złotówki, banknoty

Znamy już wysokość wynagrodzenia minimalnego w 2018 roku

2.100 złotych – tyle wyniesie minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 roku. To o 5% i jednocześnie o 100 złotych więcej niż obecnie. Proporcjonalnie do jego wzrostu, od stycznia zwiększy się też wysokość minimalnej stawki godzinowej dla osób zatrudnianych na umowach cywilnoprawnych.

kalendarz - otwarty

Wkrótce jako płatnik otrzymasz informację z ZUS o swoim indywidualnym rachunku

W okresie od 1 października do 31 grudnia 2017 r. ZUS przekaże płatnikom informację indywidualnym rachunku, na który począwszy od przyszłego roku powinny być regulowane należności składkowe.

W jakim przypadku z diet kierowcy możemy potrącić odszkodowanie dla pracodawcy

W sytuacji, gdy powodu działania kierowcy pracodawca transportowy poniesie szkodę, potrącenie należności z tego tytułu z przysługujących kierowcy diet jest dopuszczalne tylko pod pewnym warunkiem. Sprawdź jakim. Wyrok WSA w Krakowie z 18 lipca 2017 r. (sygn. akt III SA/Kr 520/17)

Sprawdź, czy samorządowcy otrzymają podwyżki od 1 stycznia 2018 r.

Z początkiem 2018 r. zwiększone zostaną minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych. Modyfikacji ulegnie także dotychczasowy sposób ustalania stawek dodatku funkcyjnego przysługującego pracownikom zatrudnionym na podstawie wyboru i powołania.

rodzina 2+4

Składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zapłacimy także za pracowników krewnych pracodawcy

Od 5 września br. nie obowiązuje już wyjątek zakładający wyłączenie osób będących krewnymi pracodawcy, zatrudnionymi przez niego na podstawie umowy o pracę, z obowiązku opłacania składek na FGŚP.

Skoryguj błędy w regulaminie ZFŚS i uchroń się przed ZUS

Nieprawidłowe zapisy w regulaminie funduszu socjalnego mogą narazić pracodawcę na poważne konsekwencje finansowe. Pracodawca będzie bowiem musiał wypłaty oskładkować lub opodatkować oraz skorygować dokumenty przesłane już do ZUS i do urzędu skarbowego. Może narazić się również na kary nakładane przez ZUS, PIP i kontrole podatkowe. Warto się przed tym uchronić i przeanalizować zapisy w swoim regulaminie zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Rozlicz właściwie urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim – 6 przykładów liczbowych

Pracownikowi powracającemu z urlopu macierzyńskiego w trakcie roku kalendarzowego, nie możemy obniżyć wymiaru urlopu wypoczynkowego. Nie stosujemy tu bowiem proporcjonalnego obniżenia urlopu wypoczynkowego pracownikowi powracającemu do pracy w trakcie roku kalendarzowego po nieobecności trwającej co najmniej 1 miesiąc. Sprawdź zatem, jak liczyć to wynagrodzenie na praktycznych przykładach.

starszy lekarz przed laptopem

Jak uzupełniać składniki pensji wchodzące do podstawy świadczeń chorobowych przy urlopie i chorobie

Pytanie: W jaki sposób na potrzeby ustalania podstawy wymiaru świadczeń należnych w razie choroby i macierzyństwa uzupełniać składniki pensji w sytuacji, gdy pracownik w jednym miesiącu pobierał zasiłek macierzyński i przebywał na urlopie wypoczynkowym? Pracownik, otrzymujący co miesiąc stałe wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2500 zł, stały dodatek – 450 zł, w danym miesiącu otrzymał: dodatek zmienny – 122,76 zł, wynagrodzenie za 1 dzień urlopu wypoczynkowego – 119,36 zł, zasiłek opiekuńczy za 3 dni – 276,69 zł. Jak uwzględniając powyższe informacje uzupełnić wynagrodzenie przyjmowane do podstawy zasiłkowej?