WYDANIE ONLINE

W 2015 roku pracodawcy powinni złożyć w GUS formularze Z-03, Z-05, Z-6, Z-10, Z-12. W przypadku Z-05 i Z-12 sprawozdania składają tylko ci pracodawcy, którzy zostali wytypowani przez GUS po otrzymaniu zawiadomienia o tym obowiązku.

czytaj więcej »

Odsetki z tytułu niewypłaconego w terminie przez ZUS zasiłku chorobowego są zwolnione z PIT. Prawo do świadczenia nastąpiło bowiem w trakcie trwania stosunku pracy. Wyrok WSA w Gliwicach z 15 października 2014 r. (sygn. akt I SA/Gl 1629/13)

czytaj więcej »

Osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą, które zalegają z opłacaniem składek za okres od stycznia 1999 r. do lutego 2009 r., pozostało już niewiele czasu na złożenie wniosku o ich umorzenie.Termin na skorzystanie z abolicji jest ostateczny i nie będzie możliwości jego późniejszego przywrócenia.

czytaj więcej »

Sąd rozpoznający odwołanie od decyzji ZUS odmawiającej przyznania jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy może odrzucić to odwołanie. Chodzi o sytuację, gdy poszkodowany nie złożył wcześniej sprzeciwu do komisji lekarskiej ZUS na orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, w którym lekarz uznał, że nie doszło do uszczerbku na zdrowiu. Uchwała Sądu Najwyższego z 18 listopada 2014 r. (sygn. II UZP 3/14)

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik jest wynagradzany stałą stawką miesięczną w wysokości 2.400 zł brutto. W listopadzie 2014 roku omyłkowo wypłacono mu premię uznaniową w kwocie 400 zł brutto, zamiast innemu pracownikowi, o tym samym nazwisku. Błąd wykryliśmy dopiero w styczniu 2015 r., już po wystawieniu PIT-4R. Pracownik wyraził zgodę na potrącenie tej kwoty z jego wynagrodzenia, którego dokonamy w lutym 2015 roku. Czy w tej sytuacji powinnam skorygować PIT-4R oraz raporty ZUS RCA i ZUS DRA za listopad?

czytaj więcej »

W trakcie zaplanowanych 88 tys. Państwowa Inspekcja Pracy będzie sprawdzać m.in. zasadność zawierania umów cywilnoprawnych, umowy o pracę na czas określony oraz terminowość wypłaty wynagrodzeń.

czytaj więcej »

Od 2015 roku skierowanie do pracy przez powiatowy urząd pracy nie będzie warunkiem uzyskania zwrotu kosztów poniesionych na zatrudnienie bezrobotnej osoby niepełnosprawnej. A ubiegając się o dofinansowanie do wynagrodzenia nowego pracownika niepełnosprawnego wystarczy, że pracodawca wykaże wzrost zatrudnienia netto ogółem.

czytaj więcej »

Do rozpoznania odwołania członka korpusu służby cywilnej wniesionego od oceny okresowej właściwy jest sąd rejonowy. Uchwała Sądu Najwyższego z 18 listopada 2014 r. (sygn. II PZP 2/14)

czytaj więcej »

Lekarzowi, pełniącemu dyżur medyczny pokrywający się z jego nominalnym, etatowym czasem pracy, przysługuje normalne wynagrodzenie za pracę, wynikające z umowy, uzupełnione jednak dodatkiem za dyżur medyczny. Uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z 6 listopada 2014 r. (sygn. I PZP 2/14)

czytaj więcej »

Podstawą do objęcia ubezpieczeniami społecznymi członków zarządu spółki kapitałowej, którzy jako przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zawarli ze spółką kontrakty menedżerskie, jest zasadniczo wykonywanie umowy o świadczenie usług, a więc są oni traktowani jako zleceniobiorcy. Spółka zatrudniająca staje się dla nich zleceniodawcą i płatnikiem składek. Wyrok Sądu Najwyższego z 12 listopada 2014 r. (sygn. I UK 126/14)

czytaj więcej »

Pytanie: Dnia 16 grudnia 2014 r. nasz pracownik, pracujący na pełny etat od poniedziałku do piątku po 8 godzin, rozpoczął drugi rok pracy w swej karierze zawodowej. Do tego dnia jego wynagrodzenie było określone w stawce miesięcznej na poziomie 80% minimalnego wynagrodzenia. Jak obliczyć kwotę grudniowej płacy, biorąc pod uwagę fakt, iż w analizowanym przypadku jesteśmy zobowiązani podwyższyć wysokość pensji podwładnego do 100% ustawowego minimum?

czytaj więcej »

Pytanie: Z zapisów umowy o pracę wynika, że pracownik otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze oraz premię. Jednak dodatkowo pracownik otrzymuje jeszcze wynagrodzenie za godziny nadliczbowe. Które składniki należy wykazać w wystawianym zaświadczeniu o zarobkach?

czytaj więcej »

Pytanie: W zakładzie pracy pensja za dany miesiąc wypłacana jest 10. dnia miesiąca następnego. Jak w takiej sytuacji wyliczyć dodatki za pracę nocną w grudniu 2014 roku, jeśli wynagrodzenie za grudzień pracownicy otrzymają 9 stycznia 2015 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zatrudniony na pełen etat jest wynagradzany stawką godzinową – 8,50 zł. Oprócz tego otrzymuje premię regulaminową uzależnioną od wyników pracy. Jak obliczyć wyrównanie do płacy minimalnej w styczniu br., w którym pracownik uzyskał tylko 145 zł premii (zwykłe koszty uzyskania przychodów, prawo do ulgi podatkowej)?

czytaj więcej »

Coraz częściej zdarza się, że osoby przebywające na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych podejmują w ich trakcie dodatkową pracę. Możliwość podjęcia zatrudnienia w czasie takiego urlopu uzależniona jest od jego rodzaju. Rodzaj urlopu oraz podstawa zarobkowania ma też wpływ na zakres i charakter ubezpieczeń z tytułu dodatkowej pracy podczas urlopu. Te dwa elementy decydują również o rodzaju dokumentów, które należy przekazać do ZUS i sposobie ich wypełniania.

czytaj więcej »

wiper-pixel