Ryczałt czy kosztorys – jak ukształtować wynagrodzenie wykonawcy budowlanego

Wynagrodzenie wykonawcy budowlanego może być ukształtowane zarówno w formie kosztorysu, jak i ryczałtu. Właściwe ustalenie wynagrodzenia wykonawcy budowlanego oraz skutków dokonanego wyboru może jednak stanowić problem ze względu na niedostosowanie przepisów Kodeksu cywilnego do umów o wykonawstwo budowlane. W związku z tym konieczne jest bardzo staranne skonstruowanie takiej umowy. Warto wiedzieć, jak zrobić to prawidłowo.

Potrącenia z wynagrodzenia – jakie znaczenie ma zgoda pracownika

Pytanie: Pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim i otrzymujący zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS (zwolnienie z kodem B) z naszej instytucji otrzymuje tylko dodatek stażowy płacony za okres usprawiedliwionej nieobecności (w kwocie niższej niż minimalna krajowa) posiada do spłaty raty pożyczki z zfśs i ratę na ubezpieczenie grupowe. Czy w tej sytuacji mogę pracownikowi potrącać raty pożyczki i ubezpieczenia, czy powinnam wypłacać w całości należny dodatek stażowy na liście płac a od pracownika żądać wpłaty poszczególnych rat do kasy?

PIP kontroluje minimalną stawkę godzinową przy umowach zlecenia

Trwa weryfikacja 1500 skarg, jakie PIP otrzymała od osób, którym nie zapewniono minimalnej stawki godzinowej. W 28% skontrolowanych firm inspektorzy PIP stwierdzili nieprawidłowości przy stosowaniu przepisów o minimalnej stawce godzinowej – poinformował główny inspektor Pracy Roman Giedrojć. Stawkę zaniżano w nie więcej niż 10% skontrolowanych firm.

Odszkodowanie zamiast renty dla poszkodowanego pracownika – tylko gdy zostanie podany konkretny plan przekwalifikowania lub inwestycji

Pracownik może uzyskać od pracodawcy jednorazowe odszkodowanie zamiast zasądzonej wcześniej renty cywilnej tylko gdy poda ważny powód którym może być skonkretyzowany zamiar uzyskania nowego zawodu lub rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wyrok Sądu Najwyższego z 18 maja 2017 r. (sygn. akt I PK 151/16)

NSA: do premii można stosować 50% koszty

Przepisy normujące wynagrodzenie twórców nie zakazują wypłaty części wynagrodzenia w postaci premii. W sytuacji, gdy taki składnik pracownikowi-twórcy przysługuje, mogą do niego znaleźć zastosowanie autorskie, 50% koszty uzyskania przychodu. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 lutego 2017 r. (sygn. akt: II FSK 8/15)

MRPiPS o minimalnej stawce wspólnika spółki cywilnej

Ustawodawca, wprowadzając płacę minimalną dla osób innych niż pracownicy, chciał przede wszystkim objąć nią tzw. samozatrudnionych – którzy sami nikogo nie zatrudniają.

Minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa – o ile wzrosną w 2018 r.?

Rząd proponuje, aby w 2018 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 2.080 zł brutto (obecnie wynosi 2.000 zł brutto). Oznacza to wzrost o 4% (80 zł) w stosunku do 2017 r. oraz relację do prognozowanego na 2018 r. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na poziomie 46,80%.

Koszty zakwaterowania przy oddelegowaniu a podstawa wymiaru zasiłku

Pytanie: Pracownikom oddelegowanym do pracy w Niemczech finansujemy koszty zakwaterowania. Wartość tego świadczenia stanowi dla zatrudnionych przychód i wchodzi do podstawy składek zusowskich. Czy powinno ono być uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku i wynagrodzenia chorobowego?

Jak krok po kroku rozliczać czas pracy kierowcy

Pytanie: Mamy kierowcę (jazdy zagranicę). Poniżej podaję dane sczytane z karty. Jak obliczyć jego czas pracy? Czy inaczej liczy się załogę a inaczej kierowcę? Czy ma znaczenie fakt wyjazdu zagranicę od kierowcy jeżdżącego po Polsce?