„Dyscyplinarka” nie odbiera prawa do odprawy emerytalnej

Zwolnienie dyscyplinarne nie wyklucza nabycia prawa do odprawy emerytalnej przez pracownika pozbawionego w taki sposób zatrudnienia. Uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z 28 czerwca 2017 r. (sygn. III PZP 1/17)

Zwolnienie składkowe za uczniów i studentów – sprawdź, co zmieni się od 1 września 2017 r.

Po wakacjach kolejna część przepisów reformujących system oświaty wejdzie w życie. Dowiedz się, jak to wpłynie na przepisy ubezpieczeniowe i na jakich zasadach od 1 września 2017 r. będzie można korzystać ze zwolnienia od składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za zleceniobiorców będących uczniami i studentami.

Poznaj 5 zmian, które usprawnią wypłatę świadczeń z FGŚP

Już wkrótce zwiększona ma być ochrona pracowników, którzy w sytuacji niewypłacalności pracodawcy zostali pozbawieni zatrudnienia oraz przysługujących im z tego tytułu świadczeń. Udzielanie pomocy finansowej pracownikom w związku z faktycznym zaprzestaniem działalności przez pracodawcę ma być szybsze.

Podstawa ekwiwalentu za urlop a wynagrodzenie urlopowe

Pytanie: W jaki sposób powinna zostać ustalona podstawa wymiaru ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla zatrudnionego w szpitalu pełnoetatowego lekarza, którego dobowa norma pracy wynosi 7 godz. 35 min.? Jego umowa o pracę rozwiązała się 30 czerwca 2017 r. Co miesiąc wypłacaliśmy mu wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3.890 zł brutto oraz dodatek za wysługę lat – 350,10 zł brutto. W miesiącach od marca do maja dodatkowo otrzymał on składniki zmienne w postaci wynagrodzenia za dyżury medyczne: w marcu – 3.079,78 zł, w kwietniu: 3.634,03 zł, zaś w maju – 3.450,97 zł. W kwietniu i maju przebywał on przez kilka dni na urlopie wypoczynkowym, z tytułu którego otrzymał wynagrodzenie w wysokości odpowiednio 339,14 zł oraz 1.556,62 zł (wynagrodzenie to wyliczone było ze średniej za dyżury). Czy wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy powinno zostać doliczone do podstawy ekwiwalentu urlopowego? Moim zdaniem byłoby to uzasadnione, ponieważ gdyby urlop nie występował pracownik mógłby wypracować wyższe dodatkowe wynagrodzenie za dyżury medyczne?

Po stwierdzeniu istnienia stosunku pracy wola stron nie ma znaczenia

Występowanie w jednej umowie cywilnoprawnej równocześnie cech stosunku pracy takich jak podporządkowanie wykonawcy umowy drugiej stronie oraz faktyczna konieczność osobistego świadczenia pracy – gdy możliwość zastępstwa przy wykonywaniu usług jest praktycznie niemożliwa do wykonania – wskazuje na istnienie stosunku pracy niezależnie od tego, jaki rodzaj umowy strony wybrały do realizacji. Wyrok Sądu Najwyższego z 7 czerwca 2017 r. (sygn. akt I PK 176/16)

Miesięczny termin na zwolnienie dyscyplinarne zaczyna się po zakończeniu kontroli

Miesięczny termin na podjęcie decyzji w sprawie zwolnienia dyscyplinarnego pracownika, który ciężko naruszył swoje obowiązki rozpoczyna bieg dopiero po powzięciu wszelkich informacji przez pracodawcę, w tym po zakończeniu czynności kontrolnych. Wyrok Sądu Najwyższego z 7 czerwca 2017 r. (sygn. akt I PK 183/16)

Jak wyliczać zasiłek macierzyński dla zleceniobiorców

Pytanie: W jaki sposób ustalać podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia, z tytułu której przystąpiła ona do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego? Czy jeśli przykładowo zleceniobiorca przystąpił do tego ubezpieczenia od połowy marca, to do bazy obliczeniowej zasiłku macierzyńskiego należnego od lipca wliczamy wynagrodzenie za marzec?

Jak wliczać dodatek stażowy do podstawy wymiaru świadczeń

Pytanie: Pracownik jest zatrudniony w wymiarze 3/4 etatu z wynagrodzeniem 1.500,00 zł brutto. Obliczając podstawę wymiaru zasiłku, pomniejszamy kwotę 1.500,00 zł o wysługę lat, której nie wlicza się do podstawy. Na przykład 1.500,00 zł – 248,00 zł (wysługa lat) = 1.252,00 zł × 13,71% (171,65 zł) = 1.080,35 zł (podstawa wymiaru zasiłku). Czy podstawa wymiaru zasiłku, tj. 1.080,35 zł jest prawidłowa?

Jak legalnie zatrudnić na umowę o pracę obywatela Ukrainy – praktyczna instrukcja dla pracodawcy

Przed zawarciem umowy o pracę z obywatelem Ukrainy pracodawca powinien przede wszystkim ustalić, jakie procedury wymagane są do jego zatrudnienia. I to zarówno obecnie, jak i po zmianach, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.