Zbyt wysokie potrącenia komornicze z pensji – jak pracodawca powinien naprawić swój błąd

Pytanie: Przejęłam firmę po poprzedniczce i okazało się, że jeden z pracowników miał zbyt dużo potrącane dla komornika. Jego wynagrodzenie to 3.500 zł brutto, kwota netto to 2.505,34 zł. Kwota wolna od zajęć komorniczych wynosi 1.530 zł, potrącenie powinno wynosić 975 zł,  a potrącano 1.500 zł jak przy zajęciu alimentacyjnym. Jak powinnam postąpić w tej sytuacji?

W jakich sytuacjach kierownik może otrzymać wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Pracodawcy wykonując pracę w godzinach nadliczbowych – dokonują tego bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, z pewnym zastrzeżeniem.

Sprawozdania do GUS dotyczą także wypłaty wynagrodzeń

Pracodawcy poza rozliczeniami składkowo – podatkowymi dokonują również rozliczeń z Głównym Urzędem Statystycznym. Jest to obowiązek nałożony ustawą, a jego niedopełnienie, bądź przekroczenie wyznaczonego terminu zagrożone jest karą grzywny. W tym celu przygotowanych jest kilka sprawozdań. Należą do nich zarówno sprawozdania dotyczące zatrudnienia pracowników, wynagrodzeń, jak również sprawozdania dotyczące stricte prowadzonej działalności.

Sprawdź, o jakich zmianach dotyczących pracownika należy informować ZUS

W czasie trwania stosunku pracy sytuacja pracownika może wielokrotnie zmieniać się, np. otrzymuje wyższą pensję, zmienia wymiar etatu, nabywa prawo do emerytury albo otrzymuje orzeczenie o niepełnosprawności. O niektórych z nich pracodawca jako płatnik składek musi poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Aby to zrobić, należy wypełnić określone dokumenty ubezpieczeniowe i przekazać je w wyznaczonym terminie.

Rekrutacja zleceniobiorców – sprawdź, na jakiej podstawie przetwarzać ich dane

Pytanie: Na jakiej podstawie można przetwarzać dane osobowe kandydata do zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej? Jakie obowiązki w zakresie RODO należy zrealizować względem potencjalnego zleceniobiorcy?

Pracownik zatrudniony na czas określony, także może być przywrócony do pracy

Pozbawienie pracownika objętego ochroną przedemerytalną, któremu umowę o pracę wypowiedziano z naruszeniem przepisów, prawa żądania przywrócenia do pracy na dotychczasowych warunkach tylko dlatego, że był zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony, narusza konstytucyjną zasadę równości. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 grudnia 2018 r. (sygn. akt P 133/15)

Od 1 stycznia 2019 r. drobna zaległość w ZUS nie pozbawi dofinansowania z PFRON

Z dniem 1 stycznia 2019 r. pojawi się korzystne rozwiązanie dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Opłacona z uchybieniem terminu niewielka kwota składek ZUS nie będzie już stanowiła podstawy pozbawienia pracodawcy dofinansowania do wynagrodzenia z PFRON za te osoby. Sprawdź szczegóły.

Kiedy można zmniejszyć podstawę osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

Za miesiąc, w którym nastąpiło odpowiednio objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi lub ich ustanie i tym samym trwały one tylko przez część danego miesiąca, kwotę najniższej podstawy wymiaru składek zmniejsza się proporcjonalnie. Kwotę tę dzieli się przez liczbę dni kalendarzowych w tym miesiącu i mnoży przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniom.

Jak rozliczyć koszty przy umowie o dzieło

Pytanie: W umowie o dzieło wykonawca zawarł zapis o wynagrodzeniu w kwocie brutto za pokaz oraz dodatkową kwotę jako koszty dojazdu. W umowie nie wskazuje, czy jest to autorskie widowisko laserowe. Przy wypłacie zaliczki zostały naliczone 20% kup. Czy przy wypłacie pozostałej części należności za pokaz należy dodać koszty dojazdu i odjąć 20% kup, czy też koszty dojazdu powinny być wypłacone oddzielnie w pełnej kwocie zawartej w umowie?