Kiedy od przychodów z umów zlecenia płacimy podatek zryczałtowany

Zleceniobiorcy, który otrzymywał przychody opodatkowane podatkiem zryczałtowanym, nie wystawia się z tego tytułu żadnych dokumentów podatkowych, a w trakcie roku podatek wpłaca się z tytułu PIT-8AR. PIT ten należy przesłać do urzędu skarbowego właściwego dla siedziby zleceniodawcy do końca stycznia następnego roku. Zleceniobiorca może jednak zażądać informacji o odprowadzonej składce zdrowotnej, przysługuje mu bowiem prawo do odliczenia tej składki w wysokości 7,75% podstawy wymiaru (nieodliczonej od podatku zryczałtowanego) od podatku należnego za rok z tytułu przychodów opodatkowanych na zasadach ogólnych. Żaden przepis podatkowy bowiem nie wyłącza prawa do dokonania takiego odliczenia. 

Jak uzupełniać dodatki przyjmowane do podstawy świadczenia chorobowego

Pytanie: Do podstawy wymiaru zasiłku bierzemy uzupełnione wynagrodzenie zasadnicze, jeśli ktoś chorował. Czy uzupełniamy dodatek funkcyjny i specjalny, które są płatne w miesięcznej stawce? Dodatek specjalny jest przyznany na pewien czas. Pracownik ma powyżej 50 lat. Czy 70% zasiłku chorobowego liczymy od 34. dnia pobytu w szpitalu (dni 1–33 to dni pobytu w szpitalu) czy od 34. dnia niezdolności do pracy (zwykłe zwolnienie lekarskie)?

Zapłata odszkodowania za ustawowy okres wypowiedzenia

Pracownik może domagać się od pracodawcy zapłaty zryczałtowanego odszkodowania w kwocie nieprzekraczającej równowartości wynagrodzenia tego pracownika za ustawowy okres wypowiedzenia.

Prezenty dla pracowników a podatek dochodowy

W wielu firmach zatrudniających pracowników pracodawcy przekazują pracownikom prezenty i upominki z różnych okazji, a najczęściej z okazji jubileuszu firmy, okresu zatrudnienia pracownika, zasług i osiągnięć zawodowych itp. Źródłem takich świadczeń są zwykle środki obrotowe, ale po spełnieniu kryterium socjalnego pracodawca może sfinansować niektóre z nich także z ZFŚS. Zdarzenia te wywołują określone skutki w podatku dochodowym. Sprawdź, jak rozliczyć się z urzędem skarbowym.

Pracownicy młodociani: od września 2019 r. zwiększone wynagrodzenie i refundacja dla pracodawców

O 1 punkt procentowy od września 2019 r. ulegną zwiększeniu stawki minimalnych wynagrodzeń przysługujących pracownikom młodocianym odbywającym przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu. Pracodawcy zatrudniający pracowników młodocianych będę mogli z tego tytułu ubiegać się o zwiększoną refundację płac przysługujących tym osobom. Sprawdź szczegóły.

Jak w umowie o pracę określa się wysokość wynagrodzenia

Pytanie: Pracownica obsługi szkoły ma zawartą umowę o pracę na okres 08.04.–30.04.2019 r. Czy podając na umowie warunki płacy, należy podać stawkę zasadniczej płacy w całości (2.900,00 zł), tak jakby pracowała cały miesiąc? I wtedy dział Rachuby wylicza ją zgodnie z okresem zatrudnienia? Czy wyliczyć stawkę płacy zasadniczej proporcjonalnie do okresu pracy, czyli za dni robocze, tj. 16 dni (2.200,00 zł)?