WYDANIE ONLINE

Oddajemy do rąk Czytelników szczególnego rodzaju opracowanie – zbiór najciekawszych orzeczeń Sądu Najwyż­szego dotyczących wynagrodzeń pracowniczych. Zdecydowana większość opisywanych wyroków – to relacje ze spraw, jakie toczyły się na salach sądowych. Uzasadnienia są bardzo czę­sto dosłownymi cytatami z wypowiedzi sędziów, jakie wygłaszali po wydaniu orzeczenia. Na tym polega również szczególna wartość tego opracowania. Wskazówki, jak stosować przepisy, jak wykonywać czynności pracodawcy czy pracownika, są bowiem najbliższe praktyce, nie „obudowane” jeszcze trudnymi i skomplikowanymi pojęciami i sformułowaniami prawniczymi, jakie pojawiają się w pisemnych uzasadnieniach orzeczeń, publikowanych w ofi­cjalnych wydawnictwach SN.

czytaj więcej »

Pracownik musi zwrócić wynagrodzenie lub inne świadczenia pieniężne uzyskane od praco-dawcy, jeżeli otrzymał je na podstawie prawomocnego wyroku sądowego, który został później uchylony przez Sąd Najwyższy. Wyrok Sądu Najwyższego z 25 września 2014 r. (sygn. akt II CSK 779/13)

czytaj więcej »

Ryczałt za noclegi przysługuje także kierowcom zatrudnionym w transporcie zagranicznym, którzy dysponują miejscem do spania w pojazdach przez siebie kierowanymi. Miejsce do spania w kabinie kierowcy nie jest bowiem tożsame z zapewnieniem bezpłatnego noclegu przez pracodawcę. Uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z 12 czerwca 2014 r. (sygn. akt II PZP 1/14)

czytaj więcej »

Dokonywanie przez pracodawcę podwyżki wynagrodzenia za pracę bez potwierdzenia w umowie o pracę jest nieprawidłowe i wymaga zawarcia aneksu do tej umowy, nawet przyznającego podwyżkę wynagrodzenia z datą wsteczną. Wyrok Sądu Najwyższego z 4 września 2014 r. (sygn. I PK 23/14)

czytaj więcej »

Nieznaczne różnice w wynagrodzeniu pracowników, będące wynikiem oceny jakości ich pracy przez przełożonego, co do zasady, nie powinny być traktowane jako naruszające zasadę równego traktowania w zatrudnieniu. Wyrok Sądu Najwyższego z 9 maja 2014 r. (sygn. akt I PK 276/13)

czytaj więcej »

„Wsteczne” aneksowanie umów o pracę, tj. „uprawomocnienie” dokonanych faktycznie wcześniej – przed zawarciem porozumień zmieniających umowę o pracę – podwyżek płac pracowniczych jest skuteczne prawnie, o ile podwyżka dotyczyła zawartej i faktycznie wykonywanej umowy o pracę. Wyrok Sądu Najwyższego z 9 lipca 2014 r. (sygn. akt I PK 21/14)

czytaj więcej »

Jeżeli pomiędzy stronami został już wcześniej wydany prawomocny wyrok, w którym ustalono, że pracownikowi przysługiwała pensja w określonej kwocie, to ta okoliczność nie podlega modyfikacji w kolejnym procesie sądowym. Wyrok Sądu Najwyższego z 14 listopada 2013 r. (sygn. akt II PK 188/13)

czytaj więcej »

Nawet nieskuteczne wezwanie do próby ugodowej może być uznane za wezwanie do zapłaty – w takim wypadku odsetki mogą być liczone od daty wezwania do próby ugodowej. Wyrok Sądu Najwyższego z 5 sierpnia 2014 r. (sygn. akt I PK 20/14)

czytaj więcej »

Zawarte porozumienie zbiorowe jest aktem zakładowego prawa pracy i wiąże pracodawcę na takich samych zasadach jak inne przepisy prawa pracy. Pracownicy nie mogą zrzec się prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu podwyżek płac zagwarantowanych porozumieniem zbiorowym, które zostało zmienione, zawieszone lub wypowiedziane. Wyrok Sądu Najwyższego z 12 listopada 2014 r. (sygn. I PK 79/14)

czytaj więcej »

Regulamin wynagradzania jest aktem zakładowego prawa pracy, a więc nie wolno pomijać jego postanowień. Nawet wtedy gdy wydają się one niejasne lub wewnętrznie sprzeczne. Regulamin – jeżeli jest prawidłowo ogłoszony – stanowi prawo i jest stosowany przed ustawą. Wyrok Sądu Najwyższego z 14 stycznia 2014 r. (sygn. akt II PK 157/13)

czytaj więcej »

Zarobki osiągane w konkretnej spółce, szeregujące pracowników ze względu na zajmowane stanowisko, są tylko jednym z elementów oceny ich sytuacji socjalnej, koniecznej do prawidłowego przyznania świątecznych bonów towarowych ze środków ZFŚS. Wyrok Sądu Najwyższego z 8 stycznia 2014 r. (sygn. akt I UK 202/13)

czytaj więcej »

Przepis art. 151 § 5 Kodeksu pracy nie stanowi samoistnej podstawy do wypłaty pracownikowi niepełnoetatowemu dodatku jak za pracę w nadgodzinach. Świadczenie to przysługuje pod warunkiem porozumienia się stron co do dopuszczalnej liczby godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy. Dopiero przekroczenie tego umówionego limitu obliguje pracodawcę do wypłaty wskazanego dodatku. Wyrok Sądu Najwyższego z 4 kwietnia 2014 r. (sygn. akt I PK 249/13)

czytaj więcej »

Pracownik, który już nabył prawo do gratyfikacji jubileuszowej (bo np. osiągnął wymagany przepisami staż pracowniczy), nie może dobrowolnie – poprzez zawarcie z pracodawcą po-rozumienia – z niej zrezygnować, choćby w części. Wyrok Sądu Najwyższego z 13 marca 2014 r. (sygn. akt I PK 189/13)

czytaj więcej »

Zmiana warunków pracy i płacy na niekorzyść pracownika, bez względu na to, czy następuje w drodze wypowiedzenia, czy porozumienia, może wywierać wpływ na treść stosunku pracy tylko na przyszłość od daty, w której wypowiedzenie lub porozumienie zmieniające uzyskało skuteczność. Wyrok Sądu Najwyższego z 9 stycznia 2013 r. (sygn. akt I BP 5/13)

czytaj więcej »

Wadliwa reprezentacja pracodawcy przy zawieraniu umowy o pracę nie może powodować utraty prawa do wynagrodzenia przez pracownika faktycznie wykonującego pracę na rzecz pracodawcy i za jego zgodą. Wyrok Sądu Najwyższego z 9 marca 2009 r. (sygn. akt I PK 183/08)

czytaj więcej »

wiper-pixel