WYDANIE ONLINE

Złożenie przez podatnika oświadczenia PIT-12 w wymaganym terminie, tj. przed 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym, spowoduje, że pracodawca będzie miał obowiązek rozliczenia podatku dochodowego pracownika w zeznaniu PIT-40. To nie wszystkie oświadczenia podatkowe składane przez pracowników.

czytaj więcej »

Deklaracje, informacje oraz roczne obliczenie podatku (PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R oraz PIT-40) składa się urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej. To jest zasad, od której jest wyjątek. Formularze te można składać w formie dokumentu papierowego tylko wtedy, gdy płatnik ma obowiązek sporządzić je za dany rok dla nie więcej niż 5 podatników.

czytaj więcej »

Ryczałty za jazdy firmowych samochodem do celów prywatnych, mniej obowiązków dla płatników składek – to tylko niektóre zmiany, jakie wprowadza ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, tzw. czwarta transza deregulacyjna.

czytaj więcej »

Nie tylko pracownicy, ale także inne osoby wykonujące pracę za wynagrodzeniem – bez względu na podstawę prawną zatrudnienia, będą mogły tworzyć i wstępować do związków zawodowych. Nad zmianą przepisów w tym kierunku pracuje resort pracy. Odpowiedź sekretarza stanu w MPiPS na interpelację poselską nr 28762.

czytaj więcej »

Okres wypowiedzenia dla pracowników, których staż w danej firmie przekracza 36 miesięcy, powinien wynosić 2 miesiące – wynika ze wspólnego stanowiska Lewiatana, BCC, Pracodawców RP i Związku Rzemiosła Polskiego do rządowego projektu zmian w Kodeksie pracy.

czytaj więcej »

Należności wypłacane pracownikom tymczasowym w związku z podróżami służbowymi, do określonego limitu, korzystają ze zwolnienia z PIT. A to oznacza, że nie ma obowiązku obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek. Jak jednak traktować diety ponadlimitowe? Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 5 września 2014 r. (nr ITPB2/415-566/14/RS)

czytaj więcej »

Zawarte porozumienie zbiorowe jest aktem zakładowego prawa pracy i wiąże pracodawcę na takich samych zasadach jak inne przepisy prawa pracy. Pracownicy nie mogą zrzec się prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu podwyżek płac zagwarantowanych porozumieniem zbiorowym, które zostało zmienione, zawieszone lub wypowiedziane. Wyrok Sądu Najwyższego z 12 listopada 2014 r. (sygn. I PK 79/14)

czytaj więcej »

Pytanie: Dnia 15 grudnia 2014 r. pracownica skończyła urlop rodzicielski. Ma zaległy urlop za 2013 rok w wymiarze 20 dni oraz 26 dni urlopu za 2014 rok. Chciałaby całość urlopu (46 dni) wykorzystać od 16. grudnia 2014 r.  Ponieważ chce pójść na urlop wychowawczy, chciałabym przed jego rozpoczęciem wykorzystać też urlop za 2015 rok. Czy ten wniosek pracodawca jest również obowiązany uwzględnić?

czytaj więcej »

Każdy pracodawca podejmujący decyzję o rezygnacji z funduszu ma na ogłoszenie tej wiadomości pracownikom czas tylko do końca stycznia roku kalendarzowego, w którym ZFŚS miał być tworzony.

czytaj więcej »

W celu ustalenia składki wypadkowej na nowy rok składkowy, który rozpocznie się 1 kwietnia, należy do końca stycznia danego roku przekazać do ZUS formularz ZUS IWA. Musi on zawierać dane za 2014 rok.

czytaj więcej »

Pracodawcy, którzy w umowach o pracę określili wysokość zarobków w 2014 roku na poziomie 1.680 zł, muszą z dniem 1 stycznia zmienić treść ich umów. Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy w drugim i kolejnych latach pracy nie może być bowiem niższa od wysokości wynagrodzenia minimalnego. A w 2015 roku wzrasta ono do 1.750 zł.

czytaj więcej »

Blisko 20 proc. pracodawców zatrudnia pracowników na czarno. Te alarmujące dane to wynik kontroli przeprowadzonych przez PIP w ciągu ostatnich 6 lat.

czytaj więcej »

Przypadki, w których dopuszczalne byłoby zawieranie umów na czas określony bez stosowania ograniczeń powinny być jednoznacznie określone w Kodeksie pracy, a nie pozostawione decyzji pracodawcy – uważa PIP.

czytaj więcej »

Szef, który przejął pracowników swojego partnera biznesowego sporządza PIT-11 oraz z PIT-AR za cały rok podatkowy, czyli za okres zarówno sprzed, jak i po przejęciu osób zatrudnionych. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 3 listopada 2014 r. (nr ILPB1/415-814/14-2/AMN)

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca, u którego funkcjonuje ZFŚS ustalił pod koniec roku, że w poszczególnych miesiącach tego roku kalendarzowego faktyczne przeciętne miesięczne zatrudnienie przedstawiało się w następujący sposób: w okresie od stycznia do maja – po 25 osób, w tym po 4 osoby wykonujące prace w szczególnych warunkach, w okresie od czerwca do września – po 40 osób, w tym po 6 osób wykonujących prace w szczególnych warunkach, w okresie od października do grudnia – po 31 osób, w tym po 4 osoby wykonujące prace w szczególnych warunkach. Jak skorygować odpisy?

czytaj więcej »

wiper-pixel