2 BW 0051 okladka

Wskaźniki i stawki aktualne od 1 września 2020 r.

Od 1 września 2020 r. zmieniły się wskaźniki. Sprawdź aktualną wysokość wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych, kwoty ograniczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego/świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu zatrudnienia, przychodów dodatkowych, które wpływają na zmniejszenia emerytury lub renty. Miej pod ręką kilkadziesiąt innych wskaźników i stawek, bez których poprawnie nie obliczysz wynagrodzeń.

ZNp-7 – wniosek o świadczenie rehabilitacyjne – aktualizacja 26 czerwca 2020 r.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu okresu pobierania zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy.

Oświadczenie Z-10 – aktualizacja 26 czerwca 2020 r.

Oświadczenie wypełnia się, jeśli ubezpieczony ubiega się o zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu zatrudnienia lub tytułu ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego.

Zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia za pracę - obowiązuje od 30 lipca 2020 r.

Rozporządzenie ministra finansów z 20 lipca 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1314) wprowadziło nowy wzór zawiadomienia o zajęciu wynagrodzenia za pracę.

2 BW 0050 okładka

Wskaźniki i stawki aktualne od 16 maja 2020 r.

Obowiązujące w 2020 r. kwoty podwyższenia kwoty wolnej od potrąceń przypadające na jednego nieosiągającego dochodów członka rodziny, którego pracownik ma na utrzymaniu w sytuacji, gdy z powodu podjętych Polsce działań zapobiegających zarażeniem SARS-CoV-2 pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek jego rodziny utracił źródło dochodu – obowiązuje od 16 maja 2020 r. na mocy tarczy antykryzysowej 3.0. Sprawdź także inne wskaźniki po zmianach.

RZS-P – Wniosek płatnika składek o zwrot nienależnie opłaconych składek

Płatnik, który złożył wniosek o zwolnienie ze składek za kwiecień i maj – jeżeli składki te zostały już przez niego opłacone – może wystąpić do ZUS o zwrot nadpłaconych środków. Wniosek w tym celu należy złożyć elektronicznie, przez PUE ZUS (Platformę Usług Elektronicznych, udostępnioną przez ZUS), na formularzu EZS-P, albo przekazać w postaci papierowej, pocztą lub osobiście w placówce ZUS, korzystając z formularza RZS-P.