Zmniejszenie miesięcznego ryczałtu na podstawie oświadczenia o używaniu pojazdu prywatnego do celów służbowych

Pytanie: Czy w oświadczeniu o używaniu pojazdu do celów służbowych musimy wskazywać dni wolne w danym miesiącu i pomniejszać ryczałt? Czy też bez względu na liczbę przepracowanych dni (czy wystąpił w danym miesiącu urlop czy zwolnienie lekarskie bądź inna nieobecność) możemy wypłacić cały ustalony ryczałt?

Skutki pokrycia przez pracodawcę z własnych środków zaległych składek ZUS za zleceniobiorców

Pytanie: W wyniku przeprowadzonej kontroli dotyczącej lat 2014–2018 przez ZUS przekwalifikowane zostały umowy o dzieła na umowy zlecenia. Przekwalifikowanie wymusiło skorygowanie rozliczeń i opłacenie zaległych składek, które płatnik (pracodawca) uregulował w październiku 2018 r. z własnych środków całość (łącznie z częścią, która powinna być pokryta (potrącona) z przychodu zatrudnionej osoby). Zakwestionowane umowy dotyczą: byłych zleceniobiorców, z którymi pracodawcę nie łączą umowy cywilnoprawne, osób współpracujących obecnie na umowę zlecenia, osób zatrudnionych obecnie na umowę o pracę. Kwoty niepobranych w latach 2014–2018 składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne (w części, której powinny być pokryte ze środków zleceniobiorcy, a uregulowane zostały przez płatnika–pracodawcę) stanowią przychód dla zleceniobiorcy, byłego zleceniobiorcy i obecnego pracownika. Jaki to rodzaj przychodu dla wyżej wymienionych grup osób i czy uzyskany przychód należy oskładkować? Jakie rodzą się skutki podatkowe w związku z zapłatą przez płatnika (pracodawcę) zaległych składek ZUS za okres 2014 – czerwca 2018 r. (które powinny być pokryte ze środków zleceniobiorcy) wobec byłych i obecnych zleceniobiorców, jak też obecnego pracownika? Jakie ciążą na płatniku obowiązki względem ww. podatników i urzędu skarbowego? W wyniku zaleceń pokontrolnych powstała należność na rzecz płatnika. Czy instytucja kultury może dokonać jej umorzenia w części dotyczącej zleceniobiorców?

Samochód używany przez pracownika przez część dnia – sprawdź zapisy w umowie

Pytanie: Jak traktować dzień, kiedy pracownik przyjeżdża samochodem i ma go w pracy przez 4 godziny, a następnie, nie jest on już dostępny (samochód zabiera współmałżonek)? Czy ten dzień traktować jako dzień, w którym pracownik ma samochód?

Potrącenia z zasiłków: sprawdź, o ile wzrosną kwoty wolne

Dokonujesz potrąceń z wypłacanego pracownikowi zasiłku chorobowego, macierzyńskiego bądź świadczenia rehabilitacyjnego? Sprawdź, w jakiej wysokości od 1 marca br. zastosować kwoty wolne od potrąceń.

Jak wykazać trzynastkę i niektóre inne należności za poprzedni rok w raporcie ZUS RPA

Od 2019 roku obowiązuje nowy dokument rozliczeniowy ZUS RPA , w którym wykazuje się przychody otrzymane przez pracowników i zleceniobiorców za rok poprzedni. Raport składa się wyłącznie dla osób podlegających ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, które osiągnęły jakiekolwiek przychody wykazywane w tym raporcie i które pozostawały w zatrudnieniu w miesiącu, za który składany jest raport. Raportu nie składa się zatem za osoby zwolnione, które są wykazane w raporcie ZUS RCA z kodem 30 00 XX. Sprawdź zatem, jak poprawnie wypełniać ten dokument.

Jak wykazać ekwiwalent za urlop w raporcie ZUS RPA

ZUS, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom płatników, opublikował na internetowej stronie „E-akta pytania i odpowiedzi” obszerne komentarze związane z wypełnianiem nowych raportów informacyjnych i rozliczeniowych (ZUZ RIA i ZUS RPA). Niektóre wyjaśnienia ekspertów ZUS wprowadziły jednak pewne nieporozumienia, wynikające z braku precyzji w sformułowaniu pytań. Spore wątpliwości powstały m.in. wokół wykazywania w raporcie ZUS RPA ekwiwalentu za zaległy urlop. Wyjaśniamy je poniżej.

Jak ustalać okres zasiłkowy w trudnych sytuacjach

Sprawdź, jak właściwie ustalać okres zasiłkowy, gdy pracodawca otrzymał zwolnienie lekarskie bez kodu literowego lub z inną pieczątką lekarza. Przekonaj się, co zrobić, gdy niezdolność do pracy przed przerwą, jak też po przerwie spowodowana jest inną chorobą, a przerwa między kolejnymi okresami niezdolności (zwolnieniami lekarskimi) nie przekroczyła 60 dni.

Ewidencja, gdy urlop rodzicielski jest łączony z pracą

Pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W takim przypadku w ewidencji czasu pracy takiego pracownika powinny znaleźć się dwojakiego rodzaju informacje – dotyczące urlopu rodzicielskiego oraz czasu pracy faktycznie przepracowanego u pracodawcy.

Certyfikat rezydencji – 4 odpowiedzi na ważne pytania, niezbędne do właściwych rozliczeń z fiskusem

Przedstawienie płatnikowi certyfikatu rezydencji wpływa na zakres jego obowiązków nałożonych ustawami o podatku dochodowym. W praktyce pojawiają się wątpliwości, jak stosować tego typu dokumenty, np. jaka forma takiego dokumentu jest właściwa, jak ustalić aktualność certyfikatu rezydencji itd. Oto, w jaki sposób podchodzą do tego urzędy skarbowe i sądy administracyjne.