Wypłata członkom rodziny zapomogi przyznanej pracownikowi, ale niewypłaconej z powodu jego śmierci

Pytanie: Pracownik złożył wniosek o zapomogę z ZFŚS z tytułu długotrwałej choroby. Komisja socjalna przyznała zapomogę pracownikowi. Zapomoga nie została wypłacona, pracownik zmarł. Czy niewypłacona pracownikowi zapomoga z ZFŚS przechodzi do praw majątkowych i podlega wypłacie osobom uprawnionym do renty rodzinnej?

Wsteczna podwyżka wynagrodzenia (wyrównanie) a podstawa świadczeń chorobowych i wynagrodzenia za nadgodziny

Pytanie: Na początku kwietnia zostało wypłacone wyrównanie wynagrodzenia za miesiące od stycznia do marca. Pracownik choruje w kwietniu. Czy do podstawy wymiaru zasiłku za miesiące styczeń – marzec 2018 r. należy uwzględnić nowe wynagrodzenie po podwyżce czy przed podwyżką? Czy tak samo będzie w przypadku godzin nadliczbowych?

Wpłaty na PPK posłużą egzekucji alimentów

Środki zgromadzone na rachunku PPK – w tym pochodzące z wpłat finansowanych przez pracodawców – będą mogły podlegać zajęciu na zaspokojenie roszczeń alimentacyjnych. Na obecnym etapie wprowadzenia zmian w tym zakresie nie przewiduje ministerstwo pracy.

Turnusy dokształcania dla młodocianych pracowników – pracodawca powinien przygotować się do zmian

Od 1 września 2019 r. pracodawca musi stosować nowe zasady kształcenia ustawicznego w formach poza szkolnych m.in. młodocianych pracowników. Warto się do tego przygotować już dziś.

Sprawdź, jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia po wejściu w życie pracowniczych planówKapitałowych

Od 1 stycznia 2019 r. podstawą do ustalenia wysokości potrącenia (posiadającego charakter obowiązkowy lub dobrowolny) jest wynagrodzenie po odliczeniu finansowanych przez zatrudnionego składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, a także wpłat do PP K dokonywanych przez osoby zatrudnione. Wpłaty do PP K będą również uwzględnianie przy wyznaczaniu kwot wolnych od potrąceń. Sprawdź nowe przepisy na przykładzie liczbowym.

Pracodawca nie uchroni się przed zapłatą za pracę w godzinach nadliczbowych

Popularną praktyką wśród pracowników jest omijanie przepisów w celu zaoszczędzenia na płacach, szczególnie nadgodzinach, osób zatrudnionych. Sądy przestrzegają: nawet zachowanie formalności czy zmiana rodzaju umowy świadczenia pracy nie uchronią pracodawcy przed zapłatą. Często tańsze będzie powierzenie wykonania zlecenia merytorycznej osobie spoza firmy niż narażanie się na proces z własnym pracownikiem.

Kiedy i jak trzeba będzie prowadzić rejestr czynności przetwarzania

Obowiązkiem większości pracodawców administrujących danymi jest prowadzenie rejestru czynności przetwarzania. Dokument ten ma pokazywać, w jakich procesach u praco-dawcy są przetwarzane dane osobowe, w jakim celu, kogo dotyczą oraz jak są zabezpieczane. Celem prowadzenia rejestru jest zapewnienie możliwości pełnienia nadzoru i monitorowania procesów przetwarzania danych osobowych przez organ nadzorczy. ADO będzie miał obowiązek udostępnić rejestr na każde wezwanie UODO. 

Jak rozliczać pod względem podatkowo-składkowym stypendium sportowe wypłacone przez urząd miasta

Pytanie: Urząd miasta wypłaca stypendium sportowe 1.000 zł brutto osobie bezrobotnej. Od takiego stypendium należy odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Podstawą składki zdrowotnej jest 1.000 zł czyli kwota wypłacanego stypendium zgodnie z art. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy zdrowotnej. Zaliczkę na podatek oblicza się zgodnie z art. 41 ustawy o PIT. Moje pytanie dotyczy podstawy składki zdrowotnej odliczanej od podatku (7,75%) – czy powinna być to kwota 1.000 zł czy 887,40 zł, czyli po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne.