WYDANIE ONLINE

Zaległości w płatnościach zobowiązań wiążą się z odsetkami za zwłokę. W swojej działalności pracodawca spotka się z dwoma ich rodzajami, tj. z odsetkami ustawowymi oraz odsetkami za zwłokę od zaległości podatkowych. Odsetki podatkowe były zwykle wyższe od ustawowych, jednak od 23 grudnia 2014 r. wysokości obu rodzajów odsetek zostały wyrównane i wynoszą 8% w stosunku rocznym.

czytaj więcej »

Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego przysługuje pracownikom sfery budżetowej po przepracowaniu co najmniej 6 miesięcy rozumianych jako 180 dni. Licząc ten okres, trzeba przyjąć, że miesiąc jest równy 30 dniom. Przepisy nie uzależniają prawa do trzynastki od zajmowanego stanowiska, wymiaru etatu oraz źródła finansowania wpłat.

czytaj więcej »

Płatnicy składek mają obowiązek przekazania osobom ubezpieczonym informacji zawartych w imiennych raportach miesięcznych w podziale na poszczególne miesiące, za rok ubiegły w terminie do 28 lutego roku następnego. Z uwagi na to, że w roku bieżącym 28 luty przypada na sobotę, obowiązującym terminem jest 2 marca.

czytaj więcej »

Pomoc otrzymają przedsiębiorcy, którzy wskutek ograniczenia wwozu towarów na terytoria innych krajów z przyczyn od siebie niezależnych odnotowali spadek obrotów gospodarczych, będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe z FGŚP i FP. Pomoc ma uchronić pracowników tych firm przed zwolnieniami.

czytaj więcej »

Od 4 stycznia obowiązują przepisy określające okres ważności certyfikatów rezydencji przedkładanych płatnikowi. Rozwiały one istniejące od dawna wątpliwości dotyczące uwzględniania przy poborze podatku certyfikatu, który nie określał terminu ważności tego dokumentu.

czytaj więcej »

Oprócz nowych wzorów informacji INF-D-P i wniosku Wn-D określono także dane, jakie pracodawca w tym roku przesyła PFRON wraz z pierwszym wnioskiem. Uściślono też zasady składania wniosków lub informacje w formie elektronicznej.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia pracodawca, który przez co najmniej 36 miesięcy zatrudni osoby niepełnosprawne spełniające określone warunki, może otrzymać, na wniosek, ze środków PFRON, zwrot kosztów związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

czytaj więcej »

Na wniosek pracodawcy poniesione przez niego koszty szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych mogą być zrefundowane ze środków Funduszu do wysokości 80% tych kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę. Zwrotu tych kosztów, dokonuje starosta na warunkach i w wysokości określonych w umowie zawartej z pracodawcą. Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez pracodawcę przed datą podpisania umowy.

czytaj więcej »

Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej może, na wniosek, otrzymać ze środków PFRON dofinansowanie w wysokości do 50% oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych pod warunkiem wykorzystania tych kredytów na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

czytaj więcej »

W przypadku zawarcia przez strony umowy cywilnoprawnej, w sytuacji gdy powstały na jej podstawie stosunek prawny zawiera w sobie cechy charakterystyczne dla stosunku pracy, można dochodzić ustalenia istnienia stosunku pracy. Sprawa może zostać rozpoznana nie tylko w postępowaniu zwykłym, ale również w upominawczym albo uproszczonym.

czytaj więcej »

Jeśli w wyniku pozwu wniesionego przez pracownicę sąd zobowiązał pracodawcę do wypłaty powódce kwoty odszkodowania za nierówne traktowanie w zatrudnieniu, otrzymane pieniądze są wolne od podatku. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 30 grudnia 2014 r. (sygn. IBPBII/1/415-799/14/BJ)

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zatrudniony na cały etat na stanowisku programisty ma w umowie o prace zapis, iż część realizowanych przez niego zadań służbowych jest przedmiotem prawa autorskiego. W lutym 2015 roku przez 5 dni był chory, za co otrzymał wynagrodzenie chorobowe w wysokości 587,28 zł brutto, a przez 8 dni przebywał na urlopie wypoczynkowym, uprawniającym go do wynagrodzenia urlopowego w kwocie 1.993,10 zł. Przez resztę dni lutego pracownik wykonywał prace twórcze, za co naliczono mu pensję na poziomie 2.450,70 zł brutto. Ile powinien otrzymać za luty?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownikowi, którego zatrudniamy na cały etat w podstawowym systemie czasu pracy, od 17 lutego 2015 r. podwyższyliśmy miesięczne wynagrodzenie zasadnicze. Po zmianie stała płaca tego pracownika wynosi 4.000 zł brutto (wcześniej za miesiąc pracy przysługiwała mu kwota 3.700 zł brutto). W jakiej wysokości pracownikowi należy się wynagrodzenie za pracę w lutym, uwzględniając fakt, iż w okresie od 9 do 11 lutego przebywał on na zwolnieniu lekarskim?

czytaj więcej »

Pytanie: W lutym 2015 roku wysłaliśmy pracownika w podróż służbową, w czasie której jednego dnia odbędzie on 8-godzinne szkolenie (od godz. 8.00 do 16.00) podnoszące jego kwalifikacje zawodowe. W tym dniu nie będzie wykonywał żadnej pracy. Jak obliczyć wynagrodzenie za wspomniane szkolenie, jeżeli pracownik jest wynagradzany stawką godzinową i dodatkowo otrzymuje co miesiąc zmienną premię regulaminową?

czytaj więcej »

wiper-pixel