WYDANIE ONLINE

W przypadku zawarcia przez strony umowy cywilnoprawnej w sytuacji, gdy powstały na jej podstawie stosunek prawny zawiera w sobie cechy charakterystyczne dla stosunku pracy, można dochodzić ustalenia istnienia stosunku pracy. Podstawę prawną takiego roszczenia stanowią przepisy art. 189 i art. 476 § 1 pkt 11 k.p.c. Z roszczeniem o ustalenie istnienia stosunku pracy może wystąpić nie tylko strona takiej umowy, ale każdy, kto ma w tym interes prawny.

czytaj więcej »

Wydatki na zakup artykułów spożywczych i usług gastronomicznych nabywanych przez spółkę w związku z organizowanymi szkoleniami dla pracowników, których celem jest podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych, jako wydatki spełniające przesłanki zawarte w art. 15 ust. 1 ustawy CIT i niewymienione w negatywnym katalogu kosztów, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 12 grudnia 2014 r. (nr IBPBI/2/423-1355/14/SD)

czytaj więcej »

Pracodawcom, którzy przyjmują uczniów na praktyczną naukę zawodu na podstawie umowy zawartej ze szkołą, przysługuje refundacja ponoszonych kosztów – wskazuje MEN w opublikowanym komunikacie.

czytaj więcej »

W przypadku egzekucji z zasiłków kwotą wolną od potrąceń jest kwota zasiłku w części odpowiadającej 50% lub 60% kwoty najniższej emerytury. Ich wysokość zmienia się co roku od 1 marca i obowiązuje do końca lutego następnego roku kalendarzowego.

czytaj więcej »

Po 1 stycznia 2015 r. pracodawcy ze sfery budżetowej, którzy nie osiągają co najmniej 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nadal będą musieli dokonywać wpłat na PFRON. Zmiana, która miała znieść ten obowiązek, została uchylona.

czytaj więcej »

Odsetki ustawowe  Od 23 grudnia 2014 r. odsetki ustawowe wynoszą 8% w stosunku rocznym.Podstawa prawnaRozporządzenie Rady Ministrów z 16 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych (Dz.U. poz. 1858).Kwoty wolne przy potrąceniach z zasiłkówOd 1 marca 2015 roku kwoty wolne od potrąceń, które obowiązują przy egzekucji z zasiłków wynosić będą odpowiednio: 440,23 zł, tj. 50% × 880,45 zł – przy potrącaniu sum ustalonych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych, należności alimentacyjnych potrącanych na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego oraz potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności innych niż świadczenia alimentacyjne (wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi); wskazana kwota wolna od potrąceń obowiązuje zawsze, gdy podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, 176,09 zł, tj. 20% × 880,45 zł – z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, 528,27 zł, tj. 60% × 880,45 zł – przy potrącaniu innych należności. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może być wyższa niż 9.897,50 zł (250% x 3.959 zł). Przypomnijmy, że w 2014 r. kwota ograniczenia wynosiła 9.365 zł.Podstawa prawnaKomunikat Prezesa GUS z 5 grudnia 2014 r. (M.P. z 2014 r. poz. 1155).

czytaj więcej »

Korekty dokumentów rozliczeniowych w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne ZUS obowiązany jest oceniać według stanu prawnego obowiązującego w dacie złożenia pierwotnych dokumentów, podlegających korekcie, a nie w dacie złożenia korekt. Wyrok Sądu Najwyższego z 16 grudnia 2014 r. (sygn. akt I UK 141/14)

czytaj więcej »

Pracownikowi szczególnie chronionemu, zwolnionemu bezprawnie, a następnie przywróconemu do pracy należy się zawsze wynagrodzenie za cały czas pozostawania bez pracy, aż do ponownego zatrudnienia, niezależnie od tego, czy pracownik przez cały ten czas był szczególnie chroniony, czy utracił ten status po złożeniu wypowiedzenia. Postanowienie Sądu Najwyższego z 16 grudnia 2014 r. (sygn. akt I PZP 6/14)

czytaj więcej »

Minister finansów określił szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC dla przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

czytaj więcej »

Pytanie: W czerwcu 2014 r. pracownik przekroczył roczną podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych, w związku z czym pracodawca zaniechał ich poboru. W 2015 r. osobie tej wypłacono wyrównanie dodatku stażowego za okres od września do grudnia ub.r. Wyrównanie to zostało wypłacone w styczniu 2015 r. w kwocie 1.546,78  zł. Wypłata została dokonana w roku, w którym roczna podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych nie została jeszcze osiągnięta. Czy wobec tego należy uwzględnić ją w podstawie wymiaru składek?

czytaj więcej »

Pytanie: Wskutek problemów finansowych spółki członkowie rad nadzorczych otrzymali grudniowe wynagrodzenia dopiero 5 stycznia 2015 r.. W jaki sposób rozliczyć z ZUS wynagrodzenie członka rady nadzorczej za grudzień wypłacone w tym roku?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w kwocie 3.200 zł. W styczniu, na jego wniosek, wypłacono mu dodatkowo 1.000 zł tytułem zaliczki na poczet wynagrodzenia za luty. Jak liczyć składki za styczeń?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik wygrał sprawę w sądzie i musimy wypłacić mu wynagrodzenie za godziny nadliczbowe przepracowane w roku ubiegłym wraz z odsetkami. Czy od wypłaconej kwoty powinniśmy naliczyć składki?

czytaj więcej »

wiper-pixel