Zerowy PIT dla osób do 26. roku życia: lista płac i praktyczne wskazówki dla płatników 

Od 1 sierpnia 2019 r. osoby w wieku do 26 lat, które są zatrudnione na podstawie stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej lub umów zlecenia, zostały objęte nowym przywilejem w postaci zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Poznaj zasady zastosowania nowego zwolnienia od podatku i dowiedz się, jak je stosować w praktyce.

Sprawdź odpowiedzialność biura rachunkowego oraz pracownika kadr wobec ZUS

Za realizację zobowiązań związanych z podleganiem przez osoby zatrudnione ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu co do zasady odpowiada płatnik składek (pracodawca lub zleceniodawca). Przepisy ustawy systemowej nakładają na płatników określone obowiązki, przewidując za ich niewykonanie sankcję w postaci grzywny do 5.000 zł. Odpowiedzialność karną może ponieść nie tylko płatnik składek. Sprawdźmy, w jakim zakresie za błędy mogą odpowiadać pracownicy działów kadrowo-płacowych lub biur rachunkowych bądź innych firm świadczących usługi w zakresie realizacji zadań pracodawcywobec ZUS.

Przejście pracowników na nowego pracodawcę a wysokość składek wypadkowych

Nowy pracodawca może wstąpić, na mocy art. 93 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej, w prawa i obowiązki przysługujące dotychczasowemu pracodawcy jako płatnikowi składek na ubezpieczenia społeczne. Oznacza to, że w trakcie tego samego roku składkowego zostaje zachowana, uprzednio ustalona przez ZUS na wniosek poprzedniego pracodawcy, stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe w odniesieniu tylko do tych ubezpieczonych pracowników, którzy w wyniku połączenia spółek przeszli do nowego pracodawcy.

PPK: będzie zmiana formularza ZUS RCA

Trwają prace nad modyfikacją formularza ZUS RCA – informuje ZUS . W druku tym znajdzie się dodatkowe pole w celu wykazywania kwot wpłat na pracownicze plany kapitałowe, finansowanych ze środków pracodawcy. Jak wykazywać wpłaty na PP K do czasu zmiany formularza?

Podpisanie umowy o zarządzanie PPK – krok po kroku

Pracodawcy zobligowani do utworzenia PP K mają wiele obowiązków przewidzianych w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Do głównych zadań należy m.in. wybór instytucji finansowej, która utworzy rachunki PP K, oraz terminowe zawarcie umowy o zarządzanie PPK. Sprawdź, jak nie popełnić błędu przy podpisywaniu umowy.

Podpisanie umowy o prowadzenie PPK – krok po kroku

Po wyborze instytucji finansowej, która utworzy rachunki PPK, oraz zawarciu umowy o zarządzanie PPK, kolejnym bardzo ważnym obowiązkiem podmiotu zatrudniającego jest podpisanie umowy o prowadzenie PPK. Umowa ta jest zawierana przez pracodawcę w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych, z instytucjami finansowymi, z którymi zakład pracy zawarł umowę o zarządzanie PP K. Sprawdź szczegóły.

Od 1 sierpnia 2019 r. obowiązuje zerowy PIT dla młodych – ważne jest oświadczenie

Osoby do 26 lat, które w 2019 r. zechcą skorzystać z „zerowego PIT ”, od dnia wejścia w życie nowych przepisów będą mogły składać płatnikom oświadczenia informujące o spełnianiu warunków do nowego zwolnienia od podatku. Sprawdź, jak w praktyce może brzmieć treść takiego oświadczenia.

Kontrole PIP 2018: co sprawdzała i ujawniła inspekcja pracy

14,8 tys. mandatów na kwotę 17,9 mln zł oraz 60,8 tys. ujawnionych wykroczeń przeciwko prawom pracownika – to efekty ubiegłorocznej działalności kontrolnej PIP . Sprawdź, jakie działania kontrolne prowadziła inspekcja pracy w 2018 r. i kiedy najczęściej ujawniała nieprawidłowości.