatku) = 100 zł to podstawa do opodatkowania. 150 m2 x 1,50 zł = 225 zł czynszu za miesiąc; 225 zł : 10 pracowników = 22,50 zł czynszu za miesiąc na pracownika – podstawa do oskładkowania. Problem 2. Firma zawarła umowę na wynajem części domu prywatnego dla 2 pracowników za kwotę 1200 zł + media w kwocie 200,00 zł. Powierzchnia wynajętego domu wynosi 50 m2. Wysokość czynszu komunalnego wynosi 1,50 zł. W jakiej wysokości wyliczyć przychód pracowników, jeżeli przepracowali cały miesiąc? Który wariant jest prawidłowy? (1200 + 200) : 2 pracowników = 700 zł – jest to przychód stanowiący podstawę do oskładkowania; 700 – 500 wolne od podatku = 200 zł – podstawa do opodatkowania. 50 m2 x 1,50 = 75 zł : 2 pracowników = 37,50 zł; 200 : 2 = 100 zł Razem = 137,50 zł – jest to przychód stanowiący podstawę do oskładkowania;700 – 500 wolne od podatku = 200 zł – podstawa do opodatkowania.Problem 3. Firma wynajmuje dom dla dwóch pracowników. Wysokość umówionego czynszu to 3000 zł za miesiąc dla dwóch pracowników. W jakiej wysokości wyliczyć przychód pracowników, gdy jeden z nich przepracował pół miesiąca? Czy jego część przechodzi na pracownika który przepracował cały miesiąc?

Kiedy można wypłacać nadwyżkę wynagrodzenia z umowy zlecenia

Pytanie: Urząd gminy na okres od 1 marca do 23 czerwca br. zawarł z nauczycielem umowę zlecenia gwarantującą wynagrodzenie w wysokości 25 zł brutto za godzinę pracy. W umowie tej zapisano, że wypłaty należności za dany miesiąc będą następowały najpóźniej do 1-go dnia miesiąca kolejnego, po wystawieniu rachunku. Czy można zmienić wspomniany zapis, tak aby płatność za zlecenie została dokonana jednorazowo po zakończeniu umowy?

Jak uwzględniać w podstawie wymiaru zasiłków roczne składniki wynagrodzenia, tak aby nie popełnić błędów

Roczne składniki wynagrodzenia uwzględniamy w podstawie wymiaru zasiłków w wysokości stanowiącej 1/12 kwoty wypłaconej pracownikowi za rok poprzedzający miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Zasada ta budzi najmniej wątpliwości. Więcej problemów powstaje jednak, gdy składnik wynagrodzenia przysługujący za okres roczny nie został pracownikowi z pewnych przyczyn wypłacony za cały lub część roku, gdy przysługiwał tylko do albo od określonego terminu, a także gdy jego wypłatę pracodawca zawiesił albo zaprzestał jej całkowicie od określonej daty. Problemy powstają także przy ustalaniu czy i w jakiej części uwzględniać w podstawie wymiaru zasiłków składnik roczny w przypadku, gdy zaprzestano jego wypłaty, ale włączono go w całości lub w części do wynagrodzenia zasadniczego albo do innego składnika lub zamieniono na inny składnik wynagrodzenia (np. na składnik miesięczny albo kwartalny).

Jak rozliczać kwotę zmniejszającą podatek przy zleceniu

Pytanie: Zleceniodawca dokonywał potrąceń kwoty zmniejszającej podatek od umowy zlecenie podpisanej ze zleceniobiorcą. Czy takie działanie jest prawidłowe? Czy można dokonywać takich potrąceń z wynagrodzenia bezosobowego? Jeśli nie, to jakie są tego skutki?

Jak rozliczać koszty uzyskania przychodu przy zasiłkach

Pytanie: Pracownica otrzyma za marzec 2017 roku zasiłek chorobowy i zasiłek macierzyński, ponadto zakład częściowo opłaca polisę PZU „opieka medyczna” w kwocie 19 zł (doliczone do przychodu). Jakie koszty uzyskania przychodu należy zastosować?

Jak od 1 marca 2017 r. wypełnić nowy wniosek o indywidualną interpretację indywidualną

Od 1 marca 2017 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego. Zmiana dotyczy organu uprawnionego do wydania takiej interpretacji. Jak więc wypełnić i złożyć taki wniosek.

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop dla pracownika przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim

Pytanie: W maju 2017 r. pracownikowi wypłacony będzie ekwiwalent za kilka dni niewykorzystanego urlopu z roku ubiegłego oraz za urlop bieżący. Jaki w tej sytuacji przyjąć współczynnik urlopowy oraz jak ustalić sam ekwiwalent, jeśli pracownik od grudnia przebywa na zwolnieniu lekarskim?

Gmina jako płatnik podatku dochodowego – dwa rozbieżne stanowiska

Dwa organy podatkowe zajęły dwa odmienne stanowiska w sprawie, czy płatnikiem podatku dochodowego z tytułu zawieranych umów cywilnoprawnych jest gmina, czy obsługujący ją urząd. Sprawdźmy, co to oznacza dla płatnika.