Zmiany w przepisach o PPK uproszczą system

Obowiązująca od 25 czerwca 2019 r. zmiana ustawy o PPK oznacza ujednolicenie okresów zawierania umów o prowadzenie PPK w przypadku osób przebywających na urlopach związanych z rodzicielstwem z terminami, które obowiązują w przypadku innych zatrudnionych. Co jeszcze się zmienia?

Sprawdź, co zmieni się w Kodeksie pracy od 7 września 2019 r.

Z dniem 7 września 2019 r. zmieni się wiele kwestii związanych z równym traktowaniem i dyskryminowaniem pracowników, ochroną osób korzystających z uprawnień rodzicielskich, mobbingiem, wydawaniem świadectw pracy i terminem przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy. Sprawdź, co to oznacza dla pracodawcy.

Śmierć pracownika lub zleceniobiorcy – dokumentacja i RODO 

Zgon pracownika lub zleceniobiorcy jest na ogół zdarzeniem nieprzewidywalnym i zaskakującym, nawet jeżeli pracownik przed śmiercią długotrwale chorował. Jest to też sytuacja, na którą pracownicy działów kadrowo-płacowych nie zawsze są przygotowani. Tymczasem rodzina zmarłego oczekuje od pracodawcy jak najszybszej wypłaty świadczeń z tym związanych, co jest zrozumiałe, mając na uwadze, że śmierć członka rodziny wiąże się zwykle z niemałymi kosztami. Sprawdź, jak szybko i bezbłędnie wypłacić należne świadczenia oraz jakie dokumenty wypełnić w związku z RODO.

Od 29 lipca 2019 r. pracodawca wypełnia nowy, pomocniczy wzór świadectwa pracy

Jeżeli od 4 maja br. pracodawca wskazywał w wystawianym świadectwie pracy imiona rodziców pracownika, na wniosek zatrudnionego będzie zobowiązany wystawić mu nowe świadectwo pracy, niezawierające tych danych. Z pomocniczego wzoru świadectwa pracy znika punkt dotyczący imion rodziców pracownika.

Jak rozliczyć na liście płac wpłaty na PPK

Pytanie: Nasza spółka zatrudnia ponad 250 pracowników i od 1 lipca 2019 r. zobowiązana jest do utworzenia Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK). Na początku lipca dokonaliśmy wyboru instytucji finansowej i zawarliśmy z nią umowę o zarządzanie PPK, a w ślad za nią umowę o prowadzenie PPK. W efekcie od wynagrodzenia wypłaconego po dacie zawarcia wskazanych umów, a więc począwszy od wynagrodzenia za lipiec, wypłacanego u nas 31 lipca (za dany miesiąc wypłacamy wynagrodzenie ostatniego dnia tego miesiąca), jesteśmy zobowiązani do dokonywania wpłat na PPK. Przy czym pracodawca finansuje wyłącznie wpłatę podstawową w wysokości 1,5% (nie zdecydował się na dokonywanie wpłaty dodatkowej, dobrowolnej). Czy prawidłowo rozliczyliśmy listę płac za lipiec za pracownika (45 lat), który nie złożył deklaracji rezygnacji z PP K, a tym samym jest objęty PP K i nie zadeklarował wpłaty dodatkowej co oznacza, że wysokość wpłaty podstawowej, finansowanej ze środków pracownika wynosi 2%? Pracownik ten przekroczył w poprzednich miesiącach górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, a w lipcu nastąpiło przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek ZUS i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zostały naliczone od niższej podstawy niż składki na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe. Pracownikowi przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodu = 111,25 zł i nie przysługuje mu ulga podatkowa.