WYDANIE ONLINE

Zmiana kwoty minimalnego wynagrodzenia oznacza dodatkową pracę dla osób zajmujących się w firmach sprawami kadrowo-płacowymi. Związane jest to z koniecznością przeliczania części świadczeń wypłacanych pracownikom. Chodzi tu o świadczenia, których wartość uzależniona jest od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, m.in. o ryczałt za nadgodziny i wykonywanie pracy w porze nocnej, a także ekwiwalent i wynagrodzenie urlopowe, przy wyliczaniu których uwzględniano należności ustalane na bazie płacy minimalnej z poprzedniego roku.

czytaj więcej »

Jeśli pracownik otrzyma wyższą kwotę zasiłku macierzyńskiego, niż mu przysługuje, nadpłaconej kwoty nie można odzyskać potrącając tę kwotę w następnym miesiącu. Ponieważ jest to błąd rachunkowy po stronie pracodawcy zwrot nadpłaconego wynagrodzenia można odzyskać jedynie po uzyskaniu zgody od pracownika. W przypadku nadpłaconych składek również trzeba uważać. Błędem będzie zwrot pracownikowi wprost różnicy wynikającej z kwoty nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i niedopłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

czytaj więcej »

Pracodawca może wypowiedzieć umowę o zakazie konkurencji, a nawet od niej odstąpić, nie podając przyczyn takiej decyzji. Pracownik jest zwolniony wtedy z przewidzianego umową zakazu, a pracodawca uwalania się od obowiązku zapłaty odszkodowania. Wyrok Sądu Najwyższego z 12 listopada 2014 r. (sygn. I PK 86/14)

czytaj więcej »

Pracodawca będzie mógł jednostronnie zwolnić pracownika, będącego na wypowiedzeniu, z obowiązku świadczenia pracy. Ale będzie musiał mu za ten okres zapłacić – tak, jakby pracownik normalnie pracował. Tak zakłada przygotowany przez resort pracy projekt nowelizacji Kodeksu pracy.

czytaj więcej »

Resort pracy z jednej strony planuje bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące zawierania umów na czas określony – chce wprowadzić limity ilości umów, a także łącznego okresu ich trwania, z drugiej „otwiera furtkę”, która pozwoli te ograniczenia ominąć.

czytaj więcej »

Pracodawca wypłaca świadczenie urlopowe, raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Dla uzyskania świadczenia nie wystarczy zatem sam fakt, że urlop pracownika trwa nieprzerwanie przez 14 dni kalendarzowych.

czytaj więcej »

Wydatki ponoszone przez lekarza na usługi gastronomiczne podczas spotkań, na których omawiane są sprawy związane z monitorowaniem badań klinicznych, będą stanowiły koszty uzyskania przychodu. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 17 października 2014 r. (nr ITPB1/415-825/14/AK)

czytaj więcej »

Zaliczkę na podatek dochodowy pracownika zmniejsza się o kwotę zmniejszają podatek, wyłącznie wówczas jeżeli pracownikprzed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży zakładowi pracy oświadczenie według ustalonego wzoru (PIT-2).

czytaj więcej »

W przypadku gdy choroba pracownika obejmuje 31 grudnia – 1 stycznia, dla ustalenia należności, jakie będą pracownikowi przysługiwały 1 stycznia zawsze należy zbadać, do którego świadczenia z tytułu choroby pracownik był uprawniony 31 grudnia, tj. do wynagrodzenia chorobowego, czy zasiłku.

czytaj więcej »

Z brzmienia art. 42 § 4 kp należy wysnuć wniosek, iż po upływie danego roku kalendarzowego od 1 stycznia kolejnego roku można pracownikowi ponownie powierzyć inne obowiązki, niż wynikające z umowy o pracę (, na okres nieprzekraczający łącznie 3 miesięcy w tym roku. Warto jednak pamiętać, iż ponowne powierzenie obowiązków musi być uzasadnione, a poza tym nie może zmierzać do obejścia prawa lub naruszać zasad współżycia społecznego.

czytaj więcej »

Pracownik, który w ciągu 30 dni podejmie pracę u innego pracodawcy, nie będzie musiał poddawać się wstępnym badaniom lekarskim, jeśli warunki pracy będą podobne jak te w poprzednim zakładzie.

czytaj więcej »

Od 1 grudnia 2014 r. płatnicy składek, którzy rozpoczynają działalność i podlegają obowiązkowi wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) mają automatycznie zakładane konto płatnika składek.

czytaj więcej »

Członkowie rad nadzorczych odpłatnie sprawujący swoją funkcję zostaną objęci ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi. W celu zgłaszania do ubezpieczeń członków rady resort pracy przewiduje wprowadzenie 3 odrębnych kodów tytułu ubezpieczenia.

czytaj więcej »

Akcja promocyjna, dzięki której osoby zatrudnione mają prawo do zakupów po preferencyjnych cenach, nie generuje dla nich przychodu ze stosunku pracy. Wyrok NSA z 30 października 2014 r. (sygn. akt II FSK 2451/12)

czytaj więcej »

wiper-pixel