Ustalanie podstawy zasiłku opiekuńczego po zmianie wymiaru etatu

Pytanie: Pracownik zatrudniony od 21.10.2013 na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (1/1 etatu) z wynagrodzeniem stałym zasadniczym w wysokości 4.600 zł i dodatkiem funkcyjnym w wysokości 1000 zł pomniejszanym za każdy dzień nieobecności chorobowej, + 12% dodatku stażowego nie pomniejszanego za czas nieobecności chorobowej. Pracownica przebywała od 27.07.2017 r. – 25.07.2018 r. na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim, a zaraz po wykorzystała urlop wypoczynkowy od 26.07.2018 do 27.08.2018. Pracownica wróciła do pracy z dniem 28.08.2018 r., następnie od 11.09.2018 r. zmieniono jej wymiar czasu pracy na 7/8 etatu z wynagrodzeniem zasadniczym 4.025 zł i dodatkiem funkcyjnym 962,50 zł + 12% dodatku stażowego. Ubezpieczona w okresie 4–5.10.2018 r. sprawowała opiekę nad chorym dzieckiem w związku z tym należałoby obliczyć podstawę do zasiłku chorobowego. Jak prawidłowo obliczyć podstawę zasiłku po zmianie wymiaru czasu pracy?

Rozliczanie urlopu wypoczynkowego

Pytanie: Co z pustymi miesiącami przy ustalaniu urlopu i ekwiwalentu. Na przykład do podstawy wchodzą miesiące: IV/2018 – przepracowane 120 godz., V/2018- przepracowane 0 godz., VI/2018 – przepracowane 136 godz., czy wchodzą do ekwiwalentu i urlopu IV, V i VI czy miesiąc V omijamy i bierzemy do podstawy miesiąc III jeżeli w nim był czas przepracowany, a jeżeli nie to cofamy się do II.

Nowe formularze i nowe terminy rozliczenia podatku za 2018 rok

Pracodawcy i zleceniodawcy, jako płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, po raz kolejny dokonają rozliczenia zatrudnianych przez siebie osób. Tym razem płatników czekają zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy o PIT.

Jak wynagradzać pracownika niepełnosprawnego za ósmą godzinę pracy

Pytanie: Jeden z pracowników posiada znaczny stopień niepełnosprawności i do tej pory pracował po 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Od 1 października 2018 r. otrzymał zgodę lekarza medycyny  pracy o zniesieniu tego ograniczenia, oznacza to, że może pracować 8 godzin na dobę i 40 tygodniowo. Jak poprawnie rozliczyć jego wynagrodzenie? Czy ta 8. godzina ma być traktowana jako godzina nadliczbowa  (chodzi tu o wyrok SN z 6 lipca 2005 r.; sygn. akt  III PK 51/05)? Czy też pracownik ze zgodą od lekarza na pracę powyżej 7 godzin powinien być traktowany jak każdy etatowiec, tzn. wynagrodzenie nadliczbowe dopiero po 8 godzinie?

Jak ustalać okres wyczekiwania na zasiłek chorobowy zleceniobiorcy

Pytanie: Zleceniobiorca jest u nas zatrudniony na umowę zlecenia od 22.06.2018 r. Zgodnie z oświadczeniem został zgłoszony do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Nie mamy informacji o wcześniejszych okresach podlegania ubezpieczeniom. Jedyne wynagrodzenie, jakie wypracował, otrzymał w czerwcu. Od sierpnia prawie nieustannie przebywa na zwolnieniu. Ustaliłam, że okres wyczekiwania kończy mu się 19.09.2018 r. i od następnego dnia ma prawo do zasiłku. Czy to prawda?

Jak składniki płacy uwzględniać przy wyliczaniu zapłaty za nadgodziny

Pytanie: Jakie składniki powinny być ujęte przy wyliczaniu wynagrodzenia pracownika za godziny nadliczbowe. Jakie składniki powinny być wliczane do dodatku za godziny nadliczbowe.

Jak rozliczyć koszty dojazdu przy umowie o dzieło

Pytanie: W umowie o dzieło wykonawca zawarł zapis o wynagrodzeniu w kwocie brutto za pokaz oraz dodatkową kwotę jako koszty dojazdu. W umowie nie wskazuje, czy jest to autorskie widowisko laserowe. Przy wypłacie zaliczki zostały naliczone 20% kup. Czy przy wypłacie pozostałej części należności za pokaz należy dodać koszty dojazdu i odjąć 20% kup, czy też koszty dojazdu powinny być wypłacone oddzielnie w pełnej kwocie zawartej w umowie?

Jak obliczyć odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy, jeżeli okres zatrudnienia był krótszy niż okres obowiązywania zakazu

Pracodawca może zobowiązać pracownika, mającego dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, do niewykonywania działalności (pracy) konkurencyjnej wobec pracodawcy po ustaniu stosunku pracy. W tym celu strony zawierają pisemną umowę o zakazie konkurencji, w której m.in. należy określić czas trwania zakazu oraz wysokość odszkodowania przysługującego pracownikowi z tytułu powstrzymania się od działalności konkurencyjnej (art. 1012 § 1 kp).