Zaporowe warunki przy wypowiedzeniu zmieniającym dają pracownikowi prawo do odprawy

Odprawy wypłacane przy zwolnieniach grupowych i indywidualnych są znanym skutkiem zmian kadrowych w firmie. Nie każdy pracodawca wie, że konieczność gratyfikacji zwalnianego etatowca pojawia się czasem także wtedy gdy do zwolnienia dochodzi na skutek nieprzyjęcia zmienionych warunków pracy.

W jaki sposób okres prowadzenia gospodarstwa rolnego należy wliczać do stażu pracy

Pytanie: Pracownik zatrudniony w ośrodku kultury na czas określony od 1 kwietnia 2019 r. do czerwca 2020 r. zwrócił się z prośbą o zaliczenie do stażu pracy okresu pracy na gospodarstwie rolnym od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2019 r. W tym celu przedłożył zaświadczenie z urzędu miejskiego stwierdzające, że zgodnie z ewidencją prowadzoną do celów naliczania podatku rolnego na terenie gminy posiada gospodarstwo rolne o powierzchni 1.3641 ha. Jak oświadczył pracownik, jest on właścicielem tego gospodarstwa i do dnia dzisiejszego je prowadzi, pracując jednocześnie od 1.04.2019 r. w ośrodku kultury w niepełnym wymiarze czasu pracy. Czy możemy zaliczyć ten okres do stażu pracy?

W jaki sposób naliczać dodatek stażowy za okres choroby w podstawie wymiaru trzynastki

Pytanie: W naszej jednostce budżetowej dodatek stażowy podczas choroby jest wypłacany w całości, ale z podziałem na część przypadającą za okres choroby i okres wykonywania pracy. Czy do podstawy trzynastki należy wliczyć cały dodatek stażowy, czy tylko tę część, która dotyczy okresu faktycznego wykonywania pracy?

Minimalna stawka godzinowa w 2020 roku wynosi 17 zł – lista płac

W przypadku gdy zapłata za pracę nie gwarantuje minimalnej stawki godzinowej, zatrudnionemu przysługuje wynagrodzenie w wysokości obliczonej z uwzględnieniem przewidzianej ustawowo stawki. Sprawdź nową wysokość w rozliczeniach na listach płac.

Którym pracownikom pracodawca musi wypłacić dodatki wyrównawcze

Dodatek wyrównawczy rekompensuje kilku grupom pracowników utratę pensji. Warto wiedzieć, kiedy jego wypłata jest wymagana oraz jak wyliczyć jego wysokość kiedy zajdzie taka potrzeba.

Kiedy pracownikowi należy się wyrównanie dodatku stażowego

Pytanie: Pracownik samorządowy (zatrudniony na umowę o pracę na czas określony 08.10.2018 r. – 07.04.2019 r.) zwrócił się z prośbą o wyrównanie dodatku stażowego. W chwili rozpoczęcia pracy staż na starcie wynosił 3 lata, 2 miesiące i 8 dni. Pracownik równocześnie był zatrudniony w innym miejscu pracy, w którym stosunek pracy ustał 31.01.2019 r. W dniu 08.02.2019 r. dostarczył nam świadectwo pracy i od lutego 2019 r. otrzymał dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego (stosownie do udokumentowanego stażu pracy). Czy zatrudniony ma prawo do wyższego dodatku stażowego dopiero od momentu faktycznego udokumentowania dłuższego stażu pracy? Czy pracownikowi należy się wyrównanie począwszy od 8 października 2018 r.

Kiedy dofinansowanie do szkoleń i studiów podyplomowych wolne jest od PIT i ZUS

Pytanie: Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania w zakresie zawieranych umów o ponoszenie kwalifikacji zawodowych z inicjatywy pracownika za zgodą Pracodawcy pomiędzy Pracodawcą a pracownikiem Czy dofinansowanie szkoleń na podstawie przedłożonych faktur stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy i powinno podlegać oskładkowaniu i opodatkowaniu? Czy dofinansowanie studiów podyplomowych na podstawie przedłożonych faktur stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy i powinno podlegać oskładkowaniu i opodatkowaniu? W jaki sposób należy dokonać rozliczenia przychodu powstałego w wyniku opłacenia za pracownika kosztów szkolenia/studiów podyplomowych?

Jaki wpływ na wymiar czasu pracy w listopadzie mają dwa święta

W listopadzie występują dwa dodatkowe dni wolne z tytułu świąt. Sprawdź, ile dni czy też godzin pracownik ma w tym miesiącu do przepracowania i jak prawidłowo rozliczyć czas pracy, jeśli pracował w święto.