WYDANIE ONLINE

Od 1 lutego 2015 r. przedsiębiorcy, którzy odczuli skutki ograniczenia wywozu za granicę m.in. towarów i produktów spożywczych mogą liczyć na dofinansowanie szkoleń dla swoich pracowników. Pomoc taka, w odniesieniu do tych przedsiębiorców, jest finansowana z FGŚP i dotyczy pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy.

czytaj więcej »

Od 1 kwietnia 2015 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące przeprowadzania wstępnych badań lekarskich pracowników. Jednak już teraz pojawiają się wątpliwości, czy zmiana na pewno wyjdzie na korzyść pracodawcom i pracownikom.

czytaj więcej »

Zawarcie umowy o dzieło pociąga za sobą konieczność uwzględnienia kosztów uzyskania przychodów we właściwej wysokości, tj. 20% lub 50% przychodu. Nie zawsze jednak mamy do czynienia z umową o dzieło. Jeśli nie wystąpi wymagany rezultat w postaci dzieła, a przedmiotem umowy jest de facto staranne działanie, wówczas jest to umowa zlecenia. Na stawkę kosztów uzyskania przychodów wpływ ma nie tyle rodzaj umowy, co podleganie przepisom ustawy o prawie autorskim.

czytaj więcej »

Projekt: Inspektor pracy będzie mógł z urzędu sprawdzić, czy stanowisko, na którym pracownik wykonuje pracę, powinno zostać ujęte w zakładowym rejestrze prac w warunkach szkodliwych. Ma to w przyszłości ułatwić pracownikom wykazywanie swoich uprawnień do emerytury pomostowej.

czytaj więcej »

Projekt: Od 1 kwietnia 2015 r. zmniejszy się stopa procentowa składki wypadkowej, opłacana przez płatników, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych. Zmianie ulegną kategorie ryzyka i odpowiadające im stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe.

czytaj więcej »

Projekt: Osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą lub rolniczą zachowają prawo do refundacji składek na ubezpieczenia społeczne, także wówczas, gdy nieznacznie opóźnią się z ich opłaceniem.

czytaj więcej »

Jak wynika z danych Państwowej Inspekcji Pracy, do 15 stycznia 2015 r. elastyczny czas pracy wprowadziło już 1319 pracodawców. Mają oni do wyboru: wydłużenie okresu rozliczeniowego lub wprowadzenie ruchomego czasu pracy.

czytaj więcej »

Projekt: Od 1 stycznia 2016 r. pracodawca będzie zobowiązany udzielać pracownicy przerw na karmienie dziecka piersią tylko do ukończenia przez nie 3. roku życia. Aby z przerw mogła korzystać matka starszego dziecka, będzie musiała przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające karmienie.

czytaj więcej »

Polscy pracownicy skierowani do pracy za granicę mają prawo do stawki minimalnej płacy gwarantowanej przez branżowe układy zbiorowe. W celu dochodzenia swoich praw mogą również przenieść swoje wynagrodzenie i wystąpić o ochronę miejscowych związków. Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE z 12 lutego 2015 r. (C 396/13)

czytaj więcej »

Po otrzymaniu pomocy finansowej pracodawca dotknięty embargiem powinien niezwłocznie wypłacić pracownikom otrzymane od marszałka województwa wynagrodzenia i inne świadczenia. Wypłaty dokonuje się po potrąceniu składek, zaliczek na podatek, a także należności alimentacyjnych.

czytaj więcej »

Jeśli usługa turystyczna, z której korzystają niepełnoletnie dzieci pracownika, mieści się w katalogu form wypoczynku określonych w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT, to dofinansowanie do niej otrzymane z zakładu pracy może korzystać ze zwolnienia od podatku. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 grudnia 2014 r. (nr IBPBII/1/415-759/14/MK)

czytaj więcej »

Na pracodawcy przyznającym pochodne instrumenty finansowe w ramach programu motywacyjnego nie ciążą obowiązki płatnika zarówno w momencie przyznania jednostek uczestnictwa, jak i w chwili realizacji praw z nich wynikających. Pracodawca, który wypłaca świadczenia z tego tytułu realizacji tych praw, ma jednak obowiązek wystawienia informacji PIT-8C. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 5 lutego 2015 r. (sygn. IBPBII/2/415-992/14/MZM)

czytaj więcej »

Pytanie: W firmie utworzono związki zawodowe, które zwróciły się do nas z wnioskiem o potrącanie składek związkowych. W piśmie tym podana jest lista pracowników, którzy są członkami związku, wraz z wysokością składki, która została ustalona dla każdego jako procent od należnego mu wynagrodzenia zasadniczego. Czy na podstawie takiego wniosku możemy dokonać wspomnianych potrąceń?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik złożył wniosek o dofinansowanie do okularów korekcyjnych, który pracodawca zaopiniował pozytywnie. Niestety pracownik zmarł a pracodawca nie zdążył wypłacić przyznanego dofinansowania. Czy świadczenie to wchodzi do praw majątkowych? Czy żonie zmarłego pracodawca powinien wypłacić to świadczenie?

czytaj więcej »

wiper-pixel