WYDANIE ONLINE

Przedsiębiorcy, u których pogorszyły się warunki prowadzenia działalności w związku z embargiem, mogą w latach 2015–2017 liczyć na pomoc z FGŚP. Pomoc obejmuje rekompensatę wynagrodzeń za okres przestoju lub obniżenia wymiaru czasu pracy, a także opłacenie składek ZUS. Środki przeznaczone na pomoc wynoszą 500 mln zł.

czytaj więcej »

Nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. wprowadziła konieczność wydania nowych przepisów wykonawczych m.in. określających wzory dokumentów związanych z ubieganiem się o pomoc finansową.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca zamierza wprowadzić w regulaminie wynagradzania zapis, że pracownikowi odchodzącemu na emeryturę przysługuje odprawa w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia. Czy możemy tak postąpić?

czytaj więcej »

Zwolnienie studenta z opłat za usługi edukacyjne oraz umorzenie odsetek za nieterminową zapłatę należności ma charakter świadczeń pomocy materialnej przyznanej na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Dlatego też tego rodzaju świadczenia są wolne od podatku. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 20 stycznia 2015 r. (sygn. IBPBII/1/415-864/14/BJ)

czytaj więcej »

Zniżki na czesne nie mają charakteru indywidualnego, ponieważ oferta taka jest skierowana do szerokiego grona osób. Tym samym wartość upustów czesnego nie stanowi dla osób, wobec których zastosowano tę ulgę, przychodu w rozumieniu ustawy o PIT. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 19 stycznia 2015 r. (sygn. IBPBII/1/415-865/14/BJ)

czytaj więcej »

Mimo że wynagrodzenia wypłacane sędziom nie przekraczają kwoty 200 zł, nie można zastosować ryczałtu od tzw. małych umów. Wysokość tego wynagrodzenia nie wynika bowiem z zawartej umowy. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 stycznia 2015 r. (sygn. IBPBII/1/415-924/14/BP)

czytaj więcej »

Okres wyczekiwania jest wymagany od pracownika niezależnie od rodzaju zawartej umowy o pracę. Dotyczy więc umów zawartych na krótkie okresy, jak np. umowy o pracę na okres próbny, jak też umowy na czas określony, na czas wykonania określonej pracy. Umowa o pracę na czas nieokreślony jest traktowana tak samo.

czytaj więcej »

Tłumacz lub biegły może wykonywać dla organów władzy lub administracji publicznej czynności swojej działalności gospodarczej. W takiej sytuacji organ zlecający takie czynności nie potrąca zaliczek na podatek, ponieważ są to przychody z działalności gospodarczej. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 stycznia 2015 r. (sygn. IBPBII/1/415-1000/14/BP)

czytaj więcej »

Pytanie: Wynagrodzenie członka rady nadzorczej wynosi 2.400 zł miesięcznie. Umknęła mi zmiana w przepisach o oskładkowaniu wynagrodzeń rad nadzorczych. Jak skorygować błąd, jeśli od 1 stycznia zgłosiłam go z kodem 224000 tylko do ubezpieczenia zdrowotnego?

czytaj więcej »

Pytanie: W dniach od 1 do 31 stycznia 2015 r. 45-letni pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim, nabywając prawo do wynagrodzenia chorobowego za cały ten okres. Z druku zwolnienia wynikało, że osoba ta przez wszystkie dni przebywała w szpitalu. Za te dni pracodawca naliczył i wypłacił wynagrodzenie chorobowe w wysokości 70% podstawy wymiaru. Łącznie kwota wynagrodzenia chorobowego za cały okres objęty zwolnieniem wyniosła 2.567,89 zł. Natomiast powinna wynieść 3.012,21 zł. Wynagrodzenie chorobowe zostało więc zaniżone o sumę 444,32 zł (3.012,21 zł – 2.567,89 zł). Wyrównanie wypłacono pracownikowi wraz z poborami za luty 2015 roku. Jak skorygować druki rozliczeniowe?

czytaj więcej »

Świadczenia odszkodowawcze od pracodawcy dla pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy, mogą być zasądzone tylko wówczas, gdy zostanie bez żadnych wątpliwości ustalona odpowiedzialność pracodawcy za okoliczności, które doprowadziły do tego wypadku. Wyrok Sądu Najwyższego z 20 stycznia 2015 r. (sygn. akt I PK 148/14)

czytaj więcej »

Od 23 stycznia wysokość minimalnego wynagrodzenia wymaganego do udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji wynosi miesięcznie 5.475,09 zł.

czytaj więcej »

Oprócz nowych wzorów informacji INF-D-P i wniosku Wn-D określono także dane, jakie pracodawca przesyła PFRON wraz z pierwszym wnioskiem, oraz zasady składania wniosków lub informacje w formie elektronicznej.

czytaj więcej »

Dnia 20 stycznia 2015 r. Ministerstwo Finansów wydało komunikat z informacją, że deklaracje i informacje podatkowe przesyłane drogą elektroniczną nie mogą być podpisywane profilem zaufanym e-PUAP i przesyłane za pośrednictwem platformy e-PUAP. Zaletą profilu zaufanego e-PUAP jest łatwość uzyskania i nieodpłatność, ale zalet tych nie można wykorzystać, składając np. PIT-11.

czytaj więcej »

Zatajenie przez radnego wyroku skazującego stanowi czyn niedozwolony. Uzasadnia ono roszczenia jednostki samorządowej o zwrot nienależnie pobranych diet lub innych świadczeń. Wyrok Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2015 r. (sygn. V CSK 189/14)

czytaj więcej »

Zapowiedzi zmian: Specjalny zespół sprawdzi, czy nie trzeba poprawić druków wykorzystywanych przez służby bhp w razie wypadku przy pracy.

czytaj więcej »

wiper-pixel