Zwolnienie z obowiązku opłacania składki na FP i FGŚP przy zmianie pracodawców

Pytanie: W jaki sposób należy ustalić okres zawieszenia Funduszu Pracy dla pracownicy, która powróciła z urlopu wychowawczego, z tym wyjątkiem, iż z urlopu macierzyńskiego korzystała w poprzednim zakładzie?

Zgłoszenie dodatkowych osób do ubezpieczenia przez obywatela Ukrainy

Pytanie: Nasz pracownik obywatel Polski jest opiekunem prawnym 15-letniego obywatela z Ukrainy. Czy obywatel Polski może zgłosić w zakładzie, w którym pracuje do ubezpieczenie zdrowotnego swojego podopiecznego z Ukrainy?

Wypłata zasiłków chorobowych i macierzyńskich zleceniobiorcom musi być udokumentowana w informacji PIT -8C

Zleceniodawca wypłacający zasiłki chorobowe i macierzyńskie zleceniobiorcom nie musi potrącać zaliczek na podatek. Powinien jednak wystawić każdemu ze zleceniobiorców imienną informację PIT -8C. Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 września 2018 r. (sygn. 0113-KDIPT 2-3.4011.408.2018.1.SJ)

Ustalanie okresu zasiłkowego po kilkudniowej przerwie w chorobie

Pytanie: Nasza pracownica przebywała na zwolnieniu lekarskim 182 dni bez żadnej przerwy, z kodem A. Po tym czasie na kilka dni wróciła do pracy, a następnie wpłynęło do nas kolejne zwolnienie lekarskie z literą B. Czy okres zasiłkowy liczymy od początku? Ponownie 33 dni płaci zakład pracy (100%), a od 34. dnia ZUS (100%)? Czy może okres zasiłkowy wydłuża się do 270 dni i nadal płaci ZUS? Nie wiem, czy na przeszkodzie nie stoi to, że pracownica wróciła na kilka dni do pracy i w związku z tym zwolnienia nie wystąpiły bezpośrednio jedno po drugim.

Upominki wręczane pracownikom z okazji urodzenia dziecka sfinansowane ze środków własnych pracodawcy

Wręczane pracownikom drobne upominki z okazji urodzenia dziecka nie podlegają przepisom o podatku dochodowym, tylko przepisom o podatku od spadków i darowizn. Pracodawca nie odprowadza więc zaliczek na podatek dochodowy. Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 września 2018 r. (0113-KDIPT 2-3.4011.388.2018.3.MS)

Regulamin wynagradzania od 1 stycznia 2019 r. – sprawdź, czy trzeba zmienić niektóre zapisy

lead Definicję minimalnego wynagrodzenia pracodawcy zamieszczają niekiedy w regulaminach wynagradzania. Musimy zatem sprawdzić, czy regulamin taki nie będzie wymagał modyfikacji.

Podstawa wymiaru zasiłku dla prowadzących firmę lub osób współpracujących liczona jest według odrębnych przepisów

Reguły odnoszące się do pracowników nie dotyczą zasiłków z ubezpieczenia chorobowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub osób współpracujących przy takiej działalności, gdyż dziś obowiązują odrębne zasady obliczania zasiłków dla takich ubezpieczonych. Uchwała Sądu Najwyższego z 4 października 2018 r. (sygn. akt III UZP 6/18)

Od 1 stycznia 2019 r. rosną składki ZUS i świadczenia pracownicze

lead Poziom minimalnego wynagrodzenia wpływa na wysokość wielu świadczeń wypłacanych w ramach stosunku pracy oraz podstawy wymiaru składek niektórych grup ubezpieczonych, do których zaliczamy np. początkujących przedsiębiorców czy pracowników korzystających z urlopów wychowawczych. Sprawdź, ile wyniosą one od 1 stycznia 2019 r. po podwyżce minimalnego wynagrodzenia  za pracę do kwoty  2.250 zł brutto.

Nagroda jubileuszowa i odprawa po podwyżce pensji

Pytanie: Mam problem w wyliczeniu podstawy do nagrody jubileuszowej/odprawy ze zmiennych składników wynagrodzenia w wypadku zmiany płacy zasadniczej. Otóż pracownik we wrześniu nabył prawo do nagrody jubileuszowej. Jego wynagrodzenie składa się ze składników stałych (płaca zasadnicza i dodatek stażowy) i zmiennych (premia miesięczna od 5 do 100% płacy zasadniczej i dodatku za pracę w godzinach nocnych i świątecznych). We wrześniu otrzymał podwyżkę płacy zasadniczej. Przy składnikach stałych bierzemy pod uwagę płacę zasadniczą i dodatek stażowy już po podwyżce, a co ze składnikami zmiennymi?