2 BW 0048 okladka

Wskaźniki i stawki aktualne od 1 kwietnia 2020 r.

Od 1 kwietnia 2020 r. zmieniają się wskaźniki i stawki dla pracodawców i przedsiębiorców: wysokość odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu, jakiego pracownik doznał wskutek wypadku przy pracy oraz jakie przysługują członkom rodziny pracownika, który zmarł w wyniku takiego wypadku, wysokość odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do OFE, wskaźnik waloryzacji podstawy zasiłku chorobowego. Sprawdź także aktualną wysokość innych wskaźników. Pobierz bezpłatnego ebooka.

Wniosek o odroczenie terminu płatności składek, zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty, zawieszenie spłaty umowy o odroczeniu terminu płatności składek na 3 miesiące

Zaprezentowany przez ZUS uproszczony wniosek jest przeznaczony dla wszystkich przedsiębiorców, co oznacza, że każdy bez względu na rodzaj prowadzonej działalności a także wielkość przedsiębiorstwa będzie mógł skorzystać. Należy pamiętać, że odroczenie terminu płatności składek to tylko odłożenie w czasie obowiązku rozliczenia się z ZUS, składki należy zapłacić po trzech miesiącach. Wniosek jest jednostronicowy, a wypełniając go wystarczy podać podstawowej dane w tym NIP, REGON lub PESEL. Należy również krótko uzasadnić, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową pracodawcy, czego konsekwencją jest brak możliwości opłacenia w terminie należności.

Zawiadomienie o wynagrodzeniu pracownika za czas przestoju ekonomicznego w czasie pandemii

W przypadku pracownika (zleceniobiorcy) objętego przestojem ekonomicznym pracodawca jest uprawniony: do wypłacania wynagrodzenia obniżonego nie więcej niż o 50%, nie niższego jednak niż od kwoty ustawowej płacy minimalnej, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy, otrzymania z FGŚP dofinansowania do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia (z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy) oraz środków na składki na ubezpieczenia społeczne należne ze strony pracodawcy od przyznanych świadczeń.

Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia oraz są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. pracownikom, zleceniobiorcom, przedsiębiorcom).

Polecenie pracy zdalnej (w związku z zagrożeniem koronawirusem)

Wzór polecenia pracy zdalnej (wydanego w oparciu o przepisy ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz.U. z 2020 r. poz. 374).