WYDANIE ONLINE

Pracodawca dokonując obniżenia wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne do zaliczki na podatek dochodowy, powinien uwzględnić wszystkie wypłaty, jakie w danym miesiącu realizuje na rzecz pracownika. W praktyce oznacza to, że nawet jeśli w poprzednich miesiącach mógł ograniczyć wartość składki zdrowotnej, to w miesiącu, gdy pracownik otrzymuje trzynastkę, nie może tego zrobić.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica zatrudniona była w biurze poselskim od 2010 roku. W marcu 2014 roku przeszła na emeryturę i stosunek pracy z nią został rozwiązany 31 marca 2014 r. Pracodawca odmawia jej wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok, powołując się na to, iż pracownica nie przepracowała w 2014 roku co najmniej 6 miesięcy, co jest warunkiem wypłaty tego świadczenia. Czy odmowa wypłaty trzynastki jest słuszna?

czytaj więcej »

Pytanie: Członek rady nadzorczej – obcokrajowiec, zamieszkały i uzyskujący dochody w innym kraju Unii Europejskiej, tam podlega zabezpieczeniu społecznemu. Dostaje również wynagrodzenie za zasiadanie w radzie nadzorczej spółki, mającej siedzibę pod Warszawą. Czy od 1 stycznia 2015 r. trzeba za niego odprowadzać składki do ZUS z tytułu pełnienia tej funkcji? Podkreślam, że nie ma on polskiej rezydencji podatkowej, a w naszym kraju przebywa po kilkanaście dni w roku kalendarzowym.

czytaj więcej »

Dużym ułatwieniem w przypadku dochodzenia bezspornych roszczeń pieniężnych od zagranicznego kontrahenta, także tych z zakresu prawa pracy, jest europejskie postępowanie nakazowe. Pozwala ono bowiem na wydanie orzeczenia i zakończenie postępowania bez udziału stron.

czytaj więcej »

Rok 2014 przyniósł wiele ciekawych i pomocnych dla pracodawców rozstrzygnięć Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. Kompleksowa definicja przychodu ze stosunku pracy i zdefiniowanie momentu jego powstawania, przyznanie w końcu ryczałtów noclegowych kierowcom śpiącym w tirach, uszczelnienie ochrony wynagrodzenia za pracę, doprecyzowanie zasad ustalania odszkodowania z lojalki – to tylko niektóre z jego tematów przewodnich.

czytaj więcej »

Bliżej niesprecyzowane, inne niż plagiat czy zniekształcanie utworu czyny naruszające prawa autorskie twórców nadal będą karane grzywną lub nawet więzieniem. Trybunał Konstytucyjny uznał przepis ustawy o prawie autorskim, przewidujący kary za takie czyny, za zgodny z konstytucją.  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 17 lutego 2015 r. (sygn. K 15/13)

czytaj więcej »

Pobieranie zasiłku macierzyńskiego oraz przebywanie na urlopie wychowawczym stanowią odrębne od umowy o pracę tytuły do ubezpieczeń zusowskich. To tylko jedna z kilkunastu interpretacji ZUS z ostatnich miesięcy.

czytaj więcej »

Pytanie: Nasz pracownik zatrudniony na 1/4 etatu, któremu wypłacamy stałe wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 500 zł brutto miesięcznie, otrzyma w marcu dodatkowo premię roczną, zwaną u nas trzynastką. Premia ta będzie naliczona na dodatkowej liście płac. W poprzednich miesiącach naliczając listę płac dla tego pracownika, obniżaliśmy składkę zdrowotną do wysokości naliczonego podatku. Pracownik złożył PIT-2 i przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodu. Czy wypłata dodatkowej wartości, jaką pracownik ma otrzymać w postaci premii rocznej w kwocie 450 zł brutto, oznacza, że nie możemy dokonać obniżenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za marzec do wysokości naliczonej zaliczki na podatek, tak jak to robiliśmy w poprzednich miesiącach?

czytaj więcej »

Najistotniejszą kwestią przy wypłacie odprawy ekonomicznej jest przyczyna rozwiązania umowy o pracę – by odprawa przysługiwała pracownikowi, przyczyna zwolnienia nie może go dotyczyć. Pracownik będzie miał też prawo do odprawy, w przypadku gdy nie przyjął oferowanych mu nowych warunków pracy, gdyż znacznie pogarszały jego sytuację. Odprawa nie należy się jednak pracownikowi, który w drodze wypowiedzenia zmieniającego otrzymał adekwatną do jego kwalifikacji propozycję zatrudnienia, lecz jej nie przyjął.

czytaj więcej »

Nie można „uzdrowić”, poprzez podjęcie zatrudnienia, wadliwie zawartej i przez to nieważnej umowy o pracę z prezesem spółki z o.o., który jest jednocześnie dominującym udziałowcem w tej spółce. Taka umowa, jako nieważna, nie może dawać jakichkolwiek uprawnień z ubezpieczenia społecznego.Wyrok Sądu Najwyższego z 11 lutego 2015 r. (sygn. akt I UK 211/14)

czytaj więcej »

Odsetki podatkowe bez zmian Rada Polityki Pieniężnej postanowi­ła obniżyć stopy procentowe. Zmia­na wprowadzona od 5 marca 2015 r. nie wpływa jednak na obniżkę od­setek od zaległości podatkowych, które po zeszłorocznej decyzji Rady osiągnęły już ustawowe minimum. Oznacza to, że w dalszym ciągu: odsetki od zaległości podatko­wych wynoszą 8%, a obniżone odsetki od zaległości podatkowych 6%. Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, przyjętej do obliczenia świadcze­nia rehabilitacyjnego w II kwartale 2015 roku wynosi 105,4%.PODSTAWA PRAWNA Obwieszczenie ZUS z 16 lutego 2015 r. w spra­wie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2015 r. (M.P. z 2015 r. poz. 228).Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn nieleżących po stronie pracownika Krócej niż 2 lata u danego pra­codawcy – 1-miesięczne wyna­grodzenie. Jeżeli pracownik przepracował u danego pracodawcy 2 lata i wię­cej lat, jednak nie więcej niż 8 lat – 2-miesięczne wynagrodzenie. Ponad 8 lat u danego pracodawcy – 3-miesięczne wynagrodzenie. Maksymalna wysokość odprawy wynosi w 2015 roku 26.250,00 zł (1.750,00 zł × 15).PODSTAWA PRAWNA Art. 8 ust. 1 i 4 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 192.).

czytaj więcej »

Umowa o zakazie konkurencji nie przechodzi na nowego pracodawcę w trybie art. 231 Kodeksu pracy, gdyż nie jest ona przedmiotowo istotnym elementem stosunku pracy. Wyrok Sądu Najwyższego z 11 lutego 2015 r. (sygn. akt I PK 123/14)

czytaj więcej »

Pytanie: W marcu 2015 roku pracownik administracyjny instytucji kultury nabył prawo do nagrody jubileuszowej z tytułu 30-lecia pracy zawodowej w wysokości 100% wynagrodzenia miesięcznego. Osoba ta otrzymuje stałe miesięczne wynagrodze­nie w kwocie 2.500 zł, dodatek stażowy w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego oraz regulaminową premię miesięczną w wysokości od 10 do 40% wynagrodzenia zasadniczego. W jakiej wysokości wypłacić świadczenie?

czytaj więcej »

wiper-pixel