Zmiany w egzekucji świadczeń alimentacyjnych od 11 stycznia 2019 r.

Celem nowych przepisów jest wzrost ściągalności alimentów m.in. poprzez rozszerzenie egzekucji oraz wzmocnienie sankcji nakładanych na pracodawców za nielegalne zatrudnianie pracowników będących dłużnikami alimentacyjnymi.

Rozliczenie trzynastki wypłaconej po ustaniu zatrudnienia

Pytanie: Pracownik odszedł na emeryturę w styczniu w 2018 r. Za przepracowany czas przysługuje mu trzynaste wynagrodzenie, które wynosi 200 zł. Czy stosujemy koszty uzyskania przychodu? Czy stosujemy kwotę wolną? Czy liczymy składkę na Fundusz Pracy, gdy osoba ma 50 lat?

Przekroczenie progu podatkowego w takcie miesiąca a kwota wolna od podatku

Pytanie: Pracownik w trakcie miesiąca wpadł w 32% próg opodatkowania. Czy w takiej sytuacji ulgi podatkowej nie potrąca się w tym miesiącu, czy w dopiero od następnego miesiąca?

Od 1 stycznia 2019 r. nowe kody wykorzystywane przy wypełnianiu dokumentów

W 2019 roku płatnik składek wypełnia nowe wzory dokumentów do ZUS oraz kody wykorzystywane przy wypełnianiu tych dokumentów. Sprawdź, na czym polegają zmiany i z jakich przepisów one wynikają.

Jak wyliczyć kwotę potrącenia z wynagrodzenia i zasiłku zleceniobiorcy

Pytanie: Zleceniobiorca, ze stawką godzinową, który otrzymuje wynagrodzenie na 10. dnia następnego miesiąca w grudniu 2018 przepracował 76,5 godziny (wynagrodzenie za przepracowane godziny + prowizja wyniosły 1.648,55 zł). Dodatkowo od 20 do 28 grudnia przebywał na zwolnieniu lekarskim (zasiłek za 9 dni wynosi 558,81 zł). Wynagrodzenie zleceniobiorcy jest zajęte przez komornika – nie jest to zajęcie alimentacyjne. Jak w tej sytuacji wyliczyć wynagrodzenie pracownika według najnowszych zmian o zachowaniu wynagrodzenia minimalnego, kwot wolnych od potrąceń z wynagrodzenia i zasiłku? Będę wdzięczna za pomoc

Jak rozliczyć wynagrodzenie za grudzień 2018 wypłacone w styczniu 2019 r.

Pytanie: Jaką kwotę wolną od potrąceń należy stosować w takiej sytuacji czy tę z 2018 r. czy już z 2019 r.? Pracownik którego wynagrodzenie jest wypłacane 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu za który wynagrodzenie przysługuje ma zajęcie komornicze niealimentacyjne, wynagrodzenie za grudzień wynosi 2.228,95 zł brutto (pracownik wynagradzany jest w systemie akordowym, ma prawo do podwyższonych kosztów i PIT-2). Czy w tej sytuacji możliwe jest dokonanie potrącenia?

Jak długo przechowywać ewidencję czasu pracy – stanowisko MRPiPS

Obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. przepisy wprowadziły 10-letni okres przechowywania akt osobowych oraz dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. Pojawiły się wątpliwości, czy okres ten należy zastosować również do ewidencji czasu pracy, dla której dotychczas przyjmowano znacznie krótszy – gdyż zaledwie 3-letni – okres jej przechowywania. Poznaj stanowisko, jakie w tej sprawie zajęło ministerstwo pracy.

e-ZLA dla zleceniobiorcy – problemy praktyczne

Jeden z naszych czytelników napisał: „Osoba, z którą podpisaliśmy umowę zlecenia, zachorowała. Otrzymaliśmy elektroniczne zwolnienie lekarskie wystawione na tę osobę. Czy mamy prawo do wypłaty świadczeń chorobowych, jeśli osoba ma podpisaną umowę zlecenia, a nie umowę o pracę? Jeśli tak, to na jakich zasadach?” Okazuje się, że osoba która podpisała umowę zlecenia ma prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, jeśli tylko przystąpiła do ubezpieczenia chorobowego.

Chory pracownik powinien zawiadomić o zmianie miejsca pobytu

Od 1 stycznia 2019 r. na ubezpieczonych nałożony został obowiązek informowania o aktualnym miejscu pobytu w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim. Nastąpiły również zmiany w zasadach zawiadamiania o terminie badania przez lekarza orzecznika albo przez lekarza konsultanta lub dostarczenia posiadanych wyników badań pomocniczych – w związku z prowadzoną kontrolą ZUS.