Wyrównanie do płacy minimalnej a podstawa ekwiwalentu za urlop

Pytanie: Czy wyrównanie wypłacane pracownikom którzy nie osiągnęli w danym miesiącu ustawowego wynagrodzenia minimalnego, winno być wliczane do podstawy wymiaru ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

Wniosek o refundację z PFRON: najwcześniej dzień po opłaceniu składek

Zbyt szybkie złożenie przez niepełnosprawnego przedsiębiorcę lub rolnika wniosku o pokrycie składek ubezpieczeniowych, może wiązać się z utratą przez niego prawa do refundacji – przestrzega PFRON w komunikacie z 21 lipca 2017 r.

Sprawdź, ile wyniosą opłaty od wniosku o wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca

Od 1 stycznia 2018 r. przedsiębiorca, który będzie chciał zatrudnić cudzoziemca, zapłaci niewielką kwotę. Ma to zmniejszyć nadużycia przy rejestracji oświadczeń, która dotychczas była bezpłatna. Do nadużyć dochodziło szczególnie często przy rejestracji oświadczenia bez faktycznego zamiaru czy możliwości powierzenia pracy cudzoziemcowi. Sprawdź, ile wynoszą te opłaty.

Sprawa o zaniechanie zwrotu na rzecz ZUS zasiłku chorobowego nie jest sprawą o zasiłek

Sprawy o zaniechanie żądania zwrotu na rzecz ZUS nienależnie pobranych świadczeń chorobowych powinny być rozpoznawane w I instancji przez sąd okręgowy. Pomyłkowe rozpoznanie takiej sprawy przez sąd rejonowy skutkuje nieważnością postępowania. Uchwała Sądu Najwyższego z 29 czerwca 2017 r. (sygn. akt III UZP 5/17)

Poznaj nowe stanowisko ZUS na temat podstawy zasiłkowej pracownika oddelegowanego do pracy za granicą

Pytanie: Czy to prawda, że obecnie nie uzupełnia się już przychodu przyjmowanego do podstawy świadczeń chorobowych należnych pracownikowi oddelegowanemu do pracy za granicą, w przypadku gdy z przyczyn usprawiedliwionych był on nieobecny w pracy przez część miesiąca?

Kierowcy – jak planować i rozliczać ich pracę w nocy

Pytanie: Mamy podstawowy system i jeśli kursy są organizowane przez dział logistyki, nie wiem, jak miałabym to kontrolować i sprawdzać. Prosiłabym o wskazówki.

Kiedy i za jakie prace płacić doradcy pozyskującemu dla nas zewnętrzne dotacje

Dotację może otrzymać wiele podmiotów – od prywatnych firm po uczelnie i jednostki samorządowe. Niemniej jednak każdorazowo dofinansowanie obwarowane jest koniecznością spełnienia rygorystycznych warunków. Na rynku istnieje duża liczba firm consultingowych, które w sposób profesjonalny pozyskują w naszym imieniu dotacje, pobierając z tego tytułu wynagrodzenie. Współpraca z tego typu firmami jest na pewno dogodna – zwłaszcza jeśli na wystąpienie o dotację mamy niewiele czasu – jednak wybierając konkretnego doradcę, należy pamiętać, aby wynegocjować możliwie najkorzystniejszy model współpracy. 

Już za kilka miesięcy łatwiej zatrudnisz Ukraińca

Od 1 stycznia 2018 r. zaczną obowiązywać nowe zasady zatrudniania w Polsce cudzoziemców. Zostanie m.in. wprowadzony nowy typ zezwolenia na pracę sezonową obejmujący okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Procedura powierzania obcokrajowcom pracy w Polsce ma być uproszczona. Sprawdź, co to oznacza dla Twojej firmy.