Wykorzystanie urlopu po zmianie wymiaru etatu, pozapracownicze formy zatrudnienia oraz zapisy w umowie o odpowiedzialności materialnej

Pytanie: Proszę o wskazówki dotyczące rozwiązania umowy o pracę i ekwiwalentu za urlop: Pracownica złożyła wypowiedzenie umowy o pracę z 1-miesięcznym wypowiedzeniem (pracowała na pełny etat jako księgowa kasjer), ale kierownictwo zaproponowało 1/2 etatu na stanowisku księgowej. Jak w takim przypadku powinniśmy postąpić: rozwiązać umowę i wydać świadectwo, czy istnieje inna możliwość bez rozwiązywania umowy, ponieważ pracownik ma zaległy urlop za rok ubiegły i chciałby go wykorzystać w późniejszym terminie? Jak będzie można udzielić urlopu w późniejszym terminie pracownikowi który będzie pracował na 1/2 etatu a nie jak dotychczas na pełen etat (w przypadku pozostawienia urlopu do wykorzystania)? Drugie pytanie dotyczy osoby zatrudnianej w kasie na część etatu lub na określoną liczbę godzin: Czy możemy zatrudnić osobę do sprzedaży biletów w kasie gotówkowej na umowę zlecenie (czy są jakieś przeciwwskazania do zatrudnienia na zlecenie, jeżeli praca jest pod nadzorem kierownictwa i jest wykonywana w siedzibie)? Osoba prowadzi działalność gospodarczą i prosi o wystawianie faktur za czynności kasjera? Jak postąpić z umową o odpowiedzialności materialnej (gotówka), jakie powinny być zapisy w tej umowie?

Urodzenie dziecka w dniu wykonywania pracy – jakie świadczenia otrzyma pracownica za ten dzień

Pytanie: Pracownica w dniu 19 marca 2019 roku była w pracy od 8.00 do 16.00. Po powrocie do domu rozpoczął się poród i w tym samym dniu o 21.40 pracownica urodziła dziecko. Jakie świadczenia powinna otrzymać za ten dzień?

Świadczenia urlopowe a wyodrębniony rachunek ZFŚS

Pytanie: Nie jesteśmy zobligowani do tworzenia ZFŚS, dlatego też tworzymy odpis i przelewamy na wyodrębniony rachunek środki pieniężne na wypłatę świadczeń urlopowych. Świadczenie urlopowe wypłacane jest po wykorzystaniu przez pracownika 14 dni kalendarzowych urlopu wypoczynkowego w roku bieżącym. Czy podatek dochodowy od świadczenia urlopowego powinien obciążać rachunek bieżący pracodawcy, czy też rachunek wyodrębniony? Czy w przypadku gdy na rachunku wyodrębnionym pozostały środki pieniężne z poprzednich lat (w związku z rotacją pracowników i niewykorzystaniem wymaganego wymiaru urlopu do wypłaty świadczenia), mogą one posłużyć na zorganizowanie imprezy integracyjnej pracowników?

Sfinansowanie wycieczki integracyjnej dla pracowników z ZFŚS nie jest dla nich przychodem

Udział pracowników w krajowej i zagranicznej wycieczce dofinansowanej z ZFŚS, która ma na celu integrację pracowników, nie jest dla nich nieodpłatnym świadczeniem powodującym powstanie przychodu. Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 stycznia 2019 r. (sygn. 0114-KDIP 3-2.4011.625.2018.2.AK1)

Przedłożony przez zleceniobiorcę certyfikat rezydencji powoduje opodatkowanie jego dochodu tylko w kraju rezydencji

Dochód osiągnięty przez łotewskiego zleceniobiorcę mającego miejsce zamieszkania na Łotwie, który ponadto udokumentował ten fakt łotewskim certyfikatem rezydencji podatkowej, jest opodatkowany tylko na Łotwie. Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 stycznia 2019 r. (sygn. 0113-KDIPT 2-3.4011.15.2019.1.KS)

Pracownik nie zapłaci dodatkowego podatku od kosztów paliwa w służbowych samochodach

Nie jest przychodem pracownika zapłata przez pracodawcę kosztów paliwa zużytego w czasie prywatnego korzystania z samochodu służbowego. Konsekwentnie takie stanowisko prezentują sądy administracyjne. Stanowisko NSA jest sprzeczne z poglądem fiskusa, który zazwyczaj znajdziemy w interpretacjach indywidualnych. Sprawdź, co to oznacza dla pracodawcy.

Pracodawca musi udowodnić pracownikowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych

Pracodawca musi wykazać, że czyn pracownika polegający na ciężkim naruszeniu obowiązków pracowniczych lub popełnieniu przestępstwa na jego szkodę faktycznie został dokonany. W razie wątpliwości nie można skutecznie zwolnić pracownika bez wypowiedzenia z jego winy na podstawie art. 521 Kodeksu pracy. Wyrok Sądu Najwyższego z 13 marca 2018 r. (sygn. akt I PK 16/17)

Odprawa emerytalno-rentowa – odpowiedzi na najważniejsze pytania

Odprawa emerytalna lub rentowa to świadczenie powszechne, ustawowo gwarantowane. Przysługuje więc niezależnie od posiadanego przez uprawnionego do niej pracownika stażu zatrudnienia – zarówno ogólnego, jak i u obecnego pracodawcy. Sprawdź, jakich błędów unikać przy jej naliczaniu i wypłacie.