Zbyt wiele wypłaciliśmy pracownikowi. Kiedy odzyskamy nadwyżkę

Pracownik, będący w dobrej wierze, który „skonsumował” środki pieniężne uprzednio pobrane tytułem niesłusznie zawyżonego wynagrodzenia, nie musi ich zwracać. Wyrok Sądu Najwyższego z 20 lutego 2018 r. (sygn. akt II PK 351/16)

Zapomoga i dofinansowanie do wypoczynku z zfśs a limit zwolnienia podatkowego

Pytanie: Pracownicy przyznano zapomogę w wysokości 1.000 zł w związku z trudną sytuacją finansową. Od tej kwoty nie odprowadziliśmy podatku. Następnie pracownicy wypłaciliśmy przysługujący jej ryczałt urlopowy (wcześniej złożyła stosowne oświadczenie) w wysokości 820 zł. Czy od tej kwoty powinniśmy odprowadzić podatek?

Sprawdź, co zmieni się w dokumentacji do ZUS od 2019 r.

Od stycznia 2019 r. rozszerzony zostanie zakres danych przekazywanych do ZUS w imiennych raportach miesięcznych oraz dokumencie wyrejestrowującym ZUS ZWUA. Pojawi się również nowy dokument składany za nauczycieli – ZUS RPA. Sprawdź szczegóły.

Pamiętaj! Do 30 września musisz wpłacić drugą ratę odpisu na ZFŚS

Mimo że 30 września przypada w tym roku w niedzielę, to termin nie ulega przesunięciu na poniedziałek 1 października.  Potwierdza to stanowisko resortu pracy. Mamy tu bowiem do czynienia wyłącznie z przeniesieniem części zasobów finansowych zakładu pracy na wydzielone konto bankowe.

Nowe kwoty wolne od potrąceń ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego

W 2018 r., podobnie jak w roku ubiegłym, mamy do czynienia z dwukrotną zmianą kwot wolnych od potrąceń realizowanych ze świadczenia rehabilitacyjnego oraz zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, wypadkowego czy wyrównawczego.

Kwestionariusze osobowe pracowników – co z RODO

Nie ma co do zasady obowiązku, aby klauzule informacyjne zawarte były akurat w kwestionariuszach osobowych pracowników. Kwestionariusz może, choć nie musi zawierać takiej klauzuli.

Karty Multisport a składki ZUS

Pytanie: W każdym roku kalendarzowym pracownikom korzystającym z urlopu wypoczynkowego wypłacane jest z funduszu świadczeń socjalnych dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie, w kwocie niższej niż wysokość odpisu podstawowego (maksymalna kwota dofinansowania w 2018 roku w naszym zakładzie pracy wynosi 1150 zł). Od niedawna wprowadzone zostały karty Multisport z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-sportowe – korzystają z nich nie wszyscy pracownicy. Część kwoty za kartę Multisport jest dofinansowana z zfśs. Roczna kwota dofinansowania wynosi 576 zł. Osoba korzystająca z karty Multisport i otrzymująca dofinansowanie do wypoczynku w roku kalendarzowym pobiera z zfśs maksymalnie 1726 zł. Z funduszu świadczeń socjalnych wypłaca się również pożyczki na cele mieszkaniowe. Wszystkie wypłaty z funduszu mieszczą się w ogólnej kwocie naliczenia odpisu podstawowego. Czy w przypadku niektórych pracowników, jeżeli przekroczona jest roczna kwota podstawowego odpisu na zfśs należy od nadwyżki opłacić składki ZUS?

Jakie są reguły przyznawania dopłat do wypoczynku z ZFŚS

Pytanie: W regulaminie ZFŚS widnieje zapis w formie tabeli dotyczący dopłaty do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży. Próg dochodu – średni dochód netto na osobę w rodzinie. Dopłata z ZFŚS (nie więcej niż 70% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku, do wskazanego rachunku za wypoczynek): do 1.990,00 zł    –  95%, powyżej 1.990,00 zł do 3.900,00 zł  –   90%, powyżej 3.900,00 zł  – 80%. Pracownik przedstawił fakturę na kwotę 1.719,00 zł. Przysługuje mu dopłata w wysokości 95%, czyli pierwszy próg dochodu. Otrzymał dopłatę w wysokości 1.396,50 zł. Pracownik nie zgodził się z ww. kwotą twierdząc, że powinien otrzymać dopłatę w wysokości 1.470,00 zł (czyli 70% minimalnego wynagrodzenia). Komisja socjalna wyjaśniła mu, jak obliczyła przyznaną kwotę: 1.719,00 × 95% = 1.633,05 ta kwota przekracza 70% minimalnego wynagrodzenia (czyli kwotę 1.470,00 zł). W związku z tym, że pracownikowi przysługuje dopłata w wysokości 95%, to obliczono 1.470,00 × 95% = 1.396,50 zł i taką dopłatę otrzymał. Czy obniżanie kwoty nie więcej niż 70% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku, do wskazanego rachunku za wypoczynek jest zgodne z zapisem w regulaminie? Komisja uważa, że musi być rozgraniczenie w zależności od dochodu. Nie mogą wszystkie osoby, których dopłata przekracza 70% minimalnego wynagrodzenia dostać tej samej kwoty dopłaty, czyli 1.470,00 zł w 2018 r.