WYDANIE ONLINE

Świadczenia przekazywane przez pracodawcę z reguły są przychodem ze stosunku pracy. Nie zawsze jednak przychód taki powstanie. Świadczenie takie przede wszystkim powinno być przysporzeniem w majątku pracownika. Jeśli bowiem jest ono w interesie pracodawcy, trudno mówić o wymiernych korzyściach po stronie pracownika. Dotyczy to m.in. dojazdów do pracy.

czytaj więcej »

W przypadku przedłużającej się niezdolności do pracy pracownika lub w razie podejrzenia, że pracownik wykorzystuje je np. do celów zarobkowych, pracodawca może go skontrolować. Służy do tego kontrola formalna lub medyczna.

czytaj więcej »

Pytanie: Z powodu utraty kilku kontrahentów firma ma problemy z płynnością finansową. W lutym 2015 roku nie starczyło środków na wypłatę pełnych pensji pracowników. Jeden z nich, któremu umowa o pracę gwarantuje wynagrodzenie 2.500 złbrutto, dostał w tym miesiącu tylko 2.000 zł. Za 2 dni złożył w kadrach pismo o natychmiastowym rozwiązaniu stosunku pracy z powodu naruszenia przez zakład pracy podstawowych obowiązków wobec niego. Zażądał odszkodowania. Czy miał prawo odejść tak nagle ze względu na nieuiszczenia części poborów? Resztę płac chcieliśmy uregulować pod koniec marca lub na początku kwietnia.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2015 r. przy wyliczaniu efektu zachęty metodą ilościową przedsiębiorcy powinni uwzględniać także stan zatrudnienia przedsiębiorstw powiązanych i partnerskich. Tak nowe unijne przepisy interpretuje Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

czytaj więcej »

Projekt: Urlop wychowawczy, za który nie były opłacane składki na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia rentowe, zostanie uznany za okres składkowy. Zmieni się również naliczanie okresu nauki w szkole wyższej do kapitału początkowego.

czytaj więcej »

Ustalenie stałego miejsca pracy za granicą, bez określenia miejsca pracy w Polsce powoduje, że pracownicy nie mogą przebywać w podróży służbowej za granicą, ale co najwyżej stają się pracownikami delegowanymi do pracy w innym kraju UE. Diety i inne należności z tytułu rzekomej podróży służbowej staną się elementami wynagrodzenia za pracę, podlegającymi oskładkowaniu. Wyrok Sądu Najwyższego z 14 stycznia 2015 r. (sygn. akt II UK 150/13)

czytaj więcej »

W 2015 roku inspektorzy PIP będą sprawdzali prawidłowość zawierania umów cywilnoprawnych oraz terminowych umów o pracę. Skontrolują takie branże, jak budownictwo, ogrodnictwo i transport.

czytaj więcej »

W przypadku przedłużającej się niezdolności do pracy pracownika lub w razie podejrzenia, że pracownik wykorzystuje je np. do celów zarobkowych, pracodawca może go skontrolować. Służy do tego kontrola formalna lub medyczna.

czytaj więcej »

Agencja pracy tymczasowej musi wykazywać minimum 25% obrotów w Polsce, aby pracownicy przez nią zatrudniani i delegowani do krajów UE, mogli być ubezpieczeni w polskim ZUS. Kryterium to dotyczy wszystkich przedsiębiorców, zgodnie z zasadą równości, a więc również i taką specyficzną grupę podmiotów, jakimi są agencje pracy tymczasowej. Wyrok Sądu Najwyższego z 21 stycznia 2015 r. (sygn. akt II UK 99/14)

czytaj więcej »

Projekt: Prezydent, w pakiecie Dobry Klimat dla Rodziny, proponuje wiele rozwiązań przyjaznych rodzicielstwu. Projekt ustawy rodzinnej zakłada przede wszystkim wprowadzenie obowiązków związanych z rodzicielstwem jako kryterium antydyskryminacyjnego.

czytaj więcej »

Dnia 13 marca 2015 r. ZUS wydał komunikat w sprawie nowych zasad płacenia przez zleceniodawców składek na Fundusz Pracy za osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia. Komunikat dotyczy zleceniodawców będących osobami fizycznymi niezatrudniającymi pracowników. Dla powstania obowiązku płacenia na Fundusz Pracy składek wystarczy podpisanie umowy z jednym zleceniobiorcą. 

czytaj więcej »

Projekt: Studenci i doktoranci przebywający na terenie Polski na podstawie wizy w celu odbycia studiów będą mogli wykonywać pracę w Polsce bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

czytaj więcej »

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowany w celu obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2015 r. wyniesie 105,4%. Służy on do waloryzacji podstawy zasiłku w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2015 r. Przypomnijmy, że do końca marca 2015 r. podstawa wymiaru zasiłku do wyliczenia świadczenia rehabilitacyjnego nie podlega waloryzacji (wskaźnik za I kwartał jest niższy niż 100%).

czytaj więcej »

wiper-pixel