Zmiana wymiaru etatu a sposób przeliczenia trzynastki uwzględnianej w podstawie zasiłkowej

Pytanie: U pracownika w trakcie roku nastąpiła zmiana wymiaru czasu pracy z 3/4 na 1 etat. Od 01.01.2017 r. do 31.07.2017 r. pracował na 3/4 etatu. Od 01.08.2017 r. na cały etat. Pracownik w luty 2018 r. otrzymał trzynastkę za 2017 r., w marcu 2018 r. zachorował. Podstawa zasiłkowa liczona jest z okresu 01.08.2017 r. (zmiana etatu) do 28.02.2018 r. Do podstawy zasiłkowej wliczamy 1/12 trzynastki. W jakiej wysokości? Faktycznie wypłaconej?

Zasiłek opiekuńczy po 90 dniach? Poznaj planowane zmiany zasiłkowe

Od 2020 r. okres wyczekiwania obejmie nie tylko prawo do zasiłku chorobowego, lecz również macierzyńskiego i opiekuńczego. Okres ten zostanie znacznie wydłużony. Zmienią się również zasady nabywania prawa do nowego okresu zasiłkowego. Sprawdź, co to oznacza dla pracodawcy.

Wypłaty kwartalne, roczne i jednorazowe – jak rozliczać składki i przygotować dokumenty do ZUS 

Wypłaty kwartalne, roczne lub jednorazowe budzą wiele wątpliwości co do zasad ich uwzględniania w podstawie wymiaru składek oraz sposobu wykazywania w dokumentach rozliczeniowych. Wypłaty takie mogą wpływać na powstanie obowiązku naliczenia określonych należności składkowych lub na jego ustanie. Mogą też skutkować koniecznością przygotowania dodatkowego raportu imiennego.

W jaki sposób właściwie rozliczać ryczałt na jazdy lokalne

Pytanie: Ośrodek zamierza podpisać z pracownikiem umowę o używanie samochodu prywatnego do jazd lokalnych. Ustalony został limit miesięczny w wysokości 180 km wyliczany według stawek za 1 km jak w rozporządzeniu. Czy przy rozliczeniu ryczałtu należy dołączyć ewidencję przebiegu pojazdu? Czy wystarczy samo oświadczenie o wysokości ryczałtu i dniach wolnych co miesiąc? Czy wyliczona miesięcznie kwota ryczałtu powinna zostać opodatkowana podatkiem dochodowym?

W jaki sposób opodatkowywać ryczałt za jazdy lokalne

Pytanie: Czy ryczałt za jazdy lokalne, które otrzymuje pracownik na podstawie umowy ze stawką za 1 kilometr 0,8358 zł podlega opodatkowaniu przy wypłacie?

Składki od wypłat zaległych dodatków za godziny nocne – rozliczenia z pracownikiem

Jeżeli pracownik wygra w sądzie sprawę o wypłatę dodatków za pracę w porze nocnej, płatnik może mieć sporo wątpliwości. Przede wszystkim często zastanawia się, według jakiej stawki wynagrodzenia minimalnego powinien liczyć wspomniane dodatki, jeśli przysługują one za dwa ubiegłe lata, a ich wypłata nastąpi w roku bieżącym, oraz co w takiej sytuacji ze składkami. Zyskaj pewność, jak rozliczać zaległe wypłaty za pracę w nocy.

Pracownik na urlopie wychowawczym umowa o prowadzenie PPK

Ujednolicone zostaną okresy zawierania umów o prowadzenie PPK w przypadku osób przebywających na urlopach związanych z rodzicielstwem, z terminami które obowiązują w przypadku pozostałych osób zatrudnionych. Poznaj szczegóły wprowadzanych zmian.

Orzeczenia z badań profilaktycznych – co się zmieniło od 4 maja

Od 4 maja 2019 r. pracodawcy uzyskają nowe uprawnienia w zakresie żądania od osoby przyjmowanej do pracy orzeczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność do wykonywania pracy wraz ze skierowaniem na badania lekarskie będącym podstawą wydania takiego orzeczenia. Poznaj szczegóły zmian.